If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Belgie

Obětem terorismu je určen obsah uvedený dole na této stránce, dostupný po kliknutí zde.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů může přiznat finanční pomoc obětem (a jejich blízkým) úmyslného násilného činu, k němuž došlo na území Belgie.

Oběti terorismu, viz zvláštní ustanovení.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Stupně újmy zohledňované komisí se liší podle kategorie dotčených obětí:

A. Přímé oběti – osoby, jež utrpěly fyzickou nebo psychickou újmu v důsledku úmyslného násilného činu v Belgii.

U přímých obětí může komise zohlednit:

 • dočasnou a trvalou pracovní neschopnost/invaliditu,
 • morální újmu,
 • ztrátu příjmů,
 • estetickou újmu,
 • ztrátu let školní docházky (selhání ve škole),
 • náklady na zdravotní péči,
 • náklady řízení (včetně odškodnění) do výše 6 000 EUR,
 • hmotné náklady (nejvýše: 1 250 EUR).

B. Nepřímé oběti – příbuzní oběti, jež podlehla úmyslnému násilnému činu, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

U této kategorie obětí může komise zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady na pohřeb (nanejvýš 6 000 EUR/úmrtí),
 • náklady řízení,
 • ztrátu výživného osob blízkých, jež na oběti finančně závisely,
 • ztrátu let školní docházky.

C. Nepřímé oběti – příbuzní oběti, jež v důsledku násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

U této kategorie obětí může komise zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady řízení.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, příbuzní osoby, jež skonala v přímém důsledku úmyslného násilného činu, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně mohou získat finanční pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, příbuzní osoby, jež neskonala, ale v přímém důsledku úmyslného násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně mohou získat finanční pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Finanční pomoc od komise lze získat nezávisle na státní příslušnosti nebo oprávněnosti či neoprávněnosti pobytu na belgickém území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů může konat pouze u činů spáchaných na území Belgie.

Existuje jediná výjimka: v případě teroristických útoků spáchaných v zahraničí, jejichž obětmi jsou belgičtí státní příslušníci nebo osoby, které mají v Belgii bydliště. (viz oddíl „oběti terorismu“).

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano. Zákon ze dne 1. srpna 1985, kterým se řídí případy, kdy má Komise pro finanční pomoc zasáhnout, ostatně vyžaduje, aby se žadatel stal účastníkem adhezního řízení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

O hlavní finanční pomoc, tedy finanční pomoc státu, lze žádat až po ukončení soudního řízení a na základě posledního soudního rozhodnutí.

Za určitých podmínek lze nicméně přiznat naléhavou pomoc ještě před ukončením soudního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ano. Jestliže byl pachatel identifikován, musí se oběť stát účastníkem adhezního řízení, neboť komise zasahuje pouze zástupně, a tedy až když nezbývá jiná možnost.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Pokud je po ukončení soudního řízení pachatel nadále neznámý nebo byl kvůli tomu spis odložen, oběť může komisi požádat o finanční pomoc. V takových případech musí oběť alespoň podat oznámení (na policii nebo státní zastupitelství).

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o hlavní pomoc musí být podána ve lhůtě tří let od posledního soudního rozhodnutí ve věci nebo do 3 let od rozhodnutí o odložení případu z důvodu, že je pachatel neznámý.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

U přímých obětí může komise zohlednit:

 • dočasnou a trvalou pracovní neschopnost/invaliditu,
 • morální újmu,
 • ztrátu příjmů,
 • estetickou újmu,
 • ztrátu let školní docházky (selhání ve škole),
 • náklady na zdravotní péči,
 • náklady řízení (včetně odškodnění) do výše 6 000 EUR,
 • hmotné náklady (nejvýše: 1 250 EUR).

U nepřímých obětí se berou v potaz příbuzní oběti, jež podlehla úmyslnému násilnému činu, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

Komise pak může zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady na pohřeb (nanejvýš 6 000 EUR/úmrtí),
 • náklady řízení,
 • ztrátu výživného osob blízkých, jež na oběti finančně závisely,
 • ztrátu let školní docházky.

U nepřímých obětí se berou v potaz příbuzní oběti, jež v důsledku úmyslného násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně.

 • Komise pak může zohlednit:
 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady řízení,

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Finanční pomoc komise se vyplácí jednorázově, jedinou částkou.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Komise může vzít v úvahu chování přímé oběti úmyslného násilného činu v předmětné chvíli i to, že oběť k vlastní újmě přispěla.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace se nezohledňuje,

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů zohlední případné odškodnění poskytnuté pachatelem a účast pojišťoven (zásada subsidiarity).

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Jakožto orgán správního soudnictví komise finanční pomoc poskytuje spravedlivě.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální částka: 500 EUR

Maximální výše hlavní (a celé) pomoci: 125 000 EUR

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Není to povinné.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, komise jedná na základě zásady subsidiarity. Přihlíží se proto k částkám vyplaceným pojišťovnami (i pachatelem).

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, lze získat naléhavá pomoc, i když ve věci ještě nebylo vydáno rozhodnutí soudu. Podle judikatury, může komise přiznat naléhavou pomoc jen za účelem zajištění nákladů na zdravotní péči (minimálně 500 EUR), které musí zaplatit oběť (po úhradě nebo odmítnutí úhrady pojišťoven).

Naléhavá pomoc nepřesáhne 30 000 EUR.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

V případě zhoršení újmy během 10 let následujících po přiznání pomoci lze žádat o dodatečnou finanční pomoc, pokud již oběť nedostala od belgického státu maximální možnou pomoc (125 000 EUR). Oběť bude muset prokázat, že se její újma zhoršila (detailními lékařskými zprávami).

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Příslušný formulář žádosti (frWord(39 Kb)fr, nlWord(35 Kb)nl);
 • kopii oficiální žaloby + detailní popis událostí;
 • kopii o účasti v adhezním řízení;
 • kopie všech rozsudků, jež byly v případu vyneseny;
 • kopii lékařských zpráv popisujících fyzické nebo psychické následky činu; kopie dokladů o nákladech na zdravotní péči / hmotných nákladech / nákladech řízení, které nebyly kryty pojištěním;
 • doklady o ztrátě příjmů;
 • v případě úmrtí kopii úmrtního listu;
 • v případě blízkých oběti, oficiální potvrzení o složení domácnosti vydané matričním úřadem;
 • doklady o nákladech na pohřeb (v případě úmrtí přímé oběti);
 • doklad o selhání ve škole;
 • doklady o odškodnění ze strany pachatele nebo o jeho platební neschopnosti;
 • doklady o účasti pojišťoven.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

KOMISE PRO FINANČNÍ POMOC OBĚTEM ÚMYSLNÝCH NÁSILNÝCH ČINŮ A PŘÍLEŽITOSTNÝM ZÁCHRANÁŘŮM (SPF JUSTICE).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádosti zaslané poštou (prostřednictvím příslušných formulářů a podpůrných dokladů) musí být adresovány ve dvou vyhotoveních na poštovní adresu:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne. Žadatel nemá povinnost osobně se účastnit slyšení komise, když se zabývá jeho žádostí.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Zhruba 18 měsíců u hlavní pomoci.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím komise se nelze odvolat. Je možné pouze podat žalobu na neplatnost u belgické Státní rady.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách komise nebo telefonicky.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů a příležitostným záchranářům

Tel.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.commission.victimes@just.fgov.be

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne přes komisi.

O právní pomoc lze požádat (za určitých podmínek) u advokátní komory soudního okrsku, kam případ spadá, nebo soudního okrsku místa bydliště oběti.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Existují služby pomoci obětem, které jim mohou být nápomocny při podávání žádosti o ke komisi pro finanční pomoc.

Pomoc obětem spadá pod belgická Společenství a regiony.

Více informací (zejména o službách pověřených poskytováním pomoci) získáte na následujících webových stránkách:

Federace Valonsko-Brusel: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.victimes.cfwb.be/

Vlámsko: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Pro oběti terorismu:

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů může přiznat finanční pomoc obětem (a jejich blízkým) teroristického činu. Případy obětí terorismu řeší v rámci Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů oddělení pro terorismus.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Stupně újmy zohledňované komisí se liší podle kategorie dotčených obětí:

A. Přímé oběti: osoby, jež utrpěly fyzickou nebo psychickou újmu v důsledku úmyslného násilného činu v Belgii.

U přímých obětí může komise zohlednit:

 • dočasnou a trvalou pracovní neschopnost/invaliditu,
 • morální újmu,
 • ztrátu příjmů,
 • estetickou újmu,
 • ztrátu let školní docházky (selhání ve škole),
 • náklady na zdravotní péči,
 • náklady řízení (včetně odškodnění) do výše 6 000 EUR,
 • hmotné náklady (nejvýše: 1 250 EUR).

B. Nepřímé oběti – příbuzní oběti, jež podlehla úmyslnému násilnému činu, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

U této kategorie obětí může komise zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady na pohřeb (nanejvýš 6 000 EUR/úmrtí),
 • náklady řízení,
 • ztrátu výživného osob blízkých, jež na oběti finančně závisely,
 • ztrátu let školní docházky.

C. Nepřímé oběti – příbuzní oběti, jež v důsledku násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

U této kategorie obětí může komise zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady řízení,

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, příbuzní osoby, jež skonala v přímém důsledku teroristického činu, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně mohou získat finanční pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, příbuzní osoby, jež neskonala, ale v přímém důsledku úmyslného násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně mohou získat finanční pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Finanční pomoc od komise lze získat nezávisle na státní příslušnosti nebo oprávněnosti či neoprávněnosti pobytu na belgickém území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů – Oddělení pro terorismus – může přiznat finanční pomoc v případě teroristických útoků spáchaných v zahraničí, jejichž obětmi jsou belgičtí státní příslušníci nebo osoby, které mají v Belgii bydliště. Je nicméně nutné, aby tyto skutečnosti uznala jako teroristický čin belgická federální vláda královským výnosem.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, ale je v zájmu oběti nebo jejích blízkých ohlásit se coby oběť (teroristického útoku) na policii nebo federálním zastupitelství.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano. Finanční pomoc od komise pro oběti terorismu nezávisí na soudním řízení.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o finanční pomoc z důvodu teroristických činů musí být komisi předložena do 3 let od data, kdy vstoupí v platnost Královský výnos uznávající tyto činy jako teroristické.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

U přímých obětí může komise zohlednit:

 • dočasnou a trvalou pracovní neschopnost/invaliditu,
 • morální újmu,
 • ztrátu příjmů,
 • estetickou újmu,
 • ztrátu let školní docházky (selhání ve škole),
 • náklady na zdravotní péči,
 • náklady řízení (včetně odškodnění) do výše 6 000 EUR,
 • hmotné náklady (nejvýše: 1 250 EUR).

U nepřímých obětí se berou v potaz příbuzní oběti, jež podlehla úmyslnému násilnému činu, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

Komise pak může zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady na pohřeb (nanejvýš 6 000 EUR/úmrtí),
 • náklady řízení,
 • ztrátu výživného osob blízkých, jež na oběti finančně závisely,
 • ztrátu let školní docházky.

U nepřímých obětí se berou v potaz příbuzní oběti, jež v důsledku úmyslného násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně.

Komise pak může zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady řízení,

Je třeba poznamenat, že v roce 2018 dojde ke změnám postupu pro finanční pomoc obětem terorismu.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Finanční pomoc komise se vyplácí jednorázově, jediným převodem, i když je možné, aby oběť dostala zálohu finanční pomoci a poté pomoc samotnou.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Komise může vzít v úvahu chování přímé oběti úmyslného násilného činu v předmětné chvíli i to, že oběť k vlastní újmě přispěla.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace se nezohledňuje,

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů zohlední případné odškodnění poskytnuté pachatelem a účast pojišťoven (zásada subsidiarity).

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Jakožto orgán správního soudnictví komise finanční pomoc poskytuje spravedlivě.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální částka: 500 EUR
Maximální částka zálohy pomoci: 30 000 EUR
Maximální částka hlavní (a celé) pomoci: 125 000 EUR

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Není to povinné.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, komise jedná na základě zásady subsidiarity. Přihlíží se proto k částkám vyplaceným pojišťovnami (i pachatelem).

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, je skutečně možné obdržet zálohu odškodnění pro oběti terorismu. Je možné poskytnout naléhavou pomoc obětem terorismu, jež byly hospitalizovány, a blízkým oběti zesnulé v důsledku teroristického činu.

Naléhavá pomoc nepřesáhne 30 000 EUR.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

V případě zhoršení újmy během 10 let následujících po přiznání pomoci lze žádat o dodatečnou finanční pomoc, pokud již oběť nedostala od belgického státu maximální možnou pomoc (125 000 EUR). Oběť bude muset prokázat, že se její újma zhoršila (detailními lékařskými zprávami).

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Formulář zvláštní žádosti pro oběti terorismu (frWord(73 Kb)fr, nlWord(66 Kb)nl ou enWord(67 Kb)en);
 • kopii oficiální žaloby + detailní popis událostí;
 • kopii lékařských zpráv popisujících fyzické nebo psychické následky spáchaného činu;
 • kopii dokladů dokazujících vynaložené náklady na zdravotní péči / hmotné náklady / náklady řízení, které nejsou hrazeny pojišťovnami;
 • doklady o ztrátě příjmů;
 • v případě úmrtí kopii úmrtního listu;
 • v případě blízkých oběti, oficiální potvrzení o složení domácnosti vydané matričním úřadem;
 • doklady o nákladech na pohřeb (v případě úmrtí přímé oběti);
 • doklad o selhání ve škole;
 • doklady o účasti pojišťoven.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

KOMISE PRO FINANČNÍ POMOC OBĚTEM ÚMYSLNÝCH NÁSILNÝCH ČINŮ A PŘÍLEŽITOSTNÝM ZÁCHRANÁŘŮM – ODDĚLENÍ PRO TERORISMUS

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádosti (s příslušnými formuláři a podpůrnými doklady) lze zaslat e-mailem nebo poštou:

Poštovní adresa:
Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 1151000 BRUXELLES
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.terrorvictims@just.fgov.be

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne. Žadatel nemá povinnost osobně se účastnit slyšení komise, když se zabývá jeho žádostí.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

U záloh je rozhodnutí vydáno ve lhůtě 4 až 6 týdnů od podání žádosti, pokud je tato úplná.

U hlavní pomoci se komise bude žádostí zabývat pouze po intervenci pojišťoven a při zohlednění konečných následků, které oběť utrpěla.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím komise se nelze odvolat. Je možné pouze podat žalobu na neplatnost u belgické Státní rady.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Odkaz se otevře v novém okně.Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.terrorvictims@just.fgov.be

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Odkaz se otevře v novém okně.Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 2 714 123 124

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Existují služby pomoci obětem, které jim mohou být nápomocny při podávání žádosti o ke komisi pro finanční pomoc.

Pomoc obětem spadá pod belgická Společenství a regiony.

Více informací (zejména o službách pověřených poskytováním pomoci) získáte na následujících webových stránkách:

Federace Valonsko-Brusel: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.victimes.cfwb.be/

Vlámsko: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.slachtofferzorg.be/

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Bulharsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

V Bulharské republice můžete od státu obdržet odškodnění za majetkovou újmu, která vám vznikla jako přímý důsledek těchto trestných činů:

 • terorismus; vražda; pokus o vraždu; úmyslná těžká újma na zdraví; zneužívání; znásilnění; obchodování s lidmi,
 • trestné činy spáchané na příkaz nebo na základě rozhodnutí organizované zločinecké skupiny,
 • jiné úmyslné násilné trestné činy, v jejichž bezprostředním důsledku došlo k úmrtí nebo těžkému ublížení na zdraví.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Viz odpověď na první otázku.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Pokud oběť zemřela v důsledku trestného činu, vzniká právo na odškodnění dědicům nebo partnerovi (partnerce) / druhovi (družce) oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ne, nemůžete. Dědicové nebo partner (partnerka) / druh (družka) oběti mohou odškodnění dostat pouze v případě, že oběť zemřela v důsledku trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Odškodnění lze poskytnout i cizím státním příslušníkům v případech, které stanoví mezinárodní dohoda, které je Bulharská republika smluvní stranou.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, nemůžete. Odškodnění vyplácí příslušný orgán členského státu, v němž byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano. Odškodnění nebude poskytnuto, jestliže oběť neoznámila trestný čin příslušným orgánům, ledaže tak oběť nebyla schopna učinit z oprávněných důvodů.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ano. Oběti trestných činů mají právo požádat o odškodnění, jakmile je trestní řízení ukončeno pravomocným rozhodnutím soudních orgánů, a to konkrétně:

 • odsouzením v trestním řízení, včetně případů, kdy byla věc projednána v nepřítomnosti žalovaného,
 • dohodou o mimosoudním narovnání,
 • rozhodnutím úřadu státního zástupce nebo příslušného soudu o zastavení trestního řízení, s výjimkou věcí ukončených na základě čl. 24 odst. 1 pododstavců 1, 7, 8a a 9 trestního řádu (Nakazatelno-protsesualen kodeks),
 • rozhodnutím úřadu státního zástupce nebo příslušného soudu o zastavení trestního řízení z toho důvodu, že nebyl identifikován pachatel.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ačkoli žádný takový požadavek neexistuje, nebude odškodnění poskytnuto, pokud byla oběť odškodněna jinak.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Viz odpověď na otázku: „Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?“.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění je třeba podat nejdéle do jednoho roku od data, kdy příslušné rozhodnutí soudního orgánu nabude právní moci.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění kryje společně a nerozdílně majetkovou újmu, která vznikla v přímém důsledku trestného činu, a to včetně:

 • nákladů na léčbu vyjma nákladů hrazených z rozpočtu Národního fondu zdravotního pojištění,
 • ušlého výdělku,
 • nákladů řízení,
 • ušlých prostředků na obživu,
 • nákladů na pohřeb,
 • jiné majetkové újmy.

Oběti musí předložit příslušné dokumenty prokazující veškerou nárokovanou majetkovou újmu.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Oběti trestného činu mají nárok na jednorázovou platbu odškodnění od státu.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění se neposkytne v případech, kdy:

 • oběť byla v posledních pěti letech před podáním žádosti o odškodnění odsouzena za trestný čin uvedený v odpovědi na první otázku,
 • trestný čin byl spáchán ve stavu mimořádného citového rozrušení vyvolaného nezákonným činem oběti, který vedl nebo mohl vést k závažným důsledkům pro pachatele nebo jeho příbuzné,
 • při spáchání trestného činu došlo k překročení mezí oprávněné sebeobrany.
 • Jestliže oběť přispěla k výsledku trestného činu, bude snížena částka odškodnění, která by jinak byla splatná.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Všechny oběti trestných činů mají stejná práva. Finanční situace oběti nemá na podání žádosti o odškodnění ze strany státu žádný vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Stát poskytne odškodnění u trestných činů, které byly spáchány po 30. červnu 2005 a spadají do kategorií specifikovaných v odpovědi na první otázku.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Oběti musí předložit příslušné dokumenty prokazující veškerou nárokovanou majetkovou újmu.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Odškodnění splatné ze strany státu představuje peněžní částku, která nesmí překročit 10 000 BGN. Je-li odškodnění přiznáno z titulu výživného pro závislé osoby mladší 18 let, které jsou dědici osoby, jež zemřela v důsledku trestného činu, nesmí odškodnění pro každou závislou osobu překročit 10 000 BGN.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano. V žádosti o odškodnění musí oběť uvést částku odškodnění a výši nárokované majetkové újmy.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, budou.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, nemůžete.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne, nemůžete.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • kopii rozhodnutí dotyčného soudního orgánu a jeho odůvodnění, pokud došlo k odsouzení,
 • výpis z trestního rejstříku, pokud daná osoba není bulharským státním příslušníkem,
 • kopii dokladu totožnosti,
 • osvědčení o současném bydlišti osoby oprávněné k odškodnění v Bulharsku,
 • doklad o právním zastoupení, poručnictví nebo opatrovnictví,
 • potvrzení o dědickém vztahu, je-li osobou s nárokem na odškodnění dítě, rodič nebo manžel/manželka oběti, který(á) zemřel(a) v důsledku trestného činu,
 • ověřené kopie dokumentů dokládajících výdaje, například náklady na léčbu (vyjma nákladů hrazených Národním fondem zdravotního pojištění), náklady na pohřeb atd.,
 • doklad osvědčující výdělek oběti z pracovního poměru nebo rovnocenného pracovního vztahu za období šesti měsíců před datem trestného činu,
 • soudní prohlášení o nákladech vzniklých v souvislosti se soudním řízením,
 • doklady prokazující jinou majetkovou újmu,
 • prohlášení, že oběť nebyla jiným způsobem odškodněna za majetkovou újmu, kterou utrpěla v důsledku trestného činu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, není.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů při Ministerstvu spravedlnosti Bulharské republiky.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI BULHARSKÉ REPUBLIKY

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofie, Bulharská republika

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.compensation.bg

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Žádost o odškodnění je posouzena do jednoho měsíce od data, kdy ji orgán obdrží. V případě potřeby může být tato lhůta prodloužena až o tři měsíce.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím Národní rady pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů nelze podat opravný prostředek.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Standardní formulář žádosti o odškodnění je k dispozici u Národní rady pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů, v úřadech správy oblastí, u vyšetřovatelů a organizací na podporu obětí trestných činů. Formulář žádosti o odškodnění v elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách Národní rady: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.compensation.bg.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Viz webové stránky Národní rady pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.compensation.bg.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Organizace na podporu obětí poskytují obětem trestné činnosti praktickou pomoc včetně pomoci při přípravě žádosti o odškodnění.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Ano, existují. Bulharské sdružení organizací na podporu obětí.

Tel. +359 29819300

Poslední aktualizace: 10/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Česká republika

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Česká republika poskytne peněžitou pomoc obětem trestných činů, kterým byla způsobena škoda na zdraví a také pozůstalým po obětech, které následkem trestného činu zemřeli. Dále mají nárok na peněžitou pomoc oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a týrané děti.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Peněžitá pomoc slouží k překonání zhoršené sociální situace, jež následkem trestného činu nastává, nenahrazuje povinnost pachatele nahradit škodu, kterou oběti způsobil.

Pozůstalým se peněžitá pomoc poskytuje v paušální částce, oběti, kterým byla způsobena škoda na zdraví, mohou žádat o pomoc také v paušální výši (jež je odstupňovaná od míry způsobených následků), nebo mohou uplatnit nárok na náhradu vynaložených nákladů léčení či náhradu ušlého výdělku. Oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti či týrané děti mohou žádat o úhradu nákladů na terapii vynaloženou ke zmírněné utrpěné nemajetkové újmy.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, pozůstalí po obětech, které následkem trestného činu zemřeli, mají právo na peněžitou pomoc a to tehdy, pokud jde o rodiče, manžela, registrovaného partnera, dítě či sourozence zemřelého a v době úmrtí se zemřelým žili ve společné domácnosti, nebo tehdy, jde-li o osobu, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

V takovém případě právo na peněžitou pomoc nemáte.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Můžete, pokud máte trvalý pobyt či oprávněně pobýváte na území jiného státu EU a stal jste se obětí trestného činu spáchaného v České republice, nebo pokud na území ČR oprávněně pobýváte déle než 90 dní a stal jste se obětí trestného činu spáchaného v této zemi, pokud jste na území ČR požádal o mezinárodně právní ochranu či Vám byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, případně za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Jste-li státním občanem České republiky, máte právo na peněžitou pomoc od ČR bez ohledu na to, v jaké zemi byl trestný čin, jehož jste se stal obětí, spáchán.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, toto je nezbytnou podmínkou.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Není nutné vyčkat výsledku vyšetřování, peněžitou pomoc je možné poskytnout, pokud na základě dosavadního šetření orgánů činných v trestním řízení není pochyb, že byl spáchán trestný čin a že jsou naplněny zákonné předpoklady pro vznik práva na peněžitou pomoc.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Pokud neuplatníte své právo na náhradu škody po pachateli, může být peněžitá pomoc snížena, nebo dokonce i nepřiznána.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Zde je třeba odlišit, zdali je situace taková, že pachatel není znám, či osoba pro daný skutek stíhaná nebyla shledána vinnou, přestože je zjevné, že k trestnému činu došlo (tedy, že skutek se stal, jen jej mohl spáchat kdosi jiný). V takovém případě Vám právo na peněžitou pomoc svědčí. Pokud ovšem došlo ke zproštění pachatele proto, že stíhaný skutek vůbec není trestným činem, právo na peněžitou pomoc Vám bohužel svědčit nemůže. Při posuzování žádosti se vychází primárně z materiálů shromážděných orgány činnými v trestním řízení, na Vás bude doložit míru způsobené újmy a případně též zohlednitelné škody (nákladů léčení a ušlého výdělku).

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost je nutno podat do dvou let od okamžiku, kdy jste se o škodě dozvěděl, ne však později, než 5 let ode dne spáchání trestného činu. Uplynutím byť jedné z těchto lhůt právo na poskytnutí pomoci zaniká.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci) - ANO
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
 • pokud půjde o výdaje přímo spojené s nápravou zdravotního stavu, pak ano (zvláštní pomůcky či léčebnou péči nebo rehabilitaci)
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.) - ANO
  • ztrátu příležitostí - NE
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy) - NE
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku - NE
  • Jiné - NE

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti - NE

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb - NE
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci) - NE
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí - NE

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpenípříbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela - NE

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Peněžitá pomoc se vyplácí jednorázově.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Vaše trestní minulost je pro vznik práva na peněžitou pomoc nerozhodná, pokud ovšem nespolupracujete s orgány činnými v trestním řízení na objasnění skutku, nemůže Vám být peněžitá pomoc přiznána. Také Vám nebude poskytnuta pomoc, pokud jste se trestného činu účastnil jako spolupachatel.

Pokud neposkytnete v rámci řízení o peněžité pomoci potřebnou spolupráci, může být řízení zastaveno nebo Vaše žádost může být zamítnuta.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Jen tehdy, pokud by bylo zjevné, že se spácháním trestného činu Vaše sociální situace vůbec nezhoršila, by Vám peněžitá pomoc nemusela být přiznána.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Pokud jste si vznik újmy nějakým způsobem spoluzavinil, může Vám být peněžitá pomoc snížena, nebo nepřiznána.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Oběti, kterým byla způsobena prostá újma na zdraví, mohou žádat o paušální pomoc ve výši 10.000,- Kč.

Oběti, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví, mohou žádat o paušální pomoc ve výši 50.000,- Kč.

Namísto paušální pomoci mohou oběti, kterým byla způsobena škoda na zdraví, žádat o peněžitou pomoc až do částky 200.000,- Kč, odpovídající prokázaným nákladům léčení a/nebo ušlému výdělku.

Pozůstalým náleží peněžitá pomoc v paušální částce 200.000,- Kč, s výjimkou sourozenců, kteří mají nárok na pomoc ve výši 175.000,- Kč.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Jako oběť trestného činu, které byla způsobena škoda na zdraví či jako pozůstalý můžete získat nejvíce 200.000,- Kč, navíc platí, že v případě úmrtí může být peněžitá pomoc poskytnuta všem pozůstalým jen v celkové částce 600.000,- Kč a pokud je pozůstalých více, poskytnutá pomoc se přiměřeně zkrátí tak, aby byla maximální částka peněžité pomoci zachována.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Pouze pokud by se jednalo o pojištění kryjící povinnost pachatele k náhradě způsobené škody, což v českém právu prakticky připadá v úvahu u dopravních nehod a u pracovních úrazů.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohy na peněžitou pomoc se neposkytují.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano, do maximální přípustné výše peněžité pomoci.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • plnou moc, příp. doklad o příbuzenském vztahu s obětí
 • úmrtní list oběti
 • kopii policejní zprávy
 • kopii soudního rozhodnutí
 • zdravotní dokumentaci
 • účty za pobyt v nemocnici či související výdaje
 • účty za náklady na léčení
 • doklady o příjmu

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ministerstvo spravedlnosti.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ministerstvo spravedlnosti.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

O žádosti by mělo být rozhodnuto do 3 měsíců.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Podáním správním žaloby u soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, u nevládních organizací zabývajících se pomocí obětem trestných činů, u Probační a mediační služby.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Ne.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, ovšem na své náklady.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

K největším patří Bílý kruh bezpečí, pomoci obětem se také věnuje Probační a mediační služba ČR.

Poslední aktualizace: 26/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Dánsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Stát poskytuje žadateli odškodnění a náhradu škody v případě porušení dánského trestního zákoníku nebo „zákona o pobytu, zákazu pobytu a vyhoštění“, které vedlo k nemajetkové újmě nebo úmrtí. Vyplývá to ze zákona o odškodnění obětí. Porušení zvláštních právních předpisů včetně zákona o silničním provozu, vojenského trestního zákoníku a zákonných nařízení nemůže být základem pro přiznání odškodnění a náhrady škody podle zákona o odškodnění obětí. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem provádí nezávislé posouzení toho, zda daná událost spadá do oblasti působnosti zákona o odškodnění obětí. Vodítkem pro Dánskou komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem je však obvykle posouzení události ze strany policie. Žádné odškodnění nebo náhrada škody se neposkytuje, není-li čin trestný například z důvodu sebeobrany, jus necessitatis nebo souhlasu.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Hlavní oblast působnosti zákona se týká nemajetkové újmy, neboť náhrada majetkové újmy se poskytuje pouze v omezené míře. Nemajetkovou újmou se rozumí fyzická i psychická újma.

V zásadě se odškodnění vyplácí pouze přímému žadateli, kterého se trestný čin dotýká. Je však možné, že jste byli dané události natolik blízko, že můžete získat odškodnění a náhradu škody podle zákona o odškodnění obětí, ačkoli nelze mít skutečně za to, že jste byli poškozeni přímo. Existuje také možnost získat jako příbuzná osoba náhradu nákladů na pohřeb, ztrátu hlavního živitele atd., viz níže.

V případě nemajetkové újmy lze odškodnění a náhradu škody poskytnout za tyto druhy újmy:

 • náklady na zotavení,
 • ušlý výdělek,
 • bolest a utrpení,
 • zranění s trvalými následky,
 • ztráta výdělečné schopnosti,
 • občanskoprávní delikt,
 • odškodnění za hrubé porušení právních předpisů,
 • jiné ztráty (např. prodloužení odborné přípravy nebo potřeba speciálních pomůcek),
 • právní výdaje.

Pokud žadatel zemře, existuje možnost náhrady v těchto případech:

 • náklady na pohřeb,
 • ztráta hlavního živitele,
 • přechodná částka pro pozůstalého manžela nebo druha,
 • příspěvek pro pozůstalé.

V situacích, kdy došlo i k majetkové újmě, se vyplácí odškodnění za oděvy a osobní věci, které oběť měla na sobě nebo při sobě, když došlo k nemajetkové újmě, a také náhrada majetkové újmy způsobené určitými jednotlivci, vůči nimž bylo vedeno řízení, například odsouzenými osobami.

Není poskytována náhrada peněžité újmy například v důsledku podvodu. Podobně není vypláceno odškodnění v případě osobní nouze, provozních ztrát, ušlého zisku apod.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano. Jak je uvedeno výše, v případě úmrtí poškozeného lze vyplatit odškodnění a náhradu škody.

Náhrada nákladů na pohřeb se vyplácí osobě, která za pohřeb zaplatila, bez ohledu na to, zda tato osoba je nebo není příbuzná poškozeného.

Odškodnění za ztrátu hlavního živitele se poskytuje pozůstalému manželovi, druhovi a pozůstalým dětem, pro které byla zemřelá osoba hlavním živitelem.

Pokud zemřelá osoba manžela nebo druha nezanechá, může být přechodný příspěvek přiznán jinému pozůstalému, pokud je to podpořeno zvláštními okolnostmi. Mohl by to být sourozenec, který po mnoho let se zemřelou osobou žil a sdílel s ní domácnost.

Kromě toho lze příspěvek přiznat pozůstalým, kterým byla zemřelá osoba obzvláště blízká. Tento příspěvek se zpravidla poskytuje manželovi, druhovi, nezletilým a jejich rodičům.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Rodičům mohou být uhrazeny výdaje za návštěvy lékaře spojené s návštěvami jejich vlastních zraněných dětí.

U dětí a dospívajících může být pro zlepšení jejich zdravotního stavu rozhodující přítomnost jejich matky nebo otce v nemocnici nebo jejich účast na rehabilitaci. V takovýchto zvláštních případech lze zcela nebo částečně nahradit ušlý příjem matky nebo otce.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Zákon o odškodnění obětí nestanoví pro získání odškodnění požadavek týkající se občanství nebo bydliště, vyžaduje se pouze to, aby k trestnému činu došlo v Dánsku. Jsou-li podmínky zákona jinak naplněny, není relevantní, zda je žadatelem cizinec s bydlištěm v Dánsku, turista nebo osoba s krátkodobým pobytem na území Dánska.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Obecně řečeno nemůžete. Existuje však omezená možnost získat odškodnění od Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem i v případě, že k nemajetkové újmě došlo v důsledku trestného činu spáchaného v zahraničí. Odškodnění je poskytováno pouze v případě, že je jeho přiznání přiměřené. Možnost poskytnutí odškodnění má mít úzkou oblast působnosti a využívá se pouze ve zvláštních případech, pokud je podložena konkrétními okolnostmi.

Ve zvláštních případech se odškodnění vyplácí za újmu způsobenou činy spáchanými mimo Dánsko, má-li žadatel bydliště v Dánsku, má dánskou státní příslušnost nebo byl v době trestného činu vyslán, aby zastupoval Dánsko v zahraničí. Odškodnění a náhrada škody se vyplácí za újmu, která vznikne v případě, že osoba, jež má dánskou státní příslušnost nebo má bydliště v Dánsku, napadne v zahraničí jinou osobu s dánskou státní příslušností nebo bydlištěm v Dánsku. Jde však pouze o případy, kdy k újmě dojde v uzavřeném dánském prostředí, například v souvislosti se školním výletem. Pokud je spojení oběti i pachatele s Dánskem jen náhodné, nepřiznává se žádné odškodnění.

Odškodnění lze přiznat i v případě, že takové činy byly spáchány vůči žadateli s bydlištěm v Dánsku, který byl na služební cestě mimo Dánsko. Zahrnuje to pouze krátkodobou odbornou práci v zahraničí za okolností, kdy nelze očekávat, že žadatel nebo zaměstnavatel uzavřou soukromé pojištění ke krytí újmy. K újmě musí dojít během pracovní doby.

Studium a stáže v zahraničí se nepovažují za pracovní činnost.

Odškodnění může obdržet žadatel, kterým je nezletilá osoba, jež má v důsledku profesní činnosti svých rodičů bydliště v zahraničí. V tomto případě bude kladen důraz na situaci rodičů.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, základní podmínkou pro získání odškodnění od státu je, aby byl trestný čin oznámen policii do 72 hodin.

Oznámením se rozumí žádost policii o vyšetření případu. V závažnějších případech bude zřídkakdy nutné podat výslovnou žádost o vyšetřování, v méně závažných případech to však bude obecně zapotřebí. Skutečnost, že policie byla přítomna a patrně také hovořila s poškozeným, tedy nebude vždy stačit k tomu, aby byl trestný čin považován za oznámený.

Za určitých okolností lze lhůtu pro oznámení prominout. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem například téměř vždy upustí od požadavku na oznámení policii do 72 hodin, pokud je pachatel i přes pozdní oznámení úspěšně zatčen a trestně stíhán.

Podle zákona není strach z odvety platným důvodem k nepodání oznámení na policii do 72 hodin.

Lhůta 72 hodin neplatí v souvislosti s případy znásilnění, incestu, závažných sexuálních trestných činů na dětech a určitých sexuálních trestných činů spáchaných na osobě mladší osmnácti let. Změna zákona se týká pouze 72hodinové lhůty, přičemž je stále podmínkou, aby byl trestný čin oznámen policii. Tato lhůta je zrušena, pokud jde o případy újmy v důsledku trestných činů spáchaných po 1. dubnu 2016.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Administrativní postup

Žádost o odškodnění musí být podána na policii v policejním obvodu, kde došlo k oznámení trestného činu. Policie žádost zašle Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Pokud se případem dosud zabývá policie, státní zástupce nebo soudy, předloží policie žádost Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem až po uzavření případu. Za určitých okolností však může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem věc projednat dříve, než policie, státní zastupitelství nebo soudy věc uzavřou.

Dochází k tomu pouze ve velmi vzácných případech a obvykle pouze v souvislosti s velmi závažnými trestnými činy, obvykle vraždami, kde může v zájmu pozůstalých existovat zvláštní potřeba rozhodnout o žádosti o odškodnění nebo její části, jakkoli policie nebo soudy věc dosud neuzavřely.

Bez ohledu na závažnost věci nemůže Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem věc projednávat, dokud není případ policií nebo soudy uzavřen, pokud existují jakékoli pochybnosti o tom, zda byl spáchán trestný čin, zda existují objektivní důvody pro beztrestnost nebo zda mohou existovat důvody ke snížení odškodnění v důsledku zavinění žadatele.

Soudní řízení

Nárok žadatele na náhradu škody musí být podán během trestního řízení u soudů. V takovém případě se soudce může rozhodnout přezkoumat opodstatněnost žádosti nebo její šetření odložit k posouzení Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem nebo k posouzení v rámci občanskoprávního řízení. To může záviset na tom, zda pachatel nárok zpochybní či nikoli.

Jestliže nárok projednaly soudy během trestního řízení, může žadatel přesto podat žádost i u Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem odškodnění nepřizná, pokud náhradu škody žadateli uhradí pachatel nebo je kryta pojistkou nebo jiným plněním, které má povahu náhrady škody. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nepřijme rozhodnutí, dokud není zjištěno, zda je náhrada škody kryta z jiných zdrojů.

Není podmínkou, aby byl nejprve proveden pokus o vymožení náhrady škody od pachatele nebo aby byl pachatel identifikován.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění?

Ano. I když ve věci trestného činu nelze vést trestní stíhání, protože pachatel není znám nebo nemůže být nalezen, může stát poskytnout odškodnění. Stále však je podmínkou, aby byly splněny ostatní zákonné podmínky.

V těchto případech Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem provede nezávislé posouzení, zda byla nemajetková újma způsobena trestným činem.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nemůže zpracovat žádost podanou více než dva roky po spáchání trestného činu, pokud k tomu neexistují zvláštní důvody. Pokud byl v dané věci vynesen rozsudek, začíná lhůta běžet od okamžiku odsouzení za trestný čin. Pokud policie případ vyšetřila a následně nebylo vedeno trestní stíhání, plyne lhůta od okamžiku, kdy policie vydala rozhodnutí o ukončení vyšetřování.

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem se rovněž nemusí žádostí zabývat, pokud již dříve řešila nároky na náhradu škody od téhož žadatele za tentýž trestný čin a nový nárok je uplatněn více než dva roky poté, co si žadatel uvědomil nebo měl uvědomit jeho existenci, pokud k tomu neexistují zvláštní důvody.

Policie je povinna poskytnout žadateli pokyny ohledně přístupu k odškodnění podle zákona o odškodnění obětí. Pokud policie tuto povinnost nesplní, Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem obvykle dvouletou lhůtu promine.

Pokud byl žadatel v době spáchání trestného činu nezletilý, Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem s největší pravděpodobností lhůtu promine.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

 • a) U obětí trestného činu:
  • Majetková (jiná než psychická) újma:
   • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rekonvalescence) ANO
   • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péče a pomoc, dočasná a trvalá péče, dlouhodobá rehabilitace, úpravy bydlení, zvláštní pomůcky atd.) ANO
   • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení) ANO
   • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.) ANO
   • ztráta příležitostí NE
   • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy ANO, v některých případech. Ve zvláštních případech může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem rozhodnout, že žadatel musí zcela nebo zčásti uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti s řešením případu komisí. Navrhovatel nikdy nebude muset hradit žádné právní náklady související s trestním řízením samotným, neboť to je zahajováno na návrh policie.
   • odškodnění za odcizený či poškozený osobní majetek ANO. Odškodnění se vyplácí za oděvy a osobní věci, které oběť měla na sobě nebo při sobě, když došlo k nemajetkové újmě.
  • Psychická (morální) újma:
   • bolest a utrpení oběti ANO. Další položky, za které lze získat odškodnění nebo náhradu škody, viz výše.
 • b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:
  • Majetková (jiná než psychická) újma:
   • náklady na pohřeb ANO
   • náklady na zdravotní péči (např. terapie pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace) NE
   • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí ANO/NE. Vyplácí se odškodnění za ztrátu hlavního živitele. Viz podrobnosti výše.
  • Psychická újma:
   • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela. NE/ANO. Nevyplácí se žádné odškodnění za bolest a utrpení příbuzným a jiným osobám. Lze však poskytnout přechodnou částku. Podrobný popis viz výše.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění a náhrada přiznaná komisí se vyplácí přibližně čtrnáct dní po rozhodnutí komise. Výplatu zajišťuje policie v policejním obvodu, kde byl trestný čin oznámen.

Platba se provádí jednorázovou částkou za nároky, které byly schváleny individuálním rozhodnutím.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Obecná pravidla pro odškodnění podle dánského práva se odpovídajícím způsobem vztahují na žádosti o odškodnění a náhrady škody pro oběti v případě trestného činu, včetně předpisů týkajících se snížení a zrušení odškodnění v důsledku účasti žadatele na újmě nebo akceptace rizika újmy. Akceptace rizika se může týkat například újmy způsobené v souvislosti s konflikty motorkářských nebo zločineckých skupin.

Pokud poškozená strana dostatečně nepřispívá k vyšetřování případu, může právo na odškodnění zaniknout. To platí například v případě, že poškozený odmítne poskytnout policii nebo soudu vysvětlení.

Odškodnění lze také snížit nebo zrušit, pokud žadatel nesplní své běžné povinnosti týkající se omezení rozsahu újmy. To znamená, že osoba, která utrpěla újmu v důsledku protiprávního jednání jiné osoby, je povinna v maximálním možném rozsahu omezit svou ztrátu v důsledku újmy.

Při zpracování žádosti není nikdy kladen žádný důraz na záznamy žadatele v rejstříku trestů. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem obvykle nežádá o výpisy z rejstříku trestů.

Pokud žadatel neodpoví na žádost Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem o předložení dokumentace k požadovanému nároku, může to mít dopad na přiznané odškodnění. Žadatel je povinen své nároky uspokojivě doložit.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Žádost může být upřednostněna, pokud jste byli například předvoláni k exekučnímu soudu, pokud jsou k dispozici informace týkající se zabavení majetku nebo pokud jste od banky obdrželi písemné výzvy týkající se nezaplacení pravidelných výdajů.

V případě žádostí týkajících se ušlého výdělku si je Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vědoma toho, že zdroj příjmů žadatele je snížen, těmto případům proto věnuje zvláštní pozornost.

Kromě výše uvedeného nejsou věci upřednostňovány pouze na základě finanční situace žadatele.

Finanční situace žadatele nemá jinak žádný vliv na možnost získat odškodnění ani na výši odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění nebo náhrada škody se nepřizná, pokud náhradu škody žadateli zaplatí pachatel nebo pokud je hrazena z pojistných nebo jiných plnění, která mají povahu skutečného odškodnění.

Je požadováno, aby žadatel k policejnímu vyšetřování případu přispěl dle svých nejlepších schopností a v nezbytném rozsahu. Úmyslné zatajování informací nebo obdobná neochota pomoci při vyšetřování případu obvykle vede k nepřiznání odškodnění.

Podmínkou pro získání odškodnění od státu je také to, aby žadatel během případného trestního řízení proti pachateli požádal o odškodnění nebo se ve věci odškodnění vyslovil u soudu.

V souladu s obecnými předpisy práva občanskoprávních deliktů musí existovat příčinná souvislost mezi spáchaným trestným činem a újmou.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá podle individuálního nároku a na základě požadované částky. Pokud jste jako žadatel svůj nárok dostatečně zdokumentovali, bude náhrada škody vypočtena podle utrpěné ztráty. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vypočítává ztrátu pro každou žádost o odškodnění na základě platných pravidel (například ušlý zisk se vypočítá jako rozdíl mezi očekávaným a skutečným příjmem během období, které je uvedeno v žádosti). Pokud jste poskytli dokumentaci jen k částem svého nároku, bude náhrada vyplacena pouze za doloženou částku. V některých případech bude výpočet nároku provedený Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem stanoven jako odhad částky. Může se tak stát v případech, kdy jste nebyli schopni vypočítat svůj nárok sami.

Odškodnění se počítá podle sazebníku. Některé sazby jsou upravovány jednou ročně k 1. lednu. Například odškodnění za bolest a utrpení se vyplácí ve výši 200 DKK za den nemoci (2018). Zranění s trvalými následky se počítá ve stupních újmy a odškodnění se vyplácí podle stupňů újmy, přičemž činí 8 790 DKK za stupeň (2018). Odškodnění za občanskoprávní delikt a hrubé porušení právních předpisů se počítá podle závažnosti a povahy útoku, kterému byla oběť vystavena, včetně souvisejícího trestného činu.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Neexistuje žádný celkový limit částky, která může být vyplacena jako odškodnění a náhrada škody. Dánsko v současnosti nemá minimální limit pro částky, které lze přiznat jako odškodnění a náhradu škody. Existuje však maximální částka pro některé položky, za které lze vyplatit odškodnění. Tyto položky viz níže uvedený seznam:

 • bolest a utrpení 76 500 DKK (2018),
 • zranění s trvalými následky 879 000 DKK (2018),
 • ztráta výdělečné schopnosti 9 227 500 DKK (2018),
 • přechodná částka 165 500 DKK (2018),
 • majetková újma 132 000 DKK (2018).

Ve výjimečných případech může být odškodnění za zranění s trvalými následky stanoveno na 120 procent, maximální částka pak činí 1 054 000 DKK (2018).

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Neočekává se, že by se měla vypočítat celková částka za všechny předložené nároky. Očekává se, že vedle jednotlivých položek, za které lze vyplatit odškodnění, uvedete částku odškodnění, které požadujete. Podmínkou získání odškodnění však není výpočet všech nároků.

Informace o výpočtu ušlého výdělku naleznete na přední straně formuláře žádosti. Jako žadatel nebo potenciální žadatel se můžete na komisi kdykoli obrátit se žádostí o informace o tom, jak vypočítat a doložit své nároky na náhradu škody. Můžete také získat rady ohledně toho, jaké faktory jsou zdůrazněny ve vztahu k jednotlivým položkám, za které lze odškodnění vyplatit.

Neočekává se, že bude vypočteno odškodnění za psychickou újmu, protože náhrada škody bude vypočtena podle sazebníku ve vztahu k rozsahu újmy.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nevyplatí odškodnění, pokud náhradu škody žadateli zaplatí pachatel nebo pokud je hrazena z pojistných nebo jiných plnění, která mají povahu skutečné náhrady škody. V zásadě tedy nejde o to, zda Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem při vyřizování žádosti odečte pojistné plnění, ale spíše o to, kdo by měl odškodnění vyplatit. Pokud se zjistí, že pojišťovna odmítla vyplatit odškodnění, může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem věc posoudit.

Pokud žadatel uzavřel soukromé úrazové pojištění a obdržel plnění za invaliditu nebo za zranění s trvalými následky, nepovede to ke snížení nebo zrušení odškodnění za zranění s trvalými následky nebo odškodnění za ztrátu výdělečné schopnosti. Odškodnění nebude sníženo ani v případě, že žadatel z důvodu újmy obdržel sociální dávky od orgánu veřejné správy (například důchod, dotaci na mzdu apod.).

Pokud žadatel uzavřel pojištění u zdravotní pojišťovny, nebudou uhrazeny náklady na léčbu v rozsahu, v jakém jsou kryty pojistnou smlouvou. Kromě toho se žádné odškodnění neposkytuje v případě, že lze léčbu provést bezplatně prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění nebo prostřednictvím jiných veřejných služeb.

V souvislosti s pracovními úrazy může Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vyplatit pouze odškodnění za bolest a utrpení, odškodnění za ušlý výdělek a nároky z titulu rozdílů v příjmu, jakož i odškodnění za občanskoprávní delikty a hrubé porušení právních předpisů, neboť všechny ostatní položky včetně odškodnění za výdaje na zotavení atd. jsou hrazeny ze zákonného úrazového pojištění zaměstnavatele.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Základní stanovisko je takové, že odškodnění a náhrady škody nejsou vypláceny zálohově, ale až po konečném vyřízení žádosti.

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem v některých případech vyplácí odškodnění z důvodu zranění s trvalými následky. Základní přístup je takový, že Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vyčká, než se pojišťovna pro trh práce (Erhvervssikring) vyjádří ke stupni odškodnění, pokud se však má za pravděpodobné, že žadatel utrpěl podstatné zranění s trvalými následky pouze v důsledku dané újmy, může Dánská komise pro odškodnění za trestné činy přiznat odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano. Pokud se po rozhodnutí Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem zjistí, že újma se zhoršuje a důsledkem jsou další ztráty, může se těmito ztrátami Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem zabývat. V tomto ohledu je třeba zmínit, že pro podání žádosti Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem je stanovena lhůta v délce dvou let. Tato dvouletá lhůta se počítá od okamžiku, kdy žadatel zjistil nebo měl zjistit, že újma vedla k dalším ztrátám.

Náhrada budoucích výdajů na zotavení a dalších budoucích ztrát v důsledku újmy je stanovena jako celková finanční částka. Pokud již tedy žadatel obdržel náhradu budoucích výdajů na zotavení atd., nelze mu později umožnit, aby věc znovu předložil pouze za účelem získání dodatečné náhrady výdajů na zotavení a jiných ztrát.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Není požadováno, aby žadatel spolu se žádostí předložil podpůrné doklady. Žádost se předkládá Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem prostřednictvím policie, která zašle dokumenty z trestních spisů.

Pokud Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem dojde k závěru, že se na žádost vztahuje zákon o odškodnění obětí, bude pokračovat v posuzování předložených nároků. Při jejich zpracování komise často potřebuje různou dokumentaci v závislosti na nárocích, u nichž žadatel požádal o odškodnění. Komise může vyřízení věci urychlit, pokud žadatel spolu s formulářem žádosti předloží dokumentaci předložených nároků. Rovněž by bylo přínosné, kdyby žadatel spolu se žádostí předložil jakékoli odmítnutí své pojišťovny vyplatit náhradu škody.

Dokumentace může například obsahovat stvrzenky za výdaje vzniklé v souvislosti s porušením dánského trestního zákoníku. Kromě toho se při určování rozsahu újmy na zdraví často používají lékařské záznamy a lékařská osvědčení. Pokud jde o ušlý výdělek a ztrátu výdělečné schopnosti, měl by žadatel předložit dokumentaci týkající se jeho výdělků před újmou na zdraví a po ní, a to ve formě výplatních pásek, ročních vyúčtování, případně prohlášení jeho zaměstnavatele. V některých případech jsou využívány i obecní záznamy.

Pokud má Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem za to, že k vyřízení věci je nezbytná další dokumentace, upozorní na to žadatele a vyžádá si předložení takové dokumentace.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne. Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vyřizuje věc pro žadatele bezplatně.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

V Dánsku rozhoduje o odškodňování a náhradě škody pro oběti trestných činů komise zřízená ministrem spravedlnosti. Tento orgán se nazývá Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Rozhodovat mohou i dánské soudy buď v trestním řízení, nebo v pozdějším občanskoprávním řízení, například pokud je rozhodnutí Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem předloženo soudu.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost musí být zaslána příslušnému policejnímu útvaru v místě, kde byl trestný čin oznámen. Policie pak věc zašle Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem spolu s trestními spisy.

Pokud již komise nějaký váš případ projednává, musíte k Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem podat tištěnou žádost na této adrese: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg, nebo elektronicky na adrese Odkaz se otevře v novém okně.erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Administrativní postup

Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem vyřizuje žádosti písemně. Rozhodnutí je vydáno písemně a žadateli je zaslána tištěná kopie nebo je mu kopie zaslána elektronicky. Žadatel tedy nemusí být během řízení přítomen.

Soudní řízení

Pokud nárok projednávají soudy během trestního řízení nebo později na základě žaloby proti Dánské komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem, má žadatel možnost být přítomen při hlavním líčení. Přítomnost žadatele však není vyžadována, je-li žadatel zastoupen právníkem a není předvolán, aby u soudu svědčil.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Doba vyřizování věci Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem se v jednotlivých případech může značně lišit. Důvodem je mimo jiné (podle konkrétních okolností věci) možná potřeba získat další informace od orgánů, jako jsou policie, lékaři nebo jiné orgány; stejně tak v případech zranění s trvalými následky nebo ztráty výdělečné schopnosti může být nutné věc předložit pojišťovně pro trh práce, což může vést k prodloužení doby posuzování věci.

Více než 50% nových věcí, které Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem obdrží, je zpracováno do 50 dnů ve zrychleném řízení používaném pro nekomplikované věci. K takovým patří věci, v nichž byl vydán konečný rozsudek týkající se jak otázky viny, tak výše náhrady škody.

Pokud věc nelze vypořádat v tomto zrychleném řízení, běžná doba zpracování věci Dánskou komisí pro náhradu újmy způsobené trestným činem v současnosti činí až osmnáct měsíců ode dne, kdy komise obdrží novou žádost o náhradu škody.

Projednání své věci můžete urychlit tím, že komisi předložíte důkazy o svých nárocích. Dokumentace může zahrnovat například stvrzenky o nákupu léků, lékařské osvědčení o době trvání nemoci nebo prohlášení zaměstnavatele o příjmu ušlém v důsledku zranění.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem nelze podat opravný prostředek u jiného orgánu. Pokud požadujete změnu rozhodnutí, musíte se nejprve obrátit na Dánskou komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem a vysvětlit, proč s rozhodnutím nesouhlasíte. Komise pak posoudí, zda existuje důvod k opětovnému zahájení projednávání dané věci. Kritériem je obvykle to, že žadatel předložil nové a relevantní informace, které jsou důležité pro výsledek věci.

Jestliže Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem na svém rozhodnutí trvá, můžete nechat její rozhodnutí přezkoumat soudem.

Lze se také obrátit na parlamentního veřejného ochránce práv.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formuláře a informace týkající se podání žádosti o odškodnění a náhradu škody jsou k dispozici na webových stránkách Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.erstatningsnaevnet.dk/da/GlobalMenu/english.aspx

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Žadatelé, kteří mají dotazy týkající se odškodnění obětí trestných činů, se mohou obrátit na Dánskou komisi pro náhradu újmy způsobené trestným činem na telefonním čísle: + 45 33923334 v době od 10:00 do 15:00 od pondělí do čtvrtka a od 10:00 do 14:00 v pátek.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano. Jako poškozená strana v trestním řízení můžete mít za určitých podmínek právo na jmenování obhájce ad litem. Úkolem obhájce ad litem je pomáhat při podávání nároků na náhradu škody jak v trestním řízení, tak u Dánské komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem.

Obhájce pro žadatele nemůže jmenovat Dánská komise pro náhradu újmy způsobené trestným činem. Jmenování provádí soud v soudním obvodu, ve kterém byl trestný čin spáchán.

Kromě toho existují v Dánsku různé organizace pro právní pomoc.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Poslední aktualizace: 17/12/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Německo

Německé právo na odškodnění obětí

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o odškodnění obětí násilí

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o odškodnění obětí násilíných trestných činů v angličtině

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Podle zákona o odškodnění obětí (OEG) může být v zásadě odškodněn jakýkoli násilný trestný čin, který představuje úmyslný nezákonný útok (např. ublížení na těle, sexuální napadení, teroristický útok, vražda). Odškodnění se poskytuje obětem a jejich pozůstalým.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění se poskytuje nejen za veškeré újmy na zdraví, ale také za ekonomické důsledky újmy na zdraví. Za újmu na zdraví se rovněž považuje psychické postižení. Újma na zdraví však musí být dlouhodobé povahy (tj. musí trvat déle než šest měsíců). Na druhé straně nedochází k náhradě majetkové újmy. Podle OEG se nevyplácí ani odškodnění fyzické bolesti a duševních útrap.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění se vyplácí i pozůstalým příbuzným oběti. Pozůstalými jsou manžel/manželka, registrovaný partner/registrovaná partnerka a děti oběti a ve výjimečných případech také rodiče. Dětmi se rozumí také adoptované, nevlastní děti a děti v pěstounské péči.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Příbuzní oběti, jež přežila trestný čin, mohou za určitých podmínek získat úhradu zdravotní péče a příspěvky na živobytí.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Cizí státní příslušníci všech státních příslušností, kteří jsou oběťmi násilného trestného činu v Německu, obdrží se zpětnou účinností od 1. července 2018 stejné odškodnění jako německé oběti násilí.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval(a) odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Podle § 3a OEG mohou oběti násilného trestného činu spáchaného v zahraničí, které mají bydliště v Německu, rovněž získat odškodnění od německého státu. Jedná se o jednorázová odškodnění. Od tohoto odškodnění se odečtou platby provedené zemí, v níž k trestnému činu došlo.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Žadatelé jsou podle OEG povinni účastnit se řízení o odškodnění. To znamená, že musí pomoci objasnit skutkové okolnosti případu. V zásadě k tomu patří podání trestního oznámení proti pachateli/pachatelům na policii. V některých případech je možné od trestního oznámení (např. nelze-li od oběti očekávat, že tak učiní) upustit.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, příslušné orgány musí v zásadě přijmout nezávislé rozhodnutí o nároku podle OEG. V některých případech však může být nezbytné počkat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Nikoliv.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, odškodnění není závislé na tom, zda byl pachatel identifikován nebo odsouzen. Na podporu své žádosti byste měli přiložit veškeré dokumenty, které by mohly pomoci objasnit skutkové okolnosti případu a určit rozsah způsobené újmy.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ne, OEG žádnou lhůtu nestanoví. Odškodnění však lze vyplácet zpětně pouze za dobu jednoho roku před podáním žádosti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnit lze újmu na fyzickém a duševním zdraví, ke které dojde v důsledku násilného trestného činu. Odškodnění obětí zahrnuje měsíční důchodové dávky. Existuje také odškodnění za ekonomické následky uvedené újmy.

Objem a výši dávek a stanoví spolkový zákon o zaopatření.

Patří mezi ně zejména:

 • lékařské a zdravotní ošetření a péče,
 • pomůcky (např. protézy, zubní náhrady, invalidní vozíky),
 • měsíční příspěvky nesouvisející s výdělkem pro poškozené a pozůstalé,
 • pohřebné,
 • dodatečné příspěvky v případě ekonomické nouze (např. příspěvek na péči, doplňkový příspěvek na živobytí, příspěvek na obživu).

Odškodnění fyzické bolesti a duševních útrap se nevyplácí. Majetkové a finanční škody se v zásadě nenahrazují. Výjimky se vztahují na pomůcky nošené na těle, jako jsou brýle, kontaktní čočky nebo zubní náhrady.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Dávky obětem a pozůstalým příbuzným jako odškodnění za ekonomické a zdravotní následky újmy se vyplácí měsíčně, pokud jsou splněny všechny nutné podmínky. Další odškodnění se poskytuje, pokud je to potřebné (např. příspěvek na pohřeb, protézy).

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Pokud poškozený způsobil újmu sám nebo by platba odškodnění byla nespravedlivá z jiných důvodů, zejména z důvodu vlastního chování oběti, bude odškodnění odepřeno. Pouhá existence záznamu v trestním rejstříku však k odůvodnění takového rozhodnutí nestačí. Žadatelé jsou povinni v maximální možné míře napomoci objasnění skutkových okolností případu. Pokud tuto povinnost nesplní, může být odškodnění zcela nebo zčásti odepřeno.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění podle zákona OEG je v zásadě poskytováno bez ohledu na příjmy nebo majetek poškozených stran. Pouze v případě dávek určených k náhradě ekonomických následků újmy a v případě sociálních dávek může mít finanční situace poškozených stran dopad na rozsah odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Nikoliv.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výše důchodových dávek, které mají kompenzovat zdravotní následky, se určuje podle rozsahu těchto následků.

Výše dávek náhrady ekonomických následků újmy je založena na ekonomickém znevýhodnění, které z nich plynou.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Nikoliv.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Nikoliv. Není nutné uvádět výši náhrady jako takovou. Tu určí rozhodovací orgán na základě způsobeného zdravotního a ekonomického znevýhodnění.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za svou újmu z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Dávky poskytované jako odškodnění následků újmy na zdraví jsou vypláceny bez ohledu na to, zda obdržíte platby od jiných soukromých nebo veřejnoprávních subjektů. Tyto platby však mohou být zohledněny při výpočtu plateb náhrady následků ekonomické újmy.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohové platby nejsou podle OEG možné. Platby na krytí léčby však mohou být provedeny předtím, než je přijato rozhodnutí o žádosti o odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

V případě zhoršujícího se zdravotního stavu je vždy možné uplatnit „nárok na základě zhoršení stavu“ (Verschlimmerungsantrag) a požádat tak o nový výpočet částky odškodnění. Při výpočtu dávek určených k náhradě ekonomické újmy lze kdykoli zohlednit změny v příjmové situaci.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Měli byste přiložit veškeré dokumenty, které pomohou objasnit skutkové okolnosti případu a určit způsobenou újmu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Nikoliv.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Příslušnými orgány jsou asistenční orgány spolkových zemí. Příslušnost závisí na spolkovém státě, v němž má dotyčná osoba bydliště.

Pokud se dotčená osoba, která nemá bydliště v Německu, stane obětí násilného trestného činu v Německu, může podat žádost u asistenčního orgánu spolkové země, kde k trestnému činu došlo.

Aby zahraniční žadatelé nemuseli hledat příslušný subjekt, mohou se obrátit na ústřední kontaktní místo (spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí). To předá žádost o odškodnění příslušnému orgánu.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost se zasílá příslušnému asistenčnímu orgánu.

Aby zahraniční žadatelé nemuseli hledat příslušný subjekt, je jim umožněno obrátit se na ústřední kontaktní místo (spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí).

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Nikoliv.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Doba trvání tohoto postupu závisí zejména na tom, jak snadné nebo obtížné je objasnit skutkové okolnosti případu, a zda je nutné předložit lékařské zprávy.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek. Pokud příslušný orgán v odvolacím řízení nerozhodne jinak, lze podat žalobu k sociálnímu soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formuláře žádosti a další informace jsou k dispozici zde:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bmas.de/opferentschaedigung

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bmas.de/victimscompensation

Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Informace naleznete zde:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bmas.de/opferentschaedigung

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bmas.de/victimscompensation

Instituce na podporu obětí v Německu jsou k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://www.odabs.org/

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Nikoliv. Právní výdaje se nepovažují za odškodnění, a proto podle zákona OEG nelze vyplácet jejich náhradu.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Ano, existuje řada regionálních a nadregionálních organizací na podporu obětí. Největší celostátní organizací podpory je podnik WEISSE RING.

Poslední aktualizace: 24/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Estonsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění lze vyplatit obětem násilných trestných činů a osobám, které jsou na těchto obětech závislé. Násilným trestným činem je čin, za který se v trestním řízení ukládá trest a který je spáchán přímo na životě nebo zdraví osoby a v jehož důsledku dotčená osoba zemře nebo utrpí závažnou újmu na zdraví nebo jí vzniknou zdravotní obtíže v trvání nejméně čtyř měsíců.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Na odškodnění máte nárok v případě, že násilný trestný čin vedl k závažné újmě na zdraví nebo k zdravotním obtížím v trvání nejméně čtyř měsíců.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění ve výši 448 EUR se vyplácí osobě, která nese náklady na pohřeb oběti násilného trestného činu. Upozorňujeme, že osoba, která nese náklady na pohřeb, nemusí být s obětí příbuznou nebo na oběti závislou osobou.

Osoby závislé na oběti, která zemřela v důsledku násilného trestného činu, mají nárok na státní odškodnění obětem trestných činů.

K závislým osobám patří:

 • děti oběti mladší osmnácti let,
 • děti oběti ve věku 18–24 let, které studují v prezenčním studijním programu,
 • vdova nebo vdovec po oběti, u níž(něhož) došlo ke snížení pracovní schopnosti,
 • vdova nebo vdovec po oběti, která(ý) dosáhla(dosáhl) důchodového věku,
 • rodič oběti, který dosáhl důchodového věku,
 • rodič oběti, u něhož došlo ke snížení pracovní schopnosti,
 • vdova po oběti, která je těhotná a není zaměstnaná,
 • rodič nebo opatrovník dítěte oběti mladšího tří let, který není zaměstnán.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Na odškodnění máte nárok v případě, jestliže v důsledku násilného trestného činu oběť utrpěla závažnou újmu na zdraví nebo zdravotní obtíže v trvání nejméně čtyř měsíců.

Na odškodnění mají nárok tyto osoby:

 • děti oběti mladší osmnácti let,
 • děti oběti ve věku 18–24 let, které studují v prezenčním studijním programu,
 • vdova nebo vdovec po oběti, u níž(něhož) došlo ke snížení pracovní schopnosti,
 • vdova nebo vdovec po oběti, která(ý) dosáhla(dosáhl) důchodového věku,
 • rodič oběti, který dosáhl důchodového věku,
 • rodič oběti, u něhož došlo ke snížení pracovní schopnosti,
 • vdova po oběti, která je těhotná a není zaměstnaná,
 • rodič nebo opatrovník dítěte oběti mladšího tří let, který není zaměstnán.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

V Estonsku není právo na odškodnění vázáno na státní příslušnost.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Odškodnění vyplácí příslušný orgán země, v níž došlo k trestnému činu. Odškodnění se vyplácí v souladu s právními předpisy dotyčné země.

Pro podání žádosti o odškodnění se můžete obrátit na tyto orgány:

 • příslušný orgán dotyčné země nebo příslušný orgán země vašeho bydliště,
 • v Estonsku je příslušným orgánem Úřad sociálního zabezpečení, který předá vaši žádost spolu s podpůrnými dokumenty příslušnému orgánu dotčené jiné země.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Trestný čin musí být policii oznámen do patnácti kalendářních dnů ode dne spáchání tohoto trestného činu.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Pro podání žádosti o odškodnění není nutné počkat na výsledek řízení; stačí, že jste trestný čin oznámili policii a že bylo zahájeno trestní řízení. O odškodnění lze žádat do tří let od spáchání trestného činu.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Není povinné nejprve požadovat odškodnění od pachatele. Je-li odškodnění přiznáno, přechází právo požadovat náhradu na Úřad sociálního zabezpečení a my uplatníme nárok vůči osobě, která újmu způsobila (pachateli trestného činu), prostřednictvím regresní žaloby.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Na odškodnění máte nárok i v případě, že osoba, která újmu způsobila, nebyla identifikována, nebo dosud nebylo uzavřeno soudní řízení.

Abyste od státu získali odškodnění vyplácené obětem trestných činů, požaduje se osvědčení o zahájení trestního řízení, které vydá vyšetřovací orgán.

Jestliže žádáte o náhradu výdajů na léčbu nebo příspěvek při úmrtí, je třeba předložit stvrzenky o výdajích.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádosti o odškodnění lze předkládat do tří let od data trestného činu nebo od data, kdy jste se o spáchání trestného činu dozvěděli.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje na tyto položky:

– majetková (jiná než psychická) újma:

 • náklady na léčbu újmy (léčba ambulantní a ústavní, rehabilitace),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vyplývající z újmy (např. péče a asistence, dočasná a trvalá léčba, dlouhodobá fyzioterapie, úpravy bytu, speciální pomůcky),
 • trvalá újma (např. invalidita nebo jiné trvalé zdravotní postižení),
  • ušlý výdělek během léčby a po ní (např. ušlý výdělek a ztráta výdělečné schopnosti nebo snížené výživné),
  • odškodnění za zničený oděv a pomůcky (např. odškodnění za brýle, náhrada nákladů na nový oděv),

– majetková (jiná než psychická) újma:

 1. náklady na pohřeb,
 2. ztráta výživného nebo příležitosti,

– psychická újma:

 • bolest a útrapy příbuzných nebo osob s nárokem na odškodnění / na odškodnění pro pozůstalé, pokud oběť zemřela.

Rodinní příslušníci oběti mohou získat psychologické poradenství. Pro získání psychologické pomoci je nezbytné obrátit se na poskytovatele služeb podpory pro oběti, který pak vypracuje žádost, kterou je třeba podepsat. Je vyžadováno i osvědčení od policie, které potvrzuje, že řízení bylo zahájeno a že jste obětí nebo zákonným zástupcem oběti. Poskytovatel služeb podpory pro oběti vám se získáváním osvědčení od policie pomůže.

O přiznání odškodnění pro účely psychologické pomoci bude informováni do deseti pracovních dnů. Pak je možné obrátit se na psychologa. Výše odškodnění na osobu se rovná minimální měsíční mzdě (584 EUR v roce 2020).

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Závislým osobám se odškodnění vyplácí v měsíčních splátkách. Výdaje na léčbu a pohřeb oběti jsou hrazeny paušální částkou na základě stvrzenek o výdajích.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění se nevyplácí, jestliže:

 1. oběť zavinila nebo usnadnila spáchání trestného činu nebo vznik újmy svým úmyslným nebo lehkovážným chováním,
 2. oběť neoznámila trestný čin do patnácti dnů, přestože tak byla schopna učinit, a policie se o trestném činu nedozvěděla žádným jiným způsobem,
 3. oběť byla odsouzena za spáchání násilného trestného činu nebo trestného činu podle § 255 odst. 1 nebo § 256 odst. 1 trestního zákoníku a její záznam v trestním rejstříku nebyl z databáze trestných činů vymazán podle zákona o databázi trestných činů,
 4. platba odškodnění by byla nespravedlivá nebo z jiných důvodů neopodstatněná.

Kromě toho může být odškodnění zamítnuto v případě, že žadatel odmítl spolupracovat s donucovacími orgány při zjišťování skutkových okolností týkajících se trestného činu, při identifikaci nebo zadržení pachatele nebo prokazování škody.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace nemá na přiznání nebo výplatu odškodnění vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Veškeré částky, které poškozená osoba získá nebo je oprávněna získat na základě újmy způsobené násilným trestným činem z jiného zdroje než od osoby, která nese odpovědnost za újmu způsobenou trestným činem, se odečtou od výše újmy, která slouží jako základ pro určení výše odškodnění, a to včetně příspěvku z důvodu snížení pracovní schopnosti. Při určování částky odškodnění se zohledňují veškeré částky, které žadateli vyplatila osoba odpovědná za újmu způsobenou trestným činem před přiznáním odškodnění.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výpočet odškodnění za částečnou nebo plnou pracovní neschopnost

Výše odškodnění se vypočítá na základě průměrného příjmu za kalendářní den. Zohledňuje se příjem za šest měsíců před trestným činem po odečtení sociální daně.

Výpočet škody vyplývající z částečné nebo plné pracovní neschopnosti.

Průměrný příjem za kalendářní den se vynásobí třiceti a od výsledku násobení se odečte důchod z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo příspěvek z důvodu snížení pracovní schopnosti přiznaný dané osobě. Odškodnění kryje 80 % ušlého příjmu. Údaje o průměrném příjmu se získávají od Daňového a celního úřadu.

Výpočet odškodnění za úmrtí vyživující osoby

1. Průměrný příjem oběti za kalendářní den se vynásobí třiceti a od výsledku násobení se odečte pozůstalostní důchod přiznaný dané osobě.

2. Procento výsledné částky se vypočítá podle počtu závislých osob:

 • 75 % v případě jedné závislé osoby
 • 85 % v případě dvou závislých osob
 • 100 % v případě tří nebo více závislých osob

Odškodnění se poskytuje za 80 % vypočtené částky.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Neexistuje žádná minimální částka; odškodnění se vyplácí, dokud oprávněná osoba splňuje podmínky pro odškodnění, nebo až do limitu ve výši 9 590 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ve formuláři žádosti není třeba uvádět žádnou částku.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, budou.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohu na odškodnění mohou požadovat osoby v obtížné ekonomické situaci, mají-li nárok na odškodnění, ale jeho přiznání je odloženo.

Záloha do výše 640 EUR se vyplácí na základě příslušné žádosti.

Jestliže částka zálohy převyšuje částku následně přiznaného odškodnění, bude přeplatek vymáhán zpět.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví) po vydání hlavního rozhodnutí?

Máte právo předložit dodatečné faktury za výdaje na léčbu.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Osvědčení od vyšetřovacího orgánu

Faktury za výdaje na pohřeb

Faktury za výdaje na léčbu, stvrzenky za léčivé přípravky atd.

Úmrtní list oběti

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, není.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Estonský Úřad sociálního zabezpečení.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Možnosti pro podání žádostí:

 • Žádosti lze také zaslat poštou na adresu Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Žádosti lze podat prostřednictvím poskytovatele podpory pro oběti. Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu sociálního zabezpečení.
 • Žádosti lze podat i v kanceláři služeb pro klienty na Úřadu sociálního zabezpečení.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Nemusíte být přítomen.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Rozhodnutí bude vydáno do 30 dnů od obdržení posledního dokumentu.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí lze podat námitku do 30 dnů od jeho obdržení. Alternativně lze podat žalobu u správního soudu postupem, který je stanoven v řádu správního soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formuláře žádostí a informace o podávání žádosti o odškodnění lze nalézt na webových stránkáchOdkaz se otevře v novém okně.Úřadu sociálního zabezpečení.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Poskytovatele podpory pro oběti lze kontaktovat i telefonicky. Jejich kontaktní údaje uvádí internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu sociálního zabezpečení.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Poskytovatele podpory pro oběti jsou nápomocni i při podávání žádosti o odškodnění.

Poslední aktualizace: 31/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Řecko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Řecké právní předpisy o odškodnění obětí násilných trestných činů zahrnují tyto trestné činy spáchané v Řecku:

Úmyslné násilné trestné činy nebo trestné činy uvedené v těchto článcích trestního zákoníku: článek 323A (obchodování s lidmi):

a) otroctví nebo podobné pracovní praktiky,

b) nevolnictví,

c) nucení oběti k práci nebo žebrání (pracovní vykořisťování),

d) nucení oběti k páchání trestné činnosti,

e) odebírání buněk, tkání nebo orgánů oběti,

f) nucení oběti k účasti na sexuálních aktivitách, praktikách nebo simulacích nebo práci či službě, jejichž cílem je výhradně vyvolat vzrušení (sexuální vykořisťování), nebo

g) nucený sňatek; článek 336, pokud je oběť nezletilá osoba (trestné činy proti sexuální svobodě nebo finanční vykořisťování sexuálního života), čl. 339 odst. 1 a 3 (sexuální styky, které zahrnují nezletilé osoby nebo jim působí újmu), čl. 342 odst. 1 (sexuální zneužívání dětí), článek 348A (dětská pornografie), článek 348B (navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům), článek 348C (pornografické vyobrazení nezletilých osob) a článek 351A (pohlavní styk zahrnující nezletilou osobu za úplatu).

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Za jakýkoli trestný čin spáchaný úmyslně za použití fyzického násilí nebo hrozby fyzického násilí, jenž vedl ke smrti nebo vážnému fyzickému nebo duševnímu stavu oběti; a za jakýkoli trestný čin spáchaný úmyslně, za použití fyzického násilí nebo hrozby fyzického násilí, jenž je postižitelný dlouhodobějším odnětím svobody (kátheirxi).

Od 1. ledna 2010 byla zaměstnancům zajišťovacích zařízení, jež jsou obětmi úmyslného násilí, které jim způsobilo zdravotní postižení nebo deformity a které bylo spácháno v Řecku, poskytnuta nepřetržitá placená nemocenská dovolená, dokud příslušný lékařský výbor neoznámí, že jsou způsobilí k práci.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění je dostupné po členy rodiny oběti, tj. manžel / manželka, osoba žijící s obětí v trvalém a nepřetržitém heterosexuálním nebo homosexuálním vztahu, snoubenec / snoubenka, pokrevní příbuzní nebo příbuzní spříznění sňatkem v přímé linii, adoptivní rodiče a adoptované děti, sourozenci, manžel / manželka nebo snoubenec /snoubenka sourozenců, a osoby závislé na oběti kromě jejích nezaopatřených dětí a rodičů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

V takovém případě má nárok na odškodnění pouze osoba, která je přímo zraněna, tj. samotná oběť.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění (Archí Apozimíosis) odškodňuje oběti úmyslných násilných trestných činů, pokud je čin spáchán v Řecku a místo pobytu oběti (katoikía) nebo její obvyklé bydliště (siníthi diamoní) se nachází v Řecku nebo na území jiného členského státu EU nebo ve třetí zemi (v případech stanovených v článku 323A trestního zákoníku). Mezi státními příslušníky EU a třetími zeměmi se nerozlišuje.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU, oběti, jejichž místo pobytu nebo obvyklé bydliště je v Řecku, jsou oprávněny podat žádost o přiměřené a vhodné odškodnění, které by měl poskytnout orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění dotčeného členského státu EU, pouze řeckému asistenčnímu orgánu (Archí Syndromís) v souladu s konkrétními podmínkami stanovenými právem tohoto státu.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, státnímu zástupci nebo policii do tří (3) měsíců, protože jinak by nemuselo být možné najít pachatele. Pokud vám v oznámení trestného činu spáchanému proti vám zabránily důvody vyšší moci, tříměsíční lhůta začíná běžet, jakmile tyto důvody přestanou platit.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ano, protože váš nárok na odškodnění začíná

a) v případě, že pachatel nemá prostředky nutné k tomu, aby vám nahradil škodu v době, kdy je uložen konečný trest;

b) v případě, že nelze zjistit totožnost pachatele, když je spis archivován v rejstříku neznámých pachatelů, nebo

c) v případě, že pachatel nemůže být stíhán nebo odsouzen, když jej spis archivován příslušným státním zástupcem, nebo konečným rozhodnutím nepokračovat v soudním řízení, nebo konečným zproštěním obžaloby, nebo konečným uzavřením případu jiným způsobem.

Musím nejprve požadovat náhradu škody od pachatele – pokud byl identifikován?

Ano, protože v případech ve výše uvedených bodech a) a c) (tj. pachatel nemá prostředky nutné k tomu, aby vás odškodnil, nebo pachatel nemůže být stíhán nebo odsouzen) může oběť podat tento druh žádosti o odškodnění pouze tehdy, pokud nemůže žádným způsobem uspokojit svoji žádost o odškodnění vůči pachateli, jak je určeno pravomocným rozhodnutím.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, můžete požádat o odškodnění od orgánu příslušného k rozhodnutí o odškodnění, pokud nelze zjistit totožnost pachatele, jakmile je spis archivován v rejstříku neznámých pachatelů.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění musí orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění podat oprávněná osoba nebo její zástupce v omezené lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nárok vznikl.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace)
 • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk, ztrátu nebo snížení schopnosti vydělávat si prostředky na obživu atd.)
na psychickou (morální) újmu:
 • mentální a psychologickou podporu
 • změnu prostředí a bydlení (stěhování a nákup základního spotřebního zboží)

b) U příbuzných oběti nebo jiných osob oprávněných z důvodu jejich vztahu k oběti:

na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)
 • ztrátu podpory nebo vyhlídek.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Jednorázově.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Při stanovení výše odškodnění bude zohledněno jakékoli protiprávní jednání z vaší strany.

Kromě toho pokud jste v průběhu trestního řízení nespolupracovali s orgány tak, že jste jim neoprávněně neposkytli pomoc, zejména pokud jste odmítli svědčit nebo zatajili nebo nepředložili věcné důkazy, a tím ztížili identifikaci pachatele, nemáte nárok na odškodnění.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Váš nárok na odškodnění nebo částka, kterou můžete obdržet, nejsou ovlivněny vaší finanční situací.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Na odškodnění nemáte nárok v těchto případech:

a) pokud k činu došlo mezi členy zločinného spolčení, gangu nebo teroristické skupiny;

b) pokud úmyslně do tří měsíců neoznámíte trestný čin spáchaný proti vám, čímž ztížíte identifikaci pachatele (pokud vám však v oznámení trestného činu spáchaného proti vám zabránily důvody vyšší moci, tříměsíční lhůta začíná běžet, jakmile tyto důvody přestanou platit);

c) pokud jste v průběhu trestního řízení neoprávněně neposkytli pomoc orgánům, zejména pokud jste odmítli svědčit nebo zatajili nebo nepředložili věcné důkazy, a tím ztížili identifikaci pachatele, a

d) v jakémkoli jiném případě, kdy váš nárok na odškodnění s ohledem na konkrétní okolnosti představuje zneužití práv.

Při stanovení výše odškodnění bude zohledněno jakékoli protiprávní jednání z vaší strany, veškeré náklady vzniklé řeckému státu za vaši hospitalizaci a veškeré další částky, které jste obdrželi od pachatele, služeb sociálního zabezpečení nebo jakéhokoli jiného zdroje.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výše odškodnění bude určena v souladu s řeckým právem, s výhradou jakýchkoli konkrétnějších ustanovení.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Ne.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, formulář žádosti obsahuje konkrétní pole, které má být vyplněno.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, ve formuláři žádosti musíte uvést výši odškodnění, o které žádáte, a jakéhokoli jiného odškodnění, které jste obdrželi, aby bylo možné zohlednit veškeré náklady vzniklé řeckému státu za vaši hospitalizaci a veškeré další částky, které jste obdrželi od pachatele, služeb sociálního zabezpečení nebo jakéhokoli jiného zdroje.

Budete také požádáni, abyste poskytli podrobné podrobnosti o situaci, která vznikla v důsledku újmy. To znamená, že budete požádáni, abyste uvedli a předložili veškeré důkazy o nákladech na zdravotní péči, nemocničních poplatcích nebo nákladech na pohřeb a o ztrátě nebo snížení vašeho příjmu, o zvýšení vašich výdajů nebo o případné neschopnosti vykonávat povolání v důsledku újmy způsobené údajným trestným činem.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění výslovně nestanoví doplňující nebo dodatečné odškodnění. Řecké právo však tuto možnost umožňuje v případě změny okolností nebo zhoršení zdravotního stavu oběti.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

V závislosti na případu jsou požadovány tyto doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo osvědčení o rodinném stavu
 • povolení k pobytu nebo potvrzení o přijetí žádosti o obnovení povolení k pobytu
 • řádný doklad o zaplacení nákladů na pohřeb a na zdravotní péči
 • úmrtní list oběti nebo lékařská osvědčení, která uvádějí typ újmy, dobu zdravotního postižení, povahu jakýchkoli zdravotních následků nebo jakoukoli trvalou invaliditu a její stupeň
 • příjem v roce před podáním žádosti a v roce před incidentem (daňový výměr od příslušného správce daně nebo potvrzení o příjmech, které předložíte vy nebo váš životní partner, registrovaný partner nebo jakákoli jiná osoba, jež s vámi trvale žije)
 • potvrzení o podání trestního oznámení / protokol o trestném činu (trestných činech)
 • kopii příslušných pravomocných rozhodnutí soudu nebo soudních příkazů nebo potvrzení o uzavření případu
 • potvrzení o zaplacení nebo nezaplacení souvisejících částek z jiných zdrojů (pojišťovací fond zaměstnavatele, soukromá pojišťovna)
 • jakýkoli jiný dokument, který je relevantní nebo představuje důkaz o ztrátě, snížení vašeho příjmu, zvýšení vašich nákladů nebo neschopnosti vykonávat povolání.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ano, 50 EUR před projednáním případu orgánem příslušným k rozhodnutí o odškodnění, v opačném případě bude žádost zamítnuta.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Asistenčnímu orgánu nebo přímo tajemníkovi orgánu příslušnému k rozhodnutí o odškodnění.

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne nutně. V případě potřeby budete vyzváni, abyste se dostavili.

Pokud je vaše místo pobytu nebo obvyklé bydliště na území jiného členského státu, řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění požádá příslušný asistenční orgán, aby vás vyslechl souladu s právními předpisy tohoto státu a poslal mu zprávu. Řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění rovněž může v souladu s řeckým právem vést slyšení telefonicky nebo prostřednictvím videokonference sám ve spolupráci s příslušným asistenčním orgánem. V takovém případě řecký orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění nemůže žadatele zavazovat k výslechu.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění musí posoudit případ do tří (3) měsíců ode dne podání žádosti a musí vydat konečné rozhodnutí do tří (3) měsíců ode dne posouzení žádosti.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Žadatel i řecký stát mají právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu příslušného k rozhodnutí o odškodnění u správního soudu prvního stupně (Dioikitikó Protodikeío). Lhůta je čtyři (4) měsíce.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Speciální telefonní linka pro žádosti o odškodnění neexistuje. Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ministryofjustice.gr/

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

U přeshraničních sporů je právní pomoc poskytována v občanskoprávních (nebo obchodních) případech, pokud je vaše místo pobytu nebo obvyklé bydliště v jiném členském státě EU. Právní pomoc může být také v podobě přidělení právníka, který poskytne právní poradenství s cílem vyřešit spor, než je předložen soudu. Osoby, které mají místo pobytu nebo obvyklé bydliště v Řecku, ale žádají o právní pomoc pro soudní nebo procesní kroky v jiném členském státě EU, rovněž mají nárok na služby právníka až do přijetí žádosti o poskytnutí právní pomoci příslušným orgánem zahraničním členským státem.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Odkaz se otevře v novém okně.Výzkumné středisko pro rovnost pohlaví (ΚΕΘΙ)

Odkaz se otevře v novém okně.Národní centrum pro sociální solidaritu (ΕΚΚΑ)

Generální sekretariát pro rovnost žen a mužů (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Odkaz se otevře v novém okně.Řecká rada pro uprchlíky

Odkaz se otevře v novém okně.Amnesty International – Řecká sekce

Odkaz se otevře v novém okně.Řecká policie – kyberkriminalita

Poslední aktualizace: 23/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Španělsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Podle španělského práva je obvyklým postupem pro uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody a újmy trestní řízení, v jehož rámci se občanskoprávní odpovědnost posuzuje společně s trestní odpovědností. Z tohoto důvodu místně příslušný trestní soud (Juzgado de Instrucción) nabídne osobě, která utrpěla újmu, občanskoprávní žalobu, aby se mohla rozhodnout, zda chce nárok uplatnit během trestního řízení nebo si ponechá právo uplatňovat vzniknou újmu prostřednictvím občanskoprávního řízení.

Pokud poškozená strana uvede, že chce nárok uplatnit v trestním řízení, může se buď rozhodnout pro občanskoprávní žalobu, kterou jejím jménem podá státní zástupce (to nastane také v případě, že daná osoba neuvede své preference), nebo, pokud chce, pro osobní účast (prostřednictvím advokáta a státního zástupce).

Pokud se poškozená strana rozhodne uplatnit nárok na náhradu škody mimo trestní řízení, musí zahájit občanskoprávní řízení podle pravidel pro toto řízení.

V přeshraničních situacích, například pokud byl trestný čin spáchán v jiném členském státě, než je stát, v němž žije oběť, lze nárok na náhradu škody uplatnit podle vnitrostátního práva vůči pachateli trestného činu před trestním soudem, který danou věc projednává.

Španělské právo stanoví zvláštní režimy odškodnění v případě násilných trestných činů, sexuálních trestných činů a teroristických trestných činů.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

V případě násilných a sexuálních trestných činů spáchaných ve Španělsku s následkem smrti, vážného ublížení na zdraví nebo fyzické či duševní újmy má Španělsko systém podpory pro tento druh úmyslného (záměrného) a násilného trestného činu. Podpora se rovněž přiznává obětem sexuálních trestných činů i v případě, že tyto trestné činy byly spáchány bez násilí.

Obecně je přístup k finanční podpoře poskytované ze zákona zajištěn, pokud v okamžiku spáchání trestného činu:

 • je obětí španělský státní příslušník nebo státní příslušník jiného členského státu EU,
 • má oběť obvyklé bydliště ve Španělsku, ačkoli není španělským státním příslušníkem nebo státním příslušníkem jiného členského státu EU,
 • je oběť státním příslušníkem jiného státu, který v rámci svého vlastního území přiznává obdobnou pomoc španělským státním příslušníkům.

V případě smrti se výše uvedené požadavky na státní příslušnost nebo bydliště vztahují na příjemce, nikoli na zemřelého.

V případě vážného ublížení na zdraví nebo vážné fyzické či duševní újmy budou příjemci přímé oběti, tj. osoby, které utrpěly ublížení na zdraví nebo újmu.

Ublížení na zdraví zakládající nárok na finanční podporu jsou ublížení, která poškozují tělesnou integritu nebo fyzické či duševní zdraví a která způsobují dočasnou pracovní neschopnost oběti v délce trvání více než šest měsíců nebo trvalé postižení alespoň 33 %.

V případě teroristických trestných činů existuje několik druhů státní podpory určených pro oběti terorismu, jejichž cílem je odškodnit oběti za újmu, kterou jim tyto druhy trestných činů způsobily. Vyžaduje se přímá souvislosti mezi teroristickým činem a vzniklou újmou.

Nárok na odškodnění existuje pro níže uvedené škody a ublížení na zdraví:

 • ublížení na zdraví, tělesné i duševní, jakož i výdaje za lékařské ošetření, protézy a operaci,
 • tyto výdaje budou dotčené osobě uhrazeny pouze v případě, že nejsou v plném rozsahu nebo částečně hrazeny z veřejného nebo soukromého systému sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje,
 • majetkové škody vzniklé na obydlích fyzických osob nebo škody vzniklé na obchodních a průmyslových budovách, sídlech politických stran, odborových svazů a společenských organizací,
 • náklady na dočasné ubytování, zatímco v místě obvyklého bydliště fyzických osob probíhají opravy,
 • škoda způsobená na soukromých vozidlech, jakož i škoda, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží, s výjimkou vozidel ve veřejném vlastnictví.

S výjimkou ublížení na zdraví bude odškodnění za výše uvedenou újmu doplňkové k odškodnění stanovenému pro stejné okolnosti jakýmkoli orgánem státní správy nebo odškodnění vyplývajícímu z pojistných smluv. V těchto případech bude odškodnění představovat rozdíl mezi odškodněním vyplaceným výše uvedenými orgány veřejné správy nebo pojišťovacími agenturami a úředním oceněním.

Výše odškodnění se určí podle vzniklé újmy (závažnost ublížení na zdraví a druh způsobeného postižení, smrt atd.).

Jiná podpora:

 • podpora na studium: pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví zvláštního významu pro studenta, jeho rodiče nebo jeho opatrovníky, nebo tato ublížení na zdraví vyústí v jejich nezpůsobilost vykonávat své obvyklé povolání,
 • okamžitá psychologická a psychologicko-pedagogická pomoc, jak pro oběti, tak pro jejich příbuzné,
 • mimořádná a výjimečná podpora pro zmírnění situací osobní nebo rodinné nouze obětí, na které se běžná podpora nevztahuje vůbec nebo se na ně vztahuje výrazně nedostačujícím způsobem.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na odpovědi, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné nebo závislé osoby mohou získat odškodnění?

V případě násilných a sexuálních trestných činů s následkem smrti oběti mohou být příjemcem nepřímé oběti, pokud v okamžiku spáchání trestného činu byla oběť španělským státním příslušníkem nebo státním příslušníkem jakéhokoli jiného členského státu EU, nebo pokud měla obvyklý pobyt ve Španělsku nebo byla státním příslušníkem jiného státu, který na svém území přiznává španělským státním příslušníkům obdobnou podporu.

Mezi příjemce jako nepřímé oběti by patřily tyto osoby:

 • manžel zemřelé osoby, pokud nedošlo k jejich zákonné odluce, nebo osoba, která s ní žila trvale v podobném svazku, jako je manželství, po dobu alespoň dvou let před smrtí, ledaže by spolu měli děti, neboť v tomto případě stačí pouhé společné soužití,
 • jakákoli osoba odsouzená za úmyslné zabití v jakékoli jeho podobě, pokud zemřelá osoba byla jejím manželem nebo osobou, s níž byla spojena v podobném trvalém svazku, je vyloučena z možnosti být příjemcem,
 • dítě zemřelé osoby, které bylo na této osobě závislé a žilo s ní, s tím, že nezletilé děti nebo dospělé osoby se zdravotním postižením se považují za finančně závislé,
 • rodič zemřelé osoby, který byl na této osobě finančně závislý, pokud nenastala žádná z výše uvedených situací,
 • pro účely finanční podpory stanovené španělským právem se za nepřímé oběti považují rovněž rodiče nezletilé osoby, která zemřela v přímém důsledku trestného činu.

V případě smrti nezletilé nebo postižené osoby v přímém důsledku trestného činu získají rodiče nebo opatrovníci nezletilé nebo postižené osoby pouze nárok na podporu, která spočívá v náhradě pohřebních výdajů, které skutečně uhradili, a to až do výše zákonem stanoveného limitu.

V případě sexuálních trestných činů, které oběti způsobily duševní újmu, výše podpory pokryje náklady na terapeutickou léčbu, kterou si oběť svobodně zvolila, a to až do maximální, zákonem stanovené výše.

V případě teroristických trestných činů s následkem smrti přímé oběti jsou příjemci podpory tyto osoby:

 • manžel zemřelé osoby,
 • nesezdaný partner, s nímž zemřelá osoba žila nejméně po dobu dvou let,
 • nesezdaný partner, s nímž měla zemřelá osoba děti,
 • rodiče zemřelé osoby, pokud na ní byli finančně závislí, nemohou-li být příjemci rodiče, potom v tomto pořadí: vnuci/vnučky, sourozenci a prarodiče zemřelé osoby, kteří byli na této osobě finančně závislí,
 • pokud neexistuje žádná z výše uvedených osob, děti, a pokud žádné nejsou, rodiče, kteří nebyli na zemřelé osobě finanční závislí.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

V případě násilných nebo sexuálních trestných činů, které oběti způsobily vážné ublížení na zdraví nebo vážnou fyzickou nebo duševní újmu, mají nárok na odškodnění pouze přímé oběti, tj. ty, které utrpěly ublížení na zdraví nebo újmu. Nepřímé oběti mohou být příjemci podpory pouze v případě smrti přímé oběti, v případech stanovených právními předpisy a za předpokladu splnění požadavků stanovených právními předpisy.

V případě teroristických trestných činů mají nárok na zákonem upravená práva a podporu tyto osoby:

 • zemřelá osoba nebo osoby, kterým v důsledku teroristického činu vznikla fyzická a/nebo duševní újma,
 • osoby, kterým vznikla majetková újma, pokud nejsou považovány za oběti teroristických činů nebo nemají nárok na podporu, dávky nebo odškodnění z jiného důvodu,
 • osoby, které mohou mít v případě smrti oběti a za podmínek a v pořadí preferencí stanovených právními předpisy nárok na podporu nebo práva z důvodu příbuzenských vztahů (rodinní příslušníci), společného soužití nebo závislého vztahu se zemřelou osobou,
 • osoby, které vykazují známky toho, že byly přímo a opakovaně vystaveny výhrůžkám nebo nátlaku teroristické organizace,
 • zraněné osoby, které utrpěly různé stupně ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, až do druhého stupně pokrevního příbuzenství,
 • osoby, které se staly cílem teroristických útoků, ale neutrpěly újmu, mají nárok na medaile a vyznamenání, ale nikoli na jakékoli finanční odškodnění.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

V případě násilných nebo sexuálních trestných činů:

Ano, pokud stát, jehož státním příslušníkem oběť je, přiznává na svém území obdobnou podporu španělským státním příslušníkům. Tato praxe uznávání, kdy se použijí příslušné právní předpisy státu, jehož státním příslušníkem oběť je, musí být doložena a představuje jeden z dokumentů, které musí být přiloženy například k žádosti o konečnou podporu v případě dočasné pracovní neschopnosti nebo ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení. Španělské orgány ověří obsah a platnost cizího právního předpisu a určí, zda jej lze v konkrétním případě použít.

Aby se v případě teroristických trestných činů mohly použít režim podpory, dávky a odškodnění stanovené španělskými právními předpisy, musely být teroristické činy spáchány na španělském území nebo ve španělské jurisdikci a muselo k nim dojít po 1. lednu 1960.

Pokud oběť nese důsledky teroristického činu spáchaného na španělském území nebo ve španělské jurisdikci po 1. lednu 1960, má právo na přístup k podpoře stanovené právními předpisy, a to bez ohledu na svou státní příslušnost.

Režim podpory stanovený španělskými právními předpisy se rovněž vztahuje na tyto případy:

španělští státní příslušníci, kteří se v zahraničí stanou obětí skupin, které obvykle působí ve Španělsku, nebo teroristických činů proti španělskému státu nebo španělským zájmům,

španělské oběti teroristických činů spáchaných mimo státní území, které nejsou zahrnuty v předchozím odstavci,

účastníci mírových a bezpečnostních operací, kteří jsou součástí španělských kontingentů v zahraničí, které se stanou cílem teroristického útoku.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se na předběžné a konečné postupy pro zpracování a poskytnutí podpory přímým a nepřímým obětem trestných činů stanovené zákonem vztahují ustanovení španělských právních předpisů, pokud je trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o podporu má místo obvyklého bydliště v jiném členském státě EU.

Pokud se v těchto případech žádost o veřejnou podporu podle španělských právních předpisů podává prostřednictvím asistenčních orgánů státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, rozhodující orgán ve Španělsku (tj. Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) Ministerstva financí a veřejné správy (Ministerio de Hacienda y Función Pública) musí žadateli a asistenčnímu orgánu oznámit:

 • přijetí žádosti o státní podporu, orgán vyšetřující daný případ, lhůtu pro vyřešení případu a pokud možno předpokládané datum, do kterého bude přijato rozhodnutí,
 • rozhodnutí, kterým se případ uzavírá.

Kromě toho může Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody jakožto rozhodovací orgán navázat spolupráci s asistenčním orgánem státu, v němž má žadatel o podporu obvyklé bydliště, aby mohl uskutečnit slyšení žadatele nebo jakékoli jiné osoby, kterou považuje za nezbytnou.

Za tímto účelem může požádat asistenční orgán, aby vyšetřujícímu orgánu poskytl vše, co tento orgán potřebuje k přímému slyšení (zejména telefonicky nebo prostřednictvím videokonference) osoby, která má být slyšena, pokud s tím uvedená osoba souhlasí.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

V případě násilných a sexuálních trestných činů ano, ačkoli existuje možnost, že příslušné orgány zahájily trestní řízení z vlastního podnětu a oznámení policii není nutné podat.

Obecně je poskytnutí podpory podmíněno soudním rozhodnutím, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek. Právní předpisy umožňují poskytnout v průběhu trestního řízení prozatímní podporu k řešení obtížné finanční situace obětí trestného činu nebo oprávněných příjemců jejich nároků. Prozatímní podpora může být poskytnuta, jakmile oběť oznámí dané události příslušným orgánům nebo jakmile příslušné orgány zahájí trestní řízení bez nutnosti podávat oznámení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

V případě násilných a sexuálních trestných činů musíte při podávání žádosti o finanční podporu k této žádosti připojit kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, ať už se jedná o rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí obžalovaného nebo rozhodnutí o zamítnutí věci.

V případě teroristických trestných činů se pro poskytnutí podpory a dávek stanovených španělskými právními předpisy vyžaduje, aby oběti bylo přiznáno právo na odškodnění formou občanskoprávní odpovědnosti za činy a jejich důsledky, které lze odškodnit z titulu rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nebo ačkoli takovýto rozsudek vynesen nebyl, bylo provedeno odpovídající soudní vyšetřování nebo bylo zahájeno trestní řízení za účelem stíhání daných trestných činů.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

V případě násilných a sexuálních trestných činů musíte při podávání žádosti o finanční podporu k této žádosti připojit kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, ať už se jedná o rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci.

Tento požadavek znamená, že pokud hodláte podat žádost o finanční podporu, musíte zahájit soudní řízení proti osobě, která je za daný trestný čin údajně odpovědná.

V případě teroristických trestných činů se pro poskytnutí podpory a dávek stanovených španělskými právními předpisy vyžaduje, aby oběti bylo přiznáno právo na odškodnění formou občanskoprávní odpovědnosti za události a jejich důsledky, které lze odškodnit z titulu rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nebo ačkoli takovýto rozsudek vynesen nebyl, bylo provedeno odpovídající soudní vyšetřování nebo bylo zahájeno trestní řízení za účelem stíhání daných trestných činů.

Pro podání žádosti o podporu a dávky stanovené právními předpisy je tedy nezbytné, aby bylo zahájeno trestní řízení nebo provedeno alespoň odpovídající soudní vyšetřování.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Pokud by v případě násilných a sexuálních trestných činů pachatel nebyl identifikován, nebylo by možné žádat o odškodnění, neboť jedním z požadavků je kopie soudního rozhodnutí proti údajnému pachateli, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek. Pokud trestní řízení zatím nebylo ukončeno (tj. soudní rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nebylo vydáno), lze požádat o prozatímní podporu za předpokladu, že jsou předloženy důkazy o obtížné finanční situaci oběti nebo oprávněných příjemců jejích nároků.

Pokud se údajný pachatel nedostaví k soudu, musí být k žádosti o podporu připojen příslušný rozsudek v nepřítomnosti.

Jedním z dokumentů, které musí být předloženy s žádostmi o prozatímní podporu, je zpráva státního zastupitelství, v níž se uvádí, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že smrt, ublížení na zdraví nebo újma byly způsobeny násilným a úmyslným (záměrným) činem.

V případě teroristických trestných činů lze o podporu a dávky stanovené španělskými právními předpisy požádat, pokud bylo provedeno odpovídající soudní vyšetřování nebo bylo zahájeno trestní řízení k posouzení trestných činů.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

V případě násilných a sexuálních trestných činů je lhůta pro podání žádosti o podporu obvykle jeden rok od okamžiku, kdy byl trestný čin spáchán.

V případě teroristických trestných činů je lhůta pro podání žádostí o odškodnění za ublížení na zdraví nebo náhradu majetkové újmy obvykle jeden rok ode dne, kdy újma vznikla.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu

– na majetkovou újmu

V případě násilných a sexuálních trestných činů se podpora poskytuje v případě smrti, vážného ublížení na zdraví nebo vážné fyzické či duševní újmy.

Za vážné ublížení na zdraví se považuje takové ublížení, které poškodilo tělesnou integritu či fyzické nebo duševní zdraví osoby, která je utrpěla, a které této osobě způsobí dočasnou nebo trvalou pracovní neschopnost.

Ublížení na zdraví nebo fyzická či duševní újma by musely být dostatečně vážné, aby bylo možno konstatovat trvalé postižení nebo situaci dočasné pracovní neschopnosti trvající více než šest měsíců v souladu se španělskými právními předpisy v oblasti sociálního zabezpečení. Při trvalé pracovní neschopnosti musí být neschopnost alespoň 33 %.

V případě teroristických trestných činů se běžná podpora vztahuje na tyto nepředvídané události:

 • Smrt: náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob zabitých následkem teroristického útoku, které nejsou kryté pojistnou smlouvou, hradí příjemcům stát až do výše zákonem stanoveného limitu.

Kromě toho v příslušných případech mají příjemci právo na:

 • Mimořádnou úhradu jakékoli částky nařízené v rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, v souvislosti s občanskoprávní odpovědností za fyzickou nebo psychickou újmu vyplývající z daných událostí,
 • úhrada majetkové újmy,
 • podpora na lékařské ošetření a další zdravotní a psychologickou péči,
 • podporu na vzdělávání,
 • podpora v souvislosti s ubytováním,
 • mimořádná podpora v nouzových situacích,
 • vyznamenání udělovaná Královským řádem občanského uznání pro oběti terorismu (Real Orden de Reconocimento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Ublížení na zdraví:

Osoby, kterým bylo ublíženo na zdraví, mají nárok na odškodnění za výdaje na lékařské ošetření, protézy a chirurgické zákroky spojené s teroristickým činem, pokud je jejich nutnost prokázána a nejsou hrazeny z žádného veřejného nebo soukromého sociálního systému, který se na tyto osoby vztahuje.

Rozlišují se tyto situace:

 • závažné postižení,
 • trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání,
 • trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání,
 • částečná trvalá pracovní neschopnost: pro tyto situace je stanoveno pevné finanční odškodnění.

Kromě toho v příslušných případech mají příjemci právo na:

 • mimořádnou úhradu jakékoli částky nařízené v rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, v souvislosti s občanskoprávní odpovědností za fyzickou nebo psychickou újmu vyplývající z daných událostí,
 • úhrada majetkové újmy,
 • podpora na lékařské ošetření a další zdravotní a psychologickou péči, podporu na vzdělávání,
 • podpora v souvislosti s ubytováním,
 • mimořádná podpora v nouzových situacích,
 • vyznamenání udělovaná Královským řádem občanského uznání pro oběti terorismu (Real Orden de Reconocimento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení: v tomto případě záleží na posouzení způsobené újmy v souladu se systémem stanoveným pro oběti dopravních nehod za použití stupnice vyplývající z použití právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení pro výši odškodnění za trvalé ublížení na zdraví, zmrzačení a zohavení a ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Pokud jde o posouzení odškodnění za následky, včetně fyzického, intelektuálního, smyslového a organického postižení a kosmetického poškození vyplývajícího z úrazu a přetrvávajícího i po skončení procesu hojení, systém stanovený pro oběti dopravních nehod zahrnuje výdaje na budoucí zdravotní péči, protézy, domácí a klinickou rehabilitaci a náklady vzniklé mimo jiné z důvodu ztráty osobní nezávislosti.

Zahrnuje také dočasnou pracovní neschopnost, která může u oběti nastat, zatímco je léčena a není schopna vykonávat své pracovní nebo běžné činnosti.

Obdobně oběti terorismu, jež utrpěly trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, mají případně nárok na:

 • mimořádnou úhradu jakékoli částky nařízené v rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, v souvislosti s občanskoprávní odpovědností za fyzickou nebo psychickou újmu vyplývající z daných událostí,
 • úhradu majetkové újmy,
 • podporu na lékařské ošetření a další zdravotní a psychologickou péči,
 • osvobození od studijních poplatků,
 • podporu v souvislosti s ubytováním,
 • mimořádnou podporu v nouzových situacích,
 • vyznamenání udělované Královským řádem občanského uznání pro oběti terorismu (Real Orden de Reconocimento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Dočasná pracovní neschopnost: pro tyto účely se rozumí, že oběť se nachází v situaci dočasné pracovní neschopnosti, zatímco je jí poskytována zdravotní péče a není schopna vykonávat své pracovní nebo běžné činnosti.

Kromě toho v odpovídajících případech mohou mít oběti nárok na dodatečnou podporu poskytovanou osobám, které utrpěly trvalé postižení nebo trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, s výjimkou podpory na vzdělávání.

 • Únos: odškodnění v tomto případě zahrnuje pevné finanční odškodnění a odškodnění za ublížení na zdraví, které vám únos mohl způsobit.

Obdobně mohou být příjemci odškodněni za ublížení na zdraví, které jim únos mohl způsobit, společně s dalšími druhy podpory, jako například:

 • mimořádná úhrada jakékoli částky nařízené v rozsudku, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, v souvislosti s občanskoprávní odpovědností za fyzickou nebo psychickou újmu vyplývající z daných událostí,
 • úhrada majetkové újmy,
 • podpora na lékařské ošetření a další zdravotní a psychologickou péči,
 • podpora v souvislosti s ubytováním,
 • mimořádná podpora v nouzových situacích,
 • vyznamenání udělovaná Královským řádem občanského uznání pro oběti terorismu (Real Orden de Reconocimento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Majetková újma: tato podpora je doplňková k jakékoli jiné podpoře poskytnuté orgány veřejné moci nebo vyplývající z pojistných smluv a snižuje se o částky obdržené z těchto zdrojů.

Škodu způsobenou na veřejném majetku nelze odškodnit.

Příjemci mají právo na:

Náhradu škody na bydlení:

 • Pokud jde o obvyklé bydliště fyzických osob, kdy se obvyklým bydlištěm obecně rozumí budova, která představuje bydliště osoby nebo rodinné jednotky po dobu alespoň šesti měsíců daného roku, náhradu lze vyplatit za škodu způsobenou na konstrukcích, zařízení a nábytku, které je nutné vyměnit, aby bylo možné obnovit jejich dřívější stav obyvatelnosti, s výjimkou určitých prvků.
 • Pokud jde o jiná než obvyklá bydliště, odškodnění zahrnuje 50 % škody až do výše limitu pro bydlení stanovené příslušnými právními předpisy.

Dočasné ubytování:

 • Pokud musí dotčené osoby dočasně opustit své domovy v důsledku teroristického útoku, zatímco se provádějí opravy, Ministerstvo vnitra může přispět k uhrazení výdajů vyplývajících z dočasného ubytování.

Náhradu škody na obchodních nebo průmyslových budovách:

 • Odškodnění zahrnuje hodnotu oprav potřebných k obnově provozu v těchto budovách, včetně poškozeného nábytku a vybavení, a to až do maximální výše odškodnění stanoveného příslušnými právními předpisy.

Náhradu škody na vozidlech:

 • Nahradit lze škodu způsobenou na soukromých vozidlech, jakož i škodu, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží.
 • Zásadní je, aby v okamžiku incidentu bylo platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění podle zvláštních právních předpisů vyžadováno.
 • Odškodnění bude zahrnovat výdaje nezbytné pro opravu a podpora je dostupná i v případě, že je vozidlo zničeno.
 • Podpora na vzdělávání: studijní podpora se poskytuje, pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví studenta, jeho vdovy nebo vdovce, nesezdaného partnera nebo dětí zemřelé osoby nebo rodičů, sourozenců či opatrovníků, které jim znemožňuje vykonávat jejich obvyklé zaměstnání, pokud jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Odpovědnost za odškodnění obětí teroristických útoků přebírá stát, který ve výjimečných případech uhradí příslušné odškodnění na základě občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo psychickou újmu, což zahrnuje tyto nepředvídané události: smrt, závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, částečnou trvalou pracovní neschopnost, trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únos.

– na psychickou újmu

Pokud v případě násilných a sexuálních trestných činů způsobil trestný čin oběti duševní (psychickou) újmu, výše podpory bude zahrnovat náklady na terapeutickou léčbu, kterou si oběť svobodně zvolila, až do maximální výše stanovené španělskými právními předpisy.

Pokud jde o psychickou újmu v případě teroristických trestných činů, oběti teroristických útoků okamžitě obdrží bezplatnou pomoc psychologů a psychiatrů nezbytnou pro naplnění jejich potřeb péče na tak dlouhou dobu, která bude klinicky považována za nezbytnou pro jejich nejrychlejší a nejúčinnější zotavení.

Tato podpora se vztahuje na přímé oběti a rovněž na ohrožené osoby a jejich rodinné příslušníky nebo osoby, s nimiž žijí ve společné domácnosti.

b) Práva osob nebo příbuzných obětí

– na majetkovou újmu

V případě násilných a sexuálních trestných činů se rodiče nezletilého, který zemře následkem trestného činu, považují za příjemce jako nepřímé oběti.

V těchto případech je podpora omezena na náhradu pohřebních výdajů, které rodiče nebo opatrovníci zemřelého dítěte skutečně uhradili, a to do výše stanovené španělskými právními předpisy.

Výdaje související s bděním u zemřelého, jeho převozem, uložením do země nebo kremací se považují za pohřební výdaje způsobilé k náhradě.

V případě teroristických trestných činů stát uhradí náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob zabitých následkem teroristického útoku, které nejsou kryté pojistnou smlouvou, a to až do výše stanovené příslušnými právními předpisy.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpění příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

V případě teroristických trestných činů se podpora poskytovaná s ohledem na pomoc psychologů a psychiatrů pro přímé oběti teroristických činů vztahuje také na rodinné příslušníky a osoby, s nimiž žijí ve společné domácnosti, kteří mohou trpět psychologickými důsledky vyplývajícími z teroristických činů, které se projeví později: mají nárok na náhradu nákladů na psychologickou péči na základě žádosti praktického lékaře, a to až do výše stanovené pro individualizovanou léčbu.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

V případě násilných a sexuálních trestných činů nemůže výše podpory obecně přesáhnout odškodnění stanovené v rozsudku.

Výše podpory bude určena použitím souboru pravidel za předpokladu, že nepřesáhne výši stanovenou v rozsudku:

 • V případě dočasné pracovní neschopnosti bude po uplynutí prvních šesti měsíců po dobu pracovní neschopnosti dotčené osoby vyplácena částka odpovídající dvojnásobku aktuálního denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), a to v příslušných měsíčních platbách.

IPREM je index, který se stanovuje ročně a používá se k určení výše určitých dávek nebo prahové hodnoty pro přístup k určitým dávkám, nárokům nebo veřejným službám.

 • V případě ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, je maximální vyplácená částka navázána na aktuální měsíční ukazatel IPREM ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivní zdraví dané osoby, a bude záviset na míře zdravotního postižení:
  • v případě částečné trvalé pracovní neschopnosti: 40 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat své obvyklé zaměstnání: 60 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat jakékoli zaměstnání: 90 měsíčních splátek.
  • v případě závažného postižení: 130 měsíčních splátek.
 • V případě smrti bude vyplacena maximální podpora odpovídající 120 měsíčním splátkám ve výši ukazatele IPREM platného v den, kdy nastala smrt.

Výše podpory na pohřební výdaje přiznaná rodičům nebo opatrovníkům nezletilého nebo dospělého se zdravotním postižením, který zemře v přímém důsledku trestného činu, bude pokrývat skutečně vynaložené náklady až do maximální výše pěti měsíčních splátek odpovídajících ukazateli IPREM platnému v den smrti.

Úhrada výše podpory přiznané na výdaje spojené s terapeutickou léčbou v případě sexuálních trestných činů, které oběti způsobily duševní újmu, bude prováděna v souladu s těmito kritérii:

 • Pokud je žádost o podporu podána před zahájením léčby, může být dohodnuta úhrada částky vycházející z měsíční splátky ve výši ukazatele IPREM. Pokud daná částka nestačí na úhradu léčby, mohou být na žádost dotyčné osoby nadměrné výdaje pokryty jednorázovou platbou nebo postupnými platbami prováděnými až do ukončení léčby, případně až do dosažení maximální výše.
 • Pokud je žádost o podporu podána po zahájení léčby, výdaje vzniklé dotyčné osobě budou uhrazeny a budou hrazeny i budoucí výdaje na stejný účel, a to až do konce léčby, případně do dosažení maximální stanovené částky.
 • Pokud je v okamžiku podání žádosti prokázáno, že léčba je již ukončena, podpora bude vyplacena jednorázově, a to ve výši vzniklých výdajů, případně až do maximální přípustné výše. Pokud je prokazatelně nutné léčbu obnovit a nebylo dosaženo maximální částky, bude možné uhradit související nově vzniklé výdaje.

Prozatímní podpora může být přiznána i před vydáním soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, za předpokladu prokázání obtížné finanční situace, v níž jste se vy jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků ocitli. Tato podpora může být poskytnuta formou jednorázové platby nebo pravidelných plateb.

V případě teroristických trestných činů:

 • V případě smrti bude podpora poskytnuta formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.

Pokud jde o náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob zabitých následkem teroristického útoku, které nejsou kryty pojistnou smlouvou, bude vyplacena jednorázová částka ve výši zákonem stanoveného limitu.

 • V případě ublížení na zdraví: pokud jde o závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání a částečnou trvalou pracovní neschopnost, podpora se vyplácí formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.

Odškodnění v případě trvalého ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, se provádí formou jednorázové platby nebo měsíčních splátek podle stanovené stupnice.

 • Pro dočasnou pracovní neschopnost je odškodnění omezeno na osmnáct měsíčních splátek.
 • V případě únosu bude kromě jednorázové platby jako odškodnění za ublížení na zdraví způsobené oběti únosem vyplacena podpora podle počtu dnů únosu, a to až do maximální výše stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost.
 • V případě hmotné škody: tato podpora je doplňková k jakékoli jiné podpoře poskytnuté orgány veřejné moci nebo vyplývající z pojistných smluv a snižuje se o částky obdržené z těchto zdrojů.

Škodu způsobenou na veřejném majetku nelze odškodnit.

Obecně řečeno se úhrada provádí jako jednorázová výplata částek stanovených příslušnými právními předpisy s výjimkou podpory na dočasné ubytování: ta se vyplácí v měsíčních splátkách a její výše se vypočítá na denním základě, pokud se jedná o ubytování v hotelu, nebo na měsíčním základě, pokud se jedná o pronájem bydlení.

Příjemci mají právo na:

Náhradu škody na bydlení:

 • Pokud jde o obvyklé bydliště fyzických osob, kdy se obvyklým bydlištěm obecně rozumí budova, která představuje bydliště osoby nebo rodinné jednotky po dobu alespoň šesti měsíců daného roku, náhradu lze vyplatit za škodu způsobenou na konstrukcích, zařízení a nábytku, které je nutné vyměnit, aby bylo možné obnovit jejich dřívější stav obyvatelnosti, s výjimkou určitých prvků.
 • Pokud jde o jiná než obvyklá bydliště, odškodnění zahrnuje 50 % škody až výše limitu pro bydlení stanovené příslušnými právními předpisy.

Dočasné ubytování:

 • Pokud musí dotčené osoby dočasně opustit své domovy v důsledku teroristického útoku, zatímco se provádějí opravy, Ministerstvo vnitra může přispět k uhrazení výdajů vyplývajících z dočasného ubytování.

Náhradu škody na obchodních nebo průmyslových budovách:

 • Odškodnění zahrnuje hodnotu oprav potřebných k obnově provozu v těchto budovách, včetně poškozeného nábytku a vybavení, a to až do maximální výše odškodnění stanovené právními předpisy.

Náhradu škody na vozidlech:

 • Nahradit lze škodu způsobenou na soukromých vozidlech, jakož i škodu, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží.
 • Zásadní je, aby v okamžiku incidentu bylo platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění podle zvláštních právních předpisů vyžadováno.
 • Odškodnění bude zahrnovat výdaje nezbytné pro opravu a podpora je dostupná i v případě, že je vozidlo zničeno.
 • Podpora na vzdělávání: studijní podpora se poskytuje, pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví studenta, jeho vdovy nebo vdovce, nesezdaného partnera nebo dětí zemřelé osoby nebo rodičů, sourozenců či opatrovníků, které jim znemožňuje vykonávat jejich obvyklé zaměstnání, pokud jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Systém plateb formou splátek bude uplatněn v případech dočasné pracovní neschopnosti a ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, v důsledku teroristických útoků v rozsahu stanoveném španělskými právními předpisy.

V případech, kdy lze z důvodu závažnosti způsobeného ublížení na zdraví rozumně předpokládat, že celková trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání nebo závažné postižení oběti budou konstatovány později, lze provádět úhradu ve splátkách až do výše zákonem stanoveného limitu.

Ve výjimečných případech přebírá stát odpovědnost za vyplacení příslušného odškodnění na základě občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu, což zahrnuje tyto nepředvídané události: smrt, závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, částečnou trvalou pracovní neschopnost, trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únos. Tato mimořádná podpora má obvykle podobu jednorázové platby, s výjimkou trvalého ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únosu.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

V případě násilných a sexuálních trestných činů může být veřejná podpora zamítnuta nebo její výše snížena, pokud by přiznání plné výše nebo její části bylo nespravedlivé nebo v rozporu s veřejným pořádkem v těchto případech prohlášených rozsudkem:

 • Pokud chování příjemce přímo nebo nepřímo přispělo ke spáchání trestného činu nebo ke zhoršení jejího ublížení na zdraví,
 • Pokud má příjemce vazby na pachatele nebo je součástí organizace, která páchá násilnou trestnou činnost.

Pokud osoba, která zemřela následkem trestného činu, spadá do jednoho z výše uvedených důvodů pro zamítnutí nebo omezení podpory, příjemci mohou získat podporu na základě toho, že jsou nepřímými oběťmi, pokud jsou ve finanční tísni.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se k vaší finanční situaci přihlíží při určování výše podpory, která má být poskytnuta, neboť se uplatní tyto váhy:

 • příjmy jakéhokoli druhu ročně dosahované příjemcem nebo společně všemi příjemci (v případě podpory v důsledku smrti) podle příslušné stupnice,
 • příjmy jakéhokoli druhu ročně dosahované obětí ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivnily její zdraví (podpora na ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení) podle příslušné stupnice.

K vaší finanční situaci se rovněž přihlíží s cílem určit, zda jste jako příjemce ve stavu finanční závislosti, která by mohla vést k poskytnutí příslušné podpory. Pokud je vaše situace finančně obtížná, v souladu s příslušnými právními předpisy může být poskytnuta prozatímní podpora předtím, než bude k dispozici soudní rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek.

V případě teroristických trestných činů se pro stanovení nároku na odškodnění za smrt přihlíží k finanční závislosti příjemce na zemřelé osobě v okamžiku smrti následkem teroristického činu, a to na základě jakéhokoli ročního příjmu, který příjemce dostává.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

V případě násilných a sexuálních trestných činů nemůže výše podpory nikdy překročit odškodnění stanovené v rozsudku. Přesná výše se určí použitím řady pravidel:

 • V případě dočasné pracovní neschopnosti bude po uplynutí prvních šesti měsíců po dobu pracovní neschopnosti dotčené osoby vyplácena částka odpovídající dvojnásobku aktuálního denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), a to v příslušných měsíčních platbách.
 • V případě ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, je maximální vyplácená částka navázána na aktuální měsíční ukazatel IPREM ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivní zdraví dané osoby, a bude záviset na míře zdravotního postižení:
  • v případě částečné trvalé pracovní neschopnosti: 40 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat své vlastní zaměstnání: 60 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat jakékoli zaměstnání: 90 měsíčních splátek.
  • v případě závažného postižení: 130 měsíčních splátek.

Pro stanovení výše podpory, která bude v těchto případech obdržena, se na maximální výši každé příslušné podpory postupně použijí níže uvedené korekční faktory:

 • příjmy jakéhokoli druhu ročně dosahované obětí ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivnily její zdraví podle této stupnice:
  • příjmy nižší než ukazatel IPREM platný v uvedený den: korekční faktor = 1,
  • příjmy v rozmezí 101 % až 200 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,90,
  • příjmy v rozmezí 201 % až 350 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,80,
  • více než 350 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,70.
 • počet osob finančně závislých na oběti v den ublížení na zdraví, v souladu s kritérii stanovenými v příslušných právních předpisech, pokud žijí s obětí a na náklady oběti, a za předpokladu, že nemají žádné příjmy, které by ročně přesahovaly 150 % ročního ukazatele IPREM platného v den ublížení na zdraví, podle této stupnice:
  • pro čtyři nebo více závislých osob se použije korekční faktor 1,
  • pro tři závislé osoby se použije korekční faktor 0,95,
  • pro dvě závislé osoby se použije korekční faktor 0,90,
  • pro jednu závislou osobu se použije korekční faktor 0,85,
  • pokud neexistují žádné závislé osoby, použije se korekční faktor 0,80,
  • v případě smrti bude vyplacena maximální podpora odpovídající 120 měsíčním splátkám ve výši ukazatele IPREM platného v den, kdy nastala smrt.

Pro stanovení výše podpory, která bude v tomto případě obdržena, se na maximální výši každé příslušné podpory postupně použijí tyto korekční faktory:

 • jakékoli roční příjmy obdržené ke dni smrti oběti příjemcem nebo společně všemi příjemci (pokud existuje více než jeden) podlé této stupnice:
  • příjmy nižší než ukazatel IPREM platný v uvedený den: korekční faktor = 1,
  • příjmy v rozmezí 101 % až 200 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,90,
  • příjmy v rozmezí 201 % až 350 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,80,
  • více než 350 % uvedeného ukazatele IPREM: korekční faktor = 0,70.
 • počet osob, které v okamžiku smrti oběti byly na oběti nebo jakýchkoli příjemcích finančně závislé. Za příjemce se považují osoby uvedené v příslušných právních předpisech za předpokladu, že každá z nich splňuje tyto podmínky:
  • v okamžiku smrti oběti žily s obětí nebo jakýmkoli příjemcem na náklady oběti nebo příjemců a
  • nemají žádné příjmy, které by ročně přesahovaly 150 % ročního ukazatele IPREM platného v okamžiku smrti oběti podle této stupnice:
   • pro čtyři nebo více závislých osob se použije korekční faktor 1,
   • pro tři závislé osoby se použije korekční faktor 0,95,
   • pro dvě závislé osoby se použije korekční faktor 0,90,
   • pro jednu závislou osobu se použije korekční faktor 0,85.

Výše podpory na pohřební výdaje přiznaná rodičům nebo opatrovníkům nezletilého nebo dospělého se zdravotním postižením, který zemře v přímém důsledku trestného činu, bude pokrývat skutečně vynaložené náklady až do maximální výše pěti měsíčních splátek odpovídajících ukazateli IPREM platnému v den smrti.

V případě sexuálních trestných činů, které způsobily duševní újmu oběti, bude výše podpory pokrývat výdaje na terapeutickou léčbu, kterou si oběť svobodně zvolila, a to až do výše pěti měsíčních splátek odpovídajících ukazateli IPREM platnému v den vydání forenzní lékařské zprávy dokládající duševní újmu oběti, kterou lze léčit terapeuticky.

Prozatímní podpora může být přiznána před vydáním soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, za předpokladu prokázání obtížné finanční situace, v níž jste se vy jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků ocitli.

V případě teroristických trestných činů:

 • V případě smrti bude podpora poskytnuta formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.

Příjemci tohoto odškodnění budou mít nárok na zvýšení podpory o pevně danou částku dvaceti měsíčních plateb ve výši ukazatele IPREM platného v den teroristického činu pro každé z dotčených dětí nebo nezletilých, které byly na oběti v okamžiku smrti finančně závislé.

Má se za to, že osoba finančně závisí na zemřelé osobě, pokud v okamžiku smrti žila zcela nebo částečně na náklady uvedené osoby a neměla žádný příjem, který by ročně přesahoval 150 % ročního ukazatele IPREM platného v daném okamžiku.

Podpora se také přiznává v souvislosti s náklady na převoz, smuteční obřad a uložení do země a/nebo kremaci osob, které zemřely následkem teroristického útoku a které nejsou kryté pojistnou smlouvou, a to až do výše zákonem stanoveného limitu. Náklady budou uhrazeny po předložení příslušných faktur. Bude nezbytné k nim přiložit pojistnou smlouvu vztahující se na tyto náklady nebo přísežné prohlášení o neexistenci takového pojištění.

 • V případě ublížení na zdraví: pokud jde o závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání a částečnou trvalou pracovní neschopnost, podpora se vyplácí formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.

Odškodnění v případě trvalého ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, se provádí formou jednorázové platby nebo měsíčních splátek podle stanovené stupnice.

Příjemci budou mít nárok na poskytovanou podporu a na zvýšení uvedené podpory o pevně danou částku dvaceti měsíčních plateb ve výši příslušného ukazatele IPREM pro každé z dotčených dětí nebo nezletilých, které byly na oběti finančně závislé v okamžiku teroristického činu, který způsobil ublížení na zdraví.

 • Pokud jde o dočasnou pracovní neschopnost, bude vypláceno odškodnění odpovídající dvojnásobku příslušného ukazatele IPREM po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však osmnáct měsíčních splátek.
 • Pokud jde o únos, oběti budou za únos odškodněny v zákonem stanovené výši. Kromě odškodnění za jakékoli ublížení na zdraví způsobené oběti únosem bude vyplacena podpora odpovídající trojnásobku denního ukazatele IPREM za každý den trvání únosu, a to až do maximální výše odškodnění stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost.
 • Majetková újma: tato podpora je doplňková k jakékoli jiné podpoře poskytnuté orgány veřejné moci nebo vyplývající z pojistných smluv a snižuje se o částky obdržené z těchto zdrojů.

Kumulovaně nesmí odškodnění nikdy přesáhnout hodnotu způsobené újmy.

Škodu způsobenou na veřejném majetku nelze odškodnit.

Příjemci mají právo na:

Náhradu škody na obytných budovách:

 • Pokud jde o obvyklé bydliště fyzických osob, náhradu lze vyplatit za škodu způsobenou na konstrukcích, zařízení a nábytku, které je nutné vyměnit, aby bylo možné obnovit jejich dřívější stav obyvatelnosti, s výjimkou určitých luxusních prvků.
 • Pokud jde o jiná než obvyklá bydliště, odškodnění zahrnuje 50 % škody až do výše limitu pro bydlení stanovené příslušnými právními předpisy.

Dočasné ubytování:

 • Pokud následkem teroristického útoku musí dotčené osoby dočasně opustit svůj domov, zatímco probíhají opravy, Ministerstvo vnitra může přispět pokrytím nákladů vyplývajících z dočasného ubytování formou podpory vypočtené na denním základě, pokud se jedná o ubytování v hotelu, nebo na měsíčním základě, pokud se jedná o pronájem ubytování.

Náhradu škody na obchodních nebo průmyslových budovách:

 • Odškodnění zahrnuje hodnotu oprav potřebných k obnově provozu v těchto budovách, včetně poškozeného nábytku a vybavení, a to až do maximální výše odškodnění stanovené právními předpisy.

Náhradu škody na vozidlech:

 • Nahradit lze škodu způsobenou na soukromých vozidlech, jakož i škodu, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží.
 • Zásadní je, aby v okamžiku incidentu bylo platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění podle zvláštních právních předpisů vyžadováno.
 • Odškodnění bude zahrnovat částku nebo výdaje nezbytné pro opravu.
 • Podpora na vzdělávání: Studijní podpora se poskytuje, pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví studenta, jeho vdovy nebo vdovce, nesezdaného partnera nebo dětí zemřelé osoby nebo rodičů, sourozenců nebo opatrovníků, které jim znemožňuje vykonávat jejich obvyklé zaměstnání, pokud jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Aby bylo možné využít podpory, nemůžete již mít kvalifikaci (nebo splňovat právní požadavky pro její dosažení) stejné úrovně nebo vyšší, než jsou studia, pro která je podpora požadována.

Pro výuku jazyků a bakalářský titul nebo jeho ekvivalent nebo vyšší studia se použijí akademické požadavky na zápis a dosažený studijní obsah stanovené španělskými právními předpisy v oblasti stipendií a studijní podpory.

Pro výpočet minimálního dosaženého vzdělání požadovaného po příjemcích studijní podpory Ministerstvo vnitra použije korekční faktor 0,60 pro studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují přizpůsobení studijního plánu nebo delší čas na dokončení studií z důvodu fyzické nebo duševní nezpůsobilosti.

Ve výjimečných případech přebírá stát odpovědnost za vyplacení příslušného odškodnění na základě občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu, což zahrnuje tyto nepředvídané události: smrt, závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, částečnou trvalou pracovní neschopnost, trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únos.

Výše odškodnění bude určena takto:

 • Pokud existuje rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek a který přiznává odškodnění z titulu občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu způsobující kteroukoli z výše uvedených nepředvídaných událostí, bude vyplacena jednorázová podpora v zákonem stanovené výši.
 • Pokud rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nepřiznává nebo neumožňuje přiznat jakoukoli částku z titulu občanskoprávní odpovědnosti za fyzickou nebo duševní újmu, bude podpora vyplacena jako jednorázová částka pro všechny nepředvídatelné události s těmito výjimkami:
  • Trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení: v tomto případě záleží na posouzení způsobené újmy v souladu se systémem stanoveným pro oběti dopravních nehod za použití stupnice vyplývající z použití právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení pro výši odškodnění za trvalé ublížení na zdraví, zmrzačení a zohavení a ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
  • Únos: Podpora odpovídající trojnásobku denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (IPREM) bude vyplacena za každý den trvání únosu, a to až do maximální výše odškodnění stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

V případě násilných a sexuálních trestných činů nemůže výše podpory obecně přesáhnout odškodnění stanovené v rozsudku.

Výše podpory bude určena použitím souboru pravidel za předpokladu, že nepřesáhne výši stanovenou v rozsudku:

 • V případě dočasné pracovní neschopnosti bude po uplynutí prvních šesti měsíců po dobu pracovní neschopnosti dotčené osoby vyplácena částka odpovídající dvojnásobku aktuálního denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)), a to v příslušných měsíčních platbách.
 • V případě ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, je maximální vyplácená částka navázána na aktuální měsíční ukazatel IPREM ke dni, kdy ublížení na zdraví nebo újma ovlivní zdraví dané osoby, a bude záviset na míře zdravotního postižení:
  • v případě částečné trvalé pracovní neschopnosti: 40 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat své obvyklé zaměstnání: 60 měsíčních splátek.
  • v případě trvalé neschopnosti vykonávat jakékoli zaměstnání: 90 měsíčních splátek.
  • v případě závažného postižení: 130 měsíčních splátek.
 • V případě smrti bude vyplacena maximální podpora odpovídající 120 měsíčním splátkám ve výši ukazatele IPREM platného v den, kdy nastala smrt.

Výše podpory na pohřební výdaje přiznaná rodičům nebo opatrovníkům nezletilého nebo dospělého se zdravotním postižením, který zemře v přímém důsledku trestného činu, bude pokrývat skutečně vynaložené náklady až do maximální výše pěti měsíčních splátek odpovídajících ukazateli IPREM platnému v den smrti.

Úhrada výše podpory přiznané na výdaje spojené s terapeutickou léčbou v případě sexuálních trestných činů, které oběti způsobí duševní újmu, bude prováděna v souladu s těmito kritérii:

 • Pokud je žádost o podporu podána před zahájením léčby, může být dohodnuta úhrada částky vycházející z měsíční splátky ve výši ukazatele IPREM. Pokud daná částka nestačí na úhradu léčby, mohou být na žádost dotyčné osoby nadměrné výdaje pokryty jednorázovou platbou nebo postupnými platbami prováděnými až do ukončení léčby, případně až do dosažení maximální výše.
 • Pokud je žádost o podporu podána po zahájení léčby, výdaje vzniklé dotyčné osobě budou uhrazeny a budou hrazeny i budoucí výdaje na stejný účel, a to až do konce léčby, případně do dosažení maximální stanovené částky.
 • Pokud je v okamžiku podání žádosti prokázáno, že léčba je již ukončena, podpora bude vyplacena jednorázově, a to ve výši vzniklých výdajů, případně až do maximální přípustné výše. Pokud je nutné léčbu obnovit a nebylo dosaženo maximální částky, bude možné provést úhradu souvisejících nových výdajů.

Prozatímní podpora může být přiznána i před vydáním soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, za předpokladu prokázání obtížné finanční situace, v níž jste se vy jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků ocitli. Tato podpora může být poskytnuta formou jednorázové platby nebo pravidelných plateb.

V případě teroristických trestných činů:

 • V případě smrti činí výše odškodnění 250 000 EUR a pro každé z dotčených dětí nebo nezletilých, které byly na oběti v okamžiku smrti finančně závislé, bude navýšena o pevně danou částku dvaceti měsíčních plateb ve výši ukazatele IPREM platného v den teroristického činu.

Pokud jde o náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob, které zemřely následkem teroristického útoku a které nejsou kryty pojistnou smlouvou, bude vyplacena jednorázová částka až do maximální výše 6 000 EUR.

 • V případě ublížení na zdraví: pokud jde o závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání a částečnou trvalou pracovní neschopnost, podpora se vyplácí formou jednorázové platby v zákonem stanovené výši.
  • Závažné postižení: 500 000 EUR,
  • Trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání: 180 000 EUR,
  • Trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání: 100 000 EUR,
  • Částečná trvalá pracovní neschopnost: 75 000 EUR.
 • Odškodnění v případě trvalého ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, se provádí formou jednorázové platby nebo měsíčních splátek podle stanovené stupnice a do stejné maximální výše jako částečná trvalá pracovní neschopnost (75 000 EUR).
 • Pokud jde o dočasnou pracovní neschopnost, bude vypláceno odškodnění odpovídající dvojnásobku příslušného ukazatele IPREM po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však osmnáct měsíčních splátek.
 • V případě únosu bude vyplacena jednorázová platba ve výši 12 000 EUR za únos plus trojnásobek denního ukazatele IPREM za každý den trvání únosu, a to až do maximální výše stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost (75 000 EUR).
 • V případě majetkové škody: tato podpora je doplňková k jakékoli jiné podpoře poskytnuté orgány veřejné moci nebo vyplývající z pojistných smluv a snižuje se o částky obdržené z těchto zdrojů.

Škodu způsobenou na veřejném majetku nelze odškodnit.

Obecně řečeno se úhrada provádí jako jednorázová výplata částek stanovených příslušnými právními předpisy s výjimkou podpory na dočasné ubytování: ta se vyplácí v měsíčních splátkách a její výše se vypočítá na denním základě, pokud se jedná o ubytování v hotelu, nebo na měsíčním základě, pokud se jedná o pronájem bydlení.

Příjemci mají právo na:

Náhradu škody na bydlení:

 • Pokud jde o obvyklé bydliště fyzických osob, kdy se obvyklým bydlištěm obecně rozumí budova, která představuje bydliště osoby nebo rodinné jednotky po dobu alespoň šesti měsíců daného roku, náhradu lze vyplatit za škodu způsobenou na konstrukcích, zařízení a nábytku, které je nutné vyměnit, aby bylo možné obnovit jejich dřívější stav obyvatelnosti, s výjimkou určitých prvků.
 • Pokud jde o jiná než obvyklá bydliště, odškodnění zahrnuje 50 % škody až do výše limitu pro bydlení stanovené příslušnými právními předpisy.

Dočasné ubytování:

 • Pokud musí dotčené osoby dočasně opustit své domovy v důsledku teroristického útoku, zatímco se provádějí opravy, Ministerstvo vnitra může přispět k uhrazení výdajů vyplývajících z dočasného ubytování.

Náhradu škody na obchodních nebo průmyslových budovách:

 • Odškodnění zahrnuje hodnotu oprav potřebných k obnově provozu v těchto budovách, včetně poškozeného nábytku a vybavení, a to až do maximální výše odškodnění stanovené právními předpisy.

Náhradu škody na vozidlech:

 • Nahradit lze škodu způsobenou na soukromých vozidlech, jakož i škodu, která vznikne na vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží.
 • Zásadní je, aby v okamžiku incidentu bylo platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění podle zvláštních právních předpisů vyžadováno.
 • Odškodnění bude zahrnovat výdaje nezbytné pro opravu a podpora je dostupná i v případě, že je vozidlo zničeno.
 • Podpora na vzdělávání: studijní podpora se poskytuje, pokud teroristický čin vede k ublížení na zdraví studenta, jeho vdovy nebo vdovce, nesezdaného partnera nebo dětí zemřelé osoby nebo rodičů, sourozenců nebo opatrovníků, které jim znemožňuje vykonávat jejich obvyklé zaměstnání, pokud jsou splněny požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Systém plateb formou splátek bude uplatněn v případech dočasné pracovní neschopnosti a ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, v důsledku teroristických útoků v rozsahu stanoveném španělskými právními předpisy.

V případech, kdy lze z důvodu závažnosti způsobeného ublížení na zdraví rozumně předpokládat, že trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání nebo závažné postižení oběti budou konstatovány později, lze provádět úhradu ve splátkách až do výše 18 030,36 EUR.

Ve výjimečných případech přebírá stát odpovědnost za vyplacení příslušného odškodnění na základě občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu, což zahrnuje tyto nepředvídané události: smrt, závažné postižení, trvalou neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání, trvalou neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, částečnou trvalou pracovní neschopnost, trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, a únos.

Výše odškodnění bude určena takto:

 • Pokud existuje rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek a který přiznává odškodnění z titulu občanskoprávní odpovědnosti za smrt nebo fyzickou nebo duševní újmu způsobenou kteroukoli z výše uvedených nepředvídaných událostí, bude vyplacena částka stanovená v rozsudku, a to až do výše těchto maximálních částek:
  • smrt: 500 000 EUR,
  • závažné postižení: 750 000 EUR,
  • trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání: 300 000 EUR,
  • trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání: 200 000 EUR,
  • částečná trvalá pracovní neschopnost: 125 000 EUR.
  • trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení: 100 000 EUR,
  • únos: 125 000 EUR.
 • Pokud rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nepřiznává nebo neumožňuje přiznat jakoukoli částku z titulu občanskoprávní odpovědnosti za fyzickou nebo duševní újmu, budou vyplaceny tyto částky:
  • smrt: 250 000 EUR,
  • závažné postižení: 500 000 EUR,
  • trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání: 180 000 EUR,
  • trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání: 100 000 EUR,
  • částečná trvalá pracovní neschopnost: 75 000 EUR.
 • Trvalé ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení: v tomto případě záleží na posouzení způsobené újmy v souladu se systémem stanoveným pro oběti dopravních nehod za použití stupnice vyplývající z použití právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení pro výši odškodnění za trvalé ublížení na zdraví, zmrzačení a zohavení a ublížení na zdraví, které nevede ke zdravotnímu postižení, způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
 • Únos: podpora odpovídající trojnásobku denního víceúčelového veřejného příjmového ukazatele (IPREM) bude vyplacena za každý den trvání únosu, a to až do maximální výše odškodnění stanovené pro částečnou trvalou pracovní neschopnost.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

V případě násilných a sexuálních trestných činů není obecně obdržení zákonem upravené podpory slučitelné s obdržením odškodnění za ublížení na zdraví a újmu způsobené trestným činem, které je stanoveno v rozsudku.

Vyplacení zákonem upravené podpory v plné výši nebo částečně je však možné, pokud je pachatel prohlášen za částečně insolventního; částka vyplacená z obou zdrojů však nemůže být vyšší, než je částka stanovená v soudním rozhodnutí.

Podpora stanovená španělskými právními předpisy je tedy neslučitelná s těmito platbami:

 • Finanční odškodnění, na které má příjemce nárok ze systému pojištění, vyjma případu, kdy výše odškodnění ze soukromých pojistných smluv je nižší než částka stanovená rozsudkem.
 • V případě dočasné pracovní neschopnosti oběti je podpora neslučitelná s jakoukoli dávkou, která může být za tuto pracovní neschopnost vyplacena v rámci systému veřejného sociálního zabezpečení. Má se za to, že tato neslučitelnost existuje, pokud podpora upravená španělskými předpisy a odškodnění nebo finanční podpora, na které má příjemce nárok ze systému soukromého pojištění, pokrývají tatáž rizika a tytéž situace nouze.

Navzdory výše uvedenému může být příjemci soukromého pojištění zákonem upravená podpora vyplacena, pokud je výše odškodnění získaná z pojištění nižší než částka stanovená v rozsudku, za předpokladu, že rozdíl, který má být vyplacen, nepřesahuje stanovenou stupnici.

V případě ublížení na zdraví nebo újmy s následkem trvalé pracovní neschopnosti nebo smrti oběti bude obdržení podpory slučitelné s obdržením jakéhokoli státního důchodu, na který má příjemce nárok.

Podpora na trvalou pracovní neschopnost je neslučitelná s podporou na dočasnou pracovní neschopnost.

V případě teroristických trestných činů bude odškodnění majetkové újmy způsobené obětem následkem tohoto druhu trestného činu doplňkové k odškodnění přiznanému orgány veřejné moci nebo vyplývajícímu z pojistných smluv a bude sníženo o částku obdrženou z těchto zdrojů.

Pokud jde o škodu na vozidlech, škoda způsobená na soukromých vozidlech může být nahrazena stejně jako škoda, která vznikne uživatelům vozidel pro pozemní přepravu osob nebo zboží, s výjimkou vozidel ve veřejném vlastnictví, za předpokladu, že v okamžiku incidentu je platné povinné ručení pro dané vozidlo, pokud je toto pojištění zvláštními právními předpisy vyžadováno. Toto odškodnění je doplňkové k jakémukoli jinému odškodnění přiznanému orgány veřejné moci nebo vyplývajícímu z pojistných smluv a snižuje o se výši takovýchto odškodnění.

Pokud jde o náklady na převoz, smuteční obřad, uložení do země a/nebo kremaci osob, které zemřely následkem teroristického útoku, platbu provede španělská centrální vláda za předpokladu, že příjemci nejsou kryti pojistnou smlouvou, a to až do výše zákonem stanoveného limitu. K příslušným fakturám bude nezbytné přiložit pojistnou smlouvu pokrývající tyto náklady nebo přísežné prohlášení o neexistenci takového pojištění.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano.

V případě násilných a sexuálních trestných činů může být před vydáním soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, přiznána prozatímní podpora za předpokladu prokázání obtížné finanční situace, v níž se oběť nebo oprávnění příjemci jejích nároků ocitli. Finanční situace oběti nebo příjemců bude považována za obtížnou, pokud v den, kdy je žádost o podporu podána, oběti ani příjemci nepobírají roční příjmy jakéhokoli druhu vyšší než roční víceúčelový veřejný ukazatel (IPREM) platný v okamžiku podání žádosti.

V každém případě musí být pro přiznání této prozatímní podpory prokázáno, že žadatel splňuje požadavky stanovené v příslušných právních předpisech pro příjemce příslušné konečné podpory.

V případě teroristických trestných činů může Ministerstvo vnitra, než bude poskytnuta konečná podpora, vyplatit určitou částku předem, a to až do výše zákonem stanoveného limitu, v případech, kdy lze z důvodu závažnosti ublížení na zdraví utrpěného následkem teroristické činnosti rozumně předpokládat, že trvalá neschopnost vykonávat své obvyklé zaměstnání, trvalá neschopnost vykonávat jakékoli zaměstnání nebo závažné postižení oběti budou konstatovány později.

Obdobně v případě ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, nebo dočasné pracovní neschopnosti lze čtvrtletně vyplácet náhrady za dobu strávenou mimo práci. Tyto částky vyplácené formou splátek za dny pracovní neschopnosti budou odpovídat dvojnásobku ukazatele IPREM platného v den, kdy k ublížení na zdraví došlo.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano.

Pokud je v případě násilných nebo sexuálních trestných činů přiznána podpora pro určitou úroveň pracovní neschopnosti nebo poškození a nastane buď závažnější situace, která si zaslouží vyšší částku, nebo smrt oběti v přímém důsledku ublížení na zdraví nebo újmy, bude přiměřené jednorázově přiznat podporu na zhoršení důsledku působícího újmu.

Období, během kterého lze požádat o novou podporu, činí jeden rok a počítá se ode dne, který byl pro přezkum stupně pracovní neschopnosti nebo postižení stanoven v rozsudku, kterým byla přiznána počáteční podpora.

Pokud jde o teroristické trestné činy, ačkoli musí být žádosti obvykle podány nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy vznikla újma, pokud v přímém důsledku ublížení na zdraví způsobeného následkem teroristického činu dojde ke zhoršení důsledků nebo smrti dotčené osoby, začíná běžet nová lhůta stejné délky pro podání žádosti o přiznání příslušného rozdílu ve výši podpory.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

V případě násilných a sexuálních trestných činů musí oběť nebo její zástupce pro přiznání konečné podpory na dočasnou pracovní neschopnost nebo ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, podat žádost na úředním formuláři a poskytnout tyto údaje a dokumenty:

 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny orgánu veřejné moci,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře, které dotyčná osoba obdržela, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek (rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci).

Kromě toho je vždy nutné přiložit tyto dokumenty:

 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • potvrzení vydané příslušným řídicím orgánem nebo agenturou prokazující, že dotyčná osoba byla v okamžiku spáchání trestného činu účastníkem systému veřejného sociálního zabezpečení. Pokud žádný takový doklad neexistuje, postačí prohlášení dotyčné osoby: vyšetřující orgán je prověří později.

Pokud se podává žádost o podporu na dočasnou pracovní neschopnost a dotyčná osoba byla účastníkem systému veřejného sociálního zabezpečení, musí poskytnuté potvrzení rovněž prokázat, že nebylo přiznáno žádné právo na dávky pro tuto pracovní neschopnost.

 • Pokud žádost o podporu na ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, podávají přímé oběti, které jsou účastníky některého ze systémů tvořících systém sociálního zabezpečení, s výjimkou zvláštního systému pro státní a vojenské úředníky (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), je zapotřebí předložit rozhodnutí o klasifikaci těchto ublížení na zdraví vydané provinčním ředitelem Národního institutu sociálního zabezpečení (Instituto Nacional de la Seguridad Social); pokud rozhodnutí doposud nebylo vydáno, žadatel by měl předložit prohlášení, že bylo zahájeno odpovídající řízení o pracovní neschopnosti.

Pro přiznání konečné podpory v případech, kdy nastala smrt, musí žádost nepřímé oběti nebo jejího zástupce podaná na úředním formuláři obsahovat tyto údaje a dokumenty:

 • listinné důkazy o úmrtí a stavu příjemce nebo nepřímé oběti,
 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny orgánu veřejné moci,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře, které dotyčná osoba obdržela, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek (rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci).

Kromě toho je vždy nutné přiložit tyto dokumenty:

 • pokud je oběť (příjemce jako nepřímá oběť) španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • úmrtní list přímé oběti trestného činu, jakož i následující dokumenty podle vztahu příjemce se zemřelou osobou:
  • pokud mezi manželem a zemřelou osobou nedošlo k odluce nebo zákonné odluce: úplný oddací list vydaný obecní matrikou po datu úmrtí oběti,
  • pokud je žadatel osobou, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, musí předložit potvrzení o soužití na společné adrese (certificado de convivencia en domicilio común).

K prokázání trvalého soužití v podobném svazku, jako je manželství, se doporučuje předložit potvrzení vydané příslušným registrem partnerů v registrovaném partnerství (Registro de parejas de hecho).

 • Pokud je žadatel osobou, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, musí předložit potvrzení o soužití na společné adrese (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Děti zemřelé osoby: musí být předloženy příslušné rodné listy vystavené obecní matrikou.

K prokázání svého rodinného původu musí děti manžela, pokud nedošlo k zákonné odluce, nebo osoby, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, předložit příslušné rodné listy vydané obecní matrikou.

Obdobně musí prokázat, že jejich rodič byl se zemřelou osobou sezdán nebo s ní žil ve společné domácnosti, ledaže by tyto skutečnosti již byly prokázány v žádosti jejich rodiče o podporu.

Kromě toho děti zemřelé osoby i děti manžela, pokud nedošlo k zákonné odluce, nebo osoby, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti, musí prokázat, že byly na zemřelé osobě finančně závislé, a to na základě těchto dokumentů:

 • potvrzení o společném soužití vydané místními orgány,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu pobíraných v průběhu dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících datu úmrtí oběti,
 • kopie přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, v němž nastala smrt oběti, nebo pokud nebylo podáno, za bezprostředně předcházející zdaňovací období. Pokud tato přiznání nebyla podána, musí být předloženo potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • Rodiče zemřelé osoby: musí prokázat své rodičovství na základě rodného listu syna nebo dcery, kteří zemřeli. Kromě toho, aby bylo jisté, že neexistují žádní další příjemci, kteří by mohli mít v přístupu k podpoře přednost, musí předložit prohlášení o stavu syna nebo dcery v den úmrtí, jakož i prohlášení o tom, zda jsou si vědomi existence jiné osoby, která by mohla být uznána za příjemce podle příslušných právních předpisů.

Pro přiznání konečné podpory na pohřební výdaje musí žádost rodičů nebo opatrovníků nezletilého nebo nesvéprávného dospělého nebo jejich zástupců, podaná na úředním formuláři, obsahovat tyto údaje a dokumenty:

 • listinné důkazy o úmrtí a stavu příjemce nebo nepřímé oběti,
 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny orgánu veřejné moci,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře, které dotyčná osoba obdržela, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek (rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci).

Kromě toho je vždy nutné přiložit tyto dokumenty:

 • úmrtní list nezletilého nebo nesvéprávného dospělého,
 • k prokázání svého postavení příjemce rodný list nezletilého nebo nesvéprávného dospělého, pokud žádost podávají rodiče, nebo úřední záznam dokládající opatrovnictví, pokud žádost předkládá opatrovník,
 • pokud byl zemřelou osobou nesvéprávný dospělý, právní dokument prohlašující nesvéprávnost, případně potvrzení dokládající míru nesvéprávnosti,
 • kopii vnitrostátního dokladu totožnosti pro rodiče a opatrovníky nebo v případě státních příslušníků jiného členského státu EU dokument prokazující jejich státní příslušnost,
 • listinný důkaz potvrzující výdaje spojené s bděním u zemřelého, jeho převozem, uložením do země nebo kremací.

Pro přiznání konečné podpory na výdaje za terapeutickou léčbu v návaznosti na sexuální trestné činy musí být žádost oběti nebo jejího zástupce podána na úředním formuláři a musí zahrnovat tyto údaje a dokumenty:

 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny orgánu veřejné moci,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře, které dotyčná osoba obdržela, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • kopii soudního rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení a proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek (rozsudek, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, rozhodnutí věc uzavřít z důvodu úmrtí pachatele nebo rozhodnutí o zamítnutí věci).

Kromě toho je vždy nutné přiložit tyto dokumenty:

 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • prohlášení oběti, zda již terapeutická léčba začala, a případně předložení dokumentů dokládajících zaplacené výdaje. Pokud nebyla léčba dokončena, musí být tato skutečnost uvedena.

Pro přiznání prozatímní podpory na dočasnou pracovní neschopnost a ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, musí být žádost oběti nebo jejího zástupce podána na úředním formuláři a musí zahrnovat tyto údaje a dokumenty:

 • klasifikaci ublížení na zdraví nebo újmy na zdraví provedenou příslušným orgánem a v souladu s postupem stanoveným v příslušných právních předpisech,
 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného nebo sexuálního trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny příslušnému orgánu nebo že trestní řízení v jejich věci vede příslušný orgán z vlastního podnětu,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře obdržené žadatelem, o žádostech, jejichž vyřizování probíhá, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • žádost o zprávu státního zástupce uvádějící, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že ublížení na zdraví bylo způsobeno násilným a úmyslným (záměrným) činem,
 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených žadatelem v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT).

Pro přiznání prozatímní podpory v případech, kdy nastala smrt, musí žádost oběti nebo jejího zástupce podaná na úředním formuláři obsahovat tyto údaje a dokumenty:

 • Listinné důkazy o úmrtí a stavu příjemce jako nepřímé oběti. Musí být předložen úmrtní list přímé oběti trestného činu, jakož i následující dokumenty podle vztahu příjemce se zemřelým:
  • Pokud mezi manželem a zemřelou osobou nedošlo k odluce nebo zákonné odluce: úplný oddací list vydaný obecní matrikou po datu úmrtí oběti,

Konkrétně pro tento druh podpory prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených žadatelem v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT).

 • Pokud je žadatel osobou, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, musí předložit potvrzení o soužití na společné adrese.

K prokázání trvalého soužití v podobném svazku, jako je manželství, se doporučuje předložit potvrzení vydané příslušným registrem partnerů v registrovaném partnerství (Registro de parejas de hecho).

Konkrétně pro tento druh podpory prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených žadatelem v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT).

 • Pokud je žadatel osobou, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, musí předložit potvrzení o soužití na společné adrese.
 • Děti zemřelé osoby: musí být předloženy příslušné rodné listy vystavené obecní matrikou.

K prokázání svého rodinného původu musí děti manžela, pokud nedošlo k zákonné odluce, nebo osoby, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti podle ustanovení příslušných právních předpisů, předložit příslušné rodné listy vydané obecní matrikou. Obdobně musí prokázat, že jejich rodič byl se zemřelou osobou sezdán nebo s ní žil ve společné domácnosti, ledaže by tyto skutečnosti již byly prokázány v žádosti jejich rodiče o podporu.

Kromě toho děti zemřelé osoby i děti manžela, pokud nedošlo k zákonné odluce, nebo osoby, která se zemřelou osobou žila ve společné domácnosti, musí prokázat, že byly na zemřelé osobě finančně závislé, a to na základě těchto dokumentů:

 • potvrzení o společném soužití vydané místními orgány,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu pobíraných v průběhu dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících datu úmrtí oběti,
 • kopie přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, v němž nastala smrt oběti, nebo pokud nebylo podáno, za bezprostředně předcházející zdaňovací období. Pokud tato přiznání nebyla podána, musí být předloženo potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT),
 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného nebo sexuálního trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny příslušnému orgánu nebo že trestní řízení v jejich věci vede příslušný orgán z vlastního podnětu,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře obdržené žadatelem, o žádostech, jejichž vyřizování probíhá, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • žádost o zprávu státního zástupce uvádějící, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že ublížení na zdraví bylo způsobeno násilným a úmyslným (záměrným) činem,
 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,

Pro přiznání prozatímní podpory v případech, kdy nastala smrt, musí žádost oběti nebo jejího zástupce podaná na úředním formuláři obsahovat tyto údaje a dokumenty:

 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného nebo sexuálního trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny příslušnému orgánu nebo že trestní řízení v jejich věci vede příslušný orgán z vlastního podnětu,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře obdržené žadatelem, o žádostech, jejichž vyřizování probíhá, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • žádost o zprávu státního zástupce uvádějící, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že ublížení na zdraví bylo způsobeno násilným a úmyslným (záměrným) činem,
 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • úmrtní list nezletilého nebo nesvéprávného dospělého,
 • k prokázání svého postavení příjemce rodný list nezletilého nebo nesvéprávného dospělého, pokud žádost podávají rodiče, nebo úřední záznam dokládající opatrovnictví, pokud žádost předkládá opatrovník,
 • pokud byl zemřelou osobou nesvéprávný dospělý, právní dokument prohlašující nesvéprávnost, případně potvrzení dokládající míru nesvéprávnosti,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených rodiči nebo opatrovníky v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT),
 • listinný důkaz potvrzující výdaje spojené s bděním u zemřelého, jeho převozem, uložením do země nebo kremací.

Pro přiznání prozatímní podpory na výdaje za terapeutickou léčbu v návaznosti na sexuální trestné činy musí být žádost oběti nebo jejího zástupce podána na úředním formuláři a musí zahrnovat tyto údaje a dokumenty:

 • popis okolností, za nichž byl čin s prvky úmyslného (záměrného) násilného nebo sexuálního trestného činu spáchán, s uvedením data a místa incidentu,
 • důkaz, že dané události byly oznámeny příslušnému orgánu nebo že trestní řízení v jejich věci vede příslušný orgán z vlastního podnětu,
 • prohlášení o odškodnění a podpoře obdržené žadatelem, o žádostech, jejichž vyřizování probíhá, nebo o prostředcích dostupných pro získání jakéhokoli druhu odškodnění nebo podpory na dané události,
 • žádost o zprávu státního zástupce uvádějící, že existují přímé důkazy, na jejichž základě lze předpokládat, že ublížení na zdraví bylo způsobeno násilným a úmyslným (záměrným) činem,
 • pokud je oběť španělským státním příslušníkem, kopii vnitrostátního dokladu totožnosti,
 • v případě státních příslušníků některého členského státu EU, doklad prokazující jejich státní příslušnost,
 • prohlášení oběti, zda již terapeutická léčba začala, a případně předložení dokumentů dokládajících zaplacené výdaje. Pokud nebyla léčba dokončena, musí být tato skutečnost uvedena,
 • prohlášení o příjmech jakéhokoli druhu obdržených dotčenou osobou v průběhu roku bezprostředně předcházejícího datu žádosti, jakož i kopii přiznání k dani z příjmů za poslední zdaňovací období, nebo pokud přiznání nebylo podáno, potvrzení o osvobození od této povinnosti vystavené Státní agenturou daňové správy (AEAT).

V případě teroristických trestných činů začíná řízení o přiznání různých druhů zákonem stanovené podpory na základě žádosti podané na úředním formuláři dotyčnou osobou nebo jejím zástupcem, k níž musí být připojeny tyto dokumenty:

 • dokumenty prokazující stav dotčené osoby, případně stupeň vztahu s obětí,
  • rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, uznávající právo na odškodnění za dané události a dotyčnou újmu v rámci působnosti španělských právních předpisů,
  • pokud rozsudek nebyl dosud vydán, ale odpovídající soudní řízení již proběhlo nebo bylo zahájeno trestní řízení pro stíhání trestných činů, jakýkoli právně přípustný průkazný dokument dokládající stav oběti nebo příjemce, vzniklou újmu a povahu událostí, které tuto újmu způsobily,
  • jakékoli předchozí správní rozhodnutí,
  • úmrtní list, pokud oběť zemřela,
  • fotokopie rodinné knihy (Libro de familia),
  • policejní zprávy nebo protokoly,
  • klinické nebo psychologické zprávy,
 • pokud se požaduje dočasné ubytování:
  • policejní protokol nebo potvrzení policie nebo Guardia Civil s uvedením, že údajná škoda vznikla během teroristického útoku nebo v jeho důsledku (pokud již není příčina škody úředně zaznamenána),
  • pokud je žadatel vlastníkem: listina, kupní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí nebo poslední doklad o zaplacení daně z nemovitostí (Impuesto de Bienes Inmuebles) nebo prohlášení předsedy sdružení vlastníků, že žadatel je členem,
  • pokud je žadatel nájemníkem: nájemní smlouva nebo doklad o zaplacení posledního nájmu nebo doklad o zaplacení vody, elektřiny nebo telefonu na jméno nájemníka,
  • pokud žadatel není vlastníkem ani nájemníkem: dokument prokazující jeho oprávnění provést nebo zajistit opravu,
  • pokud se jedná o místo jejich obvyklého pobytu a dotčená adresa není uvedena ve vnitrostátním dokladu totožnosti (DNI) žadatele: potvrzení o registraci nebo přiznání k dani z příjmů, v nichž je uvedeno bydliště pro daňové účely, nebo prohlášení předsedy sdružení vlastníků, že dům je pro žadatele místem obvyklého pobytu,
 • pokud se požaduje náhrada škody na vozidle:
  • policejní protokol nebo potvrzení policie nebo Guardia Civil s uvedením, že údajná škoda vznikla během teroristického útoku nebo v jeho důsledku (pokud již není příčina škody úředně zaznamenána),
  • osvědčení o registraci vozidla na jméno žadatele,
  • důkaz, že v době útoku byla platná sjednaná pojistná smlouva, s uvedením typu zahrnutých rizik,
  • pokud byla provedena oprava, faktura dokládající náklady na opravu škody způsobené teroristickým činem,
 • pokud se požaduje studijní podpora, je nutné přiložit podpůrné doklady podrobně uvádějící kredity, které si student zapsal, a jeho studijní výsledky.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

V případě násilných a sexuálních trestných činů zodpovídá za rozhodování o veřejné podpoře stanovené právními předpisy a za její vyřizování Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva financí a veřejné správy.

V případě teroristických trestných činů zodpovídá za rozhodování o přiznání nebo zamítnutí zákonem stanovené podpory Ministerstvo vnitra.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se žádosti o podporu zasílají na úředním formuláři Generálnímu ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva financí a veřejné správy na tuto adresu:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) – 28020 Madrid.

Pro pomoc s přípravou a odesláním žádosti o podporu se mohou žadatelé obrátit na příslušné úřady pro podporu obětem trestných činů, kde získají informace o finanční podpoře, která se na ně může vztahovat, a o různých postupech.

Tyto úřady fungují ve všech autonomních společenstvích a nacházejí se téměř ve všech hlavních městech provincií a také v jiných městech.

Umístění úřadů pro podporu obětem trestných činů naleznete na tomto Odkaz se otevře v novém okně.odkaze.

V případě teroristických trestných činů se žádosti o podporu zasílají na úředním formuláři Generálnímu ředitelství pro podporu obětem terorismu Ministerstva vnitra na tuto adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností poskytuje obecné informace o finanční podpoře, která se může na oběti terorismu vztahovat. Tento úřad sídlí na adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktní telefonní číslo: +34 914007402

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

V případě násilných a sexuálních trestných činů bude v souladu s příslušnými právními předpisy po ukončení veškerého vyšetřování a před vypracováním návrhu rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí požadované podpory žadateli umožněno slyšení, aby mohl předložit relevantní argumenty.

Pokud byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o podporu má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU a pokud se žádost o podporu podává prostřednictvím asistenčního orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva financí a státní správy jako rozhodující orgán může navázat spolupráci s příslušným asistenčním orgánem za účelem slyšení žadatele nebo jakékoli jiné osoby, pokud to považuje za nezbytné.

K uskutečnění tohoto slyšení může Generální ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva Financí a státní správy požádat asistenční orgán členského státu, v němž má žadatel o podporu obvyklé bydliště, aby poskytl nezbytnou součinnost tak, aby orgán rozhodující o přiznání nebo zamítnutí podpory mohl slyšení uskutečnit přímo, telefonicky nebo formou videokonference, pokud s tím žadatel souhlasí. Kromě toho asistenční orgán uskutečňující toto slyšení musí zaslat Generálnímu ředitelství pro náklady na personál a státní důchody Ministerstva financí a státní správy zprávu o uskutečněném slyšení.

V případě teroristických trestných činů se použijí tatáž pravidla jako pro násilné a sexuální trestné činy, pokud byl trestný čin spáchán ve Španělsku a žadatel o podporu má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU. Pokud se žádost o podporu podává prostřednictvím asistenčního orgánu členského státu, v němž má žadatel obvyklé bydliště, provádí kroky popsané výše v souvislosti se slyšením Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství pro podporu obětem terorismu jako rozhodovacího orgánu.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

V případě násilných a sexuálních trestných činů je lhůta pro podání žádosti o podporu obvykle jeden rok od okamžiku, kdy byl trestný čin spáchán.

Pro vydání rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí podpory, konečně nebo dočasně, platí tyto lhůty:

 • pro ublížení na zdraví, které vede ke zdravotnímu postižení, zhoršení postižení nebo smrti: 6 měsíce,
 • pro dočasnou pracovní neschopnost: 4 měsíce,
 • pro náklady na terapeutickou léčbu v návaznosti na sexuální trestné činy a pro náklady na pohřeb: 2 měsíce.

Žádosti lze považovat za zamítnuté, pokud není do uplynutí lhůty pro vydání výslovného rozhodnutí žádné rozhodnutí vydáno.

V případě teroristických trestných činů musí být žádosti obvykle podány do jednoho roku od okamžiku, kdy škoda vznikla, nebo od okamžiku, kdy byl na základě diagnózy prokázán příčinný vztah mezi důsledky a teroristickým činem. V případě studijní podpory činí lhůta tři měsíce od zapsání do kurzu.

Lhůta pro vydání a sdělení příslušného rozhodnutí činí dvanáct měsíců, s výjimkou studijní podpory, kdy lhůta činí šest měsíců, přičemž žádost se považuje za schválenou, pokud lhůta uplyne, aniž by bylo vydáno jakékoli výslovné rozhodnutí.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

V případě násilných a sexuálních trestných činů mohou žadatelé rozhodnutí Ministerstva financí a státní správy týkající se zákonem stanovené podpory napadnout ve lhůtě jednoho měsíce po oznámení. Pokud rozhodnutí není v uvedené lhůtě napadeno, je jedinou možností podat opravný prostředek k příslušnému ministerstvu a požadovat mimořádné přezkoumání.

Rozhodnutí lze napadnout u Ministerstva financí a státní správy nebo u Vnitrostátní komise pro podporu a pomoc obětem násilných trestných činů (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Vnitrostátní komise je příslušným orgánem pro rozhodování o napadení rozhodnutí Ministerstva financí a státní správy týkajících se podpory poskytnuté podle příslušných právních předpisů.

Pokud po napadení rozhodnutí uplynou tři měsíce, aniž by vnitrostátní komise dospěla k dohodě, napadení lze považovat za zamítnuté a lze podat správní opravný prostředek.

V případě teroristických trestných činů lze proti rozhodnutím vydaným Ministerstvem vnitra týkajícím se správních postupů pro podání žádosti o různé druhy podpory podat opravný prostředek interně nebo lze rozhodnutí napadnout přímo v rámci správního soudnictví.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se žadatelé mohou obrátit o pomoc s předkládáním a odesíláním žádostí o podporu k příslušným úřadům pro podporu obětem trestných činů, kde obdrží informace o finanční podpoře, která se na ně může vztahovat, a o různých postupech podávání žádosti o tuto podporu.

Tyto úřady fungují ve všech autonomních společenstvích a nacházejí se téměř ve všech hlavních městech provincií a také v jiných městech.

Umístění úřadů pro podporu obětem trestných činů naleznete na tomto Odkaz se otevře v novém okně.odkaze.

Speciální formuláře pro podporu jsou dostupné na tomto Odkaz se otevře v novém okně.odkaze.

V případě teroristických trestných činů se žádosti o podporu zasílají na úředním formuláři Generálnímu ředitelství pro podporu obětem terorismu Ministerstva vnitra na tuto adresu:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Speciální formuláře pro podporu jsou dostupné na tomto Odkaz se otevře v novém okně.odkaze.

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností poskytuje obecné informace o finanční podpoře, která se může na oběti terorismu vztahovat. Tento úřad sídlí na adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktní telefonní číslo: +34 914007402

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

V případě násilných a sexuálních trestných činů jsou formuláře nebo vzory pro různé druhy podpory dostupné na tomto Odkaz se otevře v novém okně.odkaze.

Umístění úřadů pro podporu obětem trestných činů, které poskytnou informace o finanční podpoře, která se na vás může vztahovat, a o různých postupech, kterými musíte při podávání žádosti o podporu projít, si můžete ověřit na tomto Odkaz se otevře v novém okně.odkaze.

V případě teroristických trestných činů naleznete více informací o dostupné podpoře na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Odkaz se otevře v novém okně.Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností poskytuje obecné informace o finanční podpoře, která se může na oběti terorismu vztahovat.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

V případě násilných a sexuálních trestných činů mohou oběti požádat o bezplatnou právní pomoc v souladu s požadavky a postupy stanovenými v příslušných právních předpisech.

Podle španělských právních předpisů mají zejména oběti násilí na základě pohlaví nárok získat právní poradenství bezprostředně před podáním oznámení a na bezplatnou obhajobu a zastupování právníkem a zástupcem ve všech řízeních a správních postupech přímo nebo nepřímo vyplývajících z utrpěného násilí.

V těchto situacích by měl oběť obhajovat jediný právní tým za předpokladu, že je schopen řádně garantovat právo oběti na obhajobu. Toto právo se bude vztahovat i na nástupce v případě úmrtí oběti za předpokladu, že nebyly do činů zapleteni.

V případě teroristických trestných činů mají oběti terorismu uznané španělskými právními předpisy nárok na právní pomoc ve všech soudních a správních řízeních vyplývajících z teroristického činu, který vedl k tomu, že se staly obětí, bez ohledu na jejich finanční zdroje a v souladu s podmínkami právních předpisů týkajících se bezplatné právní pomoci platných ve Španělsku.

V každém případě je bezprostřední bezplatná právní pomoc zaručena pro všechny oběti terorismu, které o ni požádají. Právo na právní pomoc zanikne, pokud status oběti není následně přiznán nebo pokud je vydán osvobozující rozsudek, proti němuž neexistuje žádný další opravný prostředek, nebo pokud nejsou v dané věci podniknuty žádné další kroky, bez povinnosti uhradit náklady na jakoukoli pomoc bezplatně využívanou až do daného okamžiku.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

V případě násilných a sexuálních trestných činů se žadatelé mohou obrátit o pomoc s předkládáním a odesíláním žádostí o podporu k příslušným úřadům pro podporu obětem trestných činů, kde obdrží informace o finanční podpoře, která se na ně může vztahovat, a o různých postupech podávání žádosti o tuto podporu.

Tyto úřady fungují ve všech autonomních společenstvích a nacházejí se téměř ve všech hlavních městech provincií a také v jiných městech.

Umístění úřadů pro podporu obětem trestných činů naleznete na tomto Odkaz se otevře v novém okně.odkaze.

Úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností poskytuje obecné informace o finanční podpoře, která se může na oběti terorismu vztahovat. Tento úřad sídlí na adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktní telefonní číslo: +34 914007402

Poslední aktualizace: 02/12/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Francie

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Žadatel musí prokázat, že utrpěná újma je výsledkem úmyslného nebo neúmyslného jednání, které může být kvalifikováno jako trestný čin proti majetku nebo osobám. Nárok na náhradu škody tedy může zakládat jak úmyslné jednání, tak jednání nedbalostní nebo nezodpovědné bez ohledu na to, zda je pachatel trestného činu znám či nikoliv.

V případě majetkové újmy musí být tento čin kvalifikován jako krádež, podvod, zneužití důvěry či vydírání, případně zničení, poškození nebo snížení hodnoty majetku.

Kromě toho existují zvláštní mechanismy odškodnění zaOdkaz se otevře v novém okně.škody způsobené v důsledku teroristických činů, Odkaz se otevře v novém okně.dopravních nehod, k nimž dojde na francouzském území, nehod na lovu, expozice azbestu a zničení vozidla požárem.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění v plné výši Vám náleží za škody vyplývající ze závažné újmy na zdraví a životě:

 • stanete-li se obětí události, která Vám způsobí trvalou invaliditu nebo úplnou pracovní neschopnost v trvání jednoho měsíce nebo delší, znásilnění, sexuálního napadení, sexuálního útoku na nezletilou osobu, obchodování s lidmi, zotročování nebo nucené práce,
 • případně v důsledku uvedených skutečností dojde k úmrtí Vaší osoby blízké.

Nárok na odškodnění Vám může vzniknout za určitých podmínek a jen do výše určitého limitu, pokud utrpíte lehčí újmu na zdraví nebo majetkovou újmu:

 • újmu na zdraví s následkem celkové pracovní neschopnosti kratší než jeden měsíc,
 • případně majetkovou újmu na základě činů kvalifikovaných jako krádež, podvod, zneužití důvěry či vydírání, případně zničení, poškození nebo snížení hodnoty majetku.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, můžete získat odškodnění, pokud jste blízkou osobou oběti a v důsledku uvedeného trestného činu jste utrpěli osobní újmu.

Na odškodnění mají nárok předci (rodiče, prarodiče), potomci (děti, vnoučata), manžel/ka, sourozenci (bratři, sestry), případně kdokoli, kdo prokáže, že měl k oběti osobní vztah.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, máte nárok na odškodnění, pokud jste blízkou osobou oběti a v důsledku tohoto trestného činu utrpíte osobní újmu.

Na odškodnění mají nárok předci (rodiče, prarodiče), potomci (děti, vnoučata), manžel/ka, sourozenci (bratři, sestry), případně kdokoli, kdo prokáže, že měl k oběti osobní vztah.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, pokud nejste státním příslušníkem některé ze zemí EU, můžete získat odškodnění, pokud k předmětné události došlo na francouzském území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, pokud jste francouzským státním příslušníkem, avšak trestný čin byl spáchán v zahraničí, může Vám být poskytnuto odškodnění za obvyklých podmínek.

Nárok na odškodnění od francouzského orgánu pro odškodnění Vám však nevzniká, pokud jste cizinec a předmětná událost se odehrála v zahraničí.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, žádost o odškodnění můžete podat, aniž byste předtím podali oznámení na policii.

Tento návrh však musí obsahovat informace nezbytné pro posouzení žádosti. Musí k ní být přiloženy podpůrné dokumenty uvádějící zejména datum, místo a okolnosti daného trestného činu (potvrzení o podání stížnosti, veškeré písemnosti trestního řízení atd.).

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, pro podání žádosti nemusíte vyčkat výsledku policejního vyšetřování nebo soudního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne, v případě závažné újmy na zdraví nebo životě nemusíte požadovat odškodnění nejprve od pachatele, pokud byl identifikován (viz 1.2).

V případě lehčí újmy na zdraví nebo majetkové újmy (viz 1.2) je nutno prokázat, že identifikovaný pachatel je v platební neschopnosti nebo není schopen uhradit škodu v plné výši. Bude nutno podrobněji doložit, že nemůžete získat účinnou a dostatečnou náhradu škody za svou újmu od pojišťovny nebo jiného dlužníka.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

V případě, že byl spáchán trestný čin, můžete získat odškodnění i v případě, že je pachatel neznámý nebo nebyl odsouzen.

Tento návrh však musí obsahovat informace nezbytné pro posouzení žádosti. Musí k ní být přiloženy podpůrné dokumenty uvádějící zejména datum, místo a okolnosti daného trestného činu (potvrzení o podání stížnosti, veškeré písemnosti trestního řízení atd.).

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost musíte podat ve lhůtě 3 roky ode dne spáchání trestného činu. Tato lhůta se prodlužuje o jeden rok ode dne posledního rozhodnutí v trestním řízení.

Pokud je pachatel odsouzen k náhradě škody, běží tato lhůta ode dne oznámení trestního soudu poskytnutého oběti. Pokud je pachatel odsouzen k náhradě škody, běží tato lhůta ode dne oznámení poskytnutého soudem.

V případě překročení této lhůty lze zohlednit legitimní důvod, který uvede oběť nebo příslušné oprávněné osoby.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění zahrnuje například:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)
  Přímé oběti újmy na zdraví lze poskytnout odškodnění za veškeré náklady na nemocniční, lékařskou, zdravotnickou a farmaceutickou péči (ošetřovatelská péče, rehabilitace, ortoptika, logopedie atd.); většinu těchto výdajů obvykle hradí sociální organizace.
  Zohlednit lze rovněž budoucí náklady na zdravotní péči, které jsou z lékařského hlediska předvídatelné a vyžádá si je zdravotní stav oběti poté, co je stabilizován.
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. na péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
  Lze poskytnout odškodnění za náklady na úpravu bydlení, vozidlo a výdaje spojené s trvalou pomocí třetí osoby.
  Zohlednit lze i různé výdaje spojené s následky škody na zdraví : náklady na péči o děti, úklid, dopravu...
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  Při trvalé ztrátě funkčnosti se poskytuje náhrada za následky poškození, které přetrvávají i po stabilizaci stavu : poškození fyziologických funkcí, trvalé bolesti, snížení kvality života, ztráta soběstačnosti... Pokud je zjištěno, že k nim došlo, lze je definovat pomocí míry ztráty funkčnosti.
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)
   Odškodnění se poskytuje za zjištěnou ztrátu pracovního výdělku, ztrátu pracovního výdělku v budoucnosti a profesní následky újmy: snížení uplatnění na trhu práce, ztráta pracovních příležitostí, zvýšení namáhavosti práce, nutnost rekvalifikace ... Lze ohodnotit také následky v oblasti vzdělávání (škola, univerzita nebo odborné vzdělávání).
  • ztrátu příležitostí
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku
  • jiné

Odškodnění za ztrátu pracovních příležitostí lze poskytnout v rámci profesních následků újmy (viz předchozí bod).

Odškodnění jako takové nepokrývá náklady na řízení vzniklé v souvislosti s trestným činem. Nemajetným osobám však může však být poskytnuta právní pomoc za účelem získání částečné nebo úplné úhrady odměn právníkům a soudních výloh vynaložených v průběhu řízení od státu. U nejzávažnějších trestných činů se tato úhrada poskytuje bez ohledu na majetkové poměry (viz seznamOdkaz se otevře v novém okně.v článku 9-2 zákona č.° 91-647 ze dne 10. července 1991 o právní pomoci.).

V případě újmy na zdraví nebo životě se odškodnění za majetkovou újmu v zásadě neposkytuje. Pokud jde o majetkovou újmu v případě trestných činů uvedených výše (viz 1.2), je výše odškodnění omezena na 4 575 EUR (limit stanovený od 16. ledna 2018) za určitých podmínek.

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

Pro účely újmy vyplývající z prožitého utrpení se zohledňuje veškeré fyzické a psychické utrpení, jakož i související obtíže, a to ode dne, kdy došlo k dané události, až do dne stabilizace stavu oběti. Pokud utrpení přetrvává i po dni stabilizace, poskytuje se za něj odškodnění z titulu trvalého snížení funkční schopnosti.

Při újmě na budoucím rodinném životě lze rovněž zohlednit ztrátu osobních příležitostí, která spočívá ve ztrátě naděje nebo příležitosti uskutečnit plán na rodinný život.

Estetická újma umožňuje zohlednit osobní důsledky vyplývající ze změny fyzického vzezření.

Ocenit je možno i ztížení společenského uplatnění, kde je cílem odškodnit oběť za to, že nemůže nadále vykonávat určitou sportovní nebo volnočasovou aktivitu.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb

Jsou hrazeny náklady na pohřeb a na uložení do hrobu.

 • náklady na zdravotní péči (např. na terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)

Většinu léčebných výloh včetně výloh osob blízkých zpravidla hradí sociální organizace. Jinak se při citové újmě zohledňuje negativní dopad na zdraví (viz výše).

 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

Lze poskytnout odškodnění za ztrátu nebo snížení příjmů blízkých osob oběti v důsledku jejího úmrtí nebo zdravotního postižení, a to zejména v případě, že mají povinnost zajistit svou trvalou přítomnost u oběti a dočasně se vzdát zaměstnání.

- psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Odškodnění za citovou újmu se týká nemajetkové újmy, kterou utrpěly blízké osoby v důsledku úmrtí oběti, případně bolesti a utrpení přímé oběti, pokud utrpí těžké postižení.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Tato částka může být vyplacena jednorázově nebo formou pravidelných plateb. Je také možno vyplácet zálohy v průběhu řízení před konečným přiznáním odškodnění.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Zavinění oběti může být důvodem k zamítnutí nebo snížení odškodnění, například v případě urážek či účasti na rvačce nebo trestné činnosti. Toto zavinění je možno namítnout i vůči oprávněným osobám, pokud oběť zemřela.

Naproti tomu případné záznamy oběti v rejstříku trestů se neberou v úvahu.

V průběhu řízení o odškodnění musí Vaše žádost obsahovat informace týkající se vyšetřování a nezbytné podpůrné dokumenty. Bude nutné poskytnout i dokumenty, které budou případně vyžádány později, případně se zúčastnit nezbytných odborných znaleckých šetření.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

 • Vážná újma na zdraví a životě (viz 1.2)

Vaše finanční situace se nezohledňuje a máte nárok na náhradu škody vyplývající z újmy na zdraví nebo životě, která Vám byla způsobena, v plné výši.

Zohledňují se však dávky vyplácené sociálními organizacemi, pojišťovnami a vzájemnými pojišťovnami.

 • Lehčí škody na zdraví nebo škody na majetku (viz 1.2)

Vaše finanční situace bude zohledněna na třech úrovních, protože musí nastat situace, že:

 • máte roční příjmy nižší než 18 300 € (platí pro příjmy z roku 2017), k nimž se přičte navýšení za vyživované osoby (potomky, předky).
 • nemůžete získat účinnou a dostatečnou náhradu své újmy od pojišťovny nebo jiného dlužníka;
 • doložíte, že se v důsledku daného trestného činu nacházíte v obtížné materiální nebo psychické situaci.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

V případě vážné újmy na zdraví nebo životě platí zásada náhrady škody v plné výši. Odškodnění se vypočítá s přihlédnutím ke každé jednotlivé položce újmy.

Výpočet se provádí individuálně podle osobní situace každé oběti a předložených podpůrných dokumentů, přičemž u některých položek újmy se vychází z orientačních sazeb.

Například výpočet odškodnění za trvalé snížení funkční schopnosti může vycházet z orientační sazby zohledňující míru snížení této schopnosti, kterou stanoví lékař, a věk oběti.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Není stanoveno žádné minimum.

V případě vážné újmy na zdraví nebo životě není stanoveno žádné maximum (viz 1.2).

U lehčí újmy na zdraví nebo majetkové újmy (viz 1.2) je výše odškodnění omezena horní hranicí ve výši 4 575 € (maximální částka od 16. ledna 2018).

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, ve formuláři žádosti se požadovaná částka uvádí. Jedná se však o celkovou výši této částky. Tu Vám může pomoci stanovit právník nebo sdružení pro pomoc obětem.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Zohledňují se částky vyplácené sociálními organizacemi, pojišťovnami, vzájemnými pojišťovnami...

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, o zálohu na odškodnění můžete požádat kdykoli v průběhu řízení.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano, novou žádost o odškodnění můžete podat v případě, že dojde ke zhoršení Vaší újmy, případně z jakéhokoli jiného legitimního důvodu, který doložíte.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Žadatel může podat návrh adresovaný kanceláři komise pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI) při příslušném soudu prvního stupně; tento návrh musí obsahovat informace nezbytné pro vyšetření příslušného požadavku. Musí k ní být přiloženy podpůrné dokumenty, které uvádějí zejména:

 • příjmení, křestní jména, datum a místo narození, povolání, státní příslušnost a adresu žadatele (přiložte kopii vnitrostátního průkazu totožnosti, povolení k trvalému pobytu nebo pobytové karty, cestovního pasu atd.),
 • příbuzenský vztah k oběti (přiložte kopii rodinné knihy, notářského zápisu atd.),
 • datum, místo a okolnosti spáchání trestného činu (přiložte potvrzení o převzetí stížnosti, veškerou dokumentaci trestního řízení atd.),
 • případně soud, který pachatele trestného činu odsoudil (přiložte kopii rozsudku),
 • povahu zranění, dobu trvání pracovní neschopnosti a případné následky (přiložte lékařská osvědčení, potvrzení o pracovní neschopnosti, lékařský posudek),
 • veřejné nebo soukromé sociální organizace, do jejichž kompetence žadatel spadá a které by mohly zasáhnout (přiložte kopii průkazu sociálního zabezpečení),
 • předložené žádosti o mimosoudní řešení a již zahájené právní úkony, jakož i částky již vyplacené žadateli (přiložte doklady o denních příspěvcích, důchodech, anuitě, dávkách, platbách od pachatele, od pojistitele atd.),
 • částku náhrady požadované od CIVI,
 • identifikaci bankovního účtu žadatele,
 • podpůrné dokumenty v závislosti na dané žádosti.

Pokud se žádost o náhradu škody týká odškodnění za lehčí újmu na zdraví nebo majetkovou újmu vyplývající z krádeže, podvodu, zneužití důvěry, či vydírání, případně zničení, poškození nebo snížení hodnoty majetku, musí návrh navíc obsahovat i:

 • údaj o výši prostředků žadatele (přiložte daňový výměr za rok předcházející danému trestnému činu a za rok předcházející podání návrhu),
 • okolnosti, které znemožňují získat účinnou a dostatečnou náhradu škody jiným způsobem,
 • popis závažného hmotného nebo psychického stavu, který nastal v důsledku daného trestného činu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Uvedené poplatky se nevybírají. Právní pomoc nebo právní zastoupení nejsou povinné. Odměny právnímu zástupci hradíte Vy s výjimkou případů, kdy máte na právní pomoc nárok ze zákona nebo v důsledku určitých podmínek. Náklady vynaložené v průběhu řízení komisí pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI) jsou započteny do nákladů soudního řízení a v konečném součtu je hradí stát.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

K rozhodování o odškodnění obětí trestných činů jsou příslušné komise pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI). Odškodnění stanovená komisí CIVI hradí Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI).

Odkaz se otevře v novém okně.záležitostech terorismu poskytuje Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI) odškodnění přímo obětem, které o to požádají, pod dohledem soudce (soud prvního stupně, Tribunal de grande instance, TGI), na který se lze obrátit v případě neshody.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

V rámci každého soudu prvního stupně (Tribunal de grande instance, TGI) funguje komise pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI), která rozhoduje o žádostech o odškodnění předložených obětmi trestných činů nebo jinými oprávněnými osobami.

Komise CIVI je příslušná podle Vašeho bydliště nebo podle sídla trestního soudu, který případně rozhoduje o daném trestném činu (Odkaz se otevře v novém okně.seznam). V případě, že jste Francouz žijící v zahraničí a dané skutečnosti se odehrály rovněž v zahraničí, je pro Vás příslušná komise CIVI při soudu prvního stupně v Paříži ( Tribunal de grande instance de Paris):

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 – France

Žádosti v Odkaz se otevře v novém okně.záležitostech terorismu by měly být adresovány přímo Garančnímu fondu pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI),:

64, rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – France

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Nemáte povinnost být přítomen během řízení ani při slyšení.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Kancelář komise CIVI Vaši žádost neprodleně předá Garančnímu fondu.

Garanční fond je povinen předložit oběti nabídku do dvou měsíců poté, co obdrží od kanceláře CIVI úplný spis.

Pokud oběť tuto nabídku přijme, předloží se úřední potvrzení této dohody předsedovi CIVI ke schválení. Pokud je toto potvrzení schváleno, lze ho vykonat. Rozhodnutí je oznámeno oběti a Garančnímu fondu, který přistoupí k vypořádání.

V případě odůvodněného zamítnutí ze strany Garančního fondu, odmítnutí nabídky ze strany oběti nebo pokud oběť na nabídku Garančního fondu nezareaguje do dvou měsíců, je zahájeno soudní řízení: v takovém případě žádost přezkoumá soudce, který také ověří prohlášení a předložené dokumenty.

Státní zástupce a Garanční fond předloží své připomínky nejpozději 15 dnů před konáním slyšení. Žadatel a Garanční fond musí obdržet předvolání nejméně dva měsíce předem.

Po rozpravě při neveřejném slyšení se rozhodnutí CIVI o přiznání nebo zamítnutí odškodnění oznámí žadateli a Garančnímu fondu, který přiznané odškodnění uhradí v měsíci následujícím po tomto oznámení.

Odkaz se otevře v novém okně.záležitostech terorismu vyplatí Garanční fond určitou částku předem jako zálohu v měsíci následujícím po obdržení úplného spisu, pokud je tento spis způsobilý. Garanční fond předloží do tří měsíců nabídku na odškodnění oběti (pokud je její stav stabilizován), případně blízkým osobám zemřelých obětí.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud nejste s rozhodnutím CIVI spokojeni, můžete požádat o nové přezkoumání odvolacím soudem, který je pro danou CIVI příslušný.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Informace a formuláře jsou k dispozici na následujících internetových stránkách:

Ve Vašem úsilí Vám mohou pomoci Odkaz se otevře v novém okně.sdružení na podporu obětí, která Vám mohou rovněž poskytnout potřebné informace.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Telefonní platforma 116006 poskytuje nabízí bezplatně psychologickou podporu, informace o Vašich právech a obecnou podporu při Vašem úsilí 7 dní v týdnu od 9 do do 21 hodin - cena místního hovoru:

na čísle 01.41.83.42.08

z Francie

+33.1.41.83.42.08 ze zahraničí

Mail: Odkaz se otevře v novém okně.08victimes@france-victimes.fr

Jsou k dispozici následující internetové stránky:

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Nemajetným osobám může být poskytnuta právní pomoc spočívající v tom, že stát zčásti nebo zcela uhradí odměnu právnímu zástupci a náklady soudního řízení vzniklé v jeho průběhu. U nejzávažnějších trestných činů se tato pomoc poskytuje bez ohledu na majetkové poměry (viz seznam Odkaz se otevře v novém okně.článku 9-2 zákona° 91-647 ze dne 10. července 1991 o právní pomoci).

Některé struktury přístupu k právu, jako jsou například justiční a právní poradny (maisons de la justice et du droit, MJD) nebo místa přístupu k právu (points d’accès au droit, PAD), poskytují bezplatné právní poradenství a mohou Vám rovněž bez ohledu na Vaši státní příslušnost pomáhat při veškerých úkonech směřujících k uplatnění práva a poskytovat Vám pomoc i v průběhu jiných než soudních řízení.

Totéž platí pro Odkaz se otevře v novém okně.sdružení na podporu obětí, která poskytují bezplatnou podporu, zejména právní.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Bezplatnou pomoc při přípravě Vaší žádosti o odškodnění Vám mohou poskytnout Odkaz se otevře v novém okně.sdružení na podporu obětí, která působí v rámci Odkaz se otevře v novém okně.kanceláří pro pomoc obětem při soudech nebo ve svých vlastních prostorách.

Poslední aktualizace: 25/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Chorvatsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

O odškodnění můžete požádat, pokud jste obětí úmyslného násilného trestného činu spáchaného na chorvatském území, který vedl k vážnému zranění, vážné újmě na zdraví nebo smrti.

Násilným trestným činem je:

 1. Jakýkoli trestný čin spáchaný úmyslně a za použití násilí nebo trestný čin narušující sexuální integritu jiné osoby.
 2. Jakýkoli trestný čin, který ohrožuje život a majetek v důsledku jednání obecně vnímaného jako nebezpečné nebo který byl spáchán za použití nástroje, který způsobil smrt, vážné zranění nebo vážnou újmu na zdraví jedné nebo více osob a je v trestním zákoníku stanoven jako závažná forma základního úmyslného trestného činu.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

 • Obecně není poskytováno odškodnění za jakoukoli újmu. Aby vznikl nárok na odškodnění, musí násilný trestný čin vést k vážnému zranění či vážné újmě na zdraví nebo smrti.
 • Přímé oběti mají nárok na náhradu ušlého výdělku až do výše 35 000 HRK, jestliže byl spáchán násilný trestný čin, který způsobil vážné zranění nebo vážnou újmu na zdraví, a pokud lze prokázat, že tato skutečnost vedla ke ztrátě výdělku (jsou-li splněny všechny ostatní podmínky stanovené zákonem o odškodnění obětí).
 • Přímé oběti mají nárok na náhradu výdajů na léčbu, jestliže byl spáchán násilný trestný čin, který způsobil vážné zranění nebo vážnou újmu na zdraví, a pokud lze prokázat, že tato skutečnost vedla k výdajům na léčbu, které oběť musela sama uhradit (jsou-li splněny všechny ostatní podmínky stanovené zákonem o odškodnění obětí). Tyto výdaje na léčbu lze nárokovat až do prahové hodnoty úhrady zdravotní péče, která je stanovena v předpisech o povinném zdravotním pojištění v Chorvatské republice, přičemž tyto výdaje budou uznány pouze tehdy, pokud přímá oběť nemá nárok na náhradu výdajů na základě zdravotního pojištění.
 • Nepřímé oběti mají nárok na náhradu škody z důvodu ztráty zákonem stanovených prostředků na obživu, pokud přímá oběť zemřela v důsledku násilného trestného činu a pokud lze prokázat, že nepřímá oběť tyto zákonem stanovené prostředky na obživu ztratila (jsou-li splněny všechny ostatní podmínky stanovené zákonem o odškodnění obětí). Má-li nepřímá oběť nárok na dávky ze systému povinného důchodového pojištění, nemá nárok na odškodnění z důvodu ztráty zákonem stanovených prostředků na obživu. Odškodnění z důvodu ztráty zákonem stanovených prostředků na obživu lze uznat až do celkové výše 70 000 HRK pro všechny nepřímé oběti.
 • Osoby, které uhradily náklady na pohřeb osoby, jež zemřela jako přímá oběť úmyslného násilného trestného činu, mají nárok na náhradu nákladů na pohřeb, pokud lze prokázat, že tyto náklady na pohřeb skutečně zaplatily (jsou-li splněny všechny ostatní podmínky stanovené zákonem o odškodnění obětí). Náklady na pohřeb lze uznat až do výše 5 000 HRK.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

 • ANO, příbuzní zemřelých obětí trestných činů nebo osoby závislé na těchto obětech mohou získat odškodnění z důvodu ztráty zákonem stanovených prostředků na obživu a náhradu standardních nákladů na pohřeb.
 • Zákon tyto příbuzné nebo rodinné příslušníky označuje jako „nepřímé oběti“. Příbuzní nebo rodinní příslušníci (tj. podle zákona nepřímé oběti ) jsou: manželé, partneři, děti, rodiče, adoptivní děti, adoptivní rodiče, nevlastní matky, nevlastní otcové, nevlastní děti a partneři stejného pohlaví, s nimiž přímá oběť žila; prarodiče a vnoučata pouze tehdy, pokud jsou sami přímými oběťmi, pokud spolu trvale žili ve společné domácnosti a prarodiče nahrazovali rodiče přímé oběti.
 • Existence partnerství bez statusu manželství a partnerství osob stejného pohlaví se posuzuje podle práva Chorvatské republiky.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

 • NE, příbuzní nebo závislí rodinní příslušníci nemohou získat odškodnění, pokud oběť útok přežila.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

 • Podmínky způsobilosti k odškodnění splňují pouze oběti, které jsou chorvatskými státními příslušníky nebo mají bydliště v Chorvatské republice, tj. jsou-li občany členského státu EU nebo mají trvalé bydliště na jeho území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

NE, oběť nemůže žádat odškodnění od Chorvatské republiky, pokud byl trestný čin spáchán na území jiného státu. Chorvatská republika vyplatí odškodnění pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky a požadavky stanovené zákonem o odškodnění obětí, a to pouze tehdy, pokud byl násilný trestný čin spáchán na jejím území (v tomto ohledu Chorvatská republika nevyplácí odškodnění za trestné činy spáchané v jiné zemi).

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

 • ANO, aby bylo možné požadovat odškodnění, musí být trestný čin oznámen nebo zaevidován na policii nebo státním zastupitelství jako trestný čin.
 • Spolu s žádostí o odškodnění musí být předloženo policií vystavené potvrzení o tom, že daný incident byl zaevidován nebo oznámen jako trestný čin.
 • Na žádost oběti je policie povinna vydat potvrzení, kterým osvědčí, že dotyčný incident byl oznámen nebo zaevidován jako trestný čin.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

 • NE, nemusíte čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení.
 • Právo uplatnit nárok lze vykonat bez ohledu na to, zda je pachatel znám a zda bylo zahájeno trestní řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

 • NE, nemusíte nejprve požadovat odškodnění od pachatele.
 • Podání žádosti na základě zákona o odškodnění obětí trestných činů (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, dále jen „zákon“), nevylučuje právo oběti uplatnit nárok na odškodnění od pachatele.
 • Jestliže oběť podala žádost podle tohoto zákona a uplatnila nárok na získání odškodnění přímo od pachatele, zahrnuje se toto odškodnění do částky odškodnění, které oběť požaduje podle zákona.
 • Pokud odškodnění získané od pachatele uspokojuje uvedený nárok v plné výši, bude žádost podaná podle zákona zamítnuta. Jestliže již bylo řízení týkající se této žádosti uzavřeno, ale platba dosud nebyla provedena, bude vydáno rozhodnutí o tom, že odškodnění nebude vyplaceno.
 • Pokud již stát provedl platbu ve prospěch oběti podle zákona a oběť obdrží od pachatele odškodnění v plné nebo částečné výši, má stát právo vymáhat od oběti částku odškodnění obdrženou přímo od pachatele, maximálně však do výše odškodnění, které oběti vyplatil stát.
 • Po obdržení odškodnění státu podle zákona již oběť nemá právo požadovat toto odškodnění od pachatele, neboť od tohoto okamžiku je k vymáhání odškodnění od pachatele oprávněn stát.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

 • ANO, žadatel musí na podporu své žádosti o odškodnění přiložit všechny obecně požadované dokumenty, které jsou uvedeny v úředním formuláři žádosti, jež se předkládá bez ohledu na to, zda byl pachatel identifikován nebo odsouzen nebo zda bylo zahájeno trestní řízení.
 • Obecně se žádost dokládá těmito dokumenty: potvrzením policie o tom, že daný incident byl zaevidován nebo oznámen jako trestný čin, důkazem o státní příslušnosti, potvrzením o bydlišti, úmrtním listem oběti, ověřeným prohlášením žadatele, že právo na odškodnění podle zákona o odškodnění obětí trestných činů nebylo vykonáno na jiném právním základě, zdravotní dokumentací oběti, na jejímž základě je odškodnění požadováno (formulářem příjmu do nemocnice, zjištěními a zprávami lékařů, zprávou o propuštění z nemocnice, zprávou o pracovní neschopnosti, stvrzenkami za úhrady související se zdravotní péčí), stvrzenkou za standardní výdaje na pohřeb, dalšími příslušnými osvědčeními nebo dokumenty, které mohou být při rozhodování o odškodnění významné.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

 • ANO, žádost musí být podána nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy byl trestný čin uvedený v žádosti spáchán.
 • Pokud oběť nebyla schopna podat žádost v uvedené lhůtě z opodstatněných důvodů, musí být žádost podána nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy opodstatněné důvody pominuly, a nejpozději do tří let ode dne, kdy došlo ke spáchání trestného činu (oběť musí opodstatněné důvody uvést a prokázat).
 • Pokud je oběť nezletilá nebo je zbavena svéprávnosti a její zákonný zástupce nepodá žádost do šesti měsíců od data, kdy došlo ke spáchání trestného činu, začíná šestiměsíční lhůta běžet ode dne, kdy osoba dosáhla věku osmnácti let, nebo ode dne, kdy bylo zahájeno trestní řízení poté, co oběť dosáhla zletilosti, nebo ode dne, kdy došlo k obnovení svéprávnosti dané osoby.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)
  • Přímá oběť má nárok na náhradu výdajů na zdravotní péči až do výše prahové hodnoty zdravotní péče stanovené v nařízeních o povinném zdravotním pojištění v Chorvatské republice. Tyto výdaje jsou uznány pouze v případě, že přímá oběť nemá nárok na náhradu výdajů na základě zdravotního pojištění.
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
  • Viz odpověď k prvnímu bodu (nárok na náhradu výdajů na zdravotní péči až do výše prahové hodnoty zdravotní péče stanovené v nařízeních o povinném zdravotním pojištění v Chorvatské republice).
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)
 • Přímé oběti mají nárok na náhradu ušlého výdělku, která je poskytována jednorázově v maximální výši 35 000 HRK.
  • ztráta příležitostí
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy
  • odškodnění za zcizený nebo poškozený osobní majetek
  • jiné

na psychickou (morální) újmu:

 • NE
  • bolest a utrpení oběti
 • NE

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb
Standardní náklady na pohřeb v maximální výši 5 000 HRK.
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí,

Nepřímé oběti vyživované přímou obětí, jež zemřela v důsledku násilného trestného činu, mají nárok na odškodnění z důvodu ztráty zákonem stanovených prostředků na obživu. Toto odškodnění se poskytuje jednorázově na základě pojistně-matematických výpočtů vycházejících z nejnižšího rodinného důchodu podle zákona o důchodovém pojištění (Zakon o mirovinskom osiguranju) vypočteného na základě evidence pracovní činnosti za dobu pěti let a očekávané doby vyživování nepřímé oběti. Odškodnění se poskytuje pouze v případě, že nepřímá oběť nemá nárok na dávky zákonného důchodového pojištění. Odškodnění lze přiznat do maximální výše 70 000 HRK pro všechny nepřímé oběti.

– na psychickou újmu:

 • NE
  • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela
 • NE

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

 • Odškodnění se vyplácí jednorázově.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

 • Při rozhodování o nároku na odškodnění se přihlíží k jednání přímé oběti před okamžikem spáchání trestného činu, v době spáchání trestného činu a po něm; k úloze přímé oběti z hlediska vzniku a rozsahu újmy; k tomu, zda a kdy přímá oběť oznámila trestný čin příslušným orgánům, pokud jí v tom nezabránily opodstatněné důvody; ke spolupráci přímé oběti s policií a příslušnými orgány v zájmu předvedení pachatele před spravedlnost; přímá oběť, která přispěla k vzniku újmy nebo zvýšila její rozsah, má nárok pouze na poměrně snížené odškodnění.
 • Žádost o odškodnění se zamítne, je-li zjištěno, že se oběť podílí na organizované trestné činnosti nebo na zločinném spolčení.
 • Odškodnění může být odepřeno nebo sníženo, pokud by poskytnutí odškodnění v plné výši bylo v rozporu se zásadou spravedlnosti, morálky nebo veřejného pořádku.
 • Při rozhodování o právu nepřímé oběti na odškodnění se přihlíží k chování přímé oběti.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

 • NE
 • Finanční, tj. existenční situace žadatele v zásadě neovlivňuje rozhodnutí o žádosti, při rozhodování o odškodnění z důvodu ztráty zákonem stanovených prostředků na obživu však finanční situace může ovlivnit šance na získání odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

 • ANO
 • Při rozhodování o nároku na odškodnění se přihlíží k jednání přímé oběti před okamžikem spáchání trestného činu, v době spáchání trestného činu a po něm; k úloze přímé oběti z hlediska vzniku a rozsahu újmy; k tomu, zda a kdy přímá oběť oznámila trestný čin příslušným orgánům, pokud jí v tom nezabránily opodstatněné důvody; ke spolupráci přímé oběti s policií a příslušnými orgány v zájmu předvedení pachatele před spravedlnost; přímá oběť, která přispěla k vzniku újmy nebo zvýšila její rozsah, má nárok pouze na poměrně snížené odškodnění.
 • Žádost o odškodnění se zamítne, je-li zjištěno, že se oběť podílí na organizované trestné činnosti nebo na zločinném spolčení.
 • Odškodnění může být odepřeno nebo sníženo, pokud by poskytnutí odškodnění v plné výši bylo v rozporu se zásadou spravedlnosti, morálky nebo veřejného pořádku.
 • Při rozhodování o právu nepřímé oběti na odškodnění se přihlíží k chování přímé oběti.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

 • Finanční odškodnění se vypočítá s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu, žadatel musí prokázat splnění zákonných požadavků a to, že mu vznikly konkrétní výdaje nebo ztráty, tj. musí prokázat škodu.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

 • Zákon nestanoví minimální částku, kterou lze přiznat (zákon však omezuje maximální částku, kterou lze přiznat).

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

 • ANO, žadatelé by měli uvést částku, kterou požadují.
 • Pokyny k výpočtu částky nejsou k dispozici (žadatel musí prokázat nárokované výdaje nebo ztráty).

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

 • V některých případech ANO, v jiných případech NE, v závislosti na zdroji obdrženého odškodnění.
 • Odškodnění získané na základě zdravotního, důchodového či jiného pojištění a dalších zdrojů se započítá do příslušného základu odškodnění, odškodnění přiznané oběti se tudíž skládá z rozdílu mezi celkovým odškodněním, na které má oběť nárok podle zákona o odškodnění obětí trestných činů (dále jen „zákon“), a částkou, kterou oběť obdrží z jednoho nebo více důvodů.
 • Dobrovolné pojištění hrazené přímou nebo nepřímou obětí se do částky odškodnění nezahrnuje.
 • Jakmile oběť obdrží odškodnění přímo od pachatele, bude tato částka začleněna do odškodnění požadovaného od Chorvatské republiky. Pokud odškodnění získané od pachatele uspokojuje nárok v plné výši, bude žádost zamítnuta. Jestliže již bylo řízení týkající se této žádosti uzavřeno, ale platba dosud nebyla provedena, bude vydáno rozhodnutí o tom, že odškodnění nebude vyplaceno.
 • Pokud již stát provedl platbu ve prospěch oběti podle zákona a oběť obdrží od pachatele odškodnění v plné nebo částečné výši, má stát právo vymáhat od oběti částku odškodnění obdrženou přímo od pachatele, maximálně však do výše odškodnění, které oběti vyplatil stát.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

 • NE

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

 • Zákon o odškodnění obětí trestných činů nestanoví doplňující nebo dodatečné odškodnění.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Podpůrné doklady, které musí být přiloženy k žádosti, jsou uvedeny v úředním formuláři. Obecně se žádost dokládá těmito dokumenty: důkazem o státní příslušnosti, potvrzením o bydlišti, úmrtním listem oběti, potvrzením policie o tom, že daný incident byl zaevidován nebo oznámen jako trestný čin, ověřeným prohlášením žadatele, že právo na odškodnění podle zákona o odškodnění obětí trestných činů nebylo vykonáno na jiném právním základě, zdravotní dokumentací oběti, na jejímž základě je odškodnění požadováno (formulářem příjmu do nemocnice, zjištěními a zprávami lékařů, zprávou o propuštění z nemocnice, zprávou o pracovní neschopnosti, stvrzenkami za úhrady související se zdravotní péčí), stvrzenkou za standardní výdaje na pohřeb, dalšími příslušnými potvrzeními nebo dokumenty, které mohou být při rozhodování o odškodnění významné.
 • Výše uvedené dokumenty se předkládají v originále nebo jako ověřené kopie.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

 • Nejsou stanoveny žádné správní nebo jiné poplatky, které by měly být hrazeny v rámci procesu podání žádosti podle zákona o odškodnění obětí trestných činů.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

 • Orgánem příslušným rozhodovat o žádostech obětí trestných činů o odškodnění podle zákona o odškodnění obětí trestných činů v případech, kdy se odškodnění vyplácí ze státního rozpočtu, je „Výbor pro odškodnění obětí trestných činů“ (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Pokud oběť žádá odškodnění od pachatele formou návrhu na připojení občanskoprávní žaloby k řízení, může tak učinit v trestním řízení u příslušného trestního soudu.
 • Oběť se však také může rozhodnout podat žalobu na odškodnění od pachatele v řízení u příslušného soudu.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

 • Žádost o odškodnění podle zákona o odškodnění obětí trestných činů se podává k Výboru pro odškodnění obětí trestných činů, tj. u ministerstva, které odpovídá za oblast spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky
(Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZÁHŘEB

 • Pokud se odškodnění od pachatele požaduje formou žaloby v průběhu trestního řízení, návrh na připojení občanskoprávní žaloby na odškodnění k řízení se podává u příslušného soudu, před nímž probíhá trestní řízení proti pachateli.
 • Oběť se také může rozhodnout podat žalobu na odškodnění od pachatele v řízení u příslušného soudu.

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

 • V řízení o žádostech o odškodnění obětí trestných činů je odpověď zpravidla NE, v závislosti na konkrétním případu však příslušný orgán, tj. „výbor“, může formou výjimky požadovat, je-li to nutné k vydání rozhodnutí, aby účastníci řízení, svědci nebo soudní znalci svědčili před soudem.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

 • Příslušný orgán dospěje k rozhodnutí o žádosti do 60 dnů, bude-li žádost úplná a v pořádku (pokud byly získány a předloženy všechny požadované dokumenty, všechny údaje a důkazy nezbytné pro vydání rozhodnutí). Pokud je však žádost neúplná, čas potřebný k vydání rozhodnutí může být delší.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

 • Proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek, žadatel však může podat správní opravný prostředek formou správní stížnosti k příslušnému správnímu soudu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

 • Formulář a informace jsou k dispozici na kterékoli policejní stanici, na státních zastupitelstvích, městských a okresních soudech a v elektronické podobě na oficiálních internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (Ministarstvo pravosuđa), Ministerstva vnitra (Ministarstvo unutarnjih poslova), Úřadu státního zástupce Chorvatské republiky (Državno odvjetništvo RH) a městských a okresních soudů.
 • Informace lze získat na informační lince Národního centra pro oběti trestných činů a přestupků (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja), tel. +385 116006.
 • Policie, státní zastupitelství a soudy musí všem osobám, které mají podle zákona o odškodnění obětí trestných činů právo požadovat náhradu od Chorvatské republiky, poskytnout informace o nároku na odškodnění a o orgánu, k němuž může účastník řízení podat žádost o výkon uvedených práv.
 • Policie, státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti musí vydat potřebné formuláře k podání žádosti všem osobám, které mají podle zákona o odškodnění obětí nárok na odškodnění, a na požádání musí poskytnout obecné pokyny a informace o tom, jak žádost vyplnit a které podpůrné dokumenty mají být k žádosti přiloženy.
 • Ministerstvo spravedlnosti vydalo leták dostupný v chorvatštině a angličtině, který obsahuje veškeré informace o právech na odškodnění, o příslušných požadavcích a o způsobu výkonu tohoto práva. Letáky a formuláře žádostí jsou zveřejněny v chorvatštině a angličtině na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

 • Je-li žádost neúplná, nesrozumitelná nebo nečitelná, nebude z těchto důvodů zamítnuta, ale žadatel bude vyrozuměn, jak má tyto vady odstranit nebo jak má žádost doplnit. V tomto smyslu lze uvedené vyrozumění považovat za pomoc/asistenci žadateli.
 • Při přípravě žádosti nebo k zastupování v řízení si žadatel může najmout oprávněnou osobu nebo advokáta (na své vlastní náklady).
 • Informace a pomoc při vyplňování formuláře žádosti o odškodnění oběti jsou k dispozici na každé policejní stanici, na státních zastupitelstvích, městských a okresních soudech. Lze je získat i na bezplatné telefonní lince Národního kontaktního centra pro oběti trestných činů a přestupků, tel. +385 116006.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

 • ANO

Odkaz se otevře v novém okně.https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

 • Asistenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky a v uvedených případech
 • (tzv. přeshraničních případech (prekogranični slučajevi) podle chorvatského práva) může žadatel k tomuto orgánu podat žádost.
 • Tento asistenční orgán co nejrychleji předá žádost a její přílohy příslušnému orgánu země, ve které žadatel požaduje odškodnění, a to v úředním jazyce dané země nebo v jiném jazyce, který tato země považuje za přijatelný.
 • Výše uvedená žádost bude podána na formuláři předepsaném Evropskou komisí.
 • Pokud orgán odpovědný za rozhodování o žádosti v dotyčné zemi požádá, aby žadatel, svědci, soudní znalci nebo jiné osoby byli slyšeni v Chorvatské republice, provede slyšení Výbor pro odškodnění obětí trestných činů, který poté předloží zprávu ze slyšení orgánu druhé země, který odpovídá za vydání rozhodnutí o žádosti.
 • Jestliže orgán druhé země, který odpovídá za vydání rozhodnutí o žádosti, požádá, aby se slyšení uskutečnilo pomocí technických pomůcek, proběhne slyšení ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Chorvatské republiky pod podmínkou, že osoba, která má být slyšena, s tímto postupem souhlasí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky jako asistenční orgán přeloží žádost do jazyka země, od níž je odškodnění požadováno, nebo do jiného jazyka určeného jako komunikační jazyk dotyčné země.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

 • Při zaslání žádosti do zahraničí se nehradí žádné administrativní nebo jiné poplatky.

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Odkaz se otevře v novém okně.https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, podáním žádosti Ministerstvu spravedlnosti Chorvatské republiky přímo nebo doporučenou poštou.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

 • Rozhodující orgán žádost ani podpůrné dokumenty nepřeloží a nehradí náklady na překlad.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

V řízení týkajícím se této žádosti se nehradí žádné správní či jiné poplatky.

Pokud musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

 • Pokud se Výbor pro odškodnění obětí trestných činů rozhodne předvolat žadatele ke slyšení nebo požadovat jeho osobní účast v řízení, budou cestovní náklady žadatele uhrazeny.
 • V průběhu řízení a při přijímání rozhodnutí se zpravidla přítomnost žadatele nevyžaduje, a pokud je nutné vyslechnout žadatele, svědky, soudní znalce nebo jiné osoby, může Výbor pro odškodnění obětí trestných činů jako rozhodující orgán požádat o provedení těchto kroků příslušný orgán jiného členského státu EU, v němž byla žádost o odškodnění podána.
 • Kromě toho lze slyšení vyžádané tímto postupem uskutečnit s využitím technických pomůcek včetně počítačové techniky, sítí elektronických komunikací a dalších pomůcek pro přenos obrazu a zvuku. V takovém případě slyšení provede Výbor pro odškodnění obětí trestných činů, tj. rozhodující orgán.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

 • Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

 • Dokumenty vydané lékařem v zahraničí jsou akceptovány, avšak Výbor pro odškodnění obětí trestných činů jako rozhodující orgán tyto lékařské dokumenty zkontroluje a vyhodnotí a v případě potřeby může nařídit, aby byl získán odborný lékařský posudek.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

 • Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

 • Příslušný orgán dospěje k rozhodnutí o žádosti přibližně do 60 dnů, bude-li žádost úplná a v pořádku (pokud byly získány a předloženy všechny požadované dokumenty, všechny údaje a důkazy nezbytné pro vydání rozhodnutí). Pokud je však žádost neúplná, čas potřebný k vydání rozhodnutí může být delší.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

 • Rozhodnutí o žádosti bude v chorvatském jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

 • Proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek, žadatel však může podat správní opravný prostředek formou správní stížnosti k příslušnému správnímu soudu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

 • Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

 • Ano.
Poslední aktualizace: 03/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Itálie

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

O odškodnění poskytované státem je možné žádat v případě veškerých úmyslných násilných trestných činů spáchaných vůči dané osobě, a v každém případě za nezákonné zprostředkování a pracovní vykořisťování definované v článku 603a trestního zákoníku, s výjimkou napadení (percosse) a ublížení na zdraví (lesioni) uvedených v článcích 581 a 582 zákoníku, ledaže by existovaly přitěžující okolnosti stanovené v článku 583 (tedy že trestné činy způsobí výslovně uvedené velmi vážné důsledky).

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění lze požadovat výlučně za náklady na zdravotní péči a pomoc, výjimkou jsou však případy sexuálního útoku či vraždy, přičemž v takových případech je obětem vyplacena pevně stanovená částka odškodnění určená ministerskou vyhláškou, a to i v případě, že neexistují žádné náklady na zdravotní péči a pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Osobami, které mají nárok na odškodnění, jsou oběti, nebo v případě, že oběť zemřela, potomci a manželé, kteří s obětí sdíleli společnou domácnost a nebyli právně odloučeni, nebo partneři, kteří s obětí sdíleli společnou domácnost, a to v podílech odpovídajících jejich příslušným dědickým nárokům; nebo, pokud tyto osoby neexistují, příbuzní oběti ve vzestupné linii za předpokladu, že byli v okamžiku spáchání trestného činu osobou závislou na oběti.

Nárok na odškodnění je v určitých případech omezen:

 • pokud byla oběť (nebo jiná oprávněná osoba) spoluvinna, ať již úmyslně nebo z důvodu trestné nedbalosti, na spáchání trestného činu nebo jiných trestných činů s ním spojených ve smyslu článku 12 trestního řádu;
 • pokud byla oběť pravomocně odsouzena za některý z trestných činů uvedených v čl. 407 odst. 2 písm. a) trestního řádu nebo za trestné činy spáchané v rozporu s právními předpisy o předcházení daňovým únikům u daně z příjmu a DPH, nebo je v době podání žádosti trestně stíhán pro spáchání kteréhokoli z těchto trestných činů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud oběť přežije, mají její rodinní příslušníci právo podat žalobu přímo proti pachateli (články 2043 a 2059 občanského zákoníku) ve věci nepřímé (nemateriální) škody, kterou utrpěli v důsledku újmy způsobené jejich příbuznému; v takovém případě však platné právní předpisy nevyžadují žádné odškodnění ze strany státu (zákon č. 122/2016 ve znění zákona č. 167/2017). Právní předpisy vztahující se na oběti násilné trestné činnosti poskytují těmto osobám pomoc pouze tehdy, pokud jsou pozůstalými po zemřelé primární oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Odškodnění může být přiznáno jak žadatelům, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU než v Itálii, tak i žadatelům s bydlištěm v Itálii.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Oběť může podat žádost o odškodnění v Itálii italským rozhodujícím orgánům za předpokladu, že k trestnému činu došlo v Itálii.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, ale žádost musí být podána ve lhůtě 60 dnů od vydání usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou či osobami (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), od posledního kroku provedeného bez úspěchu ve vykonávacím řízení, nebo od data, kdy se odsuzující rozsudek ve věci trestného činu stane pravomocným.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Viz výše:

žádost musí být podána ve lhůtě 60 dnů od vydání usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou či osobami, od posledního kroku provedeného bez úspěchu ve vykonávacím řízení, nebo od data, kdy se odsuzující rozsudek ve věci trestného činu stane pravomocným.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Jak je popsáno výše, k žádosti o odškodnění musí být přiložena dokumentace prokazující, že řízení o získání náhrady škody po pachateli nebylo úspěšné, že poslední krok provedený ve vykonávacím řízení nebyl úspěšný, nebo že odsuzující rozsudek nabyl právní moci.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

K žádosti o odškodnění musí být přiložena kopie odsuzujícího rozsudku za jeden z trestných činů stanovených zákonem nebo kopie usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou nebo osobami.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Jak je uvedeno výše, žádost musí být podána ve lhůtě 60 dnů od vydání usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou či osobami, od posledního kroku provedeného bez úspěchu ve vykonávacím řízení, nebo od data, kdy se odsuzující rozsudek ve věci trestného činu stane pravomocným.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)
  • ztrátu příležitostí
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku
  • jiné

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Odškodné se vyplácí (s výhradou příznivějších opatření, která již byla zavedena jinými právními předpisy pro konkrétní trestné činy) k pokrytí nákladů na zdravotní péči a pomoc, s výjimkou případů sexuálního útoku či vraždy, přičemž v takových případech je obětem vyplacena pevně stanovená částka odškodnění i v případě, že neexistují žádné náklady na zdravotní péči a pomoc.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Obecně se odškodné vyplácí jednorázově z Revolvingového fondu na podporu obětí trestné činnosti mafiánského typu, vydírání, lichvy a úmyslné násilné trestné činnosti (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), který je spravován Ministerstvem vnitra, přičemž vyplacená částka musí být v mezích finančních prostředků dostupných v daném roce.

V případě, že v příslušném roce není k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, mají oprávněné osoby nárok na vyplacení části odškodného v daném roce a zbylé částky v následujících letech, přičemž zbylá částka je vyplacena bez dalších poplatků, úroků nebo přecenění.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodné se vyplácí za podmínky, že oběť nebyla spoluvinna, ať již úmyslně nebo z důvodu trestné nedbalosti, na spáchání trestného činu nebo jiných trestných činů s ním spojených; že oběť nebyla nikdy pravomocně odsouzena za žádný z trestných činů uvedených v čl. 407 odst. 2 písm. a) trestního řádu (úmyslná destrukce, rabování a masová vražda, zapojení do občanské války, spiknutí mafiánského typu, ohrožení veřejné bezpečnosti, vražda, loupež, vydírání, únos, terorismus, podvratné spiknutí, ozbrojené spiknutí, držení výbušnin, vybírání výpalného, drogy, zotročení, dětská prostituce a pornografie, obchodování s lidmi, otroctví, sexuální útok, sex s nezletilými osobami, sexuální útok spáchaný skupinou osob) nebo za trestné činy spáchané v rozporu s právními předpisy o předcházení daňovým únikům u daně z příjmu a DPH a že v době podání žádosti není oběť trestně stíhána pro spáchání kteréhokoli z těchto trestných činů.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Příjem oběti nemá žádný vliv na jejich nárok na odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodné se vyplácí pod podmínkou, že oběť neobdržela v souvislosti se stejným trestným činem platby jakéhokoli druhu v celkové výši přesahující 5 000 EUR z jakéhokoli veřejného nebo soukromého zdroje.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění bude odpovídat vzniklým nákladům, s přihlédnutím k omezením stanoveným příslušným zákonem a částkám určeným ministerskou vyhláškou provádějící tento zákon.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Vyhláška ze dne 31. srpna 2017 vydaná Ministerstvem vnitra (ve smyslu čl. 11 odst. 3 zákona č. 122 ze dne 7. července 2016) stanoví:


„1. Výše odškodného splatného podle článku 11 zákona č. 122 ze dne 7. července 2016 se stanoví takto:

‚a) pro trestný čin vraždy je částka stanovena ve výši 7 200,00 EUR nebo v případě, že vraždu spáchal manžel či manželka oběti, a to i tehdy, pokud žili odděleně nebo byli rozvedeni, nebo osoba, která je nebo byla ve vztahu s obětí, ve výši 8 200,00 EUR, přičemž v takovém případě se částka vyplatí pouze potomkům oběti;
b) pro trestný čin sexuálního útoku, uvedený v článku 609a trestního zákoníku, za předpokladu, že neexistuje polehčující okolnost menší závažnosti trestného činu, je částka stanovena ve výši 4 800,00 EUR;
c) pro trestné činy jiné než ty uvedené v odstavcích a) a b) splatná částka odpovídá nákladům na zdravotní péči a pomoc, maximálně do výše 3 000,00 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Celková výše nákladů vynaložených na zdravotní péči a pomoc musí být uvedena a zdokumentována.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které za své ztráty obdržím z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Odškodné se vyplácí pod podmínkou, že oběť neobdržela v souvislosti se stejným trestným činem platby jakéhokoli druhu v celkové výši přesahující 5 000 EUR z jakéhokoli veřejného nebo soukromého zdroje.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne, je však možné podat následnou žádost v případě vynaložení dalších nákladů na zdravotní péči; toto bude muset posoudit rozhodující orgán.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Žádost o odškodnění musí podat zúčastněná strana, nebo v případě, že oběť trestného činu zemřela, jiná oprávněná osoba, tato žádost musí být podána osobně nebo na základě zvláštního zmocnění (a mezzo di procuratore speciale); aby byla přípustná, musí být k ní přiloženy tyto dokumenty:

a) kopie odsuzujícího rozsudku za jeden z trestných činů uvedených v článku 11, nebo kopie usnesení stanovícího, že trestný čin byl spáchán neznámou osobou nebo osobami;

b) dokumentace prokazující, že řízení o vymožení náhrady škody po pachateli nebylo úspěšné; není to nutné, pokud je pachatel neznámý, nebo pokud pachatel požádal o právní pomoc placenou státem v trestním nebo občanskoprávním řízení, ve kterém byl pachatel shledán odpovědným, a tato právní pomoc byla mu poskytnuta;

c) prohlášení nahrazující přísežné prohlášení (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o neexistenci překážek;

d) lékařské osvědčení prokazující náklady vynaložené na zdravotnické služby nebo úmrtní list oběti trestného činu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ministerstvo vnitra.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Po obdržení žádosti musí rozhodující orgán v Itálii rozhodnout „neprodleně“.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Nejsou zavedeny žádné zvláštní mechanismy; jelikož se jedná o správní rozhodnutí, je možné jej napadnout v souladu se standardními pravidly vztahujícími se na vnitrostátní správní opatření přijatá týmž orgánem.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Všechny nezbytné informace poskytuje asistenční orgán; asistenčním orgánem v Itálii je státní zastupitelství (procura generale) při odvolacím soudu (corte d’appello) s příslušností podle místa bydliště žadatele. Formuláře jsou připojeny k ministerské vyhlášce č. 222 ze dne 23. prosince 2008, kterou se stanoví pravidla v souladu s článkem 7 legislativního nařízení č. 204 ze dne 9. listopadu 2007, kterým se provádí směrnice 2004/80/ES o odškodnění obětí trestných činů (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 ‚Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato‘).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Ne.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne, tuto funkci zajišťuje asistenční orgán.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Úřadu poskytujícímu informace není známa existence takových organizací.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Kypr

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat za určité úmyslné trestné činy zahrnující použití násilí, které byly spáchány v regionech ovládaných Kyperskou republikou a jsou uvedeny ve vnitrostátních právních předpisech (např. těžké ublížení na zdraví, úkladná vražda).

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat za vážná zranění nebo vážné zdravotní problémy, které na základě lékařského posudku vyžadují hospitalizaci a pracovní neschopnost po dobu alespoň osmi dní.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné nebo závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, můžete získat odškodnění, pokud jste osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu, tj. manžel a/nebo děti oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ne, pokud jste příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin, nemůžete odškodnění získat.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, můžete získat odškodnění, pokud nejste státním příslušníkem EU, za předpokladu, že jste státním příslušníkem členského státu Rady Evropy a máte trvalé bydliště v Kyperské republice nebo jste státním příslušníkem státu, který je stranou Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných čin.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, od této země nemůžete žádat odškodnění, pokud zde žijete nebo odsud pocházíte, ale trestný čin byl spáchán v jiné zemi EU. Odškodnění se přiznává pouze za trestné činy spáchané v regionech ovládaných Kyperskou republikou.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, trestný čin musíte policii oznámit do pěti dní ode dne, kdy byl trestný čin spáchán, nebo pokud to není v uvedené lhůtě přiměřeně proveditelné, ve lhůtě pěti dní od okamžiku, kdy je přiměřeně proveditelné trestný čin oznámit.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, žádost o odškodnění musíte podat do dvou let od spáchání trestného činu bez ohledu na to, zda probíhá policejní vyšetřování a/nebo trestní řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ano, než podáte žádost o odškodnění, je nezbytné nejprve požadovat odškodnění od pachatele, pokud byl identifikován. Žádost o odškodnění však musíte podat do dvou let od okamžiku spáchání trestného činu bez ohledu na to, zda proti pachateli stále probíhá řízení.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, nárok na odškodnění budete mít, přestože pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen. Musíte předložit policejní protokol týkající se případu, který prokazuje, že pachatel nebyl identifikován.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano, lhůta pro podání žádosti o odškodnění činí dva roky ode dne spáchání trestného činu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)

Bezplatná zdravotní péče je poskytována veřejnými zdravotnickými institucemi a službami až do výše 1 709 EUR.

 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)

Zahrnuto ve výše uvedené částce.

 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)

V případě trvalé pracovní neschopnosti se poskytuje invalidní důchod. Jeho výše odpovídá procentuálnímu omezení pracovní schopnosti vynásobenému plným základním důchodem přiznávaným podle zákona o sociálním pojištění.

 • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)

V případě dočasné pracovní neschopnosti se až na dobu šesti měsíců poskytují peněžité dávky v nemoci. Jejich výše odpovídá plné základní peněžité dávce v nemoci vyplácené podle zákona o sociálním pojištění.

 • ztrátu příležitostí

Nepoužije se.

 • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy

Nepoužije se.

 • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku

Nepoužije se.

 • jiné

Nepoužije se.

– na psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

Nepoužije se.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb

Poskytuje se příspěvek na pohřeb. Jeho výše odpovídá příspěvku na pohřeb vyplácenému podle zákona o sociálním pojištění.

 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)

Nepoužije se.

 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

Poskytuje se pozůstalostní důchod nebo sirotčí příspěvek. Jejich výše odpovídá plnému základnímu důchodu nebo příspěvku vyplácenému podle zákona o sociálním pojištění.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Nepoužije se.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se vyplácí jednorázově, ale invalidní důchod, pozůstalostní důchod a sirotčí příspěvek se vyplácejí měsíčně.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění nebude vyplaceno, pokud se stanete obětí svého vlastního trestného činu, jste zapojeni do organizovaného zločinu nebo jste členem organizace, která je zapojena do násilných trestných činů, i když násilný trestný čin, jehož jste se stali obětí, není relevantní nebo jste se jej neúčastnili.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace neovlivní vaši šanci na získání odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Pokud nebudete plně spolupracovat nebo odmítnete plně spolupracovat s policí nebo jiným příslušným orgánem.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá způsobem zmíněným ve výše uvedené otázce: Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Je stanovena minimální a/nebo maximální částka, která může být přiznána?

Není stanovena žádná minimální částka odškodnění. Maximální výše, která může být přiznána, je zmíněna ve výše uvedené otázce: „Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?“

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne, to není nezbytné.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, jakékoli odškodnění obdržené z jiných zdrojů bude odečteno.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, nemůžete.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne, nemůžete.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Společně s žádostí o odškodnění musíte předložit policejní protokol a lékařské osvědčení. Můžete být požádáni, abyste předložili všechny níže uvedené dokumenty nebo kterýkoli z nich:

 • plnou moc / doklad o oprávnění nebo o vztahu s obětí,
 • úmrtní list oběti,
 • kopii policejního protokolu,
 • kopii rozsudku / soudního rozhodnutí,
 • lékařské zprávy a osvědčení,
 • nemocniční účty,
 • účty za jiné výdaje (péče, pohřeb),
 • příjem (mzda, platby v rámci sociálního zabezpečení / pomoci),
 • potvrzení o přijetí (nepřijetí) příslušných peněžitých částek z jiných zdrojů (pojištění zaměstnavatele, soukromé pojištění),
 • výpis z rejstříku trestů,
 • jakékoli jiné podpůrné doklady související s vaším případem.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ředitel Služeb sociálního pojištění.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Svou žádost můžete podat osobně nebo zaslat poštou na tuto adresu: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Kypr.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne, to není nezbytné.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Trvá to šest měsíců od data, kdy jsou k dispozici veškeré informace pro přijetí rozhodnutí.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí můžete napadnout podáním žaloby ke správnímu soudu, a to do 75 dní od rozhodnutí.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formuláře žádosti a informace o odškodnění (v řečtině a angličtině) můžete získat v kancelářích Služeb sociálního pojištění nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Služeb sociálního pojištění.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Neexistuje žádná speciální telefonní linka ani internetové stránky pro odškodnění. Informace můžete získat, pokud kontaktujete přímo Odkaz se otevře v novém okně.Služby sociálního pojištění.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Můžete požádat o právní pomoc v souvislosti s řízením ve vašem případě. Neexistuje žádná právní pomoc pro přípravu žádostí o odškodnění, které se předkládají tomuto orgánu.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Můžete získat informace a požádat o odškodnění, pokud kontaktujete přímo Odkaz se otevře v novém okně.Služby sociálního pojištění.

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Lotyšsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Oběť má nárok na státní odškodnění, pokud úmyslně spáchaný trestný čin způsobil smrt osoby, oběť utrpěla těžkou nebo středně těžkou nemajetkovou újmu, oběť se stala objektem sexuálně motivovaného útoku, oběť je obětí obchodování s lidmi nebo se oběť nakazila virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) nebo hepatitidou typu B či C.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Státní odškodnění můžete získat za morální újmu, fyzické utrpení a ztrátu na majetku v důsledku úmyslně spáchaného trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné nebo závislé osoby mohou získat odškodnění?

Pokud osoba zemřela v důsledku trestného činu, obětí v trestním řízení může být příbuzný zemřelého (snoubenec, manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenci, jakož i osoby, s nimiž dotyčná fyzická osoba společně bydlela a měla společnou (nikoli sdílenou) domácnost).

Pokud osoba zemřela v důsledku trestného činu nebo oběť zemřela a nepožádala o státní odškodnění nebo o státní odškodnění požádala, ale nezískala je, máte nárok získat státní odškodnění. Musíte však požádat subjekt, který vede řízení (policii, státní zastupitelství, soud), aby vás uznal jako oběť v příslušném trestním řízení.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Jako příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, pokud oběť trestný čin přežila, nemáte na státní odškodnění nárok. V tomto případě má nárok na státní odškodnění sama oběť.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Státní odškodnění můžete získat, i když nejste státním příslušníkem některé ze zemí EU.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji nebo odsud pocházím (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Pokud byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU, máte nárok požadovat odškodnění od členského státu EU, v němž byl trestný čin spáchán, přímo nebo prostřednictvím Správy právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija).

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Trestný čin musíte policii oznámit.

Abyste mohli požadovat státní odškodnění, musí být zahájeno trestní řízení, v němž jste uznáni jako oběť v trestním řízení rozhodnutím subjektu, který vede řízení (policie, státního zastupitelství, soud).

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost o odškodnění?

Abyste mohli podat žádost o státní odškodnění, nemusíte čekat na pravomocné rozhodnutí subjektu, který vede řízení (policie, státního zastupitelství, soud).

Aby mohla Správa právní pomoci rozhodnout o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění, musí subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), poskytnout tyto informace:

 1. čas a místo spáchání trestného činu;
 2. popis trestného činu, forma provinění pachatele stanovená v okamžiku předání zprávy s informacemi, datum zahájení trestního řízení a jednací číslo trestní věci;
 3. informace o osobě uznané jako oběť v trestním řízení;
 4. informace o osobě, která je uznána jako zástupce oběti v trestním řízení, pokud oběť uplatňuje svá práva prostřednictvím zástupce;
 5. povaha újmy způsobené v důsledku trestného činu (smrt osoby, závažnost zranění, sexuálně motivovaný útok, stopy obchodování s lidmi nebo prokázaný virus HIV, prokázaná hepatitida typu B nebo C);
 6. datum odborných zjištění, číslo dokumentu a osoba, která odborné vyšetření provedla;
 7. počet osob, které byly uznány jako oběti v témž trestním řízení týkajícím se smrti osoby a informace o těchto osobách.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Nejste povinni nejprve požadovat odškodnění od pachatele. Státním odškodněním není dotčeno právo oběti požadovat odškodnění v trestním řízení podáním žádosti o odškodnění újmy v jakékoli fázi trestního řízení až do zahájení projednávání věci u soudu prvního stupně a v občanském řízení vznesením nároku před soudem, pokud se domníváte, že jste nebyli odškodnění v plném rozsahu.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Nárok na státní odškodnění máte také v případě, že pachatel nebo jeho spolupachatel není identifikován nebo není trestně odpovědný.

K žádosti o státní odškodnění byste měli připojit zprávu od subjektu, který vede řízení (policie), s nezbytnými informacemi.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o státní odškodnění musí být podána Správě právní pomoci do jednoho roku ode dne, kdy jste byli uznáni jako oběť nebo kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, které vás k podání žádosti opravňují.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Státní odškodnění se vztahuje na morální újmu, fyzické utrpení nebo ztrátu na majetku v důsledku trestného činu, aniž by se rozlišoval druh škody, pro kterou se státní odškodnění vyplácí. Výše státního odškodnění je stanovena Odkaz se otevře v novém okně.v zákoně „o státním odškodnění obětí“ (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) podle důsledků vyplývajících z trestného činu.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Státní odškodnění se vyplácí formou jednorázové platby, která se převede na účet u platební instituce uvedené v žádosti.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Výši státního odškodnění může ovlivnit charakteristika trestného činu, například pokud je trestný čin spáchán ve stavu silného duševního rozrušení, při překročení mezí nutné sebeobrany nebo při porušení podmínek zajištění osoby. V těchto případech se výše státního odškodnění podle důsledků trestného činu snižuje o 50 %.

Pokud Správa právní pomoci neobdrží požadované informace do patnácti dní, může svým rozhodnutím vyplacení státního odškodnění zamítnout. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o státní odškodnění vám v tomto případě nebrání podat Správě právní pomoci žádost o odškodnění opakovaně v souladu s postupy pro podání žádosti.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace neovlivní vaši šanci získat státní odškodnění a/nebo výši odškodnění.

Pokud jste obdrželi náhradu škody způsobené trestným činem od pachatele nebo jiné osoby namísto pachatele, výše státního odškodnění se snižuje o částku již obdržené náhrady škody.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o státním odškodnění obětí stanoví další kritéria, která mohou ovlivnit vaši šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši. Například:

 • pokud následkem trestného činu nastane souběh několika důsledků, státní odškodnění se vyplácí podle nejzávažnějšího důsledku trestného činu,
 • pokud následkem trestného činu dojde ke smrti několika osob a několik osob je uznáno jako oběti v trestním řízení, státní odškodnění se pro tyto oběti vyplácí poměrně k počtu obětí,
 • pokud po vyplacení odškodnění subjekt, který vede řízení (policie, státní zastupitelství, soud), uzná další osobu jako oběť ve stejném trestním řízení týkajícím se smrti osoby v důsledku trestného činu, státní odškodnění se vyplatí ve stejné výši, v jaké bylo vyplaceno oběti nebo obětem.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Maximální výše státního odškodnění, které má být vyplaceno jediné oběti trestného činu, dosahuje pětinásobku minimální měsíční mzdy stanovené v Lotyšské republice. Výše státního odškodnění, které má být vyplaceno, se vypočítá s přihlédnutím k výši minimální měsíční mzdy určené v době, kdy byla daná osoba uznána jako oběť.

Odškodnění se vyplácí:

 1. pokud nastala smrt osoby – ve výši 100%;
 2. pokud bylo oběti způsobeno těžké ublížení na zdraví nebo byl trestný čin klasifikován jako znásilnění, sexuální násilí nebo jiný sexuálně motivovaný útok nebo je oběť obětí obchodování s lidmi – ve výši 70%;
 3. pokud bylo oběti způsobeno středně těžké ublížení na zdraví nebo se oběť stala objektem sexuálně motivovaného útoku, s výjimkou případů stanovených v článku 2, nebo se oběť nakazila virem HIV nebo hepatitidou typu B či C – ve výši 50%.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Maximální výše státního odškodnění činí pětinásobek minimální měsíční mzdy stanovené v Lotyšské republice, avšak minimální výše státního odškodnění představuje 50 % maximální výše státního odškodnění. Pokud se minimální měsíční mzda změní, výše státního odškodnění se rovněž změní.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ve formuláři žádosti o státní odškodnění nemusíte uvádět částku, neboť výši státního odškodnění stanoví Odkaz se otevře v novém okně.zákon o státním odškodnění obětí.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Odškodnění, které obdržíte z jiných zdrojů (například prostřednictvím zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění), se od výše státního odškodnění neodečítá.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohu na státní odškodnění obdržet nemůžete.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Pokud jste obdrželi státní odškodnění a pravomocné rozhodnutí konstatuje, že jste následkem trestného činu utrpěli závažnější důsledky, můžete obdržet rozdíl mezi výší vyplaceného státního odškodnění a splatnou částkou.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Pokud nebyl v okamžiku podání žádosti o státní odškodnění pravomocný rozsudek v trestním řízení dosud vynesen, měli byste k žádosti o státní odškodnění připojit zprávu od subjektu, který vede řízení (policie, státního zastupitelství, soud), s uvedením těchto informací:

 1. čas a místo spáchání trestného činu;
 2. popis trestného činu, forma provinění pachatele stanovená v okamžiku předání zprávy s informacemi, datum zahájení trestního řízení a jednací číslo trestní věci;
 3. informace o osobě uznané jako oběť v trestním řízení;
 4. informace o osobě uznané jako zástupce oběti v trestním řízení;
 5. povaha újmy způsobené v důsledku trestného činu (smrt osoby, závažnost zranění, sexuálně motivovaný útok, stopy obchodování s lidmi nebo prokázaný virus HIV, prokázaná hepatitida typu B nebo C);
 6. datum odborných zjištění, číslo dokumentu a osoba, která odborné vyšetření provedla;
 7. počet osob, které byly uznány jako oběti v témž trestním řízení týkajícím se smrti osoby a informace o těchto osobách.

Pokud je trestní řízení v okamžiku podání žádosti o státní odškodnění ukončeno, měli byste k žádosti o státní odškodnění připojit pravomocné rozhodnutí subjektu, který vedl řízení, a exekuční titul, pokud odškodnění stanovené v pravomocném rozhodnutí nebylo vyplaceno nebo bylo vyplaceno pouze částečně.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Proces posuzování žádostí o státní odškodnění je bezplatný.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

O vyplacení státního odškodnění nebo o jeho zamítnutí rozhoduje Správa právní pomoci.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Abyste získali státní odškodnění, musíte žádost o státní odškodnění zaslat Správě právní pomoci na tuto adresu: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Vaše přítomnost v procesu posuzování žádosti o státní odškodnění a během rozhodování o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění se nevyžaduje.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Správa právní pomoci rozhodne o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění do jednoho měsíce od obdržení žádosti o odškodnění a rozhodnutí zašle na adresu uvedenou v žádosti o odškodnění.

Pokud Správa právní pomoci vyžaduje další informace od vás nebo od subjektu, který vede řízení (policie, státního zastupitelství, soud), lhůta pro rozhodnutí se pozastaví až do obdržení všech požadovaných informací.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí Správy právní pomoci o vyplacení nebo nevyplacení státního odškodnění můžete napadnout ve lhůtě jednoho měsíce od nabytí právní moci, a to tak, že u Správy právní pomoci podáte příslušný návrh, který bude postoupen Ministerstvu spravedlnosti.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Odkaz se otevře v novém okně.Formulář žádosti o státní odškodnění a informace o jeho vyplnění získáte:

 • na portálu (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.latvija.lv/en),
 • na internetových stránkách Správy právní pomoci (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng) v sekci „Služby“,
 • od Správy právní pomoci – Pils Laukums 4, Riga (v pracovní době),
 • od subjektu, který vede řízení (policie, státního zastupitelství nebo soud),
 • voláním na bezplatnou informační linku +371 800001801 (v pracovní době).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Můžete využít bezplatného telefonního čísla +371 116006 („Linka pomoci pro oběti trestného činu“) denně od 7:00 do 22:00, kde můžete získat:

 • emoční a psychologickou podporu pro oběti trestných činů,
 • informace o procesních právech obětí (např. o právech v trestním řízení, právech na náhradu škody, státní odškodnění atd.), dostupných službách a stávajících službách podpory pro oběti.

Můžete rovněž využít internetové stránky (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.cietusajiem.lv/en/).

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o státní odškodnění nepotřebujete právní pomoc. Potřebnou asistenci během procesu podávání žádosti o státní odškodnění poskytuje Správa právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Sdružení „Skalbes“ nabízí na telefonním čísle +371 116006 bezplatnou „Linku pomoci pro oběti trestných činů“ (denně od 7:00 do 22:00) a poskytuje obětem trestných činů emoční a psychologickou podporu, informace o procesních právech obětí (např. o právech v trestním řízení, právech na náhradu škody, státní odškodnění atd.), dostupných službách a stávajících službách podpory pro oběti.

Poslední aktualizace: 19/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Litva

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat v těchto případech:

 • úmyslné usmrcení,
 • závažná nebo nezávažná újma na zdraví,
 • méně závažný, závažný nebo velmi závažný trestný čin proti osobní svobodě, svobodě sexuálního sebeurčení nebo tělesné integritě osoby.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat, pokud jste utrpěl závažnou nebo nezávažnou újmu na svém zdraví.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela následkem trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

V případě, že se jedná o násilný trestný čin s následkem smrti, nárok na odškodnění má jakákoli osoba, jíž soud přiznal odškodnění za majetkovou či nemajetkovou újmu, již utrpěla následkem násilného trestného činu.

Pokud je odškodnění vypláceno zálohově, tj. před skončením trestního řízení, právo na odškodnění přechází na manžela/manželku, děti, adoptivní děti, rodiče a adoptivní rodiče zemřelého a na osoby na něm závislé.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ne. Jestliže oběť násilného trestného činu přežila, je jedinou osobou, jíž přísluší právo na odškodnění.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, ale jen v těchto dvou případech:

 • máte zákonný a obvyklý pobyt v Litevské republice nebo v jiném členském státě Evropské unie,
 • tato možnost je stanovena v mezinárodních smlouvách uzavřených Litevskou republikou.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, odškodnění lze vyplatit jen za násilné trestné činy spáchané v Litevské republice.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano. Odškodnění lze požadovat jen v případě, že bylo zahájeno vyšetřování v přípravném řízení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, o vyplacení zálohy na odškodnění můžete požádat v době, kdy dosud probíhá vyšetřování v přípravném řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele - pokud byl identifikován?

Ano. Pokud žádáte o odškodnění v souladu s běžným postupem, odškodnění za majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu vám musí přiznat soudní rozsudek. V případě, že žádáte o vyplacení zálohy na odškodnění, musíte předložit soudní rozhodnutí nebo příkaz potvrzující vaše postavení účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano. V takových případech jste povinni předložit:

 • kopii dokladu totožnosti,
 • soudní rozhodnutí nebo příkaz potvrzující vaše postavení účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky,
 • případné dokumenty dokládající míru majetkové újmy;
 • doklady o sňatku, rodinném vztahu nebo závislosti, jestliže o odškodnění žádají příbuzní zemřelého.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění musí být podána nejpozději do 10 let od data soudního rozsudku nařizujícího vyplacení náhrady škody vzniklé následkem násilného trestného činu. V případě, že tato lhůta nebyla dodržena ze závažných důvodů, lze ji prodloužit.

Neexistuje žádná lhůta pro podávání žádostí o vyplacení zálohy na odškodnění.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) u obětí trestného činu:

- majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření - ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci) Ano
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou léčbu, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.) Ano
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.) Ano
  • ztrátu příležitostí Ne
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy) Ano
  • odškodnění odcizeného či poškozeného osobního majetku Ne
  • Jiné Jiné majetkové újmy související se spáchaným násilným trestným činem, pro které soud přiznal odškodnění.

- psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti Ano

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

- majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb Ano
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci) Ano, avšak pouze v případě, že násilný trestný čin měl za následek smrt.
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí Ano, avšak pouze v případě, že násilný trestný čin měl za následek smrt.

- psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob/odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela Ano, avšak pouze v případě, že násilný trestný čin měl za následek smrt

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se zpravidla vyplácí jednorázově v plné výši. Ve výjimečných případech může být odškodnění vyplaceno ve splátkách, avšak nejpozději do jednoho roku od data rozhodnutí o vyplacení náhrady škody vzniklé následkem násilného trestného činu.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Výše uvedené okolnosti mají význam jen v případě zálohy na odškodnění. Odškodnění nebude přiznáno, pokud:

 • jste stíháni za násilný trestný čin nebo máte záznam v rejstříku trestů s dosud platnými a neomilostněnými rozsudky v trestních věcech za násilný trestný čin v době, kdy byl příslušný trestný čin spáchán,
 • vztahuje se na vás soudní příkaz podle zákona Litevské republiky o prevenci organizovaného zločinu (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas),
 • zneužijete právo na zálohu na náhradu škody vzniklé následkem násilného trestného činu.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace nebude mít žádný vliv na rozhodování o vašem odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění bude poskytnuto na základě částky přiznané soudem, která však nesmí překročit maximální částky uvedené níže.

Náhrada škody vyplacená zálohově je vypočtena na základě dokladů, které jste předložili za účelem doložení majetkové újmy.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

V případě vraždy nesmí maximální odškodnění majetkové újmy překročit 3 800 EUR a maximální odškodnění nemajetkové újmy nesmí překročit 4 560 EUR.

V případě těžké újmy na zdraví nesmí maximální odškodnění majetkové újmy překročit 3 040 EUR a maximální odškodnění nemajetkové újmy 3 800 EUR.

V případě jiných násilných trestných činů nesmí maximální odškodnění majetkové újmy překročit 2 280 EUR a maximální odškodnění nemajetkové újmy nesmí překročit 3 040 EUR.

V případě vyplacení zálohy na náhradu škody vzniklé následkem násilného trestného činu nesmí maximální částky překročit polovinu výše uvedených částek.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, očekává se, že uvedete částku požadovaného odškodnění, kterou je třeba vypočítat na základě částek uvedených v soudním rozhodnutí nebo určených v občanskoprávním řízení.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano. Částky obdržené jako náhrada škody z jiných zdrojů budou od odškodnění odečteny.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, náhradu škody vzniklé následkem násilného trestného činu lze vyplatit zálohově, pokud:

 • probíhá trestní řízení ve věci násilného trestného činu a dotyčná osoba je uznána jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky;
 • bylo vydáno soudního rozhodnutí, jež stanoví, že byl spáchán násilný trestný čin, avšak nebyla podána žádná žádost o náhradu škody vzniklé jeho následkem, případně nebyla zkoumána;
 • byl spáchán násilný trestný čin osobou, kterou nelze trestně stíhat s ohledem na její věk nebo mezinárodní imunitu, nebo osoba, která trestný čin spáchala, již nežije.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne, taková možnost se nezvažuje.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Jestliže žádáte o odškodnění běžným postupem, připojte k žádosti tyto doklady:

 • kopii dokladu totožnosti,
 • přepis pravomocného soudního rozhodnutí, jímž se přiznává odškodnění za majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu, k níž došlo následkem násilného trestného činu;
 • vyjádření soudního vykonavatele, že není možné náhradu škody vymáhat na pachateli, s výjimkou případů, kdy osoba odpovědná za náhradu škody již nežije.

Jestliže žádáte o vyplacení odškodnění zálohově, připojte k žádosti tyto doklady:

 • kopii dokladu totožnosti,
 • dokumenty dokládající míru majetkové újmy;
 • soudní rozhodnutí nebo příkaz potvrzující vaše postavení účastníka řízení nebo pravomocné soudní rozhodnutí, jež stanoví, že byl spáchán násilný trestný čin, nebo procedurální rozhodnutí potvrzující, že trestní řízení není přípustné s ohledem na věk, mezinárodní imunitu nebo smrt pachatele;
 • doklady o sňatku, rodinném vztahu nebo závislosti, jestliže o odškodnění žádají blízcí příbuzní zemřelého nebo osoby na něm závislé.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, žádost bude přijata a zkoumána bezplatně.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

O žádostech o odškodnění rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost je třeba zaslat na adresu Ministerstva spravedlnosti Litevské republiky (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litva; e-mail Odkaz se otevře v novém okně.rastine@tm.lt).

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Rozhodnutí bude přijato ve lhůtě jednoho měsíce od podání žádosti a veškerých nezbytných dokladů na Ministerstvu spravedlnosti Litevské republiky.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí přijaté Ministerstvem spravedlnosti Litevské republiky lze napadnout námitky u Litevské komise pro správní spory (Lietuvos administracinių ginčų komisija) nebo u Krajského správního soudu ve Vilniusu (Vilniaus apygardos administracinis teismas) ve lhůtě jednoho měsíce od data sdělení rozhodnutí.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na Ministerstvu spravedlnosti Litevské republiky nebo na odděleních Služby státem garantované právní pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) a na internetových stránkách (viz níže).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Odkaz se otevře v novém okně.https://vgtpt.lrv.lt/en/

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, o primární právní pomoc lze požádat u výkonného orgánu obce vašeho registrovaného bydliště nebo na oddělení Služby státem garantované právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Litevská asociace na podporu obětí trestných činů (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Litva),

Caritas Lithuania (Lietuvos Caritas, Odkaz se otevře v novém okně.http://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Litva).

Poslední aktualizace: 22/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Lucembursko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění lze získat za kterýkoli druh trestného činu, který měl za následek majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou na základě úmyslného jednání, jež má povahu trestného činu či představuje trestné činy vzbuzení veřejného pohoršení nebo znásilnění stanovené články 372 až 376 trestního zákoníku.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

- za majetkovou/ekonomickou újmu,

- za nemajetkovou újmu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Kteří rodinní příslušníci či které závislé osoby mohou získat odškodnění?

Příbuzný nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku úmyslného jednání, které má povahu trestného činu a které oběti způsobilo újmu na zdraví s následkem smrti, což vážně zasáhlo do životních podmínek těchto osob (psychické strádání kvůli ztrátě drahé bytosti), se mohou, nebyly-li skutečně a dostatečně odškodněny, obrátit na ministra spravedlnosti s žádostí o odškodnění. Rodinní příslušníci, manželé, druh a družka, partneři spojení občanskou smlouvou solidarity (PACS) nebo osoby obzvlášť blízké oběti mohou získat odškodnění, pokud by utrpěli napravitelnou újmu. V zásadě stupeň příbuzenství má malou váhu, neboť je bráno v úvahu pouze skutečné a citové společné soužití s přímou obětí. Ve skutečnosti pouze rodinní příslušní, a nadto pouze z jádra rodiny, mohou získat postavení sekundárních obětí. Jádro rodiny odpovídá rodině, která zahrnuje dva sezdané, nebo nesezdané dospělé s dětmi, či bez dětí.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Příbuzní oběti nebo osoby závislé na oběti, jež přežila úmyslné jednání, které mělo povahu trestného činu a které jí způsobilo újmu na zdraví s následkem trvalé nebo celkové pracovní neschopnosti delší než jeden měsíc, což vážně zasáhlo do životních podmínek těchto osob, se mohou, nebyli-li skutečně a dostatečně odškodněni, obrátit na ministra spravedlnosti se žádostí o odškodnění.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Právo na odškodnění mají pouze osoby, které legálně pobývají v Lucembursku, nebo osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo Rady Evropy a které se v době trestného činu nacházely legálně v Lucembursku, kde se staly oběťmi trestného činu obchodování s lidmi. V opačném případě není žádné odškodnění poskytováno.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji nebo z ní pocházím (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Pokud oběť legálně a obvykle pobývá v Lucembursku, ale stala se obětí násilného úmyslného trestného činu v jiném státě Evropské unie, má právo požádat o odškodnění z rozpočtu lucemburského státu, nemá-li nárok na odškodnění ze strany jiného státu.

Podle zákona ze dne 12. března 1984 o odškodňování některých obětí trestných činů majících za následek ublížení na zdraví, musíte splňovat tyto podmínky:

 • oběť musí buď legálně a obvykle pobývat ve velkovévodství, nebo být příslušníkem členského státu Evropské unie či Rady Evropy. Kromě toho je třeba, aby v době trestného činu měla legální pobyt ve velkovévodství, nebo byla obětí trestného činu uvedeného v článku 382-1 trestního zákoníku,
 • utrpěná škoda musí být následkem úmyslného jednání, které má povahu trestného činu,
 • musí se jednat o újmu na zdraví, a nikoli o pouhou věcnou škodu (což vylučuje např. odškodnění v případě pouhé krádeže),
 • škoda musí mít za následek vážný zásah do životních podmínek, tento vážný zásah může vyplývat ze ztráty či snížení příjmů, zvýšení mimořádných nákladů a výdajů nebo z neschopnosti vykonávat profesní činnost, ze ztráty jednoho roku školní docházky, ze zásahu do tělesné či duševní integrity nebo z morální či estetické újmy, jakož i z fyzického nebo psychického strádání. Pokud jste obětí trestného činu uvedeného v článcích 372 až 376 trestního zákoníku, jste osvobození od předložení důkazu o zásahu do tělesné či duševní integrity, který se ve vaší věci předpokládá,
 • nárok na náhradu škody vůči státu vzniká pouze tehdy, pokud nemůžete z kteréhokoli důvodu získat skutečné a dostatečné odškodnění.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, oběť nemusí oznámit trestný čin na policii, aby mohla požadovat odškodnění.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu uplatnit nárok na odškodnění?

Ne, k rozhodnutí o poskytnutí odškodnění vydanému ministrem spravedlnosti může dojít, než bylo rozhodnuto o obžalobě.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl zjištěn?

Pokud byl pachatel trestného činu zjištěn a připojil jste se jako poškozený k trestnímu řízení, musíte nejdříve uplatnit nárok vůči pachateli trestného činu. Pokud je pachatel v platební neschopnosti, můžete vždy podat žádost o náhradu škody k ministru spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti může totiž nařídit celkovou nebo částečnou úhradu náhrady škody nebo zálohy, která vám bude následně zaplacena z důvodu náhrady škody nebo jako skutečné odškodnění újmy.

V případě, že pachatel nebyl zjištěn nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Nezjištěný pachatel

Pokud pachatel trestného činu nebyl zjištěn, můžete požadovat odškodnění zasláním své žádosti na Ministerstvo spravedlnosti. Tato žádost musí být napsána ve francouzštině, v němčině, nebo v lucemburštině a musí v ní být uvedeno datum, místo a přesná povaha činu, jehož jste se stal(a) obětí. K této žádosti připojte průkazné doklady týkající se činu a utrpěné škody. Kromě toho musíte splňovat náležitosti vyžadované článkem 1 zákona ze dne 12. března 1984 o odškodňování některých obětí trestných činů majících za následek ublížení na zdraví.

Neodsouzený pachatel

Aby vznikl nárok na odškodnění, musí být pachatel trestného činu uznán vinným pravomocným rozsudkem. Ovšem ministr spravedlnosti může na základě stanoviska vydaného Komisí pro odškodňování obětí nařídit vyplacení celkového nebo částečného odškodnění nebo zálohy. Může o tom rozhodnout i v případě, kdy byla vyplacena záloha, a pak se ukázalo, že nevznikl nárok na odškodnění.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost musí být předložena ve lhůtě dvou let ode dne činu. Pokud je pachatel trestného činu trestně stíhán, je lhůta prodloužena a uplyne až po dvou letech po konečném rozhodnutí soudního orgánu, který v trestní věci rozhoduje. Pokud po pravomocném rozhodnutí v trestní věci obdržíte rozhodnutí o občanskoprávních nárocích, prodlužuje se tato lhůta o dva roky od doby, kdy soudní rozhodnutí o občanskoprávních nárocích nabylo právní moci. Jste-li však nezletilý, promlčecí lhůta běží nejdříve až ode dne, kdy jste dosáhl zletilosti, pokud jsou tyto činy postižitelné tresty nebo stanoveny a stíhány články 372, 373, 375, 382-1 a 382-2, 400, 401a, 402, 403 nebo 405 trestního zákoníku.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na:

a) u oběti trestného činu:

materiální (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se újmy na zdraví (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku újmy na zdraví (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
 • zranění s trvalými následky (např. invaliditu a další trvalá postižení),
 • ztrátu příjmů během léčby a po ní (včetně ztráty příjmů a ztráty schopnosti vydělávat si na živobytí nebo snížení nemocenské atd.),
 • ztrátu profesních příležitostí,
 • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou soudní výlohy a další poplatky,
 • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku,

psychickou (morální) újmu:

 • bolest a strádání oběti;

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

materiální (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
 • ztrátu finančních náhrad či ztrátu profesních příležitostí,

psychickou újmu:

 • bolest a strádání příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění je vyplaceno jednorázově, a nikoli formou renty. V případě řádně odůvodněné potřeby může ministr spravedlnosti v průběhu šetření přiznat žadateli zálohu. Mimoto, pokud bylo oběti přiznáno odškodnění a následně se újma na zdraví značně zhoršila, může oběť požadovat dodatečné odškodnění do pěti let od úhrady základního odškodnění.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění může být odepřeno nebo sníženo z důvodu chování oběti během činu.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Každá oběť, která utrpěla újmu a splňuje podmínky 1. článku zákona ze dne 12. března 1984 o odškodnění některých obětí trestných činů majících za následek ublížení na zdraví, může požadovat odškodnění od státu nehledě na svou finanční situaci, pokud neobdržela vyrovnání či skutečné a dostatečné odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění vám může být odepřeno či sníženo z důvodu vašich vztahů s pachatelem činu.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Komise pro odškodňování obětí trestných činů rozhodne ve svém stanovisku o opodstatněnosti žádosti a o částce, která má být přiznána, tato částka je stanovena zejména s ohledem na závažnost obtíží, jimž je žadatel vystaven ve svých životních podmínkách. Ministr spravedlnosti poté rozhodne, zda odškodnění přizná, a stanoví jeho výši.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Maximální částka odškodnění, která může být přiznána ministrem spravedlnosti, nemůže překročit maximální výši, která je každoročně stanovena nařízením velkovévodství. Pro rok 2017 byla tato maximální výše stanovena na 63 000 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ve velkovévodství nevyplňují žadatelé o odškodnění žádný konkrétní formulář. Postačuje podat žádost o náhradu škody v obyčejném dopise, v němž se uvede datum, místo a přesná povahu činu a připojí se doklady na podporu žádosti.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (například z pojištění mého zaměstnavatele nebo ze soukromého pojištění)?

Stát vyplatí odškodnění pouze v případě, že oběť nemůže získat skutečné a dostatečné odškodnění z kteréhokoli jiného důvodu, např. od pachatele, ze sociálního zabezpečení nebo z osobního pojištění. Komise pro odškodňování obětí trestných činů bude moci vzít v úvahu eventuální odškodnění získané z důvodu Vašich ztrát, jež pochází z jiných zdrojů.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

V případě řádně odůvodněné potřeby může ministr spravedlnosti v průběhu šetření žádosti přiznat zálohu.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršení svého zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Pokud bylo odškodnění přiznáno a následně se újma na zdraví značně zhoršila, lze požádat o dodatečné odškodnění. Tato žádost musí být podána do pěti let od data, kdy bylo vyplaceno základní odškodnění.

Toto dodatečná náhrada škody nemůže přesáhnout maximální výši 63 000 EUR sníženou o částku, která již byla dříve přiznána na základě odškodnění.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Každý doklad týkající se činu a újmy, kterou jste utrpěli, musí být připojen k Vašemu dopisu na podporu Vaší žádosti.

Neúplný seznam:

 • kopie trestního oznámení (protokol) nebo důkaz o uplatnění nároku jako poškozený v trestním řízení,
 • kopie prvoinstančního rozsudku nebo odvolacího rozsudku, kterým se rozhodlo v trestním řízení,
 • rozhodnutí, kterým se rozhodlo o občanskoprávních nárocích,
 • důkaz o újmě: lékařská osvědčení, které upřesňují povahu utrpěných zranění, dobu trvání pracovní neschopnosti a eventuálně povahu následků a trvalého postižení,
 • doklady o nákladech na zdravotní péči týkající se újmy na zdraví (lékařské ošetření, ambulantní a nemocniční péči…),
 • doklad o příslušnosti k organizaci sociálního zabezpečení,
 • doklady o částce jakéhokoli náhrady škody získané na základě sociálního zabezpečení,
 • kopie pojistné smlouvy,
 • doklady o částce jakéhokoli náhrady škody získané prostřednictvím pojišťovny,
 • doklad o ztrátě příjmů během léčby a po ní.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ministerstvo spravedlnosti Lucemburska (Ministère de la Justice luxembourgeois)
13, rue Erasme
L-2934 Lucemburk

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mj.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ministerstvu spravedlnosti Lucemburska (Ministère de la Justice luxembourgeois)
13, rue Erasme
L-2934 Lucemburk

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mj.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Komise pro odškodňování obětí trestných činů má povinnost předvolat oběť trestného činu. Jestliže se dostaví, vyslechne ji komise v záležitosti průběhu činu a utrpěné škody. Toto jednání není veřejné a oběti může být nápomocen právní zástupce.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Ministr spravedlnosti rozhodne do šesti měsíců od podání Vaší žádosti o náhradu škody.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud oběť není spokojena s rozhodnutím ministra spravedlnosti, ať již se jedná o podstatu rozhodnutí či o přiznanou částku, může podat žalobu proti státu, který je ministrem spravedlnosti zastupován. Žaloba musí být dle volby žadatele podána okresnímu soudu v Lucemburku či v okresu Diekirch.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Informace o tom, jak podat žádost lze získat na:

Ministerstvu spravedlnosti (Ministère de la Justice)
13, rue Erasme
L-2934 Lucemburk

Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mj.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/

Mimo jiné Vám při předložení Vaší žádosti nabízejí pomoc a poradenství k podání žádosti Úřad pro příjem a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique) a oddělení pomoci obětem Ústředního úřadu sociální pomoci (Service d’Aide aux victimes du Service Central d’Assistance Sociale).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Internetové stránky:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc právního zástupce)?

Osoba, která prokáže, že nemá k dispozici dostatečné příjmy, má právo využít bezplatně právní pomoci podle podmínek stanovených zákonem. Právní zástupce je jí ustanoven za účelem právního poradenství nebo k zastupování před soudem a náklady na něho jsou hrazeny státem. Každá osoba se může poradit s poradenskými nebo mediačními subjekty. Za účelem bezplatného získání právních informací má přístup k Úřadu pro příjem a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci podat žádost o odškodnění?

- Oddělení pomoci obětem (Service d’aide aux victimes) Ústředního úřadu sociální pomoci (Service central d’assistance sociale)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lucemburk

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.scas-sav@justice.etat.lu

- Úřad pro příjem a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique):

V Lucemburku,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Lucemburk

Tel.: (+352) 22 18 46

v Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

v Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Maďarsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Za úmyslný násilný trestný čin proti osobě.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Za újmy (tělesné nebo duševní), jejichž vyléčení trvá déle než osm dnů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano. Kromě oběti mohou odškodnění získat potomci a předci v přímé linii, adoptivní rodiče nebo pěstouni, manžel/ka nebo registrovaný/registrovaná partner/ka, pokud s obětí žili v jedné domácnosti v době, kdy byl trestný čin spáchán, stejně tak vyživované osoby oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, smrt oběti není podmínkou pro odškodnění příbuzných a dalších oprávněných osob.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, pokud pobýváte v EU legálně nebo pokud jste obětí obchodování s lidmi.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

O odškodnění lze žádat pouze u trestných činů spáchaných na území Maďarska. Pokud k trestnému činu došlo v jiné zemi, můžete svou žádost o odškodnění v Maďarsku podat. V takových případech maďarské úřady žádost postoupí členskému státu, kde byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, podmínkou odškodnění je, že bylo v souvislosti se spáchaným činem zahájeno trestní řízení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, nárok na odškodnění je možné uplatnit okamžitě po zahájení řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, tento nárok lze uplatnit. V takových případech musí být důkazy doložen rozsah škody, příčinná souvislost mezi škodou a jednáním a potřeba odškodnění.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění je třeba podat do tří měsíců po spáchání trestného činu. Promlčecí lhůta pro podání žádosti je pět let od spáchání trestného činu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) U obětí trestného činu:

 • majetkovou (jinou než psychickou) újmu:
  • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
  • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
  • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení),
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.),
  • ztrátu příležitostí,
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy),
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku,
  • jiné,
 • psychickou (morální) újmu:
  • bolest a utrpení oběti.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

 • majetkovou (jinou než psychickou) újmu:
  • náklady na pohřeb,
  • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
  • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí,
 • psychickou újmu:
  • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Je možné žádat o odškodné jako jednorázovou částku nebo v podobě měsíčních dávek.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění od státu se nevyplatí, pokud bylo v konečném rozhodnutí soudu potvrzeno, že jednání oběti přispělo k trestnému činu nebo bylo jeho příčinou nebo že byla škoda způsobena protiprávním jednáním oběti. Dalšími důvody vyloučení jsou odmítnutí svědčit, odmítnutí povinnosti spolupracovat nebo nepodání soukromoprávního návrhu.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Na odškodnění mají nárok jen oběti se sociálními potřebami. Oběť má sociální potřeby, pokud její čistý měsíční příjem (v případě osob žijících v jedné domácnosti příjem na osobu) v roce 2018 nepřekračuje 226 328 HUF nebo pokud dostává jiné dávky definované v právních předpisech. U obětí teroristických trestných činů se příjmová situace nebere v úvahu.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výše odškodnění nepřekročí patnáctinásobek základní částky (113 164 HUF), což v roce 2018 odpovídá 1 697 460 HUF. Výše jednorázové platby je: 100 % škody, která nepřekračuje pětinásobek základní částky, pětinásobek základní částky plus 75 % části překračující pětinásobek základní částky pro škodu mezi pěti- a desetinásobkem základní částky a 8,75násobek základní částky plus 50 % části překračující desetinásobek základní částky pro škodu překračující desetinásobek základní částky. Výše odškodnění v podobě příspěvku je: 75 % ušlého zisku doloženého důkazem, pokud je oběť mladší 18 let nebo je závislá na pomoci jiných, a 50 % ušlého zisku doloženého důkazem, pokud oběť není závislá na pomoci jiných.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální částka neexistuje. Výše odškodnění nepřekročí patnáctinásobek základní částky (113 164 HUF), což v roce 2018 odpovídá 1 697 460 HUF. Maximální měsíční částka odškodnění, o kterou lze žádat v podobě příspěvku, je základní částka, která v roce 2018 činí 113 164 HUF.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Výše škody musí být v žádosti uvedena. Jakákoli částka získaná z jiného zdroje musí být odečtena od částky odškodnění.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Stát proplatí výši škody doložené důkazy, i když může být získána z jiného zdroje. Pokud je škoda později nahrazena z jiného zdroje, musí být záloha vrácena.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne. Odškodnění lze přiznat pouze jednou.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Potvrzení o zahájení trestního řízení, pokud je k dispozici (policie, soud, státní zastupitelství),
 • dokumenty dokládající sociální potřebu (potvrzení o příjmu osob ve stejné domácnosti),
 • výše škody utrpěné následkem trestného činu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, podání žádosti je bezplatné.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Útvary pro podporu obětí při vládních úřadech v Budapešti (okresech)

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost je možné předložit na kterémkoli okresním úřadě (asistenční orgány) nebo přímo rozhodujícímu orgánu (vládní úřad/y v Budapešti (nebo jednotlivých okresech)).

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Lhůta pro zpracování žádostí je maximálně 60 dní.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí vydanému subjektem prvního stupně se lze odvolat a odvolání projedná ministerstvo spravedlnosti jakožto subjekt druhého stupně. Rzhodnutí vynesené ministerstvem spravedlnosti jakožto subjektem druhého stupně může být napadeno správní žalobou u soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Odkaz se otevře v novém okně.http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Non-stop linka pomoci obětem (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 v maďarštině nebo angličtině.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, v souladu s maďarským zákonem LXXX z roku 2003 o právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Služby pomoci s uplatněním vašich zájmů jsou k dispozici na každém úřadu služeb na podporu obětí, kde poradci v oblasti podpory obětí poskytují zainteresovaným stranám praktickou pomoc (například: pomoc s vyplněním žádostí, poskytnutím informací). Oběti se rovněž mohou obrátit na organizace občanské společnosti (například: Bílý kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atd.)

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Malta

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Druhy trestných činů, za které můžete být odškodněni, jsou násilné znásilnění, nucení mladistvých k prostituci, úmyslné zabití, těžké ublížení na zdraví nebo žhářství ohrožující život.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat za jakoukoli újmu utrpěnou v důsledku kteréhokoli z výše uvedených úmyslných násilných trestných činů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění můžete získat, pokud jste příbuzným oběti nebo osobou závislou na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu. „Závislými osobami“ se rozumí osoby, o které zesnulá osoba pečovala, a osoby, které mají zákonný nárok na to, aby o ně zesnulá osoba pečovala.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud jste příbuzným oběti nebo osobou závislou na oběti, jež přežila trestný čin, nemůžete požadovat odškodnění.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Pokud nejste státním příslušníkem některé ze zemí EU, nemůžete požádat o odškodnění.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

V tomto případě můžete zažádat o odškodnění tak, že poskytnete veškeré potřebné a přiměřené informace a pomoc požadované pro příslušné účely.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, než můžete žádat o odškodnění, musíte nejprve trestný čin oznámit na policii.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Nemusíte nutně počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než můžete podat žádost.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Byl-li pachatel identifikován, měli byste nejdříve požadovat odškodnění od něj.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Na odškodnění máte nárok, i když pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen. Jako důkaz musíte předložit hlášení policie.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění musíte podat do jednoho roku od okamžiku, kdy došlo k trestnému činu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje na:

a) U obětí trestného činu:

— majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření — ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení),
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.),
  • ztrátu příležitostí,
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy),
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku,
  • jiné – zcela podle uvážení úředníka odpovědného za vyřízení odškodnění (Claims Officer),

— psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti – zcela podle uvážení úředníka odpovědného za vyřízení odškodnění.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

— majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí.

Zcela podle uvážení úředníka odpovědného za vyřízení odškodnění.
— psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela.

Zcela podle uvážení úředníka odpovědného za vyřízení odškodnění.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodné se vyplácí prostřednictvím jednorázové částky, spíše než pravidelně se opakujícího důchodu. Nicméně úředník odpovědný za vyřízení odškodnění může vydat prozatímní rozhodnutí o přiznání odškodnění a odložit konečné rozhodnutí, přičemž v takovém případě se konečné posouzení zranění lékařem odloží na pozdější dobu.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Úředník odpovědný za vyřízení odškodnění může odškodnění zamítnout nebo snížit, pokud se domnívá, že:

 1. žadatel okamžitě nepodnikl veškeré přiměřené kroky, aby informoval policii nebo jiný orgán či osobu, které úředník odpovědný za vyřízení odškodnění považuje za vhodné, o okolnostech trestného činu pro daný účel, nebo
 2. žadatel nespolupracoval s policií nebo jiným orgánem, aby pohnal pachatele k soudu, nebo
 3. žadatel v souvislosti s žádostí neposkytl úředníkovi odpovědnému za vyřízení odškodnění nebo jinému orgánu či osobě veškerou přiměřenou pomoc, nebo
 4. chování žadatele před událostí, ke které se žádost podává, během ní nebo po ní neopravňuje k plnému odškodnění nebo jakémukoli odškodnění, nebo
 5. povaha žadatele, jak je uvedena v jeho trestních odsouzeních nebo v důkazech dostupných úředníkovi odpovědnému za vyřízení, neopravňuje k plnému odškodnění nebo přiznání jakékoli jiné plné částky, nebo
 6. oběť byla společně či částečně odpovědná za utrpěné zranění, nebo
 7. si to žádá chování, povaha nebo životní styl oběti.

Nebude vyplaceno žádné odškodnění, pokud:

 1. zranění následkem trestného činu bylo utrpěno před 1. lednem 2006,
 2. úředník odpovědný za vyřízení odškodnění se domnívá, že pachatel není bez prostředků, nebo není-li prokázáno, že žaloba na náhradu škody neměla příznivého výsledku,
 3. úředník odpovědný za vyřízení odškodnění je toho názoru, že žadatel neposkytl veškerou odpovídající pomoc a informace potřebné pro účely nařízení,
 4. žadatel byl odpovědný za zranění následkem trestného činu utrpěné kvůli provokaci nebo jakémukoli jinému jednání.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace může mít vliv na přiznanou částku.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Jiná než výše uvedená kritéria neexistují.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá diskrečním ohodnocením.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Žádná platba žadateli nesmí překročit částku dvaceti tří tisíc tří set eur (23 300 EUR) a tato částka nesmí být překročena, pokud se podává více než jedna žádost u jednoho trestného činu.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, očekává se, že ve formuláři danou částku uvedete a můžete získat pokyny k tomu, jak ji vypočítat, nebo k jiným aspektům.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Výše odškodnění, které za ztrátu získáte z jiných zdrojů, může být odečtena z odškodnění vyplaceného daným orgánem.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Úředník odpovědný za vyřízení odškodnění je oprávněn učinit veškerá opatření, která považuje za vhodná pro správu peněz, které mají být přiznány jako odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Po hlavním rozhodnutí vám nemůže být přiznáno doplňující či dodatečné odškodnění.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Těmito doklady jsou:

 • prokázání vztahu k oběti
 • úmrtní list oběti
 • kopie policejního hlášení
 • kopie soudního rozhodnutí;
 • lékařské zprávy a osvědčení;
 • účty z nemocnice;
 • účty za jiné výdaje (péče, pohřeb);
 • příjem (plat, sociální zabezpečení / finanční podpora);
 • potvrzení o příspěvku (nebo nepřispění) z jiných zdrojů (pojištění přes zaměstnavatele, soukromé pojištění);
 • výpis z trestního rejstříku žadatele;
 • přísežné prohlášení žadatele potvrzující, že neobdržel žádnou náhradu škody od žádného jiného subjektu nebo orgánu; jaké
 • koli další důležité doklady podle okolností.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

V takovém případě se neúčtují žádné správní či jiné poplatky.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Tímto orgánem je úředník Úřadu nejvyššího státního zástupce odpovědný za vyřizování odškodnění.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Svou žádost byste měli zaslat na Ministerstvo spravedlnosti na adresu Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Vaše přítomnost není třeba.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Jeden či dva měsíce, v závislosti na okolnostech.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí nelze napadnout.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Můžete je získat na Ministerstvu spravedlnosti nebo na této Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Odkaz se otevře v novém okně.http://vso.org.mt/

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, můžete využít právní pomoc.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Odkaz se otevře v novém okně.http://vso.org.mt/.

Poslední aktualizace: 07/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Nizozemí

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Za všechny úmyslné násilné trestné činy, tj. útok, hrozby násilím a/nebo hrozby zbraní, vraždu, zabití, loupež a násilné sexuální trestné činy (sexuálně motivovaný trestný čin a znásilnění). Odškodnění lze poskytnout i přeživším příbuzným oběti neúmyslného zabití.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Platba vás má odškodnit za bolest a utrpení a za jakékoli lékařské výdaje, které vám vznikly v souvislosti s léčbou újmy vzniklé během trestného činu, nebo za ztrátu příjmů v důsledku následné pracovní neschopnosti. Nemá vás odškodnit v plné míře, ale jedná se o pevně danou, jednorázovou částku vyplacenou jako příspěvek na náklady v důsledku újmy, kterou jste utrpěli.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, odškodnění můžete získat, pokud jste manžel/ka nebo registrovaný partner / registrovaná partnerka či rodič, dítě, bratr nebo sestra oběti, která zemřela. Můžete mít nárok na odškodnění za zármutek, který jste zakusil/a jako přeživší příbuzný/á, za vzniklé náklady na pohřeb a za ztrátu prostředků na obživu z důvodu ztráty příjmu zesnulé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven) může poskytnout odškodnění, pokud daná osoba utrpí psychickou újmu z důvodu, že byla svědkem násilného trestného činu nebo že byla přímo konfrontována s důsledky násilného trestného činu spáchaného na příbuzném.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, za předpokladu, že trestný čin, jehož jste obětí, byl spáchán na nizozemském území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, z Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy lze poskytnout odškodnění pouze za násilný trestný čin spáchaný na nizozemském území.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, k tomu, aby Fond pro odškodnění za násilné trestné činy vaši žádost zpracoval, nemusíte trestný čin nejdříve oznámit policii. V praxi však jeho oznámení a následné vyšetřování hrají důležitou roli při odůvodňování žádosti. Pokud trestný čin oznámen nebyl, musí být možné stanovit hodnověrnost žádosti na základě jiných objektivních prohlášení. „Objektivními“ se zde rozumí informace získané ze spolehlivých, nestranných zdrojů.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne. V určitých případech však Fond pro odškodnění za násilné trestné činy může pokládat za nezbytné pro stanovení hodnověrnosti vaší žádosti vyčkat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano. Pokud jde o odůvodnění hodnověrnosti, vztahují se na takové žádosti stejné podmínky jako v případech, kdy je pachatel znám.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano. Svou žádost musíte k Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy podat do deseti let od data, kdy byl trestný čin spáchán. V případě přeživšího příbuzného tato lhůta začíná v den smrti oběti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)
  • ztrátu příležitostí
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku
  • jiné

Platba z Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy není vázána na konkrétní ztráty. Jedná se o pevně danou, jednorázovou částku, která vás má odškodnit za bolest a utrpení a za jakékoli lékařské výdaje, které vám vznikly v souvislosti s léčbou újmy vzniklé během trestného činu, nebo za ztrátu příjmů v důsledku následné pracovní neschopnosti.

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

Ano.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)
 • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí

V případě přeživších příbuzných má platba odškodnit i za bolest a utrpení (obtíže vzniklé v důsledku úmrtí příbuzného), za vzniklé lékařské výdaje, např. za léčbu psychických problémů způsobených úmrtím příbuzného a/nebo za ztrátu příjmů v důsledku následné pracovní neschopnosti. Lze uskutečnit i zvláštní platbu, a to jako odškodnění za náklady na pohřeb a za ztrátu prostředků na obživu z důvodu ztráty příjmů zesnulé osoby.

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob/odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Ano.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Jednorázově.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

K tomu, abyste byli způsobilí získat platbu od Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy, je důležité, abyste vy sami nebyli shledáni vinnými ze spáchání daného trestného činu. Jinými slovy, nesmíte být pachatelem ani nesmíte být do tohoto trestného činu zapleteni. Pokud jste byli do tohoto trestného činu zapleteni, může Fond pro odškodnění za násilné trestné činy vaši žádost zamítnout nebo snížit částku vypláceného odškodnění.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace nemá žádný vliv na způsobilost k odškodnění za škodu, kterou jste utrpěli.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

 • Museli jste v důsledku trestného činu utrpět vážnou újmu. Za vážnou újmu je pokládáno psychické poškození a/nebo psychická újma, která má vážné dlouhodobé nebo trvalé zdravotní následky.
 • Fond pro odškodnění za násilné trestné činy poskytne odškodnění pouze v případě, že jste za újmu, kterou jste utrpěli, nebyli nebo nebudete odškodněni jinak, např. pachatelem nebo pojišťovnou.
 • Také nelze podat žádost v souvislosti s trestnými činy spáchanými před rokem 1973.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Výše platby obvykle závisí na vážnosti újmy, kterou jste utrpěli, nebo na okolnostech trestného činu.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy definoval šest kategorií újmy, každou s pevnou výší odškodnění. Kategorie 1 opravňuje k platbě ve výši

1 000 EUR a kategorie 6 k platbě ve výši 35 000 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, pokud se toto odškodnění týká bolesti a utrpení, lékařských výdajů a ztráty příjmů.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, Fond pro odškodnění za násilné trestné činy vám může vyplatit zálohu na odškodnění ve formě předběžné platby. To však pod podmínkou, že žádost splňuje právní požadavky (tj. bylo s jistotou stanoveno, že máte na platbu nárok) a že Fond není schopen rozhodnout s konečnou platností v krátké době. Žádost o zálohu bude zpracována pouze za předpokladu, že ji podáte písemně a vysvětlíte, proč je záloha nezbytná a naléhavá, např. pokud nemáte dostatek finančních prostředků na léčbu újmy, kterou jste utrpěli. Pouhá skutečnost, že jste v obtížné finanční situaci, nepředstavuje dostatečné důvody pro přiznání zálohy.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

O dodatečné odškodnění můžete požádat, pokud se po přijetí rozhodnutí o přiznání odškodnění ukáže, že vaše újma je výrazně závažnější, než se předpokládalo v rozhodnutí o vaší první žádosti. Přeživší příbuzný může podat žádost o dodatečné odškodnění pouze v souvislosti s náklady na pohřeb a ztrátou prostředků na obživu.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Vyplněný formulář žádosti
 • Kopii průkazu totožnosti
 • Je-li k dispozici: policejní zprávu, rozsudek
 • Veškeré zdravotní informace týkající se újmy
 • Případně další dokumenty požadované ve formuláři

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Nejdéle 26 týdnů.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Můžete do šesti týdnů vznést písemnou námitku k Výboru Fondu pro odškodnění za násilné trestné činy (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven). Ve své námitce musíte uvést, ve kterých bodech s rozhodnutím nesouhlasíte a proč. Svou námitku můžete poslat na adresu:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.schadefonds.nl/english-information/

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Není k dispozici žádná dotovaná právní pomoc. Můžete však získat poradenství a podporu od organizace Podpora obětí v Nizozemsku (Slachtofferhulp Nederland) na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Podpora obětí v Nizozemsku: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Rakousko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Podle zákona o obětech trestných činů, BGBl. č. 288/1972, je osoba odškodněna, pokud lze s pravděpodobností předpokládat, že utrpěla fyzickou újmu či poškození zdraví v důsledku protiprávního a úmyslného jednání, za které v době přijímání rozhodnutí hrozí trest odnětí svobody na více než šest měsíců.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Za protiprávní a úmyslné jednání, které se trestá odnětím svobody na více než šest měsíců a které má za následek újmu na těle nebo poškození zdraví.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano. Rodinní příslušníci, kteří podle občanského práva byli závislí na zesnulé osobě (děti, manžel/manželka).

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, pokud byla oběť těžce zraněna. Dále musí trestný čin u rodinného příslušníka (dětí, rodičů, manžela/manželky, sourozenců) vyvolat šok vedoucí k psychickým problémům klinického významu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Pokud byl čin spáchán v Rakousku po 30. červnu 2005. Zpravidla je nutné, aby žadatel v době spáchání trestného činu oprávněně pobýval v Rakousku.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Podle zákona o obětech trestných činů mají státní příslušníci Rakouska a občané EU (pokud před trestným činem měli místo obvyklého pobytu v Rakousku) v zásadě subsidiární nárok na odškodnění také za újmu, ke které došlo v zahraničí.

Podle článku 2 směrnice Rady 2004/80/ES odškodnění vyplácí příslušný orgán členského státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Oběti a pozůstalí mají povinnost přispívat k objasnění činu a vypátrání pachatele, v opačném případě by mohlo dojít k zamítnutí žádosti.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele - pokud byl identifikován?

Ne.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Není nutné, aby byl pachatel znám a byl odsouzen. Stačí, že je pravděpodobné, že k trestnému činu došlo.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Aby bylo možné získat dávky se zpětnou účinností, musí být většina žádostí podána do tří let po spáchání trestného činu. Je-li žádost podána později, poskytuje se podpora od měsíce, který následuje po podání žádosti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Počítá se s těmito dávkami:

1. náhrada za ušlý výdělek nebo ušlé výživné;

2. zdravotní péče
a) lékařská pomoc,
b) léky,
c) léčebné pomůcky,
d) ústavní péče,
e) stomatologická péče,
f) opatření k upevnění zdraví (§ 155 zákona o obecném sociálním pojištění, BGBl. č. 189/1955);

2a. pokrytí nákladů na pomoc klinických a zdravotních psychologů, jakož i psychoterapeutů v krizových situacích;

3. ortopedická péče
a) vybavení protézami, ortopedickými a jinými pomůckami, jejich opravy a náhrady,
b) proplacení nákladů na úpravy spotřebních předmětů a na instalaci sanitárního vybavení přizpůsobeného zdravotně postiženým osobám,
c) příspěvky na náklady na vybavení vícestopých vozidel přizpůsobených zdravotně postiženým osobám,
d) dávky na pořízení vícestopých vozidel,
e) nezbytné cestovní a přepravní náklady;

4. léčebná rehabilitace
a) ubytování v léčebných zařízeních, která slouží převážně k rehabilitaci,
b) lékařská pomoc, léky a léčebné pomůcky, pokud jsou tyto dávky nutné bezprostředně v návaznosti nebo v souvislosti s opatřením uvedeným v písmenu a),
c) nezbytné cestovní a přepravní náklady;

5. profesní rehabilitace
a) profesní odborná příprava s cílem znovuzískat nebo zlepšit pracovní schopnost,
b) odborná příprava na novou profesi,
c) příspěvky nebo půjčky (§ 198 odst. 3 zákona o obecném sociálním pojištění (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955));

6. sociální rehabilitace
a) příspěvek na pokrytí nákladů na získání řidičského průkazu, pokud na základě zdravotního postižení nelze rozumně požadovat, aby daná osoba používala veřejné dopravní prostředky,
b) přechodné příspěvky (§ 306 ASVG 1955);

7. příspěvky na trvalou péči, příspěvky pro slepé;

8. náhrada nákladů na pohřeb;

9. dodatečné dávky závislé na příjmu;

10. paušální odškodnění za bolestné.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

To je různé.

Existují měsíční dávky (náhrada ušlého výdělku/výživného, dodatečné příspěvky závislé na příjmu, příspěvky na trvalou péči a pro slepé) a jednorázové platby (např. náhrada nákladů na pohřeb, paušální odškodnění za bolestné).

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Zákon o obětech trestných činů stanoví důvody, které mohou vést k zamítnutí pomoci (např. hrubě nedbalé jednání nebo účast na rvačce).

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

U většiny dávek není finanční situace relevantní. Ušlý výdělek a ušlé výživné se vyměřují podle občanskoprávních kritérií a závisí na výši příjmu.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Na základě individuálního posouzení; probíhající odškodnění ušlého výdělku a výživného se vyměřuje podle občanskoprávních kritérií.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Pro odškodnění neexistuje minimální částka.

U jednotlivých typů dávek jsou stanoveny hranice příjmů nebo pevné částky.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, kde najdu pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne. Za určení výše škody je odpovědný příslušný orgán; oběť však musí v řízení spolupracovat a poskytnout potřebné informace.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Dávky poskytované státem (např. dávky v nezaměstnanosti) a dávky sociálního zabezpečení (invalidní důchody atd.) se musí zohlednit a sníží náhradu ušlého výdělku v souladu se zákonem o obětech trestných činů.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano. Předpokladem je naléhavá finanční potřeba. Musí být pravděpodobné, že je nárok opodstatněný.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

V zásadě se při podávání žádosti o odpovídající dávky vyžadují např. tyto doklady:

 • plná moc / doklad o oprávnění zastupovat oběť nebo o příbuzenském vztahu s obětí
 • úmrtní list oběti
 • kopie policejní zprávy
 • kopie rozsudku
 • lékařské zprávy nebo posudky
 • faktury z nemocnice
 • faktury na jiné výdaje (péče, pohřeb)
 • doklad o příjmu (mzda, sociální podpora, příspěvky)
 • doklad o dávkách od jiných sobjektů (sociálního zabezpečení, soukromého pojištění) nebo potvrzení o tom, že neexistuje nárok na dávky od jiných subjektů
 • výpis z rejstříku trestů žadatele

Úřad si může dokumenty vyžádat přímo.

Je třeba při podání a za zpracování žádosti zaplatit správní nebo jiné poplatky?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Spolkový úřad pro sociální věci a záležitosti postižených osob (Ministerstvo sociálních věcí (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice))
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.post.wien@sozialministeriumservice.at

Kam musím svou žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Spolkovému úřadu pro sociální věci a záležitosti postižených osob (Ministerstvo sociálních věcí (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice))
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.post.wien@sozialministeriumservice.at

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Může být požadována účast v řízení (k provedení znaleckého posouzení, zodpovězení otázek atd.), ale jinak přítomnost zpravidla není potřebná.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Záleží na typu požadovaných dávek; rozhodnutí je většinou vydáno během několika měsíců.

Pokud s rozhodnutím orgánu nesouhlasím, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí Ministerstva sociálních věcí lze podat stížnost u Spolkového správního soudu (Bundesverwaltungsgericht) (navíc se lze odvolávat u Ústavního soudu (Verfassungsgerichtshof) a u Nejvyššího správního soudu (Verwaltungsgerichtshof).

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost o odškodnění?

Pro podání žádosti není třeba vyplňovat žádný formulář. Informace podává Ministerstvo sociálních věcí a lze je nalézt na jeho internetových stránkách (včetně odpovídajících formulářů).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, kde se mohu informovat?

Odkaz se otevře v novém okně.Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Ministerstvo sociálních věcí - sociální odškodnění)

Odkaz se otevře v novém okně.Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Ministerstvo sociálních věcí - sociální odškodnění)

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Právní informace poskytuje Ministerstvo sociálních věcí. Právníka není možné poskytnout respektive financovat.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Ano. Například organizace na podporu obětí Weisser Ring.

Poslední aktualizace: 18/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Polsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat, pokud jste obětí trestného činu, který měl za následek těžké ublížení na zdraví, poškození fungování tělesného orgánu nebo poškození zdraví, v každém z případů trvající více než sedm dnů. Není důležité, zda byl trestný čin úmyslný či neúmyslný nebo násilný či nenásilný. Důležité je, zda měl výše uvedený účinek.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Pokud oběť trestného činu zemřela, můžete žádat o odškodnění, jestliže byla vaším:

 • manželem/manželkou nebo druhem/družkou,
 • rodičem, prarodičem nebo praprarodičem,
 • dítětem, včetně adoptovaných dětí, vnukem/vnučkou nebo pravnukem/pravnučkou.

Není důležité, zda jste byli osobou závislou na oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

V takovém případě má na odškodnění nárok pouze oběť trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Zda dostanete odškodnění, nezávisí na vaší státní příslušnosti, ale na místě trvalého pobytu. Odškodnění můžete získat, pokud je místo vašeho trvalého pobytu v Polsku nebo v jiném členském státě EU.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

O odškodnění můžete žádat u polského rozhodujícího orgánu, pouze pokud byl trestný čin spáchán v Polsku. Pokud byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU, můžete o odškodnění žádat pouze v tom daném státě. Pokud potřebujete pomoc, můžete se obrátit na regionálního státního zástupce (Prokurator Okręgowy), pod jehož jurisdikci spadá místo vašeho trvalého pobytu.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Trestný čin by měl být oznámen policii nebo státnímu zastupitelství, protože k žádosti o odškodnění musí být připojena kopie oznámení. Nemusíte to udělat osobně. Státní zástupce, který vede přípravné řízení, vám pomůže získat odškodnění. Mějte na paměti, že oznámení trestného činu učiní vaši žádost důvěryhodnější v případech, kdy pachatel nebyl zjištěn.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Žádost o odškodnění můžete podat předtím, než je řízení vedené státním zastupitelstvím (policií) nebo soudem uzavřeno. Rozhodnutí o přiznání odškodnění může být přijato před uzavřením trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Požadování odškodnění od pachatele dává smysl pouze tehdy, pokud je reálná šance, že je od něj získáte. Pokud pachatel není schopen odškodnění uhradit, můžete o ně požádat, aniž byste nejprve na pachatele podali žalobu. V takovém případě budete muset prokázat, že odškodnění nedostanete od pachatele. Může se jednat o případ, kdy pachatel nemá žádný majetek nebo zůstane na mnoho let uvězněn, aniž by pracoval.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Na odškodnění máte nárok bez ohledu na to, zda byl pachatel identifikován či odsouzen. V takovém případě byste během řízení o odškodnění měli prokázat, že událost, za kterou požadujete odškodnění, byla trestným činem.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Pokud se snažíte získat odškodnění, mějte na paměti, že žádost musíte podat do pěti let ode dne trestného činu. Žádosti podané po uplynutí této lhůty se nebudou zkoumat.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření — ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci), ano
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.), ano
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení),
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.), ano
  • ztrátu příležitostí ne,
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy), ne
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku, ne
  • jiné,

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti ne.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb, náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci), ano
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí ano,

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela, ne.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodné se vyplácí jednorázově. Vyplácí ho soud, který vydal rozhodnutí o jeho přiznání, do jednoho měsíce ode dne, kdy se takové rozhodnutí stalo pravomocným.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění se úměrně sníží, pokud vaše jednání přispělo k trestnému činu.

Odškodnění nezískáte, pokud jste byli spolupachatelem daného trestného činu nebo jste souhlasili, že ponesete jeho následky.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace nemá pro účely odškodnění význam. Při prozkoumávání vaší žádosti bude pozornost věnována v prvé řadě zjišťování, zda můžete odškodnění získat od pachatele, instituce sociální pomoci nebo na základě pojistné smlouvy. Odškodnění bude přiznáno, pokud soud zjistí, že odškodnění nezískáte z žádného z výše uvedených zdrojů.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Jedinou podmínkou přiznání odškodnění je nemožnost získat odškodnění od pachatele, instituce sociální pomoci nebo na základě pojistné smlouvy.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Budete muset prokázat náklady, které vám v souvislosti s trestným činem vznikly. Pokud žádáte o ušlý zisk, měli byste předložit dokument, který ukazuje, kolik jste vydělávali. Náklady spojené s léčbou a rehabilitací, stejně jako náklady na pohřeb se nejlépe prokazují předložením účtenek. Pokud účtenky nemáte, můžete požádat, aby byli vyslechnuti svědci nebo jmenováni znalci.

Jestliže soud shledá, že ve vašem případě nelze s konečnou platností prokázat, že máte nárok na částku, o kterou žádáte, může vám být přiznána částka, kterou soud po zvážení všech okolností považuje za přiměřenou.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Odškodnění nesmí překročit 25 000 PLN nebo 60 000 PLN, pokud oběť zemřela. Žádné ustanovení neuvádí minimální výši odškodnění.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, ve formuláři žádosti byste měli uvést požadovanou částku. Neexistují žádné zvláštní pokyny, ale nějaké informace najdete v sekci „Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?“.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Pokud jste od pachatele, instituce sociální pomoci nebo na základě pojistné smlouvy obdrželi finanční prostředky na náklady na pohřeb, ušlý zisk nebo jiné prostředky na živobytí (např. výživné) nebo náklady spojené s léčbou a rehabilitací, soud je od vašeho odškodnění odečte.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Než je žádost prozkoumána, můžete požádat o určitou částku (záruku) na pokrytí nezbytných nákladů spojených s léčbou a rehabilitací nebo náklady na pohřeb. Tuto žádost můžete podat před podáním žádosti o odškodnění nebo společně s ní.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Odškodnění se zpravidla přiznává jako jednorázová částka.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

K žádosti o odškodnění byste měli připojit: kopii oznámení trestného činu, kopie rozhodnutí vydaných v trestním řízení (např. rozhodnutí o pozastavení trestního řízení), kopie lékařských osvědčení nebo znaleckých posudků o újmě na zdraví, účtenky a jiné dokumenty potvrzující informace uvedené v žádosti.

Pokud žádáte o odškodnění za smrt nejbližšího příbuzného, měli byste připojit úmrtní list této osoby a dokumenty, které potvrzují vztah mezi vámi a zesnulou osobou (např. rodný nebo oddací list). Pokud byla daná osoba vaším druhem/družkou, měli byste přiložit prohlášení podléhající trestní odpovědnosti, že jste žili společně.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Žádáte-li o odškodnění, jste od soudních poplatků zcela osvobozeni. To znamená, že nebudete hradit výdaje spojené s podáním nebo prozkoumáním žádosti (např. odměny za znalecké posudky).

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ve vnitrostátních věcech zkoumá žádost o odškodnění okresní soud (sąd rejonowy), který je příslušný pro místo vašeho bydliště. Jedná se obvykle o okresní soud v místě, kde se nacházíte, nebo nejblíže tomuto místu.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ve vnitrostátních věcech by se žádost měla poslat na adresu soudu, který bude věc prošetřovat.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Soud zkoumající žádost rozhodne, zda je třeba, abyste na soudním přelíčení byli přítomni. Soud vás bude při oznámení data, kdy má být vaše žádost projednávána, informovat, zda je vaše přítomnost povinná.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Pro vynesení rozhodnutí o žádostech o odškodnění není stanovena žádná lhůta. Jak dlouho to potrvá, závisí nejen na tom, jak je případ složitý a jaké důkazy rozhodující orgán potřebuje získat, ale také na počtu případů, které tento orgán v danou chvíli zkoumá.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud nejste s rozhodnutím soudu spokojeni, můžete se odvolat u krajského soudu (sąd okręgowy). Pokud vás u soudu nezastupuje advokát, obdržíte informace ohledně toho, jak odvolání podat.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Státní zástupce vedoucí přípravné řízení týkající se trestného činu, u kterého se požaduje odškodnění, vám poskytne nezbytné informace ohledně odškodnění, dodá vám vzor formuláře žádosti a vysvětlí, jak jej vyplnit.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Základní informace o odškodnění a vzor formuláře žádosti lze nalézt na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Právní pomoc se poskytuje lidem, kteří prokáží, že si právníka nemohou dovolit. Mějte prosím na paměti, že žádáte-li o odškodnění, můžete počítat s pomocí státního zástupce, který vede řízení týkající se trestného činu, za který žádáte odškodnění.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

V Polsku existuje Fond na podporu obětí a pomoc po uvěznění (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), který vybírá peníze, které se přidělují mimo jiné na pomoc obětem trestných činů a jejich nejbližším příbuzným. Tento fond spravuje ministr spravedlnosti. Podpora se organizuje tak, že správce fondu v otevřeném nabídkovém řízení vybírá organizace, jejichž nabídky považuje za nejlepší, a přidělí jim účelové dotace na opatření pro oběti trestných činů. V každé provincii je zpravidla alespoň jeden subjekt, který poskytuje podporu obětem trestných činů.

Finanční prostředky se používají na financování právní, psychologické a hmotné pomoci. Právní pomoc může pokrývat pomoc při žádání o odškodnění.

Pokud chcete této pomoci využít, měli byste se obrátit na nevládní organizaci, která obdržela dotace od ministra spravedlnosti, a prokázat, že jste obětí trestného činu. Seznam těchto organizací, společně s kontaktními údaji naleznete na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti, v sekci, která se týká činností / podpory obětí trestných činů / podpory obětí trestných činů a jejich nejbližších příbuzných – seznamu subjektů a organizací (klikněte na: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Portugalsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění je možné získat za druhy trestných činů, které jsou označovány jako „násilné“. Trestné činy, které mají za následek trvalou invaliditu, dočasnou či celkovou pracovní neschopnost trvající alespoň 30 dní nebo smrt; pokud je následkem trestného činu značné narušení životní úrovně nebo kvality života oběti nebo, v případě smrti oběti, osob (blízkým příbuzným), které jsou na oběti finančně závislé nebo za ně oběť má odpovědnost a které nezískaly náhradu škody od pachatele.

Například: Vražda, těžké ublížení na zdraví, znásilnění, sexuální zneužívání nezletilých, domácí násilí nebo vážné ublížení na zdraví, které je následkem trestného činu loupeže.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

 • škoda na majetku / majetková újma: včetně ztrát způsobených trestným činem (například náklady na nemocniční péči, konzultace, léky atd.) a dávek, které již oběť nepobírá (například mzda, která jí během pracovní neschopnosti přestala být vyplácena). Odškodnění za způsobené újmy mohou získat jak přímé, tak nepřímé oběti.
 • Psychická nebo citová újma: přestože této újmě nelze připsat finanční hodnotu, lze za ni získat finanční odškodnění (například újma, která narušuje kvalitu života, důstojnost, dobrou pověst, újma zahrnující fyzickou bolest, psychické obtíže nebo citovou újmu). Odškodnění za způsobenou psychickou nebo citovou újmu mohou získat pouze přímé oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, finanční pomoc může být přiznána blízkým příbuzným, kteří jsou finančně závislí na přímé oběti násilného trestného činu, která zemřela v přímém následku úmyslného násilného jednání, nebo blízcí příbuzní, za které měla taková oběť odpovědnost.

Příbuzní, kteří měli nárok na výživu poskytovanou obětí před její smrtí, mohou mít nárok na odškodnění: například manžel/manželka nebo bývalý manžel/bývalá manželka, rodiče, děti, sourozenci, tety a strýcové, za určitých okolností i nevlastní otec/matka a nesezdaní partneři obou pohlaví, kteří s obětí žili více než dva roky za obdobných podmínek jako sezdané páry.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Nepřímé oběti (blízcí příbuzní) násilných trestných činů mohou odškodnění získat pouze v případě smrti přímé oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Vnitrostátní nebo zahraniční oběti, kterým byly přímo následkem násilného činu spáchaného na území Portugalska, na palubě portugalské lodi či portugalského letadla způsobeny vážné újmy, mohou získat odškodnění za předpokladu, že jsou splněny určité právní požadavky.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit namísto toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Žádost o odškodnění:

a) Oběti trestných činů spáchaných mimo území Portugalska proti portugalským státním příslušníkům nebo občanům EU, které mají své obvyklé bydliště na území Portugalska:

Oběti násilných trestných činů, včetně domácího násilí, spáchaného mimo vnitrostátní území, jejichž obvyklé bydliště je umístěno na území Portugalska, mohou mít nárok na odškodnění od státu, na jehož území byla újma způsobena. V takovém případě je za ověření, zda má žadatel právo na odškodnění ve státě, na jehož území byla újma způsobena, odpovědná Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).

b) Oběti trestných činů v jiném členském státě EU, které mají své obvyklé bydliště v tomto členském státě a které požádají o přiznání zálohy na odškodnění od portugalského státu:

Pokud žadatelé o odškodnění, kteří mají obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, požádali příslušný orgán členského státu, ve kterém mají obvyklé bydliště, o přiznání zálohy na odškodnění od portugalského státu, může být tato žádost příslušným orgánem členského státu, ve kterém má žadatel obvyklé bydliště, přeposlána Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti, která následně rozhodne o přiznání odškodnění, o čemž dotčený příslušný orgán vyrozumí.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Není povinné trestný čin oznamovat donucovacím orgánům. Nicméně orgány se o tom, že se trestný čin stal, dozví a vyšetřování zahájí, pouze pokud bylo podáno trestní oznámení.

Pokud je oběť mladší 16 let, nemůže trestní oznámení podat sama. Oznámení musí být podáno jejími zákonnými zástupci.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost o odškodnění?

Před podáním žádosti není nutné čekat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení. Komise pro ochranu obětí trestné činnosti musí být kontaktována do jednoho roku od spáchání trestného činu.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Není nutné nejprve požadovat odškodnění od pachatele.

I kdyby v rámci trestního řízení nebo mimo něj nebyl uplatněn občanskoprávní nárok na odškodnění z důvodů, které lze přičíst žadateli (například kvůli tomu, že neuplatnil nárok na odškodnění u soudu nebo ho vzal zpět), stále lze nárok na odškodnění uplatnit, přestože bude ponížen o polovinu maximální částky zálohy, která může být státem prostřednictvím Komise pro ochranu obětí trestné činnosti přiznána.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

I v případě, že je totožnost pachatele násilných činů neznámá nebo pachatel nemůže být obžalován a odsouzen z jiného důvodu, je oběť oprávněna získat od státu zálohu na odškodnění prostřednictvím Komise pro ochranu obětí trestné činnosti.

K žádosti, která má být podána ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti a ve které je žádáno o přiznání zálohy na odškodnění, musí být přiloženy dokumenty, které doloží tvrzené skutečnosti, zejména popis způsobené škody, pracovní neschopnost, zdravotní dokumentace atd.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano. Zpravidla se o odškodnění žádá v rámci trestního řízení. Oběť musí do konce vyšetřování policii nebo státnímu zastupitelství oznámit, že má v úmyslu žádat o odškodnění, například v rámci podání výpovědi. Když oběť obdrží oznámení o obžalobě obviněného, má 20denní lhůtu, během níž může žádost podat.

Žádost o odškodnění nebo zálohu na odškodnění musí oběť ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti podat do jednoho roku od spáchání trestného činu. Pokud byla oběť v okamžiku spáchání trestného činu nezletilá, může o přiznání zálohy na odškodnění od státu žádat až jeden rok před dosažením zletilosti nebo přiznáním plné svéprávnosti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Bude se odškodnění například vztahovat na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.),
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení),
  • ušlý zisk za dobu léčby a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.),
  • ztrátu příležitostí,
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla ke vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy,
  • odškodnění za ukradený či poškozený osobní majetek.

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci),
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Záloha na odškodnění oběti domácího násilí se zpravidla poskytuje ve formě měsíční platby po dobu 6 měsíců, kterou lze prodloužit o dalších 6 měsíců. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech zvláštní potřeby a nedostatku prostředků k živobytí může být vyplacena v jediné splátce.

V případě násilné trestné činnosti je záloha na odškodnění oběti trestné činnosti poskytnuta v jediné splátce, která může být poskytnuta formou roční platby.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou obdržím?

Výši odškodnění, která může být přiznána, může Komise snížit nebo odškodnění zamítnout na základě chování oběti před spácháním trestných činů, během něj či po něm nebo na základě jejích styků s pachatelem nebo jeho okolím nebo pokud je chování oběti v rozporu se smyslem pro spravedlnost a veřejným pořádkem.

Pokud však jde o snížení nebo zamítnutí odškodnění, chování oběti nebo žadatele není podstatné, byla-li škoda způsobena pozemním motorovým vozidlem nebo pokud se v konkrétních případech uplatní pravidla týkající se pracovních úrazů nebo úrazů ve službě.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Při rozhodování o poskytnutí zálohy na odškodnění a při stanovení výše odškodnění se vezme v úvahu následující:

 • značné narušení životní úrovně nebo kvality života, pokud jde o násilné trestné činy,
 • závažné finanční strádání oběti, pokud jde o trestné činy domácího násilí.

V případě násilných trestných činů jsou rovněž brány v úvahu veškeré částky, které oběť získá z jiných zdrojů, konkrétně od pachatele nebo ze zdrojů sociálního zabezpečení, to se však v zásadě netýká částek, které jsou získány ze soukromého životního pojištění nebo úrazového pojištění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Rozhodnutí o odškodnění vezme v úvahu i to, že náhrada škody nebyla získána v rámci trestního řízení vedeného proti pachateli, nebo pokud je pravděpodobné, že pachatel odškodnění neposkytne a neexistuje jiný zdroj účinné nebo dostatečné náhrady škody.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítává?

V případě obětí násilných trestných činů se výše odškodnění vypočítává v souladu s principy spravedlnosti a s ohledem na částky, které již oběť obdržela z jiných zdrojů (například od pachatele nebo v rámci sociálního zabezpečení).

V případě žádosti o náhradu ušlého zisku (částky, které oběti přestaly být vypláceny) vezme Komise pro ochranu obětí trestné činnosti v úvahu přiznání oběti k dani z příjmu za poslední 3 roky před spácháním trestných činů. . Pokud oběť zemře, za rozhodné se považuje daňové přiznání žadatele (blízkého příbuzného), nebo pokud daňové přiznání nemá, je výpočet odškodnění založen na příjmu, který nepřesahuje zaručenou měsíční minimální mzdu.

Konkrétně, pokud jde o případy domácího násilí, určí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti výši odškodnění v souladu s principy spravedlnosti. Jedním z rozhodných kritérií pro přiznání zálohy na odškodnění pro oběti domácího násilí je to, že oběť následkem trestné činnosti vážně finančně strádá. Z toho důvodu musí být oznámeny veškeré změny týkající se finanční nebo rodinné situace.

Částky, které oběť obdržela na základě soukromého životního pojištění nebo úrazového pojištění, se vezmou v úvahu při rozhodování o výši odškodnění na základě principů spravedlnosti.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Pokud oběť podá ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti žádost o přiznání zálohy na odškodnění, musí mimo jiné uvést, o jakou částku odškodnění žádá.

Pokud jde o případy obětí násilné trestné činnosti, maximální částka, kterou každá oběť může získat v případě smrti nebo vážného zranění, je 34 680 EUR.

V případě smrti nebo vážného zranění několika osob následkem stejného trestného činu je záloha na odškodnění omezena na maximální částku 30 600 EUR pro každou osobu a zároveň nemůže celkově přesáhnout částku 91 800 EUR.

Pokud je záloha vyplacena formou roční platby, je maximální limit této částky 4 080 EUR. Pokud se oběťmi stejného trestného činu stalo několik osob, celková částka nesmí překročit 12 240 EUR.

Pokud jde o trestné činy domácího násilí, částka, která může být přiznána, nesmí překročit měsíční ekvivalent zaručené minimální měsíční mzdy po dobu 6 měsíců (kterou lze prodloužit o dalších 6 měsíců). Pokud jde o případy zvláštní finanční potřeby, o přiznání poskytnutí zálohové platby na odškodnění může být zažádáno i před ukončením vyšetřování (instrução) zvláštních okolností, pokud nebyly oznámeny změny výše částek, které mají být přiznány.

*Hodnoty z roku 2019

Očekává se ode mě, že ve formuláři žádosti uvedu částku? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, tento údaj musí být ve formuláři uveden.

Pokud jde o případy odškodnění jiným členským státem Evropské unie, kdy tento členský stát podal žádost o přiznání odškodnění ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti a za předpokladu, že žadatel má obvyklé bydliště v Portugalsku, informuje Komise pro ochranu obětí trestné činnosti žadatele o tom, jak vyplnit žádost o odškodnění a požadované podpůrné dokumenty.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

V případě poskytnutí platby nebo odškodnění, kterým oběť jakýmkoli způsobem získá účinnou náhradu nebo odškodnění za svou újmu, Komise pro ochranu obětí trestné činnosti bude požadovat, aby částečně nebo celkově vyplacené částky vrátila zpět.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Záloha může být poskytnuta za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a) Pro oběti násilných trestných činů:

 • trestný čin se stal na území Portugalska nebo se stal mimo území Portugalska, ale byl namířený proti portugalským občanům nebo občanům členských států EU, za předpokladu, že nemají nárok na odškodnění ve státě, na jehož území se trestný čin stal,
 • následkem trestného činu byla oběť v dočasné pracovní neschopnosti po dobu alespoň 30 dnů nebo zemřela,
 • trestným činem bylo způsobeno závažné narušení života oběti nebo značné narušení kvality jejího života, přičemž tyto dva požadavky jsou kumulativní,
 • náhrada způsobených újem nebyla poskytnuta z jiných zdrojů – buď od pachatele, nebo z vlastního pojištění,
 • na oběť se nevztahují výjimky uvedené v zákoně a zejména nebylo chování oběti před trestným činem, během něj a po něm v rozporu se smyslem pro veřejný pořádek a spravedlnost.

b) Pro oběti trestných činů domácího násilí:

 • pokud jste se stali obětí fyzického nebo psychického týrání, včetně tělesných trestů, zbavení svobody nebo sexuálních trestných činů, bez ohledu na to, zda se tak dělo opakovaně,
 • pokud byl trestný čin spáchán proti nezletilému, v přítomnosti nezletilého, ve sdílené domácnosti nebo v domácnosti oběti nebo
 • pokud osobní údaje, včetně obrazových a zvukových údajů, které mají dopad na soukromí jedné z obětí, byly sdíleny na internetu nebo byly jiným způsobem sdíleny s širokou veřejností bez ohledu na souhlas oběti a
 • pokud oběť následkem trestného činu vážně finančně strádá a
 • trestný čin se stal na území Portugalska nebo se stal mimo území Portugalska, ale byl namířený proti portugalským občanům nebo občanům členských států EU, za předpokladu, že nemají nárok na odškodnění ve státě, na jehož území se trestný čin stal (Komise pro ochranu obětí trestné činnosti musí tyto okolnosti ověřit),
 • na oběť se nevztahují výjimky uvedené v zákoně a zejména chování oběti nebylo před trestným činem, během něj a po něm v rozporu se smyslem pro veřejný pořádek a spravedlnost.

Bez ohledu na to, zda je trestný čin násilným trestným činem nebo trestným činem domácího násilí, předtím než Komise pro ochranu obětí trestné činnosti učiní závěr ohledně posouzení, zda bude odškodnění přiznáno, je možné okamžitě v případě zjevné finanční potřeby získat částku ve formě odškodnění, o kterém bude rozhodnuto později.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti může podle svého uvážení rozhodnout ve věcech, ve kterých se objeví nové skutečnosti v již rozhodnutých věcech nebo zvláštní okolnosti, které se odchylují od pravidel (která Komise sama již dříve vypracovala) ohledně výše odškodnění přiděleného s ohledem na různé druhy okolností.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

a) formulář státního odškodnění obětí násilných trestných činů

Požadované dokumenty:

 • kompletně vyplněný formulář žádosti,
 • uvedení výše požadovaného odškodnění,
 • daňové přiznání s uvedením příjmu oběti (nebo žadatele, pokud není přímou obětí trestného činu) za rok předcházející trestnému činu, za rok, ve kterém se trestný čin stal, a za rok po spáchání trestného činu,
 • výpis z trestního spisu týkající se dotčené věci s kopií rozsudku s vyznačením data, kdy nabyl právní moci,
 • procesní plnou moc, pokud je žádost podána zástupcem,
 • jmenování právního zástupce v případě automaticky jmenovaného zástupce.

b) formulář státního odškodnění obětí trestných činů domácího násilí

Požadované dokumenty:

 • kompletně vyplněný formulář žádosti,
 • uvedení výše požadovaného odškodnění,
 • stav oběti nebo stav zvláště zranitelné oběti,
 • kopii policejní zprávy nebo trestního oznámení,
 • pokud je oběti poskytnuto útočiště, zprávu týkající se její finanční, sociální a rodinné situace.

Je třeba uhradit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne. Žádost je osvobozena od hrazení jakýchkoli nákladů nebo výdajů obětí a dokumenty a osvědčení, které je nezbytné k žádosti přiložit, lze také získat zdarma.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC) je orgánem Ministerstva spravedlnosti odpovědným za rozhodování o žádostech o odškodnění státem podaných oběťmi násilných trestných činů a oběťmi domácího násilí ve vnitrostátním řízení.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ke Komisi pro ochranu obětí trestné činnosti (viz předchozí odpověď)

Sídlo a kontakty:

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes)

 • Adresa: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisboa
 • Tel.: (+351) 21 322 24 90
 • Fax: (+351) 21 322 24 91
 • Email: correio.cpvc@sg.mj.pt

Provozní doba:

 • Pondělí až pátek 9:30 – 12:30; 14:00 – 16:30

Více informací naleznete na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Není nutné, aby oběť byla během rozhodovacího řízení přítomna, s výjimkou případů, kdy Komise pro ochranu obětí trestné činnosti přítomnost oběti považuje za nezbytnou.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Po doručení žádosti o odškodnění má Komise pro ochranu obětí trestné činnosti jednoměsíční lhůtu na to, aby žádost analyzovala a přijala nezbytná opatření. O přiznání odškodnění a jeho výši Komise pro ochranu obětí trestné činnosti rozhodne ihned po uplynutí této jednoměsíční lhůty.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, mohu ho napadnout?

Ano. Pokud se žadatel domnívá, že rozhodnutí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti je chybné, může do 15 dnů zaslat Komisi stížnost. Prostřednictvím žádosti žadatel uvede, na jakém základě žádost podává, a předloží veškeré důkazy, které považuje za vhodné.

Komise má dále 30denní lhůtu, aby stížnost přezkoumala a rozhodla o ní, přičemž může napadený úkon potvrdit, zrušit, anulovat, doplnit nebo nahradit.

Pokud není žadatel s rozhodnutím o stížnosti spokojen, může toto rozhodnutí napadnout u správního soudu.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na internetových stránkách Komise pro ochranu obětí trestné činnosti: Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Existují dva formuláře: jeden pro oběti násilných trestných činů a jeden pro oběti trestných činů domácího násilí.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC): https://cpvc.mj.pt/. Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/.

Portugalské sdružení na podporu obětí (Associação Portuguesa de apoio à Vítima, APAV): Odkaz se otevře v novém okně.http://www.apav.pt/.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Stát zajistí, aby v případě násilných trestných činů nebo trestných činů domácího násilí měly oběti přístup k právnímu poradenství, a pokud to bude nezbytné, i k následné bezplatné právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC):

 • osobně – Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabon, od pondělí do pátku, od 9:30 do 12:30 a od 14:00 do 16:30,
 • poštou, prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Komise,
 • emailem: Odkaz se otevře v novém okně.correio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online, vyplněním formuláře pro oběti násilných trestných činů nebo oběti trestných činů domácího násilí (Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/),
 • telefonicky: (+351) 213 222 490, hovory zpoplatněné sazbou za pevnou linku, od 9:30 do 12:30 a od 14:00 do 16:30.

Portugalské sdružení na podporu obětí (APAV):

 • telefonní linka na podporu obětí: (+351) 116 006 (od 9:00 do 21:00 v pracovní dny);
 • online, prostřednictvím stránek sdružení: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.apav.pt/ (dostupné v portugalštině, angličtině, ruštině, čínštině) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://infovitimas.pt/pt/app/
 • služba tlumočníka do znakového jazyka prostřednictvím videa/SERV IIN – prostřednictvím videohovoru (+351 12 472), od 10:00 do 18:00 v pracovní dny.

Komise pro občanství a rovnost žen a mužů (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Informační služba pro oběti domácího násilí (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (poskytuje informace o právech obětí a o zdrojích, které jsou dostupné na vnitrostátním území a kde může být poskytnuta psychologická a sociální podpora a právní informace) – telefonicky: (+351) 800 202 148 (bezplatná, anonymní a důvěrná služba dostupná nepřetržitě).
Poslední aktualizace: 13/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Rumunsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Finanční odškodnění je poskytováno obětem těchto trestných činů: pokus o vraždu a zabití podle článků 188 a 189 trestního zákoníku, ublížení na zdraví podle článku 194 trestního zákoníku, úmyslný trestný čin mající za následek ublížení na zdraví oběti, znásilnění, pohlavní styk s nezletilou osobou a sexuální útok podle článků 218–220 trestního zákoníku, obchodování s lidmi a obchodování s nezletilými podle článků 210 a 211 trestního zákoníku, terorismus a jakýkoli jiný úmyslný násilný trestný čin.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Finanční odškodnění je přiznáno:

 • obětem: za náklady na hospitalizaci a jiné kategorie nákladů na léčení, které oběti vznikly; za majetkovou újmu vyplývající ze zničení, úbytku či nepoužitelnosti majetku oběti nebo z deprivace oběti v důsledku spáchání trestného činu; za zisk, o nějž oběť přišla v důsledku spáchaného trestného činu;
 • manželovi/manželce, dětem a osobám finančně závislým na zesnulých osobách: za náklady na pohřeb; výživné, o něž oběť přišla v důsledku spáchaného trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Finanční odškodnění je na žádost přiznáno podle této kapitoly těmto kategoriím obětí:

 1. osobám, které se staly obětí těchto trestných činů: pokus o vraždu a zabití podle článků 188 a 189 trestního zákoníku, ublížení na zdraví podle článku 194 trestního zákoníku, úmyslný trestný čin mající za následek ublížení na zdraví oběti, znásilnění, pohlavní styk s nezletilou osobou a sexuální útok podle článků 218–220 trestního zákoníku, obchodování s lidmi a obchodování s nezletilými podle článků 210 a 211 trestního zákoníku, terorismus a jakýkoli jiný úmyslný násilný trestný čin;
 2. manželovi/manželce, dětem a osobám finančně závislým na osobách, jež zemřely v důsledku výše uvedených trestných činů.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, finanční pomoc může obdržet nejbližší rodina (dědicové) – příbuzní v druhém stupni a osoby sešvagřené do druhého stupně – oběti, která nezemřela, ale která jako přímý důsledek úmyslně spáchaného násilného trestného činu utrpěla vážnou újmu.

Finanční odškodnění je na žádost přiznáno následujícím kategoriím obětí:

 1. osobám, které se staly obětí těchto trestných činů: pokus o vraždu a zabití podle článků 188 a 189 trestního zákoníku, ublížení na zdraví podle článku 194 trestního zákoníku, úmyslný trestný čin mající za následek ublížení na zdraví oběti, znásilnění, pohlavní styk s nezletilou osobou a sexuální útok podle článků 218–220 trestního zákoníku, obchodování s lidmi a obchodování s nezletilými podle článků 210 a 211 trestního zákoníku, terorismus a jakýkoli jiný úmyslný násilný trestný čin;
 2. manželovi/manželce, dětem a osobám finančně závislým na osobách, jež zemřely v důsledku výše uvedených trestných činů.

Finanční odškodnění je výše uvedeným obětem přiznáno, pokud byl trestný čin spáchán na území Rumunska a oběť je:

 1. rumunským občanem;
 2. cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti s oprávněným pobytem v Rumunsku;
 3. občanem členského státu EU, který se v den spáchání trestného činu oprávněně zdržuje na území Rumunska, nebo
 4. cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, kteří mají pobyt na území členského státu EU a kteří se v den spáchání trestného činu oprávněně zdržují na území Rumunska.

V případě obětí nezařazených do výše uvedených kategorií osob je finanční odškodnění přiznáno podle mezinárodních úmluv, jejichž je Rumunsko smluvní stranou.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Finanční odškodnění je obětem přiznáno, pokud byl trestný čin spáchán na území Rumunska a oběť je:

 1. rumunským občanem;
 2. cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti pobývající v Rumunsku legálně;
 3. občanem členského státu EU, který se v den spáchání trestného činu oprávněně zdržuje na území Rumunska, nebo
 4. cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, kteří mají pobyt na území členského státu EU a kteří se v den spáchání trestného činu oprávněně zdržují na území Rumunska.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Nikoli. Finanční odškodnění je obětem přiznáno, pokud byl trestný čin spáchán na území Rumunska.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano. Finanční odškodnění je obětem přiznáno pouze tehdy, pokud trestný čin oznámily orgánům činným v trestním řízení nebo soudu do 60 dnů od jeho spáchání, nebo v případě manžela/manželky, dětí a osob závislých na zesnulých osobách do 60 dnů ode dne, k němuž se oběť dozvěděla o spáchání trestného činu.

Jestliže oběť nebyla fyzicky nebo psychicky schopna oznámit trestný čin orgánům činným v trestním řízení, počítá se 60denní lhůta ode dne, kdy byla schopna tak učinit.

Oběti mladší osmnácti let a oběti, na něž se vztahuje zákaz, nemají povinnost oznámit spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení. V souvislosti se spácháním trestného činu se na orgány činné v trestním řízení může obrátit zákonný zástupce nezletilého či osoby, na kterou se vztahuje zákaz.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Nikoli. Oběť může podat Komisi pro finanční odškodnění obětí trestných činů (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) žádost o zálohu na finanční odškodnění do výše odpovídající deseti vnitrostátním hrubým minimálním základním mzdám, jak je stanoveno pro rok, v němž oběť požádala o zálohu.

O zálohu lze požádat v žádosti o finanční odškodnění nebo v samostatné žádosti, která může být podána kdykoli po oznámení trestného činu orgánům činným v trestním řízení nebo soudu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání žádosti o odškodnění. Je-li o zálohu požádáno v samostatné žádosti, uvede se v ní rovněž stádium soudního řízení.

Záloha je přiznána, nachází-li se oběť ve složité finanční situaci.

Žádost oběti o zálohu na finanční odškodnění je vyřízena do 30 dnů ode dne podání žádosti dvěma soudci Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů.

Je-li žádost o finanční odškodnění zamítnuta, musí oběť zálohovou platbu vrátit, vyjma případu, kdy byla žádost o finanční odškodnění zamítnuta pouze z toho důvodu, že pachatel není v platební neschopnosti nebo pohřešován.

Oběť, která obdržela zálohu na finanční odškodnění, ji musí vrátit, pokud ve stanovených lhůtách nepodala žádost o finanční odškodnění.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ano. Je-li pachatel znám, může být oběti finanční odškodnění přiznáno, pokud podala žádost; oběť se připojila ke společné občanskoprávní žalobě v rámci trestního řízení, pachatel je v platební neschopnosti nebo se pohřešuje, oběť nezískala za vzniklou újmu odškodnění v plné výši od pojišťovny.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano. Není-li pachatel znám, může oběť podat žádost o finanční odškodnění tehdy, pokud za vzniklou újmu nezískala od pojišťovny odškodnění v plné výši.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Je-li pachatel znám, může být oběti finanční odškodnění přiznáno, jsou-li splněny tyto požadavky:

 • oběť podala žádost o finanční odškodnění do jednoho roku, dle daného případu:
  1. ode dne, kdy trestní soud pravomocně rozhodl o uložení trestu nebo o zproštění obžaloby a přiznal finanční odškodnění v rámci občanskoprávního řízení, nebo vydal rozhodnutí o zproštění obžaloby či rozhodnutí o ukončení trestního řízení;
  2. ode dne, k němuž státní zástupce nařídil zastavit stíhání s ohledem na určité osoby nebo ukončit trestní stíhání,
  3. ode dne, k němuž bylo vydáno rozhodnutí nezahájit trestní stíhání,
 • oběť se připojila ke společné občanskoprávní žalobě v rámci trestního řízení,
 • pachatel je v platební neschopnosti nebo se pohřešuje,
 • oběť nezískala za vzniklou újmu odškodnění v plné výši od pojišťovny.

Není-li pachatel znám, může oběť podat žádost o finanční odškodnění do tří let od spáchání trestného činu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Finanční odškodnění je přiznáno:

 • obětem: za náklady na hospitalizaci a jiné kategorie nákladů na léčení, které oběti vznikly; za majetkovou újmu vyplývající ze zničení, úbytku či nepoužitelnosti majetku oběti nebo z deprivace oběti v důsledku spáchání trestného činu; za zisk, o nějž oběť přišla v důsledku spáchaného trestného činu;
 • manželovi/manželce, dětem a osobám finančně závislým na zesnulých osobách: za náklady na pohřeb; výživné, o něž oběť přišla v důsledku spáchaného trestného činu.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Pomoc je poskytnuta ve formě jednorázové platby.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Finanční odškodnění není přiznáno, pokud:

 • bylo zjištěno, že k činu nedošlo nebo není stanoven v trestněprávních předpisech, nebo byl spáchán při oprávněné obraně před útokem na oběť,
 • oběť byla pravomocně odsouzena za účast v organizované zločinecké skupině,
 • oběť byla pravomocně odsouzena za trestný čin vraždy, zabití a vraždy prvního stupně, těžké ublížení na zdraví, úmyslný trestný čin mající za následek těžké ublížení na zdraví oběti, znásilnění, pohlavní styk s nezletilou osobou a sexuální perverzi,
 • soud uzná pachateli polehčující okolnost týkající se překročení mezí oprávněné obrany před útokem na oběť nebo polehčující okolnost týkající se provokace.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

K finanční situaci se nepřihlíží.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Od částky finančního odškodnění, kterou stát přizná oběti, se odečtou částky zaplacené pachatelem jako občanskoprávní odškodnění a příspěvek, který oběť získala od pojišťovny za újmu způsobenou spáchaným trestným činem.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Finanční odškodnění je přiznáno oběti za níže uvedené kategorie újmy, která jim byla způsobena v důsledku spáchaného trestného činu:

 1. obětem těchto trestných činů: pokus o vraždu a zabití, ublížení na zdraví, úmyslný trestný čin mající za následek ublížení na zdraví oběti, znásilnění, pohlavní styk s nezletilou osobou a sexuální útok, obchodování s lidmi a obchodování s nezletilými, terorismus a jakékoli jiné úmyslné násilné trestné činy;
  1. za náklady na hospitalizaci a jiné kategorie nákladů na léčení, které oběti vznikly;
  2. za majetkovou újmu vyplývající ze zničení, úbytku či nepoužitelnosti majetku oběti nebo z deprivace oběti v důsledku spáchání trestného činu;
  3. za zisk, o nějž oběť přišla v důsledku spáchaného trestného činu;
 2. obětem, které jsou manželem/manželkou, dětmi a osobami finančně závislými na osobách, jež zemřely v důsledku výše uvedených trestných činů:
  1. za náklady na pohřeb;
  2. za výživné, o něž oběť přišla v důsledku spáchaného trestného činu.

Finanční odškodnění za hmotnou škodu uvedenou v bodě 2 písm. a) je přiznáno do výše odpovídající deseti vnitrostátním hrubým minimálním základním mzdám, jak je stanoveno pro rok, v němž oběť podala žádost o finanční odškodnění.

Od částky finančního odškodnění, kterou stát přizná oběti, se odečtou částky zaplacené pachatelem jako občanskoprávní odškodnění a příspěvek, který oběť získala od pojišťovny za újmu způsobenou spáchaným trestným činem.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Finanční odškodnění za hmotnou škodu je přiznáno do výše odpovídající deseti vnitrostátním hrubým minimálním základním mzdám, jak je stanoveno pro rok, v němž oběť podala žádost o finanční odškodnění.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano. Žádost o finanční odškodnění musí uvádět:

 1. příjmení, jméno, státní příslušnost, datum a místo narození, bydliště nebo pobyt oběti;
 2. datum, místo a okolnosti spáchání trestného činu vedoucího ke vzniku újmy;
 3. kategorie škod způsobených spáchaným trestným činem, jež spadají do oblasti působnosti čl. 27 odst. 1;
 4. v příslušném případě orgán činný v trestním řízení nebo soud a datum podání trestního oznámení;
 5. v příslušném případě číslo a datum rozsudku nebo aktu orgánu činného v trestním řízení, jak je stanoveno v čl. 24 odst. 1 písm. a);
 6. způsobilost manžela/manželky, dítěte nebo osoby závislé na zesnulé osobě v případě obětí podle čl. 21 odst. 1 písm. b);
 7. rejstřík trestů;
 8. částky vyplacené jako odškodnění pachatelem nebo příspěvek, který oběť obdržela od pojišťovny za újmu způsobenou spáchaným trestným činem;
 9. výši požadovaného finančního odškodnění.

K této žádosti se připojí kopie dokumentů dokládajících údaje uvedené v žádosti o finanční odškodnění, jakož i jakékoli jiné dokumenty, jež má oběť k dispozici a které jsou užitečné pro vyřízení žádosti.

Podle zákona je možné obdržet poradenství nikoli od soudu, nýbrž od služeb podpory obětí trestných činů (které jsou zřízeny v rámci generálních ředitelství pro sociální zabezpečení a péči o dítě podle zákona č. 211/2004 o určitých opatřeních týkajících se poskytování informací, podpory a ochrany obětem trestných činů), a to po posouzení za účelem zjištění potřeby pomoci u dotyčné oběti.

V rámci organizační struktury každého generálního ředitelství je zřízen odbor podpory obětí trestných činů za účelem poskytování podpůrných a ochranných služeb obětem trestných činů, v němž působí nejméně tři specialisté, konkrétně: sociální asistent, psycholog, právní poradce.

Postup poskytování informací, podpory a ochrany obětem trestných činů zahrnuje tyto fáze:

 1. identifikace: zjištění způsobilosti oběti trestného činu pro účely tohoto zákona;
 2. odkázání – nasměrování oběti na služby podpory obětí trestných činů a na oddělení a poskytovatele sociálních služeb uvedených v čl. 3 odst. 1;
 3. prvotní informace – poskytnutí obecných informací oběti ohledně práv a služeb, které může využít;
 4. posouzení situace oběti službou podpory obětí trestných činů a odděleními a poskytovateli sociálních služeb podle čl. 3 odst. 1 za účelem stanovení podpůrných a ochranných opatření, jež může využít;
 5. poskytnutí služeb podpory a ochrany;
 6. sledování a hodnocení služeb podpory a ochrany.

Služby podpory a ochrany poskytují oběti trestného činu nebo jejím rodinným příslušníkům generální ředitelství bezplatně na žádost oběti nebo jejích rodinných příslušníků a mohou je poskytovat rovněž veřejné služby sociální pomoci v rámci obcí, měst a společenství, jakož i soukromí poskytovatelé sociálních služeb.

Žádost o služby podpory a ochrany se podává generálnímu ředitelství, může však být adresována rovněž soukromému či veřejnému poskytovateli sociálních služeb, přičemž v tomto případě musí poskytovatel písemně informovat generální ředitelství, v jehož obvodu má příjemce příslušné služby bydliště nebo pobyt.

Podle zjištěných potřeb mohou být oběti odkázány rovněž na sociální, vzdělávací nebo zdravotní služby či jiné služby obecného zájmu v blízkosti, jež jsou poskytovány podle zákona.

Služby podpory a ochrany poskytované obětem trestných činů a jejich rodinným příslušníkům mohou zahrnovat:

 1. informace o právech oběti;
 2. psychologické poradenství, poradenství ohledně rizika sekundární a opakované viktimizace nebo zastrašování či msty;
 3. poradenství ohledně finančních a praktických záležitostí v návaznosti na trestný čin;
 4. služby sociálního začleňování / reintegrace;
 5. emocionální a sociální podporu za účelem sociální reintegrace;
 6. informace a poradenství týkající se úlohy oběti v trestním řízení, včetně přípravy na účast v řízení. Tyto informace a služby nezahrnují bezplatnou právní pomoc pro oběti určitých trestných činů podle článků 14–20 zákona č. 211/2004 o určitých opatřeních týkajících se poskytování informací, podpory a ochrany obětem trestných činů nebo právní pomoc pro poškozené osoby podle zákona č. 135/2010 o trestním řádu, v platném znění;
 7. případně odkázání oběti na jiné specializované služby: sociální služby, zdravotní služby, služby zaměstnanosti, vzdělávací či jiné služby obecného zájmu poskytované podle zákona.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano. Od částky finančního odškodnění, kterou stát přizná oběti, se odečtou částky zaplacené pachatelem jako občanskoprávní odškodnění a příspěvek, který oběť získala od pojišťovny za újmu způsobenou spáchaným trestným činem.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Oběť může podat Komisi pro finanční odškodnění obětí trestných činů (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) žádost o zálohu na finanční odškodnění do výše odpovídající deseti vnitrostátním hrubým minimálním základním mzdám, jak je stanoveno pro rok, v němž oběť požádala o zálohu.

O zálohu lze požádat v žádosti o finanční odškodnění nebo v samostatné žádosti, která může být podána kdykoli po oznámení trestného činu orgánům činným v trestním řízení nebo soudu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání žádosti o odškodnění.

Záloha je přiznána, nachází-li se oběť ve složité finanční situaci.

Je-li žádost o finanční odškodnění zamítnuta, musí oběť zálohovou platbu vrátit, vyjma případu, kdy byla žádost o finanční odškodnění zamítnuta pouze z toho důvodu, že pachatel není v platební neschopnosti nebo pohřešován.

Oběť, která obdržela zálohu na finanční odškodnění, ji musí vrátit, pokud ve stanovených lhůtách nepodala žádost o finanční odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Zákon č. 211/2004 o určitých opatřeních týkajících se poskytování informací, podpory a ochrany obětem trestných činů nestanoví jiné omezení než podle čl. 27 odst. 2, tj. deset vnitrostátních hrubých minimálních základních mezd, jak je stanoveno pro rok, v němž oběť podala žádost o finanční odškodnění.

Pokud se hodnota škody zvýšila, lze podat novou žádost o finanční odškodnění.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

K této žádosti se připojí kopie dokumentů dokládajících údaje uvedené v žádosti o finanční odškodnění, jakož i jakékoli jiné dokumenty, jež má oběť k dispozici a které jsou užitečné pro vyřízení žádosti (např. rozsudky, stvrzenky, faktury nebo dokumenty, které mohou sloužit jako doklad o platbě, zdravotní dokumentace, znalecké posudky).

Žádost o finanční odškodnění musí obsahovat níže uvedené informace, nebo k ní musí být případně připojeny podpůrné dokumenty dokládající tyto informace:

 1. příjmení, jméno, státní příslušnost, datum a místo narození, bydliště nebo pobyt oběti;
 2. datum, místo a okolnosti, spáchání trestného činu, jímž došlo ke vzniku újmy;
 3. kategorie škody vzniklé v důsledku spáchání těchto trestných činů: pokus o vraždu a zabití, ublížení na zdraví, úmyslný trestný čin mající za následek ublížení na zdraví oběti, znásilnění, pohlavní styk s nezletilou osobou a sexuální útok, obchodování s lidmi a obchodování s nezletilými, terorismus a jakékoli jiné úmyslné násilné trestné činy;
 4. případně orgán činný v trestním řízení nebo soud a datum podání trestního oznámení;
 5. případně číslo a datum rozsudku nebo dokumentu orgánu činného v trestním řízení, je-li pachatel znám, oběť podala žádost o finanční odškodnění do jednoho roku ode dne, kdy trestní soud vynesl pravomocný rozsudek o uložení trestu nebo zproštění obžaloby a přiznal finanční odškodnění v rámci občanskoprávního řízení nebo vydal rozhodnutí o ukončení trestního řízení, nebo ode dne, kdy státní zástupce nařídil uzavření případu;
 6. způsobilost manžela/manželky, dítěte nebo osoby závislé na zesnulé osobě, u obětí, které jsou manželem/manželkou, dětmi a osobami závislými na osobách, které zemřely v důsledku spáchání těchto trestných činů: pokus o vraždu a zabití, ublížení na zdraví, úmyslný trestný čin mající za následek ublížení na zdraví oběti, znásilnění, pohlavní styk s nezletilou osobou a sexuální útok, obchodování s lidmi a obchodování s nezletilými, terorismus a jakékoli jiné úmyslné násilné trestné činy;
 7. rejstřík trestů;
 8. částky vyplacené jako odškodnění pachatelem nebo příspěvek, který oběť obdržela od pojišťovny za újmu způsobenou spáchaným trestným činem.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Nikoli. Žádost o finanční odškodnění a žádost o zálohu na finanční odškodnění jsou osvobozeny od kolkovného.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ve vnitrostátních věcech se žádost o finanční odškodnění podává okresnímu soudu, v jehož obvodu má oběť bydliště, a vyřizují ji dva soudci Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, která je zřízena v rámci každého okresního soudu.

V přeshraničních věcech je rumunským rozhodujícím orgánem určeným podle čl. 3 odst. 2 okresní soud v Bukurešti – Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukurešť, PSČ 030823
Tel. č.: +40 214083600, +40 214083700
Fax: +40 213187731
E-mail:  Odkaz se otevře v novém okně.tribunalul.bucuresti@just.ro

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Ve vnitrostátních věcech se žádost o finanční odškodnění podává okresnímu soudu, v jehož obvodu má oběť bydliště, a vyřizují ji dva soudci Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, která je zřízena v rámci každého okresního soudu.

V přeshraničních věcech je v případě, že trestný čin byl spáchán na území Rumunska a obětí je občan členského státu EU, který se oprávněně zdržuje na území Rumunska v den, kdy byl trestný čin spáchán, nebo cizí státní příslušník či osoba bez státní příslušnosti, kteří mají pobyt na území členského státu EU a kteří se v den spáchání trestného činu oprávněně zdržují na území Rumunska, rumunským rozhodujícím orgánem určeným podle čl. 3 odst. 2 okresní soud v Bukurešti – Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bukurešť, PSČ 030823
Tel. č.: +40 214083600, +40 214083700
Fax: +40 213187731
E-mail:  Odkaz se otevře v novém okně.tribunalul.bucuresti@just.ro

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Nikoli. Žádost o finanční odškodnění a žádost o zálohu na finanční odškodnění je projednána neveřejně a oběť je na toto jednání předvolána. Povinná je účast státního zástupce.

Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, která je složena ze dvou soudců, může vyslechnout osoby, vyžádat si dokumentaci a provést jiné dokazování, jež považuje za užitečné pro vyřízení žádosti.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Jeden až dva roky.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Komise může v rozhodnutí stanovit kterékoli z těchto řešení:

 1. žádost schválit, stanovit výši finančního odškodnění nebo případně zálohy na finanční odškodnění;
 2. žádost zamítnout, nejsou-li splněny zákonem stanovené požadavky pro poskytnutí finančního odškodnění nebo případně zálohy na finanční odškodnění.

Rozhodnutí o vyřízení žádosti o finanční odškodnění nebo žádosti o zálohu na finanční odškodnění je doručeno oběti. Rozhodnutí lze napadnout u odvolacího soudu do patnácti dnů od doručení.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formulář žádosti o finanční odškodnění v přeshraničních věcech je připojen Word(15 Kb)roOdkaz se otevře v novém okně.nařízení ministra spravedlnosti č. 1319/C ze dne13. května 2008.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Bude upřesněno.

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Oběť může na žádost obdržet bezplatnou právní pomoc.

Žádost o bezplatnou právní pomoc se podává okresnímu soudu, v jehož obvodu má oběť bydliště, a vyřizují ji dva soudci Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, a to do patnácti dnů ode dne podání.

K žádosti o bezplatnou právní pomoc se připojí kopie dokumentů dokládajících údaje uvedené v žádosti, jakož i jakékoli jiné dokumenty, jež má oběť k dispozici a které jsou užitečné pro vyřízení žádosti.

Žádost o bezplatnou právní pomoc je projednána neveřejně a oběť je na toto jednání předvolána.

Pokud si oběť nezvolila obhájce, musí závěr ohledně schválení žádosti o bezplatnou právní pomoc obsahovat také ustanovení obhájce z úřední pravomoci podle zákona č. 51/1995 o organizaci a výkonu povolání advokáta, znovu zveřejněného, v platném znění, a podle předpisů o výkonu advokacie.

Závěr ohledně schválení žádosti o bezplatnou právní pomoc je sdělen oběti.

Rozhodnutí, kterým se žádost o bezplatnou právní pomoc zamítá, je předloženo k přezkumu okresnímu soudu, k němuž patří Komise pro finanční odškodnění obětí trestných činů, a to na žádost oběti do patnácti dnů od doručení. Přezkum provádí senát složený ze dvou soudců.

Bezplatná právní pomoc je oběti během celého řízení přiznána do výše odpovídající dvěma vnitrostátním hrubým minimálním základním mzdám, jak je stanoveno pro rok, ve kterém oběť podala žádost o bezplatnou právní pomoc. Finanční prostředky potřebné pro poskytování bezplatné právní pomoci se poskytují ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu ministerstva spravedlnosti.

Výše uvedená ustanovení se vztahují obdobně i na poskytování částek potřebných k výkonu rozhodnutí o přiznání občanskoprávního odškodnění oběti trestného činu.

Ministerstvo spravedlnosti jakožto rumunský asistenční orgán, který je určen podle čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2004/80/ES, mimoto poskytne žadateli potřebné informace o možnosti požádat o finanční odškodnění stát, na jehož území byl trestný čin spáchán, potřebné formuláře žádosti a informace a pokyny týkající se vyplnění formuláře žádosti a potřebných podpůrných dokladů.

Viz nařízení ministra spravedlnosti č. 1319/C ze dne 13. května 2008. Podle článku 2 tohoto nařízení plní ministerstvo spravedlnosti své úkoly jakožto asistenční orgán prostřednictvím ředitelství pro mezinárodní právo a smlouvy, které může spolupracovat s ostatními odděleními ministerstva spravedlnosti pověřenými příslušnými úkoly. K povinnostem ministerstva spravedlnosti jako asistenčního orgánu náleží v případě, že žadatel podává žádost o finanční odškodnění v jiném členském státě, zejména: přijetí a potvrzení přijetí žádosti žadatele; přezkum žádosti a případně informování žadatele o důvodech zamítnutí žádosti; jsou-li splněny požadavky, zaslání formuláře žádosti žadateli a poskytnutí pokynů k vyplnění formuláře; vyžádání si potřebných informací a/nebo dokumentů pro vyplnění formuláře od žadatele; usnadnění překladu rozhodnutí vydaného rozhodujícím orgánem ve státě, od něhož se požaduje finanční odškodnění, soudním překladatelem a zaslání překladu co nejdříve žadateli atd.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Žádost o bezplatnou právní pomoc a žádost o částku potřebnou k výkonu rozhodnutí, kterým se oběti trestného činu přiznává občanskoprávní odškodnění, mohou předložit také nevládní organizace, k jejichž činnosti patří ochrana obětí, za předpokladu, že žádost je opatřena podpisem oběti, obsahuje zákonem stanovené údaje a jsou k ní připojeny potřebné podpůrné doklady.

Poslední aktualizace: 23/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Slovinsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění může být přiznáno pouze obětem úmyslných násilných trestných činů. To znamená, že se jedná o činy, které pachatel spáchal s úmyslem (úmyslně) přímým útokem na život a zdraví, s použitím síly (některé trestné činy proti životu a zdraví, např. vražda, zabití, způsobení vážných zranění), nebo porušením sexuální integrity (sexuálně motivované trestné činy).

Další podmínkou je, že podle trestního zákoníku lze tyto trestné činy potrestat odnětím svobody na jeden rok nebo více let. Odškodnění tedy nelze získat za trestné činy majetkové povahy.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Nelze získat odškodnění za velmi lehká zranění (např. odřeniny, pohmožděniny, podlitiny) ani za jiné typy zranění, kterými je jen dočasně zasažen zevnějšek nebo dočasně v menší míře poškozeno zdraví oběti.

Odškodnění se může oběti přiznat v případech, kdy jde přinejmenším o lehké zranění (např. otevřené poranění měkké tkáně, které je třeba zašít, jednoduché zlomeniny, jednoduchá vymknutí a vykloubení, jednoduchá perforace ušního bubínku, otřes mozku s velmi krátkou ztrátou vědomí, ztráta jednoho nebo dvou zubů, ztráta jednoho článku prstu).

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, odškodnění za psychickou újmu v důsledku smrti blízké osoby mohou získat také pozůstalí, tj. osoby, které zesnulá oběť podporovala nebo na jejíž podporu měly ze zákona právo (zejména nezletilé děti a děti do věku 26 let, které studují; manžel/manželka nebo druh/družka, kteří nemají prostředky na živobytí a byli bez svého zavinění nezaměstnaní; rodiče, pokud nemají dostatečné prostředky na živobytí a nejsou schopni je získat).

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ne.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ne, neboť formální podmínkou pro přiznání odškodnění je skutečnost, že žadatel je buď občanem Republiky Slovinsko nebo jiného členského státu EU.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, aby bylo možné žádat odškodnění, musí být čin spáchán na území Republiky Slovinsko, nebo na slovinské lodi či ve slovinském letadle, bez ohledu na to, kde se nachází v době spáchání činu.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, čin musí být zjištěn nebo oznámen příslušnému orgánu (policii, státnímu zastupitelství) a posuzován jako trestný čin (a nikoli například jako přestupek), přičemž musí existovat důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin (podáno trestní oznámení na státním zastupitelství).

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, ale musí existovat důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, což znamená, že musí být podáno zpravidla trestní oznámení, které policie po skončení policejního vyšetřování předá státnímu zastupitelství.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Zpravidla ano, a sice je základem pro přiznání odškodnění v těchto případech pravomocný a vykonatelný rozsudek, kterým bylo oběti přiznáno odškodnění a který mohl být vydán již v trestním řízení (rozhodnutí o občanskoprávním nároku) nebo v občanskoprávním řízení (rozhodnutí o žalobě). Další podmínkou je, že výkon rozhodnutí (vymáhání platby) na základě tohoto rozsudku nebyl úspěšný nebo vůbec není možný (pachatel nemá majetek, majetek nelze vymáhat).

Existují však výjimky, kdy není nutné odškodnění vymáhat nejprve od pachatele trestného činu:

– pokud oběť trestného činu patří do jedné ze zvlášť chráněných skupin – děti, oběti domácího násilí, zdravotně postižení, občané jiného členského státu EU (v přeshraničních případech),

– pokud pachatel trestného činu zůstane neznámý (po třech měsících od odhalení nebo oznámení trestného činu a není zjištěn před rozhodnutím komise), nebo pachatele nelze stíhat (např. pachatel zemřel, nebo je mladší 14 let a není trestně odpovědný).

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Pokud pachatel činu zůstane neznámý (po třech měsících od odhalení nebo oznámení trestného činu a není zjištěn před rozhodnutím komise), může oběť také žádat odškodnění.

Odškodnění je zpravidla spojeno s odsouzením pachatele, pokud je žádáno na základě exekučního titulu – rozsudku (v trestním nebo občanskoprávním řízení), kterým bylo oběti přiznáno odškodnění, ale oběť jej nemůže od pachatele vymáhat (výkon rozhodnutí je neúspěšný nebo nemožný).

V případech, kdy má oběť zvláštní status (dítě, postižená osoba nebo oběť domácího násilí a oběť v přeshraničních případech – občan jiného členského státu EU), není odsouzení pachatele podmínkou pro uplatnění nároku na odškodnění.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano, existují dvě lhůty pro uplatnění nároku na odškodnění.

V případech, kdy jde o neznámého pachatele nebo určité skupiny obětí (děti, oběti domácího násilí, postižené osoby, občané jiných členských států EU), je lhůta pro podání žádosti 6 měsíců ode dne spáchání činu.

V ostatních případech, kdy je nutné nejprve požadovat odškodnění od pachatele trestného činu, je lhůta pro podání žádosti tři měsíce od obdržení rozhodnutí nebo oznámení, že výkon nebyl úspěšný; pokud výkon nebyl navržen, je lhůta tři měsíce od obdržení informací, z nichž vyplývá, že výkon není možný.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje-li se odškodnění například na:

a) u oběti trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (ambulantní a nemocniční lékařskou péči, rekonvalescenci) – ANO, avšak pouze v případě, že osoba nemá nárok na příslušné dávky z důchodového a invalidního pojištění; ve výši nákladů na zdravotní péči v rámci povinného zdravotního pojištění podle předpisů Republiky Slovinsko do výše 20 000 EUR
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.) – NE
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý výdělek v době lékařského ošetření a po něm (také ušlý příjem a ztráta schopnosti vydělávat nebo snížení prostředků na živobytí atd.) – NE
  • ztrátu příležitostí – NE
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody (jako jsou právní poplatky, soudní výlohy) – NE
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku – NE
  • jiné

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti ANO, za způsobenou fyzickou a psychickou bolest (kvůli snížení výdělečné schopnosti, zmrzačení, omezení svobody, narušení důstojnosti a porušení jiných osobních práv); odškodnění za strach se nepřiznává.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb – NE, neboť nyní se jedná o sociální právo a provádí se podle jiného zákona
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci) – ANO (pouze pro oběti), ve výši nákladů na zdravotní péči krytých z povinného zdravotního pojištění podle právních předpisů platných pro Republiku Slovinsko a pouze v případě, že osoba není povinně nebo dobrovolně zdravotně pojištěna.
 • ztrátu prostředků na obživu – ANO, pro děti zesnulého, které splňují podmínky pro pozůstalostní důchod (věk do 15 let nebo 26 let, pokud studují), avšak důchod jim nebyl (z důvodů na straně zesnulého) přiznán
 • ztrátu příležitostí – NE

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pro přeživší rodinné příslušníky, pokud oběť zemřela – ANO, příbuzným se přizná odškodnění za psychickou újmu kvůli ztrátě bližního

a) u oběti trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý výdělek v době lékařského ošetření a po něm (také ušlý příjem a ztráta schopnosti vydělávat nebo snížení prostředků na živobytí atd.)
  • ztrátu příležitostí
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, (jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku
  • jiné

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

 

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se zpravidla vyplácí jednorázově, s výjimkou případů, kdy je nutné pro určitá období stanovit budoucí podmínky pro přiznání odškodnění (např. pravidelná školní docházka dětí).

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Při rozhodování o výši odškodnění se bere rovněž v úvahu chování oprávněné osoby v době spáchání činu a po něm, její podíl na vzniku a rozsahu škody a v závislosti na tom může být odškodnění přiměřeně sníženo nebo může být žádost o odškodnění dokonce zamítnuta.

Rejstřík trestů oprávněné osoby se neprověřuje, avšak nespolupráce během řízení o odškodnění může mít za následek, že nebudou zjištěny okolnosti důležité pro stanovení nároku na odškodnění, a tak nebudou splněny podmínky pro přiznání odškodnění. Pokud žadatel nereaguje na výzvy orgánu, aby doplnil žádost o odškodnění, může být neúplná žádost zamítnuta.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace oběti se neprověřuje, nemá proto vliv na uznání práva na odškodnění ani na jeho výši.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ano, odškodnění se sníží o veškerá odškodnění, náhrady či veškeré další platby, které oprávněná osoba obdržela za tentýž druh škody na jakémkoli jiném základě.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

V případě fyzické a psychické újmy se vychází z nejvyšších zákonem stanovených částek odškodnění za konkrétní druh újmy a s ohledem na tyto limity se odškodnění stanoví podle závažnosti újmy nebo druhu škody.

Pokud jde o fyzickou újmu, zvláštními pravidly se stanoví typická poškození zdraví u konkrétních kategorií zranění, a zákonem pak jsou určeny nejnižší a nejvyšší částky pro tyto kategorie – v lehčích případech od 50 do 500 EUR, ve středně závažných případech od 100 do 1 000 EUR, v závažných případech od 250 do 2 500 EUR, ve velmi závažných případech od 500 do 5 000 EUR a v mimořádně závažných případech od 1 000 do 10 000 EUR.

V případě dalších druhů škod odkazuje zákon na další předpisy. Proplacení nákladů na zdravotní péči se přiznává ve výši nákladů na zdravotní péči z povinného zdravotního pojištění, na které by vzhledem k okolnostem pojištěná osoba měla nárok podle předpisů Republiky Slovinsko. Náhrada prostředků z důvodu ztráty prostředků na obživu se pozůstalým zesnulé oběti přiznává ve výši, v jaké je předpisy Republiky Slovinsko o důchodovém a invalidním pojištění stanovují pro pozůstalostní důchod.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Ano, pro fyzickou újmu nejméně 50 EUR a nejvýše 10 000 EUR a pro psychickou újmu nejvýše 10 000 EUR.

Odškodnění za duševní újmu způsobenou smrtí bližního může být přiznáno všem pozůstalým dané osoby dohromady až do výše 10 000 EUR.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne. Formulář pro uplatnění nároku na odškodnění sice obsahuje možnost udat výši odškodnění, ale ze zákona to není povinné.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ze zákona se odškodnění stanovené pro určitý druh újmy sníží o veškerá odškodnění, náhrady či veškeré další platby, které oprávněná osoba obdržela za tentýž druh škody na jakémkoli jiném základě.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Zákon s takovou změnou okolností nepočítá.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Ze zákona musí být k žádosti přiloženy tyto doklady:

 • plná moc pro právníka
 • policejní zpráva (nebo doklad jiného orgánu v (před)trestním řízení)
 • příslušná lékařská osvědčení a zprávy
 • prohlášení žadatele o uplatňování nároku na odškodnění z jiného právního důvodu

Pokud žadatel žádá o odškodnění poté, co je nemohl vymoci od pachatele trestného činu, je třeba rovněž přiložit:

 • kopii rozsudku (kterým bylo oběti přiznáno odškodnění)
 • kopii rozhodnutí o výkonu a doklady o tom, že výkon nebyl úspěšný nebo nebyl možný.

Orgán může požadovat předložení dalších důkazů pro vytvoření podmínek pro přiznání odškodnění.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, za podání žádosti, úkony a rozhodnutí v řízeních o odškodnění podle tohoto zákona se poplatky neplatí.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Komise vlády Republiky Slovinsko pro rozhodování o odškodnění obětí trestných činů (Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Na ministerstvo spravedlnosti: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je tři měsíce od obdržení úplné žádosti. Aktuální řízení obvykle trvá méně než půl roku, a to v závislosti na okolnostech případu.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí komise může být napadeno žalobou ve správním řízení, o které rozhodne Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije).

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Internetové stránky v angličtině:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Informace lze získat písemně nebo telefonicky:

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 369 5442

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.gp.mp@gov.si

Také policie je ze zákona povinna poskytnout základní informace o možnostech a podmínkách pro uplatňování práv. Rovněž jiné státní orgány, se kterými mají oběti do činění, jsou zpravidla s těmito právy obeznámeny a poskytují tyto informace (střediska sociální práce, nevládní organizace pro pomoc obětem).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Viz výše.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Bezplatná právní pomoc v těchto případech není možná.

Podle pravidel obecného správního řízení však musí úřední osoba respektovat zásadu ochrany práv dané strany, což znamená, že jí musí umožnit uplatňovat práva, musí jí v této souvislosti upozornit, vyzvat ji, aby svou žádost doplnila, a poskytnout vysvětlení, přičemž musí zajistit, aby neznalost a nevědomost nepoškozovaly její práva.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Ano, některé nevládní organizace nabízejí pomoc při výkonu práv obětí (např. Družstvo pro nenásilnou komunikaci (Društvo za nenasilno komunikacijo)).

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Slovensko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Právní předpisy stanoví jednorázové finanční odškodnění pro osoby, které utrpěly újmu následkem úmyslných násilných trestných činů; jiné trestné činy nejsou předmětem odškodnění. Jde zejména o trestný čin vraždy a ublížení na zdraví. Právní předpisy považují za zvláštní kategorii trestných činů, u kterých se přiznává odškodnění za morální újmu, také obchodování s lidmi, sexuální zneužívání, sexuálního násilí a znásilnění.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Oběti násilných trestných činů jsou odškodněny pouze v rozsahu újmy na zdraví (odškodnění v podobě bolestného a za ztížené společenské uplatnění). U trestných činů obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního zneužití a sexuálního násilí stanoví právní předpisy odškodnění za morální újmu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud osoba zemřela následkem násilného trestného činu, příbuzní dané osoby mají podle právních předpisů možnost požadovat odškodnění, a to pozůstalý/á manžel/ka a pozůstalé děti zesnulé osoby, a pokud neměla děti, pozůstalí rodiče zesnulé osoby, a pokud nemá rodiče, osoba, vůči které měla zesnulá osoba vyživovací povinnost.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzným nebo vyživovanou osobou oběti, která přežila? Kteří příbuzní a vyživované osoby mohou v tomto případě získat odškodnění?

Ne, v tomto případě právní předpisy neumožňují odškodnění pro příbuzné oběti trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem země EU?

O odškodnění může požádat oběť, která je občanem Slovenské republiky nebo jiného členského státu nebo osobou bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území Slovenské republiky nebo jiného členského státu, nebo cizím státním příslušníkem za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou ratifikovanou a schválenou způsobem stanoveným právními předpisy, pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky. O odškodnění může požádat oběť násilného trestného činu, která má na území Slovenské republiky udělený azyl, doplňkovou ochranu, dočasné útočiště, pobyt nebo tolerovaný pobyt, pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky.

Mohu požádat o odškodnění v této zemí, pokud zde žiji nebo odtud pocházím (jedná se o zemi mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych o odškodnění žádal v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, slovenské právní předpisy tento postup nedovolují. O odškodnění lze žádat, pouze pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky.

Musím nejprve trestný čin oznámit na policii, abych mohl(a) žádat o odškodnění?

O odškodnění lze žádat, pouze pokud výsledky vyšetřování ukazují, že byl spáchán trestný čin a že byl příčinou ublížení na zdraví. Proto lze odškodnění poskytnout, pouze pokud nejdříve proběhlo trestní stíhání, ale není důležité, zda vycházelo z oznámení oběti nebo z jiného podnětu.

Musím čekat na výsledek policejních šetření nebo trestního řízení, než mohu žádost o odškodnění podat?

Ano, podání žádosti o odškodnění je podmíněno existencí pravomocného rozsudku nebo trestního příkazu, kterým byl pachatel shledán vinným ze spáchání trestného činu, kterým způsobil ublížení na zdraví oběti, nebo rozsudku, kterým byl obžalovaný zproštěn viny, protože není trestně odpovědný z důvodu nepříčetnosti anebo pro nízký věk, a újma nebyla oběti uhrazena jinak. Pokud dojde k přerušení trestního stíhání, k zastavení trestního stíhání, případně k odložení věci podle příslušných ustanovení zákona č. 301/2005 Sb. trestního řádu, může oběť požádat o odškodnění na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z něhož výše uvedené skutečnosti vyplývají. V takovém případě však výsledek šetření nebo zkráceného šetření orgánů činných v trestním řízení nesmí dávat vzniknout důvodným pochybnostem ohledně toho, zda se trestný čin, kterým bylo způsobeno ublížení na zdraví, odehrál.

Musím nejprve žádat o odškodnění od pachatele, pokud byl identifikován?

Podmínkou vzniku nároku na odškodnění podle tohoto zákona je uplatnění nároku na náhradu škody, která vznikla v důsledku újmy na zdraví, ze strany oběti trestného činu v trestním řízení. To neplatí, pokud byla trestným činem způsobena smrt nebo pokud jde o újmu na zdraví způsobenou trestným činem obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního zneužívání.

Pokud nebyl pachatel identifikován nebo odsouzen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit k doložení své žádosti?

Pokud pachatel, jehož trestný čin způsobil ublížení na zdraví oběti, není známý, není známo jeho místo pobytu nebo jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka a ublížení na zdraví oběti nebylo plně odškodněno jinak, může oběť žádat o odškodnění, pouze pokud výsledek vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování orgánů činných v trestním řízení nevzbuzují důvodné pochybnosti ohledně toho, zda se trestný čin, kterým bylo oběti způsobeno ublížení na zdraví, skutečně odehrál. Žádost musí být doložena pravomocným rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední, které by prokazovalo výše uvedené skutečnosti.

Musím nárok na odškodnění uplatnit v nějaké konkrétní lhůtě?

Nárok je třeba uplatnit do jednoho ode dne, kdy nabyl právní moci trestný rozsudek, jím je pachatel uznán vinným. Pokud pachatel není znám nebo pokud jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka, musí být žádost podána do šesti měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední.

Jestliže soud v trestním řízení odkázal oběť násilného trestného činu s jejím nárokem na náhradu škody, která vznikla v důsledku újmy na zdraví, na občanskoprávní řízení nebo řízení u jiného orgánu, žádost se podává od jednoho roku ode dne, kdy se stane pravomocným rozhodnutí, kterým se rozhodlo o nároku oběti násilného trestného činu v občanskoprávní řízení nebo řízení u jiného orgánu. Uplynutím této lhůty nárok na odškodnění podle tohoto zákona zaniká.

Na které ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na:

Odškodnění se vyplácí výhradně v rozsahu újmy na zdraví (odškodnění v podobě bolestného a ztíženého společenského uplatnění) a v zákonem stanovených případech v rozsahu morální újmy. Odškodnění se nevztahuje na další ztráty nebo výdaje.

a) U oběti trestného činu:

– Na hmotnou (nepsychologickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční léčba, rekonvalescence),
 • další potřeby a náklady plynoucí ze zranění (tj. péče a pomoc, dočasná a trvalá léčba, prodloužená vzdělávací fyzioterapie, úprava bydlení, speciální pomůcky atd.),
 • trvalou újmu (např. invalidita nebo jiné trvalé postižení),
  • ušlý výdělek během lékařské péče a po ní (včetně ušlého výdělku a ztráty schopnosti vydělávat nebo snížené vyživovací schopnosti atd.)
  • ztrátu příležitostí,
  • výdaje spojené se soudním řízením, které se vztahuje k události, jež způsobila újmu, např. právní poplatky, náklady soudního řízení),
  • odškodnění za odcizený nebo poškozený osobní majetek,
  • jiné.

– nepoužije se,

– Na duševní (morální) újmu:

 • bolestné oběti – odškodnění za morální újmu za trestné činy znásilnění, sexuálního zneužívání a sexuálního násilí;

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na hmotnou (nepsychologickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • léčebné výdaje (např. terapie rodinného příslušníka, ambulantní nebo nemocniční léčba, rehabilitace),
 • ztrátu živobytí nebo příležitosti.

– nepoužije se,

– Na duševní újmu:

 • bolestné příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pozůstalých, pokud oběť zemřela – pozůstalým oběti násilného trestného činu, která zemřela, je vyplaceno odškodnění v maximální zákonem dané výši padesátinásobku minimální mzdy v době, kdy byl trestný čin spáchán. Toto se vztahuje na nároky, které jsou proporcionálně rozděleny mezi oprávněné pozůstalé.

Vyplácí se odškodnění jako jednorázová částka nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se vyplácí jednorázově.

Jakým způsobem může moje vlastní chování ve vztahu k trestnému činu, mé záznamy v trestním rejstříku nebo nespolupráce při řízení o odškodnění ovlivnit mé vyhlídky na odškodnění a/nebo jeho výši?

Žádný záznam v trestním rejstříku nemá dopad na získání odškodnění od Slovenské republiky. Rozhodující orgán může odškodnění snížit, pokud je oběť společně vinná ublížením na zdraví nebo nepodniká kroky, aby získala odškodnění přímo od pachatele, který jí újmu na zdraví způsobil.

Jak by moje finanční situace mohla ovlivnit mé vyhlídky na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace oběti nemá na rozhodnutí o odškodnění vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mé vyhlídky na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Výši odškodnění může ovlivnit míra zavinění ublížení na zdraví u oběti nebo skutečnost, že oběť nepodnikla kroky, aby získala odškodnění přímo od pachatele.

Jak se odškodnění vypočítá?

Pokud újmu na zdraví uznal rozsudek soudu, vychází odškodnění z rozsahu újmy na zdraví uvedeném v rozsudku, jinak pokud se v případě újmy na zdraví pro výpočet odškodnění úměrně použijí ustanovení zvláštních právních předpisů, které upravují poskytování odškodnění v podobě bolestného a za ztížené společenské uplatnění. Odškodnění za morální újmu v případě trestných činů obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního zneužití činí desetinásobek minimální mzdy (v okamžiku, kdy došlo k újmě) a případně odškodnění za morální újmu příbuzných v případě, že oběť v následkem trestného činu zemřela, ve výši padesátinásobku minimální mzdy (v době, kdy došlo k újmě).

Existuje minimální/maximální částka, kterou lze přiznat?

Právní předpisy nestanoví minimální výši odškodnění. Maximální výše odškodnění je stanovena na padesátinásobek minimální mzdy v okamžiku, kdy byl trestný čin spáchán (poznámka: v současnosti 29 000 EUR).

Očekává se, že ve formuláři žádosti uvedu požadovanou částku? Pokud ano, dostanu pokyny ohledně toho, jak ji vypočítat, či k jiným aspektům?

Pokud bylo o odškodnění rozhodnuto už v rámci trestního řízení plnomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, vychází se při výpočtu a poskytnutí odškodnění v případě újmy na zdraví z rozsahu způsobené újmy na zdraví uvedené v rozsudku nebo trestním příkazu. Pokud byla oběť se svým nárokem uplatněným v rámci trestního řízení odkázána na občanskoprávní řízení, vychází se při výpočtu a poskytnutí odškodnění v případě újmy na zdraví z rozsahu způsobené újmy na zdraví uvedené v rozhodnutí vydaného občanskoprávním soudem. Jinak je k určení výše odškodnění zapotřebí lékařský posudek, který obsahuje i údaje nezbytné pro učení konkrétní výše odškodnění. Pravidla pro stanovení výše odškodnění jsou uvedena v právních předpisech, které upravují pravidla pro výpočet újmy na zdraví obecně, nejen pro účely odškodňování obětí násilných trestných činů.

Bude odškodnění, které za ztrátu získám z jiných zdrojů (např. pojištění přes zaměstnavatele nebo soukromé pojištění) odečteno od odškodnění, které mi vyplatí daný orgán/subjekt?

Ano, odškodnění se poskytuje pouze za předpokladu, že újma nebyla odškodněna jinak (například ze soukromého pojištění nebo přímo násilnickým pachatelem).

Mohu z odškodnění dostat zálohu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Záloha na odškodnění není možná.

Mohu po hlavním rozhodnutí získat další či doplňující odškodnění (např. na základě změny v okolnostech nebo zhoršení zdravotního stavu atd.)?

Tento postup je možný; oběť může žádat o odškodnění znovu (například v souvislosti se změnou situace nebo zhoršením zdravotního stavu), ale žádost musí být rovněž podána v základní lhůtě (tj. do šesti měsíců od vstupu v platnost odsouzení z trestného činu, kterým byl pachatel shledán vinným, a pokud není pachatel znám nebo jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka, do šesti měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední). Celková výše odškodnění u téhož případu nemůže překročit padesátinásobek minimální mzdy.

Které podpůrné dokumenty musím k žádosti o odškodnění přiložit?

 • konečný rozsudek nebo rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, který posuzoval věc jako poslední; pokud oběť nemůže rozhodnutí připojit, měla by uvést orgán činný v trestním řízení nebo soud, který trestný čin posuzoval jako poslední, a současně poskytnout informace o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, který způsobil újmu na zdraví, pokud je tato osoba oběti známá,
 • údaje o krocích, které oběť přijala, aby získala odškodnění od pachatele trestného činu, kterým jí byla způsobena újma na zdraví (to neplatí, pokud byla trestným činem způsobena smrt nebo pokud jde o újmu na zdraví způsobenou trestným činem obchodování s lidmi, znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního zneužívání),
 • doklad, který prokazuje příbuzenský vztah a skupiny oprávněných osob, pokud oběť následkem trestného činu zemřela.

Je při podání a zpracování žádosti třeba uhradit nějaké správní či jiné poplatky?

Řízení o odškodnění nepodléhá poplatkům.

Který orgán rozhoduje (u vnitrostátních případů) o žádostech o odškodnění?

O žádostech o odškodnění rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Kam mám žádost (u vnitrostátních případů) zaslat?

Žádost je třeba zaslat na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Musím být během řízení a/nebo při rozhodování o mé žádosti přítomen/přítomna?

Účast oběti se nevyžaduje.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než od daného orgánu obdržím rozhodnutí ve věci žádosti o odškodnění?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky má povinnost o odškodnění rozhodnout do šesti měsíců.

Pokud nejsem s rozhodnutím orgánu spokojen, jak proti němu mohu vznést námitku?

Pokud Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky žádosti nevyhoví nebo jí vyhoví jen částečně, má oběť právo domáhat se ochrany svých subjektivních práv správní žalobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Sb. soudního řádu správního. Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace ohledně toho, jak podat žádost?

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky

Každá oběť je o možnostech a podmínkách získání odškodnění od Slovenské republiky informována v rámci trestního řízení ze strany vyšetřujících orgánů.

Mohu využít nějakou asistenční linku nebo internetovou stránku?

Informace o odškodnění pro oběti trestných činů se zveřejňují na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Odkaz se otevře po kliknutí Odkaz se otevře v novém okně.zde. Současně, pokud je oběť vyslýchána v rámci trestního řízení, dostane informace o organizacích, které poskytují pomoc a podporu obětem (společně s jejich kontaktními údaji).

Mohu při přípravě žádosti využít právní pomoc (pomoc právníka)?

Právní pomoc konkrétně pro účely žádosti o odškodnění neexistuje. Je možné využít všeobecnou právní pomoc poskytovanou státem prostřednictvím Centra právní pomoci. Kromě toho samotné Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky poskytuje základní pokyny při podání žádosti o odškodnění.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi s podáním žádosti o odškodnění mohou pomoci?

Ano, existují organizace, které poskytují pomoc a podporu obětem násilných trestných činů, ale v současnosti fungují nezávisle na státě.

Poslední aktualizace: 31/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Finsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Pokud jste se vy (nebo blízký příbuzný) stali obětí trestného činu ve Finsku, může vám být vyplaceno odškodnění ze státních prostředků za újmu způsobenou daným trestným činem. Právo na odškodnění není omezeno povahou trestného činu.

Pokud byla trestní újma způsobena používáním vozidla v dopravním provozu, odškodnění bude primárně vyplaceno z pojištění vozidla, které újmu způsobilo, v souladu se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (liikennevakuutuslaki).

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění může být vyplaceno za nemajetkovou újmu a utrpení v důsledku trestného činu.

„Nemajetkovou újmou“ se rozumí narušení zdravotního stavu, které lze ověřit lékařskými prostředky. Toto narušení by mohlo být fyzické nebo psychické.

Na druhé straně „utrpení“ znamená pocit duševního strádání způsobeného danou událostí, které nevyžaduje lékařsky prokázané narušení zdravotního stavu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Můžete mít nárok na odškodnění, pokud vám následkem trestného činu zemřel blízký příbuzný. „Blízkým příbuzným“ se rozumí rodič, dítě nebo manžel zemřelého nebo jiná osoba zemřelému zvláště blízká.

Pokud jste převzali odpovědnost za pohřeb osoby, která zemřela následkem trestného činu, máte nárok na náhradu přiměřených nákladů vzniklých v souvislosti s pohřbem.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud se osoba, která je vám zvláště blízká, stala obětí trestného činu, můžete získat náhradu přiměřených, nezbytných nákladů a ušlého zisku, které vám vznikly v souvislosti s péčí o danou osobu. „Blízkým příbuzným“ se rozumí rodič, dítě nebo manžel osoby, která utrpěla nemajetkovou újmu, nebo jiná obdobně blízká osoba.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Pokud jste se stali obětí trestného činu ve Finsku, obvykle budete mít právo na odškodnění bez ohledu na vaši státní příslušnost nebo místo, kde žijete. Odškodnění však může být zamítnuto, pokud některá ze zemí EU nebyla vaším domovem v okamžiku spáchání trestného činu nebo v okamžiku podání žádosti o odškodnění a pokud má újma obecně malou souvislost s Finskem.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Pokud máte místo bydliště ve Finsku, můžete za určitých okolností získat odškodnění i za nemajetkovou újmu a utrpení následkem trestného činu spáchaného v zahraničí.

Odškodnění může být vyplaceno, pokud jste v zahraničí pobývali z pracovních, studijních nebo jiných obdobných důvodů. Na základě volného uvážení může být odškodnění přiznáno i v jiných případech zahrnujících újmu utrpěnou v zahraničí. V takových případech se přihlíží k faktorům, jako jsou souvislost mezi trestným činem a Finskem, blízkost vztahu mezi pachatelem a obětí trestného činu, povaha újmy a vaše možnosti získat odškodnění jinde.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Trestný čin musíte policii oznámit. Pokud není trestný čin oznámen nebo se policie o trestném činu nedozvěděla jinak, může být odškodnění vyplaceno pouze ze zvláštních důvodů.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Žádost o odškodnění můžete podat před uzavřením předběžného vyšetřování nebo před ukončením soudního řízení. O vaší žádosti však může být rozhodnuto až po uzavření předběžného vyšetřování. Pokud je vznesena obžaloba, může být obvykle o věci rozhodnuto až poté, co o trestní věci a žádostech o odškodnění rozhodne soud.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Pokud trestní věc projednává soud, měli byste se pokusit uplatnit své právo na odškodnění prostřednictvím rozsudku. To znamená, že byste svůj nárok na odškodnění měli vznést vůči pachateli během soudního řízení. Odškodnění trestní újmy se obvykle nevyplácí, pokud tuto povinnost nesplníte.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

O odškodnění můžete požádat, i když pachatel nebyl identifikován. Ke své žádosti o odškodnění musíte přiložit kopii policejního záznamu o předběžném vyšetřování nebo jiný spolehlivý důkaz událostí.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění musíte podat do tří let od data, kdy je vydán pravomocný rozsudek ve věci, s níž je odškodnění spojeno. Pokud není daná věc u soudu projednávána, žádost o odškodnění je nutné podat do deseti let od data spáchání trestného činu. Tyto lhůty jsou flexibilní pouze ve zvláštních případech.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na níže uvedené situace?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)  náklady na zdravotní péči jsou pokryty
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.) jiné nezbytné náklady jsou pokryty
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.) – ušlý zisk je pokryt v maximální výši 150 EUR za den
  • ztrátu příležitostí – při určování odškodnění může být ve zvláštních případech přihlédnuto také k potenciálnímu vývoji zisku žadatele (například v případě osoby, která utrpí zranění v mládí)
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody (například právní poplatky, soudní výlohy) – může být vyplaceno přiměřené odškodnění právních nákladů, pokud byl nárok na odškodnění projednán soudem a utrpěli jste jinou škodu, která vyžaduje odškodnění
  • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku předměty osobní potřeby (např. dioptrické brýle, náramkové hodiny a mobilní telefon), k jejichž poškození dojde společně s nemajetkovou újmou, jsou pokryty
   • v ostatních případech se náhrada škody na věcech a jiném majetku vyplácí pouze za zvláštních podmínek

– na psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti – jsou pokryty
  • dočasné psychické problémy
  • duševní utrpení, pokud byla způsobena újma
   • v případě sexuálního trestného činu
   • v případě jiných trestných činů proti osobní svobodě
   • v případě trestného činu, kterým byla porušena osobní integrita oběti zvlášť závažným způsobem

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb – pokryty jsou náklady na pohřeb, jako jsou náklady vzniklé v souvislosti s pořízením rakve, hrobu a náhrobku a s uspořádáním smutečního obřadu. Jako zvláště blízká osoba můžete obdržet odškodnění nákladů spojených s účastí na pohřbu (cestovní výdaje, květinová výzdoba a smuteční šat)
 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci) – pokud vám smrt blízkého příbuzného způsobila nemajetkovou újmu, může vám být vyplaceno odškodnění nákladů na zdravotní péči vzniklých následkem dané újmy, jakož i nezbytných nákladů a ušlého zisku. Je stanoven limit odškodnění, jehož maximální výše činí 6 000 EUR (v roce 2018)
 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí – pokud jste byli na zemřelé osobě závislí, může vám být vyplaceno odškodnění ztráty prostředků na obživu

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela – v souvislosti s dočasnými problémy nebo duševním strádáním se blízkým příbuzným oběti trestného činu žádné odškodnění nevyplácí.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se obvykle vyplácí jednorázově s výjimkou průběžného odškodnění ušlého zisku a ztráty prostředků na obživu. Takové druhy odškodnění se nejčastěji vyplácejí formou opakovaných, měsíčních plateb.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Výše odškodnění, které má být přiznáno, může být snížena, pokud jste svým jednáním přispěli ke vzniku újmy. Odškodnění může být například sníženo, pokud jste vyvolali roztržku, která vedla k vašemu zranění. Na druhé straně případný trestní záznam neovlivní vaši šanci na získání odškodnění nebo výši odškodnění, kterou obdržíte.

Abyste obdrželi odškodnění, musíte zaslat požadované dokumenty státní pokladně (Valtiokonttori) tak, aby mohl být váš případ trestní újmy zpracován. Vaše žádost o odškodnění může být zamítnuta, pokud nepředložíte nezbytné důkazy.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Obecně vaše finanční situace neovlivní to, zda získáte odškodnění, nebo výši odškodnění, které bude vyplaceno.

Při přijímání rozhodnutí o odškodnění se k vaší finanční situaci přihlíží pouze v případě, že jste požádali o náhradu značné majetkové nebo finanční újmy na základě toho, že jste vzniku škody nemohli zabránit.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Pokud váš nárok na odškodnění projednává soud, odškodnění je obvykle vyplaceno v souladu s rozhodnutím soudu. Pokud se státní pokladna odchýlí od rozhodnutí vydaného soudem ve věci nároku na odškodnění, toto odchýlení ve svém rozhodnutí odůvodní.

Pachatel bude povinen vám odškodnění nařízené soudem uhradit. Právo na získání odškodnění od pachatele však bude převedeno na stát v rozsahu, v jakém vám státní pokladna přiznala odškodnění.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Náklady na zdravotní péči a jiné náklady se nahrazují, pokud jsou nezbytné a mají příčinou souvislost se způsobenou škodou nebo újmou.

Při určování výše odškodnění, které má být vyplaceno za bolest a jiné dočasné problémy, se přihlíží k povaze a závažnosti škody nebo újmy, která vám vznikla, jakož i k převažující praxi v oblasti odškodňování. Výše odškodnění, která má být vyplacena, nesmí převýšit horní hranici stanovenou právními předpisy.

„Utrpením“ se rozumí pocit osobního strádání, který vám byl způsoben následkem trestného činu. Odškodnění, které má být vyplaceno, bude určeno na základě povahy daného činu. Výše odškodnění rovněž nesmí překročit hranici odškodnění stanovenou právními předpisy.

Při určování ušlého zisku se vychází z odhadu zisku, kterého byste dosáhli, pokud by trestný čin nebyl spáchán. Veškeré příjmy a dávky, které jste získali nebo mohli získat bez ohledu na škodu nebo újmu, se z uvedené částky odečítají. Výše odškodnění, která má být vyplacena, nesmí překročit maximální denní částku stanovenou právními předpisy.

Celková výše odškodnění, které má být přiznáno za problémy a utrpení, podléhá základnímu odpočtu. V roce 2018 činí výše základního odpočtu 220 EUR za spáchaný trestný čin.

Z přiznaného odškodnění se neplatí žádné úroky.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Není stanovená žádná minimální částka, která může být přiznána.

Celková výše odškodnění, které vám může být vyplaceno za nemajetkovou újmu a utrpení způsobené trestným činem, činí nejvýše 61 500 EUR. Navíc:

 • odškodnění, které má být vyplaceno za bolest a jiné dočasné problémy, nesmí překročit částku 12 000 EUR,
 • maximální odškodnění, které může být vyplaceno za utrpení, činí 3 600 EUR; nicméně maximální odškodnění, které může být vyplaceno za utrpení obětí sexuálních trestných činů, činí 9 500 EUR nebo 16 200 EUR, pokud byla oběť v době spáchání trestného činu mladší osmnácti let,
 • maximální odškodnění vyplácené blízkému příbuznému zemřelé osoby obvykle činí 6 000 EUR,
 • odškodnění, které má být vyplaceno za ušlý zisk, nesmí překročit částku 150 EUR na den.

Maximální odškodnění za každou újmu nebo škodu se nevztahuje na náhradu ušlého zisku nebo ztrátu prostředků na obživu, pokud je odškodnění vypláceno průběžně.

Maximální výše náhrady majetkové a finanční újmy činí 31 000 EUR.

Maximální výše odškodnění, které může být vyplaceno obětem trestných činů, a výše základního odpočtu se přezkoumávají v tříletých intervalech. Příští přezkum částek proběhne začátkem roku 2021.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Výše přiznaného odškodnění nesmí převyšovat částku, kterou požadujete. Pokud je to nezbytné, můžete požadovat přiměřené odškodnění. Můžete se také odvolávat na částky potvrzené v soudním rozhodnutí, které je základem pro vaši žádost o odškodnění.

Je-li to nezbytné, může vám poradenství ohledně vašeho případu trestní újmy poskytnout náš tým klientského servisu a osoba, která zpracovává vaši žádost o odškodnění.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Odškodnění vyplácené z veřejných prostředků je doplňkové. To znamená, že byste v prvé řadě měli o odškodnění požádat jinde, například ze svého zdravotního pojištění a od pojišťovny. Toto odškodnění bude odečteno od odškodnění, které vám bude přiznáno.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

V případě potřeby můžete podat písemnou žádost o vyplacení zálohy na odškodnění. Záloha na odškodnění může být vyplacena, pokud nastane zpoždění při zpracování vašeho nároku na odškodnění z důvodů, které jste nemohli ovlivnit, a máte nárok na významnou částku odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Pokud se objeví nové důkazy, státní pokladna věc znovu přezkoumá. Na základě nových důkazů vám může být přiznáno odškodnění, které bylo předtím zamítnuto, nebo vám může být přiznána vyšší částka odškodnění.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Například:

 • platnou plnou moc, pokud je zmocněncem jiná osoba než právní poradce nebo advokát. Osobní plná moc se rovněž vyžaduje, pokud chcete, aby odškodnění, které vám jako žadateli náleží, bylo vyplaceno jiné osobě než vám,
 • doklad o nárokovaných nákladech na pohřeb, případně soupis pozůstalosti a plné moci,
 • kopii rozhodnutí vydaného soudem nebo kopii policejního záznamu o předběžném vyšetřování, pokud soudní rozhodnutí neexistuje,
 • prohlášení lékaře nebo lékařskou zprávu,
 • doklady všech nárokovaných nákladů, pokud věc neprojednával soud,
 • uplatňujete-li nárok na ušlý zisk, prohlášení lékaře potvrzující vaši pracovní neschopnost, kopii rozhodnutí o přiznání nemocenských dávek a doklad prokazující mzdu vyplacenou vaším zaměstnavatelem a výši ušlého zisku,
 • jakékoli rozhodnutí a důkaz odškodnění získaného ze zdravotního pojištění, od pojišťovny nebo z jiných zdrojů,
 • uplatňujete-li nárok na náhradu právních výdajů, výpočet odměny advokáta a jakékoli rozhodnutí pojišťovny o odškodnění,
 • uplatňujete-li nárok na náhradu nákladů spojených s podáním žádosti, fakturu vystavenou advokátem nebo důkaz o právní pomoci poskytnuté přiděleným právním poradcem,
 • uplatňujete-li nárok na odškodnění finanční a majetkové újmy poskytované dle volného uvážení, důkaz o onemocnění, zranění nebo jiné pracovní neschopnosti a finančních okolnostech, které nastaly v důsledku újmy.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Za zpracování vašeho nároku na odškodnění vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Vaši žádost o odškodnění bude zpracovávat státní pokladna.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Svou žádost můžete poslat elektronicky na adresu Odkaz se otevře v novém okně.rikosvahingot@valtiokonttori.fi nebo můžete formulář vytisknout a zaslat jej poštou na adresu:

State Treasury

P.O. Box 50

00054 State Treasury, Finsko

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Věc bude státní pokladnou zpracována písemně. V žádné fázi procesu nebudete požádáni, abyste se dostavili osobně.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Průměrná doba zpracování je přibližně sedm měsíců. Aktuální odhad doby zpracování naleznete na internetových stránkách státní pokladny.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí o odškodnění můžete podat písemný opravný prostředek k pojišťovnickému soudu (Vakuutusoikeus), a to do 30 dní ode dne, kdy jste rozhodnutí obdrželi. Pokyny, jak opravný prostředek podat, jsou uvedeny v rozhodnutí státní poklady o odškodnění.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formulář žádosti o odškodnění a další informace o podání žádosti naleznete na internetových stránkách státní pokladny (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/). Můžete rovněž kontaktovat náš tým klientského servisu na telefonním čísle +358 295502736 nebo e-mailem na adrese Odkaz se otevře v novém okně.rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Více informací o odškodnění trestní újmy naleznete na internetových stránkách státní pokladny (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/). V případě potřeby můžete státní pokladu kontaktovat rovněž telefonicky. Pomoc můžete získat na telefonním čísle +358 295502736.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Pokud chcete, můžete k podání žádosti o odškodnění využít služeb advokáta. Náklady vyplývající z podání žádosti vám však budou nahrazeny pouze v případě, že:

 • vám byla poskytnuta právní pomoc nebo přidělen právní poradce pro potřeby projednávání věci soudem nebo
 • věc neprojednával soud, ale splňujete finanční požadavky na získání právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Můžete například získat poradenství a podporu od finské organizace na podporu obětí (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktní údaje této organizace naleznete na jejích internetových stránkách (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.riku.fi/en/home/).

Poslední aktualizace: 09/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Švédsko

Obecně existují tři různé způsoby, jak získat odškodnění za újmu vzniklou v důsledku trestného činu. Jedná se o následující způsoby:

 • škody, které je povinen uhradit pachatel,
 • odškodnění v rámci soukromého, kolektivního nebo veřejného pojištění,
 • odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu vyplácené státem.

Pravidla vztahující se na různé druhy odškodnění se liší. Následující informace se týkají pouze odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu vypláceného státem.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění za škody vzniklé v důsledku trestného činu lze v zásadě přiznat u všech druhů trestných činů, ale možnosti odškodnění se liší v závislosti na druhu škody nebo újmy.

Odškodnění za újmu na zdraví může být přiznáno u všech druhů trestných činů, je-li zranění přirozeným důsledkem trestného činu.

Odškodnění může být přiznáno rovněž za újmu, která znamená, že někdo vážně zraní jinou osobu prostřednictvím trestného činu zahrnujícího útok na osobu oběti (např. napadení nebo znásilnění), její svobodu (např. nezákonné zbavení osobní svobody) nebo pokoj (např. nezákonné vyhrožování).

Odškodnění za majetkovou újmu (např. v důsledku krádeže nebo poškození majetku) nebo za čistě finanční újmu (např. v důsledku podvodu) je přiznáváno pouze v určitých případech.

Odškodnění za škodu může být přiznáno rovněž dětem, které byly svědky trestného činu, jehož účelem bylo poškodit bezpečí a důvěru dítěte ve vztahu k blízkému příbuznému.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění může být přiznáno za újmu na zdraví nebo osobní újmu, jakož i dětem, které byly svědky trestných činů spáchaných mezi blízkými příbuznými. V určitých výjimečných případech může být odškodnění přiznáno za majetkovou újmu nebo čistě finanční újmu.

V případě újmy na zdraví může být odškodnění přiznáno za:

 • náklady na zdravotní péči a další náklady vzniklé zraněné osobě a v přiměřeném rozsahu rovněž blízkému příbuznému zraněné osoby,
 • poškození oblečení, brýlí a podobných předmětů, které měla zraněná osoba na sobě v době, kdy utrpěla zranění,
 • ušlý zisk,
 • dočasné fyzické a duševní utrpení (bolest a utrpení),
 • trvalé fyzické a duševní utrpení (zmrzačení nebo jiné trvalé poškození).

Pokud újma na zdraví vedla k úmrtí, odškodnění může být přiznáno za:

 • náklady na pohřeb a v přiměřeném rozsahu rovněž za další náklady vyplývající z úmrtí,
 • ztrátu prostředků na obživu (za určitých podmínek),
 • újmu na zdraví, která v důsledku úmrtí oběti ovlivňuje blízkého příbuzného zemřelé osoby.

Další výhody, na které má zraněná osoba nárok (např. sociální dávky, důchod nebo odškodnění od zaměstnavatele), jsou při stanovování odškodnění za ušlý zisk nebo ztrátu prostředků na obživu odečítány.

V případě trestného činu, který se dotkl osoby oběti, její svobody nebo pokoje a který zahrnuje vážné porušení osobní nedotknutelnosti, může být za toto porušení přiznáno odškodnění.

Odškodnění za majetkovou újmu, např. ukradený či poškozený majetek, je přiznáváno pouze ve výjimečných případech. Toto odškodnění může být přiznáno tehdy, byl-li trestný čin spáchán osobou, na níž je uvalena vazba, např. je-li touto osobou vězeň či osoba pobývající v detenčním středisku či instituci (známé jako případy uprchlých osob). Odškodnění může být přiznáno rovněž v obzvláště sužujících případech, kdy byly příležitosti poškozené strany vydělat si na živobytí zraněním vážně omezeny, nebo kdy je odškodnění obzvláště důležité z jiných důvodů.

Odškodnění za čistě finanční újmu je přiznáváno pouze velmi zřídka, např. v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou. Odškodnění v případě uprchlých osob může být relevantní pouze tehdy, existují-li k tomu zvláštní důvody, nebo v obzvláště sužujících případech, kdy byly příležitosti poškozené strany vydělat si na živobytí zraněním vážně omezeny, nebo kdy je odškodnění obzvláště důležité z jiných důvodů.

Odškodnění pro děti, které byly svědky trestného činu, jehož účelem bylo poškodit bezpečí a důvěru dítěte ve vztahu k blízkému příbuznému, je obvykle přiznáváno tehdy, pokud dané dítě vidělo či slyšelo násilí nebo výhrůžky mezi rodiči nebo jinými blízkými příbuznými, s nimiž má dítě blízký a důvěrný vztah.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, jak je vysvětleno výše, odškodnění může být přiznáno. V případě újmy blízkého příbuzného zemřelé osoby je obvykle vypláceno standardizované odškodné za bolest a utrpení.

Osoby, jež mohou odškodnění za újmu získat, jsou obvykle partner či partnerka, rodiče a děti zemřelé osoby, jakož i sourozenci, kteří žili se zemřelou osobou. Dospělí sourozenci, kteří se zemřelou osobou nežili, na odškodnění obvykle nemají nárok.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Pokud zranění nevedlo k úmrtí, může být osobě, která má obzvláště blízký vztah s poškozenou stranou, v určitých zvláštních případech přiznáno odškodnění za nepřímou újmu. Případy, kdy může být toto odškodnění relevantní, jsou situace, kdy poškozená strana utrpěla vážná zranění a po značnou dobu se nacházela v život ohrožující situaci, nebo tehdy, pokud byl daný příbuzný svědkem incidentu, během něhož ke zranění došlo, a tato situace mu způsobila duševní újmu.

Osoby, které mohou mít v této situaci nárok na odškodnění, jsou stejné jako v případě, že poškozená strana v důsledku trestného činu zemře.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Pokud byl trestný čin spáchán ve Švédsku, odškodnění může být přiznáno bez ohledu na národnost nebo zemi bydliště poškozené strany. Pokud je však vazba trestného činu nebo poškozené strany na Švédsko natolik slabá, že švédský stát nemá dostatečný důvod újmu odškodnit, žádné odškodnění vyplaceno nebude. Tato výjimka je uplatňována restriktivním způsobem. Výjimka se rovněž nevztahuje na občana jiné země EU, který byl ve Švédsku vystaven úmyslnému násilnému trestnému činu.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, pokud žijete ve Švédsku, můžete o odškodnění žádat ve Švédsku, a to i tehdy, pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi, a to buď v jiné zemi v EU nebo mimo EU.

Zásada stanoví, že škody vzniklé v důsledku trestného činu musí být nejprve odškodněny v zemi, kde byl trestný čin spáchán. Pokud v dané zemi není možné odškodnění přiznat vůbec, nebo v plné výši, pak má poškozená strana žijící ve Švédsku místo toho právo na odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu od švédského státu.

Pokud byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU a odškodnění za tento trestný čin může být v dané zemi přiznáno, pak může Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) dané osobě žádající o odškodnění ve Švédsku pomoci adresovat její žádost zemi, kde byl trestný čin spáchán. Za určitých podmínek může být švédské odškodnění vyplaceno ještě před tím, než je právo na odškodnění posouzeno v jiné zemi EU.

Pokud odškodnění nemůže být v této jiné zemi EU vyplaceno, bude právo na odškodnění místo toho posouzeno podle švédských pravidel.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, trestný čin musí být oznámen policii a poškozená strana je rovněž povinna být policii nápomocna během vyšetřování.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ano, odškodnění může být jen velmi zřídka přiznáno dříve, než je uzavřeno policejní vyšetřování a soudní přezkum.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

V zásadě platí, že je-li pachatel znám, pak musí být za trestný čin nejprve odsouzen, aby mohlo být odškodnění od státu vyplaceno. Osoba, která škodu způsobila, musí rovněž v první řadě poskytnout odškodnění (náhradu škody), což v zásadě znamená, že nárok musí být nejprve uplatněn vůči pachateli. Pokud však vyšetřování jasně ukáže, že pachatel není schopen škodu uhradit, odškodnění může být vyplaceno, aniž by ho poškozená strana musela nejprve požadovat od pachatele.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, pokud pachatel nebyl identifikován a policejní vyšetřování proto bylo uzavřeno, můžete mít na odškodnění nárok. V těchto případech bude posouzení trestného činu a nároku na odškodnění vycházet převážně z obsahu policejní zprávy. Kromě toho je poškozená strana rovněž povinna poskytnout důkazy dokládající škodu nebo újmu, k níž v důsledku trestného činu došlo.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano, lhůta pro prodání žádosti je tři roky, přičemž se vypočítává následovně:

Pokud byl v souvislosti s trestným činem vynesen rozsudek, žádost musí být podána do tří let od data, kdy rozsudek nabyl právní moci (tedy kdy se proti němu již nelze odvolat).

Pokud bylo policejní vyšetřování uzavřeno, žádost musí být podána do tří let od data, kdy bylo přijato rozhodnutí o uzavření vyšetřování.

Pokud žádné policejní vyšetřování zahájeno nebylo, žádost musí být podána do tří let data, kdy byl trestný čin spáchán.

Děti, které byly vystaveny trestnému činu před dosažením 18 let věku, mají právo žádat o odškodnění do svých 21. narozenin.

Pokud existují zvláštní důvody, může být žádost posouzena, i když byla podána pozdě. Zvláštním důvodem může být například skutečnost, že žadatel nemohl z důvodu těžké nemoci podat žádost o odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu včas.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na:

a) U obětí trestného činu:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)

Ano, není-li odškodnění přiznáno z jiného zdroje.

 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)

Ano, není-li odškodnění přiznáno z jiného zdroje.

 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
  • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)

  Ano, není-li odškodnění přiznáno z jiného zdroje.

  • ztrátu příležitostí

  Ne, pouze odškodnění za ušlý zisk nebo budoucí ušlý zisk (roční renta).

  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody (jako jsou právní poplatky, soudní výlohy)

  Ne

  • odškodnění odcizeného či poškozeného osobního majetku

Odškodnění může být přiznáno za poškozené či zničené oblečení, brýle a podobné předměty, které měla poškozená osoba na sobě v době, kdy utrpěla zranění.

V ostatních případech jsou možnosti odškodnění za poškození majetku velmi omezené, viz oddíl 1.2 výše.

 • Jiné.

– psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti.

Ano. Kromě odškodnění za bolest a utrpení může být odškodnění přiznáno také za porušení v případě, že se trestný čin dotkl osoby oběti, její svobody nebo pokoje a mohl zahrnovat vážné porušení osobní nedotknutelnosti poškozené strany.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb.

Ano, není-li odškodnění přiznáno z jiného zdroje.

 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)

Ano, pokud trestný čin vedl k úmrtí a zahrnoval újmu na zdraví způsobenou osobě, která měla se zemřelou osobou obzvláště blízký vztah, může být odškodnění přiznáno, není-li získáno u jiných zdrojů. Viz též oddíly 1.3 a 1.4.

 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

Za určitých podmínek může být přiznáno odškodnění za ztrátu prostředků.

– psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pozůstalých, pokud oběť zemřela.

Ano, viz oddíl 1.3 výše.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodné se obvykle vyplácí jednorázově. Odškodné za zranění s trvalými následky musí být často upraveno k pozdějšímu datu, kdy je již zjevné, že se jedná o zranění s trvalými následky. Dlouhodobý ušlý zisk je obvykle upravován jednou ročně se zpětnou platností. Pokud zranění poškozené straně způsobilo postižení, které trvale omezilo schopnost této osoby pracovat, může mít daná osoba za určitých podmínek nárok na odškodnění za budoucí ušlý zisk v podobě roční renty, která je v tomto případě vyplácena měsíčně.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Pokud chování poškozené strany zvýšilo riziko újmy, ať už v souvislosti s trestným činem, či v souvislosti s jiným úmyslným či nedbalým chováním, může být výše odškodnění snížena, nebo může být odškodnění zcela zamítnuto. Odškodnění je tímto způsobem upravováno obvykle tehdy, pokud byl trestný čin způsoben trestnou činností samotné poškozené strany, pokud souvisí s drogami, nebo pokud se poškozená strana v souvislosti s trestným činem chovala provokativně.

Poškozená strana je rovněž povinna v přiměřeném rozsahu spolupracovat při policejním vyšetřování. Poškozená strana musí rovněž přispět k procesu pro přiznání odškodnění zajišťovanému Orgánem pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten), a to tak, že poskytne informace a předloží dokumenty potřebné pro posouzení. Pokud žadatel při policejním vyšetřování nespolupracoval, odškodnění nemůže být přiznáno. Totéž platí, pokud žadatel nepřispěl k případu odškodnění.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Co se týče odškodnění za újmu na zdraví nebo jiná porušení, finanční situace poškozené strany nemá vliv na právo na odškodnění, ani na výši přiznaného odškodnění. V případě majetkové újmy nebo čistě finanční újmy může finanční situace poškozené strany v některých případech ovlivnit nárok na odškodnění a výši odškodnění přiznaného za škodu vzniklou v důsledku trestného činu.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu vyplácené státem je doplňkem veškerých odškodnění, na která může mít poškozená strana v důsledku způsobené škody nebo újmy nárok. To znamená, že jakékoli jiné odškodnění musí být od odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu odečteno. Týká se to například škod, které byly proplaceny, nebo jejichž proplacení je zvažováno a také veškerých odškodnění z pojištění, na které má poškozená strana nárok.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o odškodnění za újmu vzniklou v důsledku trestných činů (brottsskadelag) a v zákoně o občanskoprávní odpovědnosti za škodu (skadeståndslag). Nárok na odškodnění za újmu vzniklou v důsledku trestných činů je v určitých ohledech omezenější než nárok na odškodnění v rámci občanskoprávní odpovědnosti. Platí zásada, že odškodnění musí představovat formu kompenzace a poškozená strana se musí pokud možno ocitnout ve stejné finanční situaci, jako kdyby k žádné škodě nebo újmě nedošlo.

Odškodnění pokrývá všechny základní odůvodněné náklady, jakož i veškerý zisk ušlý v důsledku škody nebo újmy. Pro odškodnění je stanovena horní hranice, viz oddíl 1.18.

Odškodnění za bolest a utrpení je vypláceno v souladu s tabulkami – běžná částka během pracovní neschopnosti činí přibližně 2 500 SEK za měsíc (2018), ale může být přiznána i vyšší úroveň odškodnění, například v případě léčby na jednotce intenzivní péče. U určitých trestných činů – kdy zranění vedlo k úmrtí (odškodnění pro příbuzné) a v případě znásilnění – existuje rovněž předpoklad újmy na zdraví, což znamená, že není třeba dokazování. V těchto případech jsou uplatňovány určité šablony pro odškodnění za bolest a utrpení, které činí v případě úmyslného usmrcení 60 000 SEK, v případě neúmyslného usmrcení 30 000 SEK a v případě znásilnění 15 000 SEK.

Odškodnění za zranění s trvalými následky se stanovuje za použití tabulek a na základě lékařského posudku rozsahu postižení a věku žadatele.

Odškodnění za trvalé zmrzačení se stanovuje za použití tabulek a vychází z toho, jak je dané zmrzačení viditelné, kde se nachází, a jaký je věk poškozené strany.

Odškodnění za protiprávní jednání je stanoveno na základě objektivních okolností trestného činu bez ohledu na subjektivní zkušenost poškozené strany. V praxi to znamená, že například odškodnění za nezákonné vyhrožování se může pohybovat v rozmezí 5 000 SEK až 20 000 SEK, za napadení v rozmezí 5 000 SEK až 100 00 SEK, za znásilnění může činit 100 000 SEK a za pokus o vraždu se může pohybovat v rozmezí 100 000 SEK až 150 000 SEK.

Z celkové výše odškodnění je poté proveden základní odpočet ve výši 1 500 SEK (v cenách z roku 2018).

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální výše odškodného, které může být přiznáno, činí 100 SEK (po základním odpočtu).

Maximální výše odškodnění, které může být přiznáno za újmu na zdraví včetně bolesti a utrpení činí 910 000 SEK (údaje za rok 2018). Za určitých podmínek může být přiznáno rovněž odškodnění za roční rentu.

Maximální výše odškodnění, které může být přiznáno za majetkovou újmu a čistě finanční újmu činí 455 000 SEK (v cenách z roku 2018).

Pro odškodnění za protiprávní jednání žádná horní hranice neexistuje.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano – co se týče finančních ztrát, jako jsou například náklady na zdravotní péči nebo ušlý zisk, poškozená strana je povinna specifikovat částku nebo zaslat důkazy jasně ukazující rozsah škody.

Částku není třeba specifikovat v případě odškodnění za morální újmu (bolest a utrpení, porušení, trvalého poškození a odškodnění pro děti, které byly svědky trestného činu).

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano – odškodnění za škodu vzniklou v důsledku trestného činu je státem přiznáváno pouze do té míry, v jaké poškození nebylo kryto jinými druhy odškodnění, na které má poškozená strana nárok.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne; vyplacení odškodnění předem není možné.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano, a to za předpokladu, že nárok není promlčen, k čemuž obvykle dochází deset let po přijetí rozhodnutí.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Je-li žadatel zastupován právním zástupcem, je třeba předložit originál plné moci k zastupování. Náklady musí být obvykle doloženy originálními účty. Je rovněž výhodou, pokud žadatel obecně předloží výše uvedené materiály související s danou škodou nebo újmou.

Pokud nejsou nezbytné dokumenty přiloženy, Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) dokumenty potřebné pro posouzení práva na odškodnění a výše tohoto odškodnění získá. Učiní tak prostřednictvím mandátu, který byl orgánu udělen žadatelem při podávání žádosti. Pokud orgán potřebné informace a dokumenty nemůže získat, bude mít žadatel příležitost předložit je sám.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten), P.O. Box 470, 901 09 UMEÅ, Švédsko.

Upozorňujeme, že žádost musí být podána pomocí zvláštního formuláře. Formuláře jsou k dispozici na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten).

Žádost lze podat rovněž elektronicky, a to tehdy, má-li žadatel švédské ID pro elektronické účetnictví. Žádost lze tímto způsobem podat prostřednictvím internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Doba zpracování se liší v závislosti na aktuálním pracovním zatížení daného orgánu. Doba se může lišit rovněž v závislosti na tom, jak je daný případ komplikovaný. Průměrná doba zpracování aktuálně činí přibližně tři měsíce (v roce 2018).

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) nelze napadnout, ale orgán může své rozhodnutí změnit buď na základě žádosti, nebo z vlastní iniciativy, a to tehdy, jsou-li zjištěny nové okolnosti, nebo existují-li pro to jiné důvody. Rozhodnutí nemůže být změněno v neprospěch žadatele.

Žadatel, který není s rozhodnutím spokojen, může orgánu zaslat písemnou žádost o přezkoumání případu. V žádosti by měly být specifikovány jak kýžená změna rozhodnutí, tak i s ní související důvody. Veškeré dodatečné materiály by měly být předloženy současně se žádostí.

Žadatel má vždy právo požádat o přezkum rozhodnutí Tribunál pro odškodnění za škodu způsobenou trestným činem (Nämnden för brottsskadeersättning).

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Informace a formuláře žádostí lze nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten). Informace o odškodnění a o tom, jak podat žádost, jsou dostupné v několika jazycích, a formuláře žádostí jsou dostupné v anglickém jazyce.

Můžete rovněž využít telefonní linku Orgánu pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten) na čísle +46 90 70 82 00, která je dostupná ve všední dny od 9:00 do 15:00. Tato telefonní linka nabízí poradenství ve švédském a anglickém jazyce.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Kromě výše uvedeného můžete informace o soudním řízení nalézt na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rattegangsskolan.se/, a v angličtině na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.courtintroduction.se/.

Informace přizpůsobené věku určené dětem do 18 let lze nalézt na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://www.jagvillveta.se/. Informace v několika jazycích naleznete rovněž zde.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Vyplnění formuláře žádosti je snadné, a pokud máte nějaké problémy, můžete se pro pomoc obrátit na Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Brottsoffermyndigheten). Náhrada za náklady na právní zastoupení bude přiznána pouze tehdy, existují-li pro to konkrétní důvody.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

S žádostí o odškodnění vám může pomoci místní centrum pro podporu obětí. Vaše místní centrum pro podporu obětí naleznete prostřednictvím internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Organizace pro podporu obětí (Brottsofferjouren), nebo můžete pro pomoc zavolat na telefonní číslo +46 (0)200-21 20 19.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Anglie a Wales

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

O odškodnění můžete požádat v případě, že jste nevinnou obětí násilného trestného činu nebo pokud v důsledku násilného trestného činu zemřela vám blízká osoba. Odkaz se otevře v novém okně.Příloha B v systému vyjmenovává, co pro účely systému je a není násilným trestným činem. Odškodnění mohou získat i osoby, které utrpěly újmu, když podstoupily výjimečné a odůvodněné riziko, aby zabránily trestnému činu nebo aby omezily rozsah trestného činu, a to včetně zadržení podezřelého pachatele.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Můžete požádat o odškodnění za:

 • duševní nebo fyzickou újmu,
 • pohlavní nebo fyzické zneužití,
 • úmrtí v důsledku nehody nebo úrazu.

Ne všechny žádosti o odškodnění budou úspěšné; musíte splňovat podmínky způsobilosti stanovené systémem.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Jste-li blízkým příbuzným osoby, která zemřela v důsledku svých zranění, můžete být způsobilí podat žádost o odškodnění. Abyste mohli takovou platbu získat, musíte být podle systému tzv. „způsobilý příbuzný“.

Způsobilý příbuzný je osoba, která v době smrti zemřelého byla:

 • manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou zemřelé osoby a žila s ní ve společné domácnosti,
 • partnerem/partnerkou zemřelé osoby (nikoli manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou), který/která s danou osobou žil/žila ve společné domácnosti, a to nepřetržitě po dobu nejméně dvou let bezprostředně před datem úmrtí,
 • osobou, která by splnila podmínky uvedené v předcházejících odrážkách, ale nežila se zemřelou osobou z důvodu vlastního špatného zdravotního stavu či nemohoucnosti nebo špatného zdravotního stavu či nemohoucnosti zemřelé osoby,
 • manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou zemřelé osoby, který/která byl/byla na zemřelé osobě finančně závislý/závislá,
 • rodičem zemřelé osoby nebo
 • dítětem zemřelé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Můžete být způsobilí podat žádost z důvodu duševní újmy, pokud jste byli svědkem a byli přítomni události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby v důsledku násilného trestného činu. Způsobilí můžete být i v případě, že jste byli přítomni situaci bezprostředně po události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby.

Pokud žádáte o platbu, protože jste byli svědkem události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby, nebo jste byli přítomni situaci bezprostředně po takové události, je podmínkou, aby u vás v důsledku toho došlo k duševní újmě. Budeme potřebovat lékařské důkazy od psychiatra nebo klinického psychologa, které to potvrdí.

Příbuzní, kteří pravděpodobně budou uznáni za způsobilé, jsou uvedeni výše.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Způsobilí pro platbu z tohoto systému odškodnění budete pouze v případě, že splňujete jeden z požadavků týkajících se bydliště, státní příslušnosti nebo jiných požadavků Odkaz se otevře v novém okně.odstavce 10. Znamená to, že ke dni události musíte mít obvyklý pobyt ve Spojeném království nebo musí být splněna jedna z podmínek, které systém stanoví v odstavcích 11 nebo 13.

Způsobilí pro účely odškodnění budete i v případě, že jste státním příslušníkem členského státu Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo úmluvy Rady Evropy o odškodňování obětí násilných trestných činů. Zvláštní ustanovení se vztahují na potenciální oběti obchodování s lidmi a na osoby, které podaly žádost o azyl. Úplné znění kritérií uvádí Odkaz se otevře v novém okně.odstavec 10 systému.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Odškodnění se v rámci systému vyplácí za události, k nimž dojde ve Velké Británii (Skotsko, Anglie a Wales).

Máte-li bydliště ve Spojeném království a utrpěli jste újmu v důsledku násilného trestného činu v jiné zemi, která je součástí Evropské unie (EU), můžeme vám pomoci požádat o odškodnění od této země. Obraťte se na náš asistenční tým pro EU na tel. čísle +44 0300 003 3061 nebo zašlete e-mail na adresu Odkaz se otevře v novém okně.eucat@cica.gsi.gov.uk.

Pokud jste byli zraněni mimo území Evropské unie, můžete podat žádost v rámci obdobného systému provozovaného dotčenou zemí. Více informací vám podá Ministerstvo zahraničí a Společenství národů (Foreign and Commonwealth Office). Podrobnosti viz internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, musíte. Pokud trestný čin, za který požadujete odškodnění, nebyl oznámen policii, nemůžeme platbu uhradit. Systém vyžaduje, aby byly všechny události, za které je uplatňován nárok, oznámeny policii.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne. Před podáním žádosti nemusíte čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Systém má být poslední možností. Pokud existuje možnost požádat o odškodnění jinde, měli byste tak učinit. Očekáváme, že podniknete všechny přiměřené kroky k získání jakýchkoli dávek sociálního zabezpečení, pojistného plnění, náhrad škody nebo odškodnění, na které můžete mít v důsledku své újmy nárok.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

K přiznání odškodnění v rámci systému můžete být způsobilí i v případě, že útočník není znám nebo nebyl odsouzen. Očekáváme vaši plnou spolupráci při jakémkoli policejním vyšetřování. Rozhodnutí v rámci systému jsou přijímána na základě převažující pravděpodobnosti.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost musíte podat, jakmile to pro vás bude přiměřeně proveditelné. Pokud jste v době události byli dospělí, nemělo by to být obvykle později než dva roky poté, co k události došlo. Tuto lhůtu můžeme prodloužit pouze v případě, že:

 • žádost nemohla být podána dříve kvůli mimořádným okolnostem a
 • důkazy poskytnuté na podporu žádosti znamenají, že o žádosti může úředník pověřený vyřizováním žádostí rozhodnout bez dalšího rozsáhlého šetření.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rekonvalescence) – Ne, bezprostřední náklady na zdravotní péči systém nehradí.
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. náklady na péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.) – Tyto náklady mohou být hrazeny v závislosti na okolnostech. O zohlednění těchto zvláštních výdajů nás můžete požádat pouze v případě, pokud jste v důsledku svých zranění byli práce neschopni nebo jste byli v obdobném rozsahu nezpůsobilí pracovat po dobu delší než 28 týdnů.
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení) – Ano.
  • ušlý výdělek v době lékařského ošetření a po něm (také ušlý příjem a ztráta schopnosti vydělávat nebo snížení prostředků na živobytí atd.) – Pouze pokud jste v přímém důsledku újmy způsobené trestným činem práce neschopni nebo jste schopni pracovat jen v omezeném rozsahu po dobu delší než 28 týdnů.
  • ztráta příležitostí – Ano, s výhradou našich pravidel způsobilosti.
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody (jako jsou právní poplatky, soudní výlohy) – Ne.
  • odškodnění za odcizený nebo poškozený osobní majetek – Ne.
  • jiné – naše pravidla způsobilosti viz systém.

– na psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti – Ano, s výhradou našich pravidel způsobilosti.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb – Ano.
 • náklady na zdravotní péči (např. terapie pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace) – Ne.
 • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí – Ano, pokud oběť zemřela, a s výhradou našich pravidel způsobilosti.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pro přeživší rodinné příslušníky, pokud oběť zemřela – Můžete být způsobilí podat žádost z důvodu duševní újmy, pokud jste byli svědkem a byli přítomni události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby v důsledku násilného trestného činu. Způsobilí můžete být i v případě, že jste byli přítomni situaci bezprostředně po události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby. Pokud žádáte o platbu, protože jste byli svědkem události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby, nebo jste byli přítomni situaci bezprostředně po takové události, je podmínkou, aby u vás v důsledku toho došlo k duševní újmě. Budeme potřebovat lékařské důkazy od psychiatra nebo klinického psychologa, které to potvrdí.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Kdykoli je to možné, vypořádáváme nároky nabídkou jednorázové paušální platby.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Váš nárok může být ovlivněn, pokud:

 • plně nespolupracujete s policií a systémem trestního soudnictví,
 • jste byli odsouzeni k trestu odnětí svobody nebo alternativnímu trestu a tento trest dosud nebyl zahlazen,
 • k předmětné události přispělo vaše jednání,
 • přiznání odškodnění není vhodné s ohledem na váš charakter, který prokazují odsouzení za trestné činy či jiné důkazy, nebo plně nespolupracujete s úřadem CICA.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Systém nezkoumá majetkové poměry.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění nemůžeme vyplatit za těchto okolností:

 • újma vám byla způsobena před 1. srpnem 1964,
 • k újmě došlo mimo Velkou Británii,
 • již jste u úřadu CICA podali žádost z titulu téže újmy v důsledku téže události,
 • z přiznaného odškodného by mohl mít prospěch útočník,
 • k újmě došlo před 1. říjnem 1979 a vy i útočník jste žili společně jako příslušníci téže rodiny.

Odškodnění bude rovněž zadrženo nebo sníženo, pokud jste za stejnou újmu obdrželi odškodnění z určitých jiných zdrojů, včetně náhrady škody přiznané soudem v občanskoprávním řízení.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Pravidla systému a výši přiznaných plateb stanoví Parlament a platby se vypočítávají podle sazebníku druhů újmy. Výše přiznaného odškodnění se liší podle závažnosti újmy.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální námi přiznávané odškodnění činí 1 000 GBP a maximální částka činí 500 000 GBP.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Splatnou částku odškodnění vypočítáme sami.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Částku přiznaného odškodnění, kterou jste obdrželi nebo na kterou máte nárok z titulu téže újmy, snížíme v důsledku:

 • veškerých ostatních přiznaných odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu nebo obdobných plateb,
 • příkazu k náhradě škody vydaného občanskoprávním soudem,
 • vypořádání nároku na náhradu škody, nebo
 • jakéhokoli příkazu k odškodnění nebo nabídky odškodnění vydaných během trestního řízení.

Je-li přiznána náhrada zvláštních výdajů, platbu snížíme tak, aby zohledňovala dávky sociálního zabezpečení za tutéž újmu a vyplacené pojistné plnění, bez ohledu na to, kdo pojistné hradil, pokud uplatňujete nárok za položky, jako jsou úpravy ubytování nebo osobní péče.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Jestliže rozhodneme, že splňujete podmínky způsobilosti k platbě, ale nebudeme schopni vydat konečné rozhodnutí, můžeme zvážit zálohovou platbu. Pokud nejsme schopni dojít ke konečnému rozhodnutí, je důvodem pravděpodobně skutečnost, že vyčkáváme, než bude znám dlouhodobý dopad vaší újmy.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Po provedení konečné platby můžeme zvážit opětovné posouzení žádosti, pokud:

 • osoba, která odškodnění obdržela, následně zemře v důsledku trestného činu, který byl důvodem k přiznání odškodnění, nebo
 • došlo k natolik podstatné změně zdravotního stavu žadatele, že by trvání na původním rozhodnutí mohlo vést k bezpráví na žadateli.

Případ obvykle nebudeme posuzovat znovu, pokud od konečného rozhodnutí neuplynuly méně než dva roky. Pokud nás požádáte o znovuotevření případu více než dva roky po přijetí našeho rozhodnutí, budeme to zvažovat pouze v případě, že nám budete schopni poskytnout dostatečné důkazy pro rozhodnutí o případu bez dalších rozsáhlých šetření.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Informace, které od vás budeme potřebovat, budou záviset na druhu vámi podané žádosti. V procesu vyřizování žádosti bude uvedeno, jaké informace jsou v dané době požadovány. Budeme-li potřebovat další informace, požádáme vás o ně písemně.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Podání žádosti o odškodnění není spojeno s žádnými poplatky. V případě potřeby vás požádáme o předložení lékařských důkazů. Bude-li získání lékařských důkazů spojeno s náklady, budete pravděpodobně povinni je uhradit. Náklady na získání lékařských důkazů se budou lišit, nepředpokládá se však, že byste hradili celkovou částku vyšší než 50 GBP.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Úřad pro odškodnění za ublížení na zdraví způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel. Spojené království: +44 (0)300 003 3601; (ze zemí mimo Spojené království): +44(0)203 684 2517

Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne, budeme s vámi v korespondenčním styku.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Doba potřebná k posouzení vaší žádosti se liší podle toho, jak je situace komplikovaná. Například vyřízení žádosti týkající se ušlého zisku bude trvat déle než zpracování žádosti, která se týká platby podle sazebníku za zranění. Úřad CICA žádost s konečnou platností neuzavře, dokud nepotvrdíte, že jste se ze svých zranění v maximální možné míře zotavili. Naším cílem je vyřešit jednoduché případy do 12 měsíců od obdržení žádosti.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud s původním rozhodnutím nesouhlasíte a chcete, abychom je přezkoumali, musíte nám zaslat písemnou žádost o přezkum do 56 dnů ode dne vydání původního rozhodnutí. Na podporu svého tvrzení musíte přiložit veškeré další důkazní informace, které bychom podle vás měli zvážit.

Jakmile obdržíme vaši žádost o přezkum spolu se všemi podpůrnými informacemi, posoudí ji úředník pověřený vyřizováním žádostí, jímž nebude ten úředník, který vydal původní rozhodnutí. Rozhodnutí o přezkumu může být více nebo méně příznivé než původní rozhodnutí nebo může být původní rozhodnutí ponecháno beze změny.

Pokud s rozhodnutím o přezkumu nebudete souhlasit, můžete podat opravný prostředek k tribunálu prvního stupně (pro odškodnění za újmy způsobené trestným činem) v souladu s jednacím řádem tohoto soudu. Jednací řád je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách tribunálu prvního stupně.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Žádost o odškodnění náhradu můžete podat prostřednictvím našich Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránek, které nabízejí také užitečné informace o systému.

Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Odkaz na naše internetové stránky je uveden výše a pomoc mohou poskytnout poradci centra služeb klientům na tel. čísle +44 (0)300 003 3601. Upozorňujeme, že poradci centra služeb klientům budou jednat pouze v anglickém jazyce.

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o náhradu škody nepotřebujete placeného zástupce, například advokáta nebo společnost pro správu pohledávek. Pokud se rozhodnete pro placené zastoupení, nemůžeme s tím spojené náklady uhradit a budete je muset nést sami.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Můžete se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.informační službu pro oběti (Victims Information Service), která vám se žádostí pomůže.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Severní Irsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Systém Severního Irska pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem má odškodňovat nevinné oběti násilné trestné činnosti v Severním Irsku. Systém odškodnění je určen k náhradě majetkové újmy.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Můžeme přiznat odškodnění za duševní nebo fyzickou újmu v důsledku násilného trestného činu a sexuálního nebo fyzického napadení.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, můžeme přiznat odškodnění příbuznému oběti nebo osobě závislé na oběti, jež zemřela v důsledku násilného trestného činu.

Způsobilým příbuzným je manžel/manželka nebo registrovaný partner / registrovaná partnerka zemřelé osoby, rodič zemřelé osoby a dítě zemřelé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, příbuzný oběti trestného činu může získat odškodnění za duševní újmu, pokud oběť násilný trestný čin přežila.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, odškodnění lze přiznat státním příslušníkům všech států.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Můžeme posuzovat pouze ty žádosti o odškodnění, které se týkají nároků vzniklých v Severním Irsku.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Systém vyžaduje, aby všichni žadatelé trestný čin oznámili policii neprodleně, jakmile je to prakticky proveditelné.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, žádost by však měla být podána dvou let od data příslušné události.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne, nemusíte.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, nárok na odškodnění vám však vzniká i v případě, že pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen. Žadatel však musí oznámit všechny příslušné okolnosti trestného činu policii a spolupracovat při vyšetřování.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost by měla být podána dvou let od data incidentu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rekonvalescence)
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péče a pomoc, dočasná a trvalá péče, dlouhodobá rehabilitace, úpravy bydlení, zvláštní pomůcky atd.)
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)
 • ušlý výdělek v době lékařského ošetření a po něm (také ušlý příjem a ztráta schopnosti vydělávat nebo snížení prostředků na živobytí atd.)
 • ztráta příležitostí
 • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky či soudní výlohy
 • odškodnění za odcizený či poškozený osobní majetek
 • jiné

Služby pro odškodňování posoudí přiznání odškodnění za ztrátu nebo škodu na majetku nebo náklady na pomůcky spojené s léčbou zranění, náklady na péči, speciální vybavení, úpravy ubytování žadatele, poplatky spojené s řízením u ochranného soudu, náklady spojené se správou záležitostí žadatele v důsledku nedostatečné duševní způsobilosti. Ušlý výdělek nebo ztráta výdělečné schopnosti.

– na psychickou (morální) újmu:

duševní útrapy,

 • bolest a utrpení oběti.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na zdravotní péči (např. terapie pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace),
 • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí.

Služby pro odškodňování uhradí přiměřené náklady na pohřeb. Způsobilý příbuzný může mít nárok na přiznání odškodnění za ztrátu blízké osoby.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob/odškodnění pozůstalých, pokud oběť zemřela.

Způsobilý příbuzný může mít nárok na přiznání odškodnění za psychické onemocnění.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se obvykle vyplácí jako jednorázová platba.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Nárok může být snížen nebo nemusí být přiznáno žádné odškodnění, pokud chování žadatele přispělo k předmětné události, žadatel má záznam v rejstříku trestů a jeho odsouzení dosud není zahlazeno a žadatel nespolupracuje s policií nebo se službami pro odškodňování.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace nebude mít žádný vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění by mohlo být ovlivněno, pokud by z přiznaného odškodného mohl mít prospěch útočník.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá podle sazebníku druhů újmy, který je součástí systému.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální odškodnění za újmu činí 1 000 GBP a maximální odškodnění za újmu činí 250 000 GBP. Není stanovena žádná maximální hranice celkové částky odškodnění, kterou lze přiznat.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne, od žadatele se neočekává, že částku uvede, očekává se, že nám sdělí, jaké druhy újmy utrpěl.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Soukromé pojištění nemá na výši vyplaceného odškodnění vliv. Od případného odškodnění však bude odečtena soudem nařízená náhrada škody a náhrada škody přiznaná v občanskoprávním řízení.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Zálohu lze vyplatit, pokud neexistují žádné pochybnosti týkající se odpovědnosti.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano, případ může být znovu otevřen, pokud došlo k takové podstatné změně zdravotního stavu oběti, že by došlo k bezpráví, pokud by mělo nadále platit původní posouzení.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Vyplněný formulář žádosti. Služby pro odškodňování žadatele osloví, pokud budou zapotřebí další informace, například údaje o zaměstnání a příjmech.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Žádné správní nebo jiné poplatky nejsou účtovány.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Systém Severního Irska pro odškodnění za újmu způsobenou trestným činem (The Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne, nemusíte.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Průměrná doba potřebná k přijetí prvního rozhodnutí je 11 měsíců a pro přezkumné rozhodnutí šest měsíců.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Žadatel má právo na přezkum a opravný prostředek.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na našich webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm.

Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Adresa naší webové stránky je Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm.

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

V rámci systému odškodnění za újmu způsobenou trestným činem není právní pomoc k dispozici. Můžete pověřit advokáta, aby vám s nárokem na odškodnění v trestním řízení pomohl.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Pomoc v rámci procesu odškodňování může žadateli poskytnout organizace Odkaz se otevře v novém okně.Victim Support NI.

Poslední aktualizace: 15/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Skotsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

O odškodnění můžete požádat v případě, že jste nevinnou obětí násilného trestného činu nebo pokud v důsledku násilného trestného činu zemřela vám blízká osoba. Odkaz se otevře v novém okně.Příloha B v systému vyjmenovává, co pro účely systému je a není násilným trestným činem. Odškodnění mohou získat i osoby, které utrpěly újmu, když podstoupily výjimečné a odůvodněné riziko, aby zabránily trestnému činu nebo aby omezily rozsah trestného činu, a to včetně zadržení podezřelého pachatele.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Můžete požádat o odškodnění za:

 • duševní nebo fyzickou újmu,
 • pohlavní nebo fyzické zneužití,
 • úmrtí v důsledku nehody nebo úrazu.

Ne všechny žádosti o odškodnění budou úspěšné; musíte splňovat podmínky způsobilosti stanovené programem.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Jste-li blízkým příbuzným osoby, která zemřela v důsledku svých zranění, můžete být způsobilí podat žádost o odškodnění. Abyste mohli takovou platbu získat, musíte být podle systému tzv. „způsobilý příbuzný“.

Způsobilý příbuzný je osoba, která v době smrti zemřelého byla:

 • manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou zemřelé osoby a žila s ní ve společné domácnosti,
 • partnerem/partnerkou zemřelé osoby (nikoli manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou), který/která s danou osobou žil/žila ve společné domácnosti, a to nepřetržitě po dobu nejméně dvou let bezprostředně před datem úmrtí,
 • osobou, která by splnila podmínky uvedené v předcházejících odrážkách, ale nežila se zemřelou osobou z důvodu vlastního špatného zdravotního stavu či nemohoucnosti nebo špatného zdravotního stavu či nemohoucnosti zemřelé osoby,
 • manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem / registrovanou partnerkou zemřelé osoby, který/která byl/byla na zemřelé osobě finančně závislý/závislá,
 • rodičem zemřelé osoby nebo
 • dítětem zemřelé osoby.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Můžete být způsobilí podat žádost z důvodu duševní újmy, pokud jste byli svědkem a byli přítomni události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby v důsledku násilného trestného činu. Způsobilí můžete být i v případě, že jste byli přítomni situaci bezprostředně po události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby.

Pokud žádáte o platbu, protože jste byli svědkem události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby, nebo jste byli přítomni situaci bezprostředně po takové události, je podmínkou, aby u vás v důsledku toho došlo k duševní újmě. Budeme potřebovat lékařské důkazy od psychiatra nebo klinického psychologa, které to potvrdí.

Příbuzní, kteří pravděpodobně budou uznáni za způsobilé, jsou uvedeni výše.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Způsobilí pro platbu z tohoto systému odškodnění budete pouze v případě, že splňujete jeden z požadavků týkajících se bydliště, státní příslušnosti nebo jiných požadavků Odkaz se otevře v novém okně.odstavce 10. Znamená to, že ke dni události musíte mít obvyklý pobyt ve Spojeném království nebo musí být splněna jedna z podmínek, které systém stanoví v odstavcích 11 nebo 13.

Způsobilí pro účely odškodnění budete i v případě, že jste státním příslušníkem členského státu Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo úmluvy Rady Evropy o odškodňování obětí násilných trestných činů. Zvláštní ustanovení se vztahují na potenciální oběti obchodování s lidmi a na osoby, které podaly žádost o azyl.

Úplné znění kritérií uvádí Odkaz se otevře v novém okně.odstavec 10 systému.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Odškodnění se v rámci systému vyplácí za události, k nimž dojde ve Velké Británii (Skotsko, Anglie a Wales).

Máte-li bydliště ve Spojeném království a utrpěli jste újmu v důsledku násilného trestného činu v jiné zemi, která je součástí Evropské unie (EU), můžeme vám pomoci požádat o odškodnění od této země. Obraťte se na náš asistenční tým pro EU na tel. čísle +44 0300 003 3061 nebo zašlete e-mail na adresu Odkaz se otevře v novém okně.eucat@cica.gov.uk.

Pokud jste byli zraněni mimo území Evropské unie, můžete podat žádost v rámci obdobného systému provozovaného dotčenou zemí. Více informací vám podá Ministerstvo zahraničí a Společenství národů (Foreign and Commonwealth Office). Podrobnosti viz internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, musíte. Pokud trestný čin, za který požadujete odškodnění, nebyl oznámen policii, nemůžeme platbu uhradit. Systém vyžaduje, aby byly všechny události, za které je uplatňován nárok, oznámeny policii.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne. Před podáním žádosti nemusíte čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Systém má být poslední možností. Pokud existuje možnost požádat o odškodnění jinde, měli byste tak učinit. Očekáváme, že podniknete všechny přiměřené kroky k získání jakýchkoli dávek sociálního zabezpečení, pojistného plnění, náhrad škody nebo odškodnění, na které můžete mít v důsledku své újmy nárok.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

K přiznání odškodnění v rámci systému můžete být způsobilí i v případě, že útočník není znám nebo nebyl odsouzen. Očekáváme vaši plnou spolupráci při jakémkoli policejním vyšetřování. Rozhodnutí v rámci systému jsou přijímána na základě převažující pravděpodobnosti.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost musíte podat, jakmile to pro vás bude přiměřeně proveditelné. Pokud jste v době události byli dospělí, nemělo by to být obvykle později než dva roky poté, co k události došlo. Tuto lhůtu můžeme prodloužit pouze v případě, že:

 • žádost nemohla být podána dříve kvůli mimořádným okolnostem a
 • důkazy poskytnuté na podporu žádosti znamenají, že o žádosti může úředník pověřený vyřizováním žádostí rozhodnout bez dalšího rozsáhlého šetření.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péče, rekonvalescence) – Ne, bezprostřední náklady na zdravotní péči systém nehradí.
 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. náklady na péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.) – Tyto náklady mohou být hrazeny v závislosti na okolnostech. O zohlednění těchto zvláštních výdajů nás můžete požádat pouze v případě, pokud jste v důsledku svých zranění byli práce neschopni nebo jste byli v obdobném rozsahu nezpůsobilí pracovat po dobu delší než 28 týdnů.
 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení):
  • ušlý výdělek v době lékařského ošetření a po něm (také ušlý příjem a ztráta schopnosti vydělávat nebo snížení prostředků na živobytí atd.) – Pouze pokud jste v přímém důsledku újmy způsobené trestným činem práce neschopni nebo jste schopni pracovat jen v omezeném rozsahu po dobu delší než 28 týdnů.
  • ztráta příležitostí – Ano, s výhradou našich pravidel způsobilosti.
  • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody (jako jsou právní poplatky, soudní výlohy) – Ne.
  • odškodnění za odcizený nebo poškozený osobní majetek – Ne.
  • jiné – Naše pravidla způsobilosti viz systém.

– na psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti – Ano, s výhradou našich pravidel způsobilosti.

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb – Ano.
 • náklady na zdravotní péči (např. terapie pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péče, rehabilitace) – Ne.
 • ztráta prostředků na obživu či ztráta příležitostí – Ano, pokud oběť zemřela, a s výhradou našich pravidel způsobilosti.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pro přeživší rodinné příslušníky, pokud oběť zemřela – Můžete být způsobilí podat žádost z důvodu duševní újmy, pokud jste byli svědkem a byli přítomni události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby v důsledku násilného trestného činu. Způsobilí můžete být i v případě, že jste byli přítomni situaci bezprostředně po události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby. Pokud žádáte o platbu, protože jste byli svědkem události, při které došlo ke zranění vám blízké osoby, nebo jste byli přítomni situaci bezprostředně po takové události, je podmínkou, aby u vás v důsledku toho došlo k duševní újmě. Budeme potřebovat lékařské důkazy od psychiatra nebo klinického psychologa, které to potvrdí.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Kdykoli je to možné, vypořádáváme nároky nabídkou jednorázové paušální platby.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Váš nárok může být ovlivněn, pokud:

 • plně nespolupracujete s policií a systémem trestního soudnictví,
 • jste byli odsouzeni k trestu odnětí svobody nebo alternativnímu trestu a tento trest dosud nebyl zahlazen,
 • k předmětné události přispělo vaše jednání,
 • přiznání odškodnění není vhodné s ohledem na váš charakter, který prokazují odsouzení za trestné činy či jiné důkazy, nebo
 • plně nespolupracujete s úřadem CICA.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Systém nezkoumá majetkové poměry.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Odškodnění nemůžeme vyplatit za těchto okolností:

 • újma vám byla způsobena před 1. srpnem 1964,
 • k újmě došlo mimo Velkou Británii,
 • již jste u úřadu CICA podali žádost z titulu téže újmy v důsledku téže události,
 • z přiznaného odškodného by mohl mít prospěch útočník,
 • k újmě došlo před 1. říjnem 1979 a vy i útočník jste žili společně jako příslušníci téže rodiny.

Odškodnění bude rovněž zadrženo nebo sníženo, pokud jste za stejnou újmu obdrželi odškodnění z určitých jiných zdrojů, včetně náhrady škody přiznané soudem v občanskoprávním řízení.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Pravidla systému a výši přiznaných plateb stanoví Parlament a platby se vypočítávají podle sazebníku druhů újmy. Výše přiznaného odškodnění se liší podle závažnosti újmy.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální námi přiznávané odškodnění činí 1 000 GBP a maximální částka činí 500 000 GBP.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Splatnou částku odškodnění vypočítáme sami.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Částku přiznaného odškodnění, kterou jste obdrželi nebo na kterou máte nárok z titulu téže újmy, snížíme v důsledku:

 • veškerých ostatních přiznaných odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu nebo obdobných plateb,
 • příkazu k náhradě škody vydaného občanskoprávním soudem,
 • vypořádání nároku na náhradu škody nebo
 • jakéhokoli příkazu k odškodnění nebo nabídky odškodnění vydaných během trestního řízení.

Je-li přiznána náhrada zvláštních výdajů, platbu snížíme tak, aby zohledňovala dávky sociálního zabezpečení za tutéž újmu a vyplacené pojistné plnění, bez ohledu na to, kdo pojistné hradil, pokud uplatňujete nárok za položky, jako jsou úpravy ubytování nebo osobní péče.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Jestliže rozhodneme, že splňujete podmínky způsobilosti k platbě, ale nebudeme schopni vydat konečné rozhodnutí, můžeme zvážit zálohovou platbu. Pokud nejsme schopni dojít ke konečnému rozhodnutí, je důvodem pravděpodobně skutečnost, že vyčkáváme, než bude znám dlouhodobý dopad vaší újmy.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršujícího se zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Po provedení konečné platby můžeme zvážit opětovné posouzení žádosti, pokud:

 • osoba, která odškodnění obdržela, následně zemře v důsledku trestného činu, který byl důvodem k přiznání odškodnění, nebo
 • došlo k natolik podstatné změně zdravotního stavu žadatele, že by trvání na původním rozhodnutí mohlo vést k bezpráví na žadateli.

Případ obvykle nebudeme posuzovat znovu, pokud od konečného rozhodnutí neuplynuly méně než dva roky. Pokud nás požádáte o znovuotevření případu více než dva roky po přijetí našeho rozhodnutí, budeme to zvažovat pouze v případě, že nám budete schopni poskytnout dostatečné důkazy pro rozhodnutí o případu bez dalších rozsáhlých šetření.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Informace, které od vás budeme potřebovat, budou záviset na druhu vámi podané žádosti. V procesu vyřizování žádosti bude uvedeno, jaké informace jsou v dané době požadovány. Budeme-li potřebovat další informace, požádáme vás o ně písemně.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Podání žádosti o odškodnění není spojeno s žádnými poplatky. V případě potřeby vás požádáme o předložení lékařských důkazů. Bude-li získání lékařských důkazů spojeno s náklady, budete pravděpodobně povinni je uhradit. Náklady na získání lékařských důkazů se budou lišit, nepředpokládá se však, že byste hradili celkovou částku vyšší než 50 GBP.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Úřad pro odškodnění za ublížení na zdraví způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel. (Spojené království) +44 (0)300 003 3601;
(ze zemí mimo Spojené království): +44(0)203 684 2517

Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk

Musím být přítomen během řízení a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne, budeme s vámi v korespondenčním styku.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Doba potřebná k posouzení vaší žádosti se liší podle toho, jak je situace komplikovaná. Například vyřízení žádosti týkající se ušlého zisku bude trvat déle než zpracování žádosti, která se týká platby podle sazebníku za zranění. Úřad CICA žádost s konečnou platností neuzavře, dokud nepotvrdíte, že jste se ze svých zranění v maximální možné míře zotavili. Naším cílem je vyřešit jednoduché případy do 12 měsíců od obdržení žádosti.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Pokud s původním rozhodnutím nesouhlasíte a chcete, abychom je přezkoumali, musíte nám zaslat písemnou žádost o přezkum do 56 dnů ode dne vydání původního rozhodnutí. Na podporu svého tvrzení musíte přiložit veškeré další důkazní informace, které bychom podle vás měli zvážit.

Jakmile obdržíme vaši žádost o přezkum spolu se všemi podpůrnými informacemi, posoudí ji úředník pověřený vyřizováním žádostí, jímž nebude ten úředník, který vydal původní rozhodnutí. Rozhodnutí o přezkumu může být více nebo méně příznivé než původní rozhodnutí nebo může být původní rozhodnutí ponecháno beze změny.

Pokud s rozhodnutím o přezkumu nebudete souhlasit, můžete podat opravný prostředek k tribunálu prvního stupně (pro odškodnění za újmy způsobené trestným činem) v souladu s jednacím řádem tohoto soudu. Jednací řád je k dispozici na internetových stránkách tribunálu prvního stupně.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Žádost o odškodnění můžete podat prostřednictvím našich Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránek, které nabízejí také užitečné informace o systému.

Existuje zvláštní telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Odkaz na naše internetové stránky je uveden výše a pomoc mohou poskytnout poradci centra služeb klientům na tel. čísle +44 (0)300 003 3601. Upozorňujeme, že poradci centra služeb klientům budou jednat pouze v anglickém jazyce.

Mohu si při přípravě žádosti vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

K podání žádosti o náhradu škody nepotřebujete placeného zástupce, například advokáta nebo společnost pro správu pohledávek. Pokud se rozhodnete pro placené zastoupení, nemůžeme s tím spojené náklady uhradit a budete je muset nést sami.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Můžete se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.informační službu pro oběti (Victims Information Service), která vám se žádostí pomůže.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.