Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal behandles i dette land

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

Du kan kræve erstatning, hvis du er offer for en voldelig forsætlig forbrydelse begået på Kroatiens område, som har medført grov legemsbeskadigelse, alvorlig forværring af dit helbred eller dødsfald.

En voldelig forbrydelse er:

 1. enhver forbrydelse, som er begået forsætligt og med magtanvendelse eller ved at krænke en anden persons seksuelle integritet
 2. enhver forbrydelse, som er til fare for liv og ejendom som følge af en handling, der generelt anses for farlig, eller hvor der benyttes et instrument, som har forårsaget dødsfald, grov legemsbeskadigelse, alvorlig forværring af helbredet eller dødsfald for en eller flere personer, og som i henhold til straffeloven er en alvorlig form for grundlæggende forsætlig forbrydelse.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

 • Der ydes generelt ikke erstatning for skader. For at berettige til erstatning skal en voldelig forbrydelse have medført grov legemsbeskadigelse, alvorlig forværring af en persons helbred eller dødsfald.
 • Direkte ofre har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på op til 35 000 HRK, hvis der er begået en voldelig forbrydelse, som har medført grov legemsbeskadigelse eller alvorlig forværring af de pågældendes helbred, og hvis – såfremt lovens øvrige vilkår og betingelser er opfyldt – det kan bevises, at dette har medført tabt arbejdsfortjeneste.
 • Direkte ofre har ret til godtgørelse af udgifter til lægebehandling, hvis der er begået en voldelig forbrydelse, som har medført grov legemsbeskadigelse eller alvorlig forværring af de pågældendes helbred, og hvis det – såfremt lovens øvrige vilkår og betingelser er opfyldt – kan bevises, at dette har medført udgifter til lægebehandling, som ofrene selv skal betale. Der kan gøres krav på disse udgifter til lægebehandling op til den grænse for sundhedspleje, der er fastsat i Kroatiens forskrifter for lovpligtig sygesikring, såfremt disse udgifter anerkendes, hvis det direkte offer ikke har ret til godtgørelse af udgifter under sygesikringen.
 • Indirekte ofre har ret til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse, hvis det direkte offer er død som følge af den voldelige forbrydelse, og hvis det – såfremt lovens øvrige vilkår og betingelser er opfyldt – kan bevises, at det indirekte offer har mistet denne lovpligtige forsørgelse. Hvis det indirekte offer har ret til ydelser fra den lovpligtige pensionsforsikringsordning, har vedkommende ikke ret til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse. Erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse anerkendes op til et samlet beløb på 70 000 HRK for alle indirekte ofre.
 • Personer, som har afholdt begravelsesudgifterne for en person, der er død som et direkte offer for en voldelig forsætlig forbrydelse, har ret til godtgørelse af begravelsesudgifterne, hvis det – såfremt lovens øvrige vilkår og betingelser er opfyldt – kan dokumenteres, at vedkommende har afholdt begravelsesudgifterne. Begravelsesudgifter anerkendes op til 5 000 HRK.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, der er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning?

 • JA, afdøde voldsofres pårørende eller forsørgelsesberettigede er berettiget til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse og godtgørelse af almindelige begravelsesudgifter.
 • I loven betegnes disse pårørende eller familiemedlemmer som "indirekte ofre". I henhold til loven omfatter pårørende eller familiemedlemmer (dvs. indirekte ofre): ægtefælle, partner, børn, forældre, adopterede, adoptanter, stedforældre, stedbørn og partner af samme køn, som boede sammen med det direkte offer, bedsteforældre og børnebørn, kun hvis de selv er direkte ofre, da de boede permanent sammen, og bedsteforældrene fungerede som det direkte offers forældre.
 • Om der er tale om ikkeægteskabeligt partnerskab eller partnerskab mellem personer af samme køn, vurderes i henhold til kroatisk lovgivning.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et overlevende offer? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan i dette tilfælde få erstatning?

 • NEJ, pårørende eller forsørgelsesberettigede familiemedlemmer kan ikke få erstatning, hvis offeret har overlevet forbrydelsen.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

 • Erstatning ydes kun til ofre, som er kroatiske statsborgere, eller som bor i Kroatien, henholdsvis hvis de er borgere i en EU-medlemsstat eller har permanent bopæl på dens område.

Kan jeg kræve erstatning i Kroatien, hvis jeg bor her eller kommer herfra (er bosat her eller er dansk statsborger), selv om forbrydelsen blev begået i et andet EU-land? Kan jeg gøre dette frem for at søge erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? I så fald, på hvilke betingelser?

 • NEJ, offeret kan ikke søge erstatning fra Kroatien, hvis forbrydelsen blev begået på et andet lands område. Kroatien udbetaler kun erstatning, såfremt de betingelser og krav, der er fastsat i loven, er opfyldt, og kun såfremt den voldelige forbrydelse blev begået på dets område (Kroatien yder således ikke erstatning for forbrydelser, der er begået i et andet land).

Skal jeg først anmelde forbrydelsen til politiet for at kunne søge erstatning?

 • JA. For at du kan søge erstatning, skal forbrydelsen være anmeldt til eller registreret af politiet eller den offentlige anklager som en forbrydelse.
 • En politiattest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse, skal indgives sammen med erstatningskravet.
 • Efter anmodning fra offeret har politiet pligt til at udstede en attest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

 • NEJ, du skal ikke afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag.
 • Retten til at kræve erstatning kan udøves, uanset om gerningsmanden er kendt, og uanset om en straffesag er indledt.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

 • Nej, du skal ikke først kræve erstatning fra skadevolderen.
 • Indgivelse af et krav i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, herefter loven) er ikke til hinder for, at offeret gør sin ret til at få erstatning fra gerningsmanden gældende.
 • Hvis offeret har indgivet et krav i henhold til loven og har gjort sin ret til at modtage erstatning direkte fra gerningsmanden gældende, medregnes denne erstatning i den erstatning, som offeret gør krav på i henhold til loven.
 • Hvis erstatningen fra gerningsmanden opfylder hele kravet, afvises kravet indgivet i henhold til loven. Hvis sagen vedrørende dette krav allerede er blevet afsluttet, men betaling endnu ikke er sket, træffes der en afgørelse om, at erstatningen ikke skal udbetales.
 • Hvis staten allerede har udbetalt erstatning til offeret i henhold til loven, og offeret modtager fuld eller delvis erstatning fra gerningsmanden, kan staten gøre et regreskrav gældende over for offeret svarende til den hovedstol, der er modtaget direkte fra gerningsmanden, op til det maksimumsbeløb, som staten har udbetalt til offeret.
 • Når offeret har modtaget erstatning fra staten i henhold til loven, har vedkommende ikke længere ret til at kræve denne erstatning fra gerningsmanden, da staten nu har regresret over for gerningsmanden.

Er jeg stadig erstatningsberettiget, hvis skadevolderen ikke er fundet eller domfældt? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for kravet?

 • JA. Den person, der gør krav på erstatning, skal indgive de krævede dokumenter, der ligger til grund for erstatningskravet, som er anført i den officielle ansøgningsformular, som indgives, uanset om gerningsmanden er blevet identificeret eller dømt, eller om straffesagen er blevet indledt.
 • Generelt underbygges kravet af: en politiattest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse, bevis for statsborgerskab, bopælsbevis, offerets dødsattest, attest fra ansøgeren om, at retten til erstatning i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser ikke er blevet udøvet på et andet retsgrundlag, offerets helbredsdokumenter, som ligger til grund for erstatningskravet (hospitalets ansøgningsformular, resultater og rapporter fra lægeundersøgelser, rapport om udskrivning fra hospitalet, sygeorlovsrapport og sundhedsrelaterede kvitteringer), kvitteringer for almindelige begravelsesudgifter og andre relevante attester eller dokumenter, som kan være vigtige for afgørelsen om erstatning.

Skal jeg søge om erstatning inden for en given tidsfrist?

 • JA, erstatningskravet skal indgives senest seks måneder efter den dato, hvor den forbrydelse, som kravet vedrører, blev begået.
 • Hvis offeret ikke kan indgive kravet inden for denne periode af gyldige grunde, skal kravet indgives senest tre måneder fra den dato, hvor de gyldige grunde ophørte, og senest tre år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået. (Offeret skal oplyse og angive de gyldige grunde.)
 • Hvis offeret er en mindreårig eller en person uden juridisk kapacitet, og vedkommendes juridiske repræsentant ikke har indgivet et krav inden for seks måneder efter den dato, hvor forbrydelsen blev begået, begynder fristen på seks måneder at løbe på den dato, hvor personen fylder 18 år, eller på den dato, hvor straffesagen, efter at offeret er blevet myndigt, blev indledt, eller på den dato, hvor personen blev genindsat i sin juridiske kapacitet.

Hvilke tab og udgifter gives der erstatning for?

a) For offeret for forbrydelsen:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • helbredsudgifter som følge af skaden (lægebehandling, ambulant behandling, hospitalsbehandling og restituering)
  • Det direkte offer har ret til godtgørelse af lægeudgifter op til den grænse for sundhedspleje, der er fastsat i Kroatiens forskrifter for lovpligtig sygesikring. Disse udgifter anerkendes kun, hvis det direkte offer ikke har ret til godtgørelse af udgifter under sygesikringen.
 • andre behov og udgifter som følge af skaden (f.eks. pleje og assistance, midlertidig og varig behandling, langvarende fysioterapeutisk genoptræning, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
  • Se svaret på det første punkt (ret til godtgørelse af lægeudgifter op til den grænse for sundhedspleje, der er fastsat i Kroatiens forskrifter for lovpligtig sygesikring).
 • varigt mén (f.eks. invaliditet og andre varige handicap)
  • tabt indkomst under og efter lægebehandling (herunder tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne eller forringet forsørgelse osv.).
 • Direkte ofre har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som udbetales som et engangsbeløb på højst 35 000 HRK.
  • fortabte muligheder
  • udgifter forbundet med retssager vedrørende hændelsen, der forvoldte skaden, såsom advokatsalærer og sagsomkostninger
  • erstatning for stjålne eller beskadigede personlige ejendele
  • andre tab eller udgifter.

- Psykisk (immateriel) skade:

 • NEJ
  • smerte og svie for ofret
 • NEJ

(b) For erstatningsberettigede personer eller pårørende til et offer:

- Materiel (ikkepsykisk) skade:

 • begravelsesudgifter
Almindelige begravelsesomkostninger svarende til højst 5 000 HRK.
 • helbredelsesudgifter (f.eks. terapi til et familiemedlem, ambulant behandling, hospitalsbehandling og rehabilitering)
 • tab af forsørgelse eller fortabt mulighed

Indirekte ofre, som forsørges af det direkte offer, der er død som følge af den voldelige forbrydelse, har ret til erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse. Denne erstatning ydes som et engangsbeløb på grundlag af aktuarmæssige beregninger, der tager udgangspunkt i den laveste familiepension under pensionssikringsloven (Zakon o mirovinskom osiguranju), og som beregnes på grundlag af en femårig erhvervskarriere og det indirekte offers forventede forsørgelsesperiode. Erstatningen ydes kun, hvis det indirekte offer ikke har ret til ydelser under den lovpligtige pensionsforsikringsordning. Erstatningen kan ydes op til et samlet beløb på 70 000 HRK for alle indirekte ofre.

- Psykisk skade:

 • NEJ
  • svie og smerte for pårørende eller berettigede personer/erstatning til efterladte i tilfælde af offerets død
 • NEJ

Udbetales erstatningen som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

 • Erstatningen udbetales som et engangsbeløb.

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • Når der træffes afgørelse om retten til erstatning, tages det direkte offers handlinger før, på tidspunktet for og efter forbrydelsen i betragtning, ligesom der tages hensyn til det direkte offers rolle i forbindelse med hændelsen og skadens omfang, om og på hvilket tidspunkt det direkte offer har anmeldt forbrydelsen til de kompetente myndigheder, medmindre det ikke har været muligt for vedkommende af gyldige grunde, det direkte offers samarbejde med politiet og de kompetente myndigheder med hensyn til at retsforfølge gerningsmanden, og om det direkte offer, som har bidraget til skaden, eller som har øget omfanget af skaden, kun har ret til en forholdsmæssigt nedsat erstatning.
 • Erstatningskravet afvises, hvis det konstateres, at offeret er involveret i organiseret kriminalitet eller har forbindelser til en kriminel organisation.
 • Erstatningskravet kan afvises eller nedsættes, hvis udbetaling af det fulde erstatningsbeløb vil være i strid med principperne om retfærdighed, moral eller almindelig lov og orden.
 • Det direkte offers adfærd tages i betragtning, når der træffes afgørelse om det indirekte offers ret til erstatning.

Hvordan kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • NEJ
 • Den økonomiske, dvs. eksistentielle, situation for den person, der gør krav på erstatning, har ingen betydning for erstatningskravet. Ved afgørelser om erstatning som følge af mistet lovpligtig forsørgelse påvirker de økonomiske forhold dog i nogle tilfælde chancerne for tildeling af erstatning.

Er der andre kriterier, som kan påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

 • JA
 • Når der træffes afgørelse om retten til erstatning, tages det direkte offers handlinger før, på tidspunktet for og efter forbrydelsen i betragtning, ligesom der tages hensyn til det direkte offers rolle i forbindelse med hændelsen og skadens omfang, om og på hvilket tidspunkt det direkte offer har anmeldt forbrydelsen til de kompetente myndigheder, medmindre det ikke har været muligt for vedkommende af gyldige grunde, det direkte offers samarbejde med politiet og de kompetente myndigheder med hensyn til at retsforfølge gerningsmanden, og om det direkte offer, som har bidraget til skaden, eller som har øget omfanget af skaden, kun har ret til en forholdsmæssigt nedsat erstatning.
 • Erstatningskravet afvises, hvis det konstateres, at offeret er involveret i organiseret kriminalitet eller har forbindelser til en kriminel organisation.
 • Erstatningskravet kan afvises eller nedsættes, hvis udbetaling af det fulde erstatningsbeløb vil være i strid med principperne om retfærdighed, moral eller almindelig lov og orden.
 • Det direkte offers adfærd tages i betragtning, når der træffes afgørelse om det indirekte offers ret til erstatning.

Hvordan beregnes erstatningen?

 • Økonomisk erstatning beregnes under hensyntagen til de specifikke omstændigheder, og den person, der gør krav på erstatning, skal dokumentere, at de retlige krav er opfyldt, og at vedkommende har pådraget sig specifikke udgifter eller tab.

Er der en minimums-/maksimumsgrænse for erstatningens størrelse?

 • Der er ved lov ikke fastsat et minimumsbeløb, der kan tildeles (men der er ved lov fastsat et maksimumsbeløb, der kan tildeles).

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Får jeg i så fald vejledning i beregning af beløbet eller anden vejledning?

 • JA. Den person, der gør krav på erstatning, skal angive det beløb, vedkommende gør krav på.
 • Der gives ikke anvisninger i, hvordan beløbet beregnes (den pågældende skal godtgøre de udgifter eller tab, der lægges til grund for kravet).

Bliver en eventuel erstatning for mit tab fra andre kilder (f.eks. fra min arbejdsgivers eller en privat forsikring) modregnet i erstatningen fra offentlige myndigheder/organer?

 • I nogle tilfælde JA, og i andre tilfælde NEJ. Det afhænger af kilden til den modtagne erstatning.
 • Erstatning, der modtages gennem sygesikrings-, pensions- eller andre forsikringsordninger, medregnes i erstatningsgrundlaget, således at den erstatning, der tildeles offeret, udgør forskellen mellem den samlede erstatning, som offeret er berettiget til i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser (herefter loven), og den erstatning, som offeret modtager gennem andre ordninger.
 • Frivillig forsikring, som det direkte eller indirekte offer selv har betalt, medregnes ikke i erstatningen.
 • Når offeret modtager erstatning direkte fra gerningsmanden, medregnes den i den erstatning, der kræves fra Kroatien. Hvis erstatningen fra gerningsmanden opfylder hele kravet, afvises kravet. Hvis erstatningen fra gerningsmanden opfylder hele kravet, og hvis sagen vedrørende dette krav allerede er blevet afsluttet, men betaling endnu ikke er sket, træffes der en afgørelse om, at erstatningen ikke skal udbetales til offeret.
 • Hvis Kroatien allerede har udbetalt erstatning til offeret i henhold til loven, og offeret har udøvet sin ret til at få erstatning fra gerningsmanden, kan Kroatien gøre et regreskrav gældende over for offeret svarende til den hovedstol, der er modtaget direkte fra gerningsmanden, op til det maksimumsbeløb, som staten har udbetalt til offeret.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

 • NEJ

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

 • Loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser giver ikke mulighed for supplerende eller yderligere erstatning.

Hvilke underbyggende bilag skal jeg vedlægge min ansøgning?

 • De underbyggende bilag, der skal vedlægges kravet, er anført i den officielle formular. Kravet underbygges af: bevis for statsborgerskab, bopælsbevis, offerets dødsattest, en politiattest, som bekræfter registreringen eller anmeldelsen af hændelsen som en forbrydelse, attest fra ansøgeren om, at retten til erstatning i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser ikke er blevet udøvet på et andet retsgrundlag, offerets helbredsdokumenter, som ligger til grund for erstatningskravet (hospitalets ansøgningsformular, resultater og rapporter fra lægeundersøgelser, rapport om udskrivning fra hospitalet, sygeorlovsrapport og sundhedsrelaterede kvitteringer), kvitteringer for almindelige begravelsesudgifter og andre relevante attester eller dokumenter, som kan være vigtige for afgørelsen om erstatning.
 • Ovennævnte dokumenter indgives som originaler eller ved attesteret kopi.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen er modtaget og behandlet?

 • Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer ved behandling af erstatningskrav i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningsansøgninger (i nationale sager)?

 • Den myndighed, der træffer afgørelse om erstatningskrav fremsat af ofre for forbrydelser i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser, hvor erstatning betales af det nationale budget, er "rådet for erstatning til ofre for forbrydelser" (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Hvis offeret kræver erstatning fra gerningsmanden, kan offeret indgive en anmeldelse med civilretlig partsstilling, dvs. rejse et erstatningskrav mod gerningsmanden, under straffesagen ved den kompetente strafferet.
 • Offeret kan imidlertid også vælge at anlægge erstatningssag mod gerningsmanden ved den kompetente ret.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

 • Erstatningskrav, der fremsættes af ofre for forbrydelser i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser, indgives til rådet for erstatning til ofre for forbrydelser under justitsministeriet.

Republikken Kroatien
Justitsministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

 • Hvis der rejses erstatningskrav mod gerningsmanden i forbindelse med en straffesag, indgives en anmeldelse med civilretlig partsstilling til den kompetente ret, som behandler straffesagen mod gerningsmanden.
 • Offeret kan også vælge at anlægge erstatningssag mod gerningsmanden ved den kompetente ret.

Skal jeg være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

 • I forbindelse med erstatningskrav, der fremsættes af ofre for forbrydelser, er svaret generelt NEJ. Den kompetente myndighed, dvs. rådet, kan imidlertid, afhængigt af omstændighederne, undtagelsesvis kræve, at parterne, vidnerne eller eksperter udpeget af retten fremlægger beviser for retten, inden den træffer en afgørelse.

Hvor lang tid tager det (ca.) at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed?

 • Den kompetente myndighed træffer en afgørelse om et krav inden for 60 dage, hvis kravet er fuldstændigt og korrekt (hvis alle krævede dokumenter er indhentet og indgivet sammen med alle oplysninger og beviser, som er nødvendige for at træffe en afgørelse). Hvis kravet er ufuldstændigt, kan der imidlertid gå længere tid, inden en afgørelse kan træffes.

Hvordan kan jeg appellere den pågældende myndigheds afgørelse, hvis jeg er utilfreds med den?

 • Afgørelsen kan ikke påklages. Den person, der fremsætter et erstatningskrav, kan imidlertid indgive en forvaltningsmæssig appel i form af en forvaltningsmæssig klage til den kompetente forvaltningsdomstol senest 30 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

 • Formularen og oplysninger kan fås på alle politistationer, hos den offentlige anklager, ved byretter og distriktsdomstole samt i elektronisk form på de officielle websteder for justitsministeriet (Ministarstvo pravosuđa), indenrigsministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova), Kroatiens offentlige anklager (Državno odvjetništvo RH) samt byretter og distriktsdomstole.
 • Oplysninger kan fås ved henvendelse til det nationale callcenter for ofre for forbrydelser og mindre forseelser (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) 116-006.
 • Politiet, den offentlige anklager og domstole skal give oplysninger om retten til erstatning og det organ, som parten skal henvende sig til for at udøve disse rettigheder, til alle personer, som i henhold til loven om økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser har ret til at kræve erstatning fra Kroatien.
 • Politiet, den offentlige anklager og justitsministeriet skal udstede de nødvendige formularer til indgivelse af et krav til alle personer, som i henhold til loven har ret til erstatning, og skal efter anmodning give generelle instrukser i og oplysninger om, hvordan kravet indgives, og hvilke støttedokumenter der skal vedlægges kravet.
 • Justitsministeriet har udsendt en folder på kroatisk og engelsk, som indeholder de nødvendige oplysninger om retten til erstatning, om de gældende krav og om, hvordan retten gøres gældende. Folderne og formularerne er offentliggjort på kroatisk og engelsk på justitsministeriets og indenrigsministeriets websteder.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) til at udfylde ansøgningen?

 • Hvis kravet er ufuldstændigt, uforståeligt eller ulæseligt, afvises det ikke af disse grunde, men den person, der har fremsat kravet, oplyses om, hvordan det bør forbedres. Dette kan i denne forstand anses for hjælp/bistand til den pågældende.
 • En person, der fremsætter et erstatningskrav, kan hyre en autoriseret person eller en advokat i forbindelse med udarbejdelsen af kravet eller til repræsentation under sagen (for egen regning).
 • Oplysninger om og hjælp til udfyldelsen af ansøgningsformularen fås på alle politistationer, hos den offentlige anklager, ved byretter og distriktsdomstole eller ved opkald til den gratis hjælpelinje under det nationale callcenter for ofre for forbrydelser og mindre forseelser 116-006.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning?

 • JA

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

 • Den bistandsydende myndighed er Kroatiens justitsministerium, og en person kan indgive et krav til denne myndighed under sådanne omstændigheder
 • (såkaldte grænseoverskridende sager (prekogranični slučajevi) i henhold til kroatisk lov).
 • Den bistandsydende myndighed indgiver så hurtigt som muligt kravet og de vedlagte dokumenter til den kompetente myndighed i det land, hvor personen fremsætter et erstatningskrav, på landets officielle sprog eller på et andet sprog, der accepteres af det pågældende land.
 • Et sådant krav indgives ved brug af den formular, som Europa-Kommissionen har fastlagt.
 • Hvis den myndighed, der er ansvarlig for at træffe afgørelse om kravet i det pågældende land, kræver, at ansøgeren, vidner, eksperter udpeget af retten eller andre personer afhøres i Kroatien, forestås dette af rådet for erstatning til ofre for forbrydelser, som derefter sender en rapport om afhøringen til det andet lands myndighed, som har ansvaret for at træffe afgørelse om kravet.
 • Hvis det andet lands myndighed, som er ansvarlig for at træffe afgørelse om kravet, anmoder om, at afhøringen gennemføres ved brug af tekniske hjælpemidler, finder afhøringen sted i samarbejde med det kroatiske justitsministerium, såfremt den person, der skal afhøres, kan acceptere denne procedure.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for dette?

Kroatiens justitsministerium skal som bistandsydende myndighed oversætte kravet til sproget for det land, hvorfra der kræves erstatning, eller til et andet sprog, som det pågældende land angiver.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

 • Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet sendes til udlandet.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Kroatien selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

 • Ja, du kan indgive kravet til Kroatiens justitsministerium direkte eller pr. anbefalet post.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden /-erne:

 • ansøgningen?
 • eventuelle bilag?
 • Kravet og støttedokumenterne skal være på kroatisk. Hvis kravet og støttedokumenterne er på et fremmedsprog, skal de indgives sammen med deres autoriserede oversættelse udstedt af en autoriseret retsoversætter.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

 • Den beslutningstagende myndighed oversætter ikke kravet eller støttedokumenterne og bærer ikke udgifterne til oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Kroatien for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der skal ikke betales administrative eller andre gebyrer vedrørende dette krav.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

 • Hvis rådet for erstatning til ofre for forbrydelser beslutter at indkalde en person, der gør krav på erstatning, til afhøring eller til at deltage personligt i sagen, godtgøres den pågældendes rejseudgifter.
 • Under sagen, og når der træffes afgørelse, skal den person, der gør krav på erstatning, generelt ikke være til stede. Hvis vedkommende, vidner, eksperter udpeget af retten eller andre personer skal afhøres, kan rådet for erstatning til ofre for forbrydelser anmode den kompetente myndighed i den anden EU-medlemsstat, hvor erstatningskravet er fremsat, om at forestå dette.
 • Afhøring, som kræves i forbindelse med en sådan procedure, kan desuden foretages ved brug af tekniske hjælpemidler, herunder computerteknologi, elektroniske kommunikationsnetværk og andre former for billed- og lydtransmissionsudstyr. I dette tilfælde foretages afhøringen af rådet for erstatning til ofre for forbrydelser, dvs. den besluttende myndighed.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

 • Ja

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i Kroatien?

 • Udenlandske helbredsdokumenter accepteres. Rådet for erstatning til ofre for forbrydelser kontrollerer og evaluerer som beslutningstagende myndighed imidlertid helbredsdokumenterne og kan kræve, at der indhentes en udtalelse fra en speciallæge.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Kroatien?

 • Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

 • Den kompetente myndighed træffer en afgørelse om et krav inden for ca. 60 dage, hvis kravet er fuldstændigt og korrekt (hvis alle krævede dokumenter er indhentet og indgivet sammen med alle oplysninger og beviser, som er nødvendige for at træffe en afgørelse). Hvis kravet er ufuldstændigt, kan der imidlertid gå længere tid, inden en afgørelse kan træffes.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

 • Afgørelsen udstedes på kroatisk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

 • Afgørelsen kan ikke påklages. Den person, der fremsætter et erstatningskrav, kan imidlertid indgive en forvaltningsmæssig appel i form af en forvaltningsmæssig klage til den kompetente forvaltningsdomstol senest 30 dage efter afgørelsens forkyndelse.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til Kroatiens regler?

 • Nej.

Er der støtteorganisationer for ofre i Kroatien, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

 • Ja
Sidste opdatering: 09/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website