Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

V souladu se zákonem o odškodnění obětí (Opferentschädigungsgesetz, dále jen „OEG“) se odškodnění vyplácí obětem úmyslných protiprávních napadení a jejich pozůstalým příbuzným.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Podle zákona OEG závisí výše přiznaného odškodnění na stupni poškození zdraví a na jeho zdravotních a ekonomických důsledcích. Poškození zdraví však musí být dlouhodobé povahy (tj. musí trvat déle než šest měsíců). Odškodnění se obvykle vyplácí měsíčně, dokud jsou splněny všechny podmínky.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Odškodnění se vyplácí i pozůstalým příbuzným oběti. Pozůstalými příbuznými jsou manžel/manželka a děti oběti, ve výjimečných případech rodiče oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Příbuzní oběti, jež přežila trestný čin, mohou za určitých podmínek získat úhradu zdravotní péče a výživného.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Výše odškodnění, které mohou získat cizí státní příslušníci, podle zákona OEG závisí na jejich pobytovém statusu. Občané členských států EU a cizí státní příslušníci, kteří pobývají v Německu legálně nejméně po dobu tří let, získají stejné dávky jako němečtí občané. Pro ostatní cizí státní příslušníky je částka odškodnění nižší.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Podle § 3a zákona OEG lze odškodnění přiznat i obětem násilných trestných činů spáchaných v zahraničí. Odškodnění však má podobu jednorázové platby a nikoli pravidelného plnění. Tato platba je také ve srovnání s platbami od jiných subjektů považována za vedlejší.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Podle zákona OEG mají žadatelé povinnost spolupracovat stejně jako žadatelé o sociální dávky. Znamená to především sdělení všech okolností, které by mohly napomoci objasnit skutkové okolnosti případu. Obecně to znamená, že na pachatele musí být podáno trestní oznámení na policii.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, příslušné orgány o žádostech o odškodnění podaných podle zákona OEG zpravidla rozhodují nezávisle. V některých případech však může být nezbytné vyčkat výsledku policejního vyšetřování nebo trestního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne, odškodnění se podle zákona OEG vyplácí bez ohledu na to, zda byl pachatel identifikován.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, odškodnění je možné bez ohledu na to, zda byl pachatel identifikován nebo odsouzen. Na podporu své žádosti byste měli přiložit veškeré dokumenty, které by mohly pomoci objasnit skutkové okolnosti případu a určit rozsah způsobené újmy.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ne, podle zákona OEG není stanovena žádná lhůta. Odškodnění však lze vyplácet zpětně pouze za dobu jednoho roku před podáním žádosti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění se vztahuje například na tyto položky:

a) pro oběť trestného činu:

– majetková (jiná než psychická) újma:

 • náklady na léčbu újmy (ambulantní a ústavní léčba, rehabilitace),
 • dodatečné potřeby nebo náklady vyplývající z újmy (např. péče a asistence, dočasná a trvalá léčba, dlouhodobá fyzioterapie, úpravy bytu, speciální pomůcky atd.),
 • trvalá újma (např. invalidita nebo jiné trvalé zdravotní postižení),
  • ušlý výdělek během léčby (včetně ušlého výdělku a ztráty výdělečné schopnosti nebo sníženého výživného atd.),
  • ztráta příležitosti,
  • výdaje spojené se soudním projednáváním týkajících se události, jež způsobila újmu, např. právní poplatky a soudní výdaje),
  • odškodnění za zcizený nebo poškozený osobní majetek,
  • jiné,

– psychická (morální) újma:

 • bolest a útrapy oběti;

b) pro oprávněné osoby nebo příbuzné oběti:

– majetková (jiná než psychická) újma:

 • náklady na pohřeb,
 • náklady na léčbu (např. léčba rodinného příslušníka, ambulantní a ústavní léčba, rehabilitace),
 • ztráta výživného nebo příležitosti,

– psychická újma:

 • bolest a útrapy příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění pro pozůstalé, pokud oběť zemřela.

Odškodnění oběti zahrnuje měsíční důchod jako odškodnění za ekonomické a zdravotní důsledky újmy na zdraví oběti, náklady na léčbu a dávky na péči. Odškodnění fyzické bolesti a duševních útrap (Schmerzensgeld) není vypláceno.

Odškodnění pro pozůstalé zahrnuje měsíční důchod pro vdovy/vdovce, sirotky a případně rodiče, náklady na léčbu a dávky na péči.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Platby důchodu obětem a pozůstalým příbuzným jako odškodnění za ekonomické a zdravotní následky újmy se vyplácejí měsíčně, dokud jsou splněny všechny vyžadované podmínky. Jiné dávky se vyplácejí, jsou-li nutné, a vyplácejí se v době, kdy jsou zapotřebí.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Pokud poškozený způsobil újmu sám nebo by platba odškodnění byla nespravedlivá z jiných důvodů, zejména z důvodu vlastního chování oběti, bude odškodnění odepřeno. Pouhá existence záznamu v trestním rejstříku však k odůvodnění takového rozhodnutí nestačí. Žadatelé jsou povinni v maximální možné míře napomoci objasnění skutkových okolností případu. Pokud tuto povinnost nesplní, může být odškodnění plně nebo zčásti odepřeno.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Podle zákona OEG se odškodnění vyplácí bez ohledu na příjem nebo majetkovou situaci poškozeného. Finanční situace poškozeného může mít vliv jen na částku odškodnění poskytnutého jako náhrada majetkové újmy nebo v případě dávek na péči.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne, podle zákona OEG mohou pravděpodobnost získání odškodnění a/nebo jeho výši ovlivnit pouze vymezená kritéria.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Důchodové dávky poskytované jako odškodnění za následky újmy na zdraví se vypočítávají podle rozsahu těchto následků. Důchodové dávky poskytované jako odškodnění za následky majetkové újmy se odvozují z utrpěného ekonomického znevýhodnění.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Ne, není.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne (viz odpověď na předchozí otázku).

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Důchodové dávky poskytované jako odškodnění za následky újmy na zdraví jsou vypláceny bez ohledu na to, zda obdržíte platby od jiných soukromých nebo veřejnoprávních subjektů. Tyto platby však mohou být zohledněny při výpočtu plateb odškodnění za následky majetkové újmy.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek? Pokud ano za jakých podmínek?

Zálohové platby nejsou podle zákona OEG možné. Platby na krytí léčby však mohou být provedeny předtím, než je přijato rozhodnutí o žádosti o odškodnění.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

V případě zhoršujícího se zdravotního stavu je vždy možné uplatnit „nárok na základě zhoršení stavu“ (Verschlimmerungsantrag) a požádat tak o nový výpočet částky odškodnění. Při výpočtu odškodnění následků majetkové újmy lze vždy zohlednit změny v příjmech.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Měli byste přiložit veškeré dokumenty, které pomohou objasnit skutkové okolnosti případu a určit způsobenou újmu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, není.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Orgány příslušné podle práva každé spolkové země.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádost lze zaslat všem úřadům sociálního zabezpečení. Následně bude žádost postoupena příslušnému orgánu.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne, nemusíte.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Doba trvání tohoto postupu závisí zejména na tom, jak snadné nebo obtížné je objasnit skutkové okolnosti případu a zda je nutné získat lékařské zprávy.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek. Jestliže příslušný orgán v důsledku odvolacího řízení nedojde k jinému rozhodnutí, lze podat žalobu u sociálního soudu (Sozialgericht).

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Tyto informace lze nalézt na různých místech, neboť je na příslušných místech poskytuje jak spolková vláda, tak spolkové země. Viz například webové stránky Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html nebo on-line databáze pro oběti trestných činů: https://www.odabs.org/

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Existuje řada webových stránek spolkové vlády a spolkových zemí, na nichž lze nalézt informace o odškodňování obětí, např. webové stránky Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html nebo https://www.odabs.org/ .

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Právní výdaje se nepovažují za odškodnění, a proto podle zákona OEG nelze vyplácet jejich náhradu.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Ano, existuje řada regionálních a národních organizací na podporu obětí. Největší celostátní organizací je „Weisse Ring“.

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.