Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilke former for forbrydelser kan jeg få erstatning for?

Erstatning ydes til ofre for voldelige forbrydelser og til voldsofres forsørgelsesberettigede. En voldelig forbrydelse er en strafbar handling efter straffeloven, som er begået direkte mod en persons liv eller helbred, og som har medført døden for den skadelidte eller har påført den pågældende alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Hvilke former for skader kan jeg få erstatning for?

Du har ret til erstatning, hvis en voldelig forbrydelse har påført dig alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

Der udbetales en godtgørelse på 448 EUR til den person, der afholder udgifterne til begravelse af et offer for en voldelig forbrydelse. Bemærk, at den person, der afholder begravelsesudgifterne, ikke skal være en af offerets pårørende eller forsørgelsesberettigede.

Forsørgelsesberettigede til et offer, der er død som følge af en voldelig forbrydelse, har ret til erstatning til ofre for forbrydelser fra staten.

Forsørgelsesberettigede omfatter følgende:

 • offerets mindreårige børn
 • offerets børn i alderen 18-24 år, som er tilmeldt en uddannelse på fuld tid
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets enke, hvis denne er gravid og uden beskæftigelse
 • en forælder eller værge til offerets barn under tre år, som ikke er i beskæftigelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning i dette tilfælde?

Du har ret til erstatning, hvis offeret som følge af en voldelig forbrydelse er blevet påført alvorlige helbredsskader eller lidelser af mindst fire måneders varighed.

Følgende personer har ret til erstatning:

 • offerets mindreårige børn
 • offerets børn i alderen 18-24 år, som er tilmeldt en uddannelse på fuld tid
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets efterladte ægtefælle, hvis denne er nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nået pensionsalderen
 • offerets forælder, hvis denne har nedsat arbejdsevne
 • offerets enke, hvis denne er gravid og uden beskæftigelse
 • en forælder eller værge til offerets barn under tre år, som ikke er i beskæftigelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

I Estland afhænger retten til erstatning ikke af nationalitet.

Kan jeg kræve erstatning fra dette land, hvis jeg bor her eller stammer herfra (dette er mit opholds- eller statsborgerskabsland), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen blev begået? I så fald, på hvilke betingelser?

Erstatningen betales af den kompetente myndighed i det land, hvor forbrydelsen blev begået. Erstatning ydes i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

Hvis du vil gøre krav på erstatning, kan du henvende dig til:

 • den kompetente myndighed i det pågældende land eller den kompetente myndighed i dit bopælsland
 • i Estland er den kompetente myndighed socialsikringsstyrelsen, som videresender din ansøgning og de vedlagte støttedokumenter til det andet lands kompetente myndighed.

Skal jeg have anmeldt forbrydelsen til politiet først for at kunne kræve erstatning?

En voldelig forbrydelse skal anmeldes til politiet senest 15 kalenderdage efter den dag, hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, inden jeg kan kræve erstatning?

Du skal ikke afvente udfaldet af straffesagen, inden du kan kræve erstatning. Det er tilstrækkeligt, at du har anmeldt forbrydelsen til politiet, og at der er indledt en straffesag. Erstatning kan kræves i en periode på tre år efter den dag, hvor forbrydelsen blev begået.

Skal jeg først kræve erstatning fra gerningsmanden, hvis vedkommende er blevet identificeret?

Nej, du skal ikke først kræve erstatning fra gerningsmanden. Når erstatning er tilkendt, overdrages retten til at kræve erstatning til socialsikringsstyrelsen, som rejser et regreskrav mod den person, der har forårsaget skaden (gerningsmanden).

Har jeg stadig krav på erstatning, hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

Du har ret til erstatning, selv om den person, der har forårsaget skaden, ikke er blevet identificeret, eller retssagen endnu ikke er afsluttet.

For at få erstatning til ofre for forbrydelser fra staten skal et undersøgelsesorgan have udstedt en bekræftelse af, at straffesagen er blevet indledt.

Du skal indgive dokumentation for udgifter, hvis du ansøger om godtgørelse af udgifter til lægehjælp eller erstatning for dødsfald.

Skal jeg fremsætte mit erstatningskrav inden for en bestemt tidsfrist?

Erstatningskrav skal indgives inden for en periode på tre år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået, eller hvor du fik kendskab til forbrydelsen.

Hvilke tab og udgifter dækkes af erstatningen?

Erstatningen dækker:

– økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 • udgifter til lægebehandling (lægebehandling, ambulant behandling, hospitalsbehandling og genoptræning)
 • yderligere behov eller omkostninger, der udspringer af skaden (f.eks. pleje og bistand, midlertidig og permanent behandling, længerevarende fysioterapi, tilpasning af bolig og særlige hjælpemidler)
 • permanent skade (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tabt arbejdsfortjeneste under og efter lægebehandling (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller reduceret forsørgelse)
  • erstatning for ødelagt tøj og udstyr (f.eks. erstatning for briller og godtgørelse af udgifter til nyt tøj)

– økonomisk (ikkepsykologisk) skade:

 1. begravelsesomkostninger
 2. mistet forsørgelse eller tab af muligheder

– psykologisk skade:

 • pårørendes eller berettigede personers svie og smerte eller erstatning til overlevende, hvis ofret er afgået ved døden

Et offers familiemedlemmer kan have ret til psykologhjælp. For at få erstatning for psykologhjælp skal vedkommende kontakte en tjeneste til støtte for ofre, som udarbejder ansøgningen, der skal underskrives. Der kræves også en politiattest, som bekræfter, at sagen er blevet indledt, og at du er offer eller juridisk repræsentant for et offer. Tjenesten til støtte for ofre vil hjælpe dig med at få udstedt en politiattest.

Du oplyses om muligheden for at få godtgjort udgifter til psykologhjælp inden for ti arbejdsdage. Derefter kan du henvende dig til en psykolog. Godtgørelsen pr. person beløber sig til den månedlige mindsteløn (470 EUR i 2017).

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige afdrag?

Forsørgelsesberettigede modtager erstatning i månedlige afdrag. Udgifter til lægehjælp godtgøres som et engangsbeløb på grundlag af fakturaer.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller manglende samarbejde fra min side under erstatningssagen påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Erstatning betales ikke, hvis:

 1. offeret forårsagede eller medvirkede til forbrydelsen eller skadens opståen gennem sin forsætlige eller skødesløse adfærd
 2. offeret ikke har anmeldt forbrydelsen inden for 15 dage, selv om vedkommende var i stand til det, og politiet ikke på anden måde har fået kendskab til forbrydelsen
 3. offeret er blevet dømt for en voldelig forbrydelse eller på grundlag af straffelovens paragraf 255, stk. 1, eller paragraf 256, stk. 1, og vedkommendes straffeattest ikke er blevet slettet fra strafferegistret i henhold til loven om strafferegistret
 4. betaling af erstatning ville være urimelig eller ubegrundet af andre årsager.

Der kan også gives afslag på erstatning, hvis sagsøgeren har nægtet at samarbejde med de retshåndhævende myndigheder om fastlæggelse af omstændighederne omkring den strafbare handling, identifikation eller anholdelse af gerningsmanden eller fremlæggelse af beviser for skaden.

Hvordan påvirker min økonomiske situation mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Din økonomiske situation har ingen betydning for tildelingen eller betalingen af erstatning.

Er der andre kriterier, der kan påvirke mine chancer for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Ethvert beløb, som skadelidte modtager eller har ret til at modtage på grundlag af skade, der skyldes en voldelig forbrydelse, fra andre kilder end den person, der er ansvarlig for den skade, der er forårsaget af forbrydelsen, fratrækkes det beløb, der bruges som grundlag for fastsættelsen af erstatningens størrelse, herunder godtgørelse for tab af erhvervsevne, der udbetales til offeret. Når erstatningens størrelse bestemmes, tages alle beløb, der udbetales til sagsøgeren af den person, der er ansvarlig for den skade, der er forårsaget af forbrydelsen, inden tildelingen af erstatning, i betragtning.

Hvordan beregnes erstatningen?

Beregning af erstatning for delvist eller fuldstændigt tab af erhvervsevne

Erstatningens størrelse beregnes på grundlag af den gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag. Erstatningen beregnes ud fra den skattepligtige indkomst i de seks måneder inden forbrydelsen.

Beregning af skade som følge af delvist eller fuldstændigt tab af erhvervsevne

Den gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag multipliceres med 30, og pensionen for manglende erhvervsevne eller godtgørelse for erhvervsevne, som er tildelt personen, fratrækkes resultatet af multiplikationen. Erstatningen dækker 80 % af den tabte indkomst. Data om gennemsnitsindkomster er indhentet fra told- og skattestyrelsen.

Beregning af erstatning for forsørgers død

1. Offerets gennemsnitlige indkomst pr. kalenderdag multipliceres med 30, og efterladtepensionen til personen fratrækkes resultatet af multiplikationen.

2. Der udbetales en procentdel af det beregnede beløb afhængigt af antallet af forsørgelsesberettigede:

 • 75 % for én forsørgelsesberettiget
 • 85 % for to forsørgelsesberettigede
 • 100 % for tre eller flere forsørgelsesberettigede

Der udbetales 80 % af det beregnede beløb.

Er der minimums-/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Der er intet minimumsbeløb. Erstatning udbetales, så længe den berettigede person har ret til erstatning, eller op til grænsen på 9 590 EUR.

Skal jeg angive beløbet i erstatningskravet? Modtager jeg i så fald instrukser i, hvordan det beregnes, eller i andre aspekter?

Der skal ikke angives et beløb i erstatningskravet.

Vil erstatning, som jeg eventuelt modtager fra andre kilder (f.eks. min arbejdsgivers eller en privat forsikringsordning), blive fratrukket den erstatning, der udbetales af staten?

Ja.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I så fald, på hvilke betingelser?

Der kan udbetales forskud på erstatning til personer, som befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, hvis de har ret til erstatning, men tildelingen heraf er forsinket.

Der kan udbetales forskud på op til 640 EUR efter ansøgning.

Hvis forskuddet overstiger den tildelte erstatning, tilbagebetales det uretmæssigt udbetalte beløb.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. efter en ændring i forholdene eller forværret helbred) efter selve afgørelsen?

Du kan forelægge yderligere dokumentation for udgifter til behandling.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

Attest fra et undersøgelsesorgan

Dokumentation for begravelsesudgifter

Dokumentation for udgifter til lægehjælp, medicin osv.

Offerets dødsattest

Skal der betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet modtages og behandles?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Socialsikringsstyrelsen.

Hvem skal kravet stiles til (i nationale sager)?

Muligheder for indgivelse af erstatningskrav:

 • Krav kan også sendes pr. post til Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Krav kan også indgives på et af socialsikringsstyrelsens servicekontorer.

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

Du behøver ikke være til stede.

Hvor lang tid tager det (omtrentligt), inden myndigheden træffer afgørelse om et erstatningskrav?

En afgørelse træffes inden for 30 dage efter modtagelsen af det sidste dokument.

Hvordan kan jeg klage over myndighedens afgørelse, hvis jeg ikke er tilfreds med den?

En klage over afgørelsen skal indgives senest 30 dage efter modtagelsen heraf. Der kan alternativt indgives en klage til en forvaltningsdomstol efter den procedure, der er fastlagt i forvaltningsloven.

Hvor kan jeg rekvirere de nødvendige formularer og andre oplysninger om, hvordan jeg fremsætter et erstatningskrav?

De nødvendige formularer og oplysninger om, hvordan du gør krav på erstatning, findes på socialsikringsstyrelsens websted.

Findes der en særlig hjælpelinje eller et særligt websted, jeg kan bruge?

Tjenester til støtte for ofre kan også kontaktes telefonisk. Deres kontaktoplysninger findes på socialsikringsstyrelsens websted.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udarbejder kravet?

Ja.

Findes der organisationer, der yder støtte til ofre, som kan hjælpe mig med at kræve erstatning?

Tjenester til støtte for ofre hjælper også med at kræve erstatning.

Sidste opdatering: 04/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website