Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

В законодателството е уредено еднократно финансово обезщетение за лица, които са претърпели увреждания в резултат на умишлени престъпления, свързани с насилие; за други престъпления не се предоставя обезщетение. По-специално включените престъпления са убийство и телесна повреда. Престъпленията сексуално малтретиране, сексуално насилие и изнасилване се разглеждат в законодателството като специфична категория престъпления, за които се присъжда обезщетение за морални вреди.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Жертвите на престъпление, свързано с насилие, се обезщетяват само до степента на телесната повреда (обезщетение за болка и страдание и за намалена социална функция). За престъпленията изнасилване, сексуално малтретиране и сексуално насилие в законодателството се предвижда обезщетение за морални вреди.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Ако дадено лице е починало в резултат на престъпление, свързано с насилие, съгласно законодателството роднините на това лице също имат възможност да претендират за обезщетение, а именно преживял съпруг(съпруга) и преживелите деца на починалия, а в случай че няма деца, преживелите родители на починалия, а ако няма родители, лицето, спрямо което починалият е имал задължение за издръжка.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не, в този случай законодателството не допуска предоставянето на обезщетение на роднините на жертвата на престъпление.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

За обезщетение може да претендира жертва, която е гражданин на Словашката република или гражданин на друга държава членка или лице без гражданство, което е с постоянно пребиваване на територията на Словашката република или на територията на друга държава членка, или чужд гражданин, съгласно условията и в степента, определена от международен договор, който е ратифициран и обнародван по предвидения в законодателството начин, ако телесната повреда е причинена на територията на Словашката република.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, законодателството на Словакия не предвижда такава процедура. Обезщетение може да бъде претендирано само ако телесната повреда е причинена на територията на Словашката република.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Обезщетение може да бъде претендирано само ако резултатът от разследването показва, че е извършено престъпление и че то е причината за телесната повреда. Ето защо обезщетение може да бъде предоставено само ако първо е проведено наказателно преследване, като е без значение дали то се основава на сигнала на жертвата или е инициирано по други причини.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Да, предявяването на иск за обезщетение зависи от наличието на законно решение, с което извършителят се признава за виновен в извършването на престъпление, причинило телесна повреда на жертвата, или на решение, с което подсъдимият се оправдава, тъй като той не носи наказателна отговорност поради невменяемост. Ако извършителят на престъпление, довело до телесната повреда на жертвата, не е известен, местонахождението му е неизвестно или възбуденото спрямо него наказателно преследване е възпрепятствано от законова пречка, жертвата може да поиска обезщетение въз основа на решение на компетентния орган, установяващо горепосочените факти. В този случай обаче резултатът от разследването или съкратеното разследване от органите за наказателно преследване не трябва да поражда основателни съмнения дали престъплението, довело до телесната повреда, е било извършено.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Подаването на молба за искане на обезщетение от извършителя не е условие за претендиране на обезщетение, но ако жертвата не предприеме мерки за получаване на обезщетение от извършителя, органът, вземащ решение, може да намали размера на присъденото обезщетение.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Ако извършителят на престъплението, довело до телесната повреда на жертвата, е неизвестен, местонахождението му е неизвестно или възбуденото спрямо него наказателно преследване е възпрепятствано от законова пречка и телесната повреда на жертвата не е била обезщетена изцяло по друг начин, жертвата може да претендира за обезщетение, ако резултатът от разследването или съкратеното разследване от органите за наказателно преследване не поражда основателни съмнения за това дали престъплението, в резултат на което на жертвата е причинена телесната повреда, е действително извършено. Искането трябва да бъде подкрепено от законно решение на органа за наказателно преследване или съда, който последно е разгледал въпроса, доказващ горепосочените факти.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Искът трябва да бъде предявен в срок от 6 месеца от влизането в сила на присъдата на извършителя. Ако извършителят е неизвестен или ако провежданото спрямо него наказателно преследване е възпрепятствано от законова пречка, искът трябва да бъде предявен в срок от 6 месеца от влизането в сила на решението на органа за наказателно преследване или съда, който последно е разглеждал въпроса.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например, обезщетението ще обхваща ли:

Обезщетение се изплаща само до степента на телесната повреда (обезщетение за болка и страдание и намалена социална функция) и до степента на морални вреди в законоустановени случаи. Обезщетението не включва други загуби или разходи.

а) за жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.).
  • загуба на възможности,
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси, съдебни разноски
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други.
– не се прилага

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата — обезщетение за морални вреди при изнасилване, сексуално малтретиране и сексуално насилие

б) За правоимащи лица или роднини на жертва:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или възможности.
– не се прилага

— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала — на преживели близки на жертва на престъпление, свързано с насилие, която е починала, се изплаща обезщетение в рамките на законоустановения максимум от 50 пъти минималната работна заплата към момента на извършване на престъплението Това се отнася до иск, който се разпределя пропорционално измежду всички правоимащи лица.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща като еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Получаването на обезщетение от Словашката република не се повлиява от което и да е досие, вписано в регистъра за съдимост. Органът, вземащ решение, може да намали обезщетението, ако жертвата е съвместно виновна за телесната повреда или не е предприела мерки за получаване на обезщетение директно от извършителя.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото положение на жертвата не оказва влияние върху решението относно обезщетението.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Размерът на обезщетението може да се повлияе от степента на вината на жертвата за телесната повреда или от факта, че жертвата не е предприела мерки за получаване на обезщетение директно от извършителя.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Ако телесната повреда е призната със съдебно решение, обезщетението се основава на посочената в решението степен на телесната повреда; в противен случай, ако е причинена телесна повреда, при изчисляването на обезщетението разпоредбите на специалното законодателство, уреждащо предоставянето на обезщетение за болка и страдание и за намалена социална функция, се прилагат съизмеримо. Обезщетението за морални вреди в случай на изнасилване, сексуално насилие или сексуално малтретиране е в размер на десет пъти минималната работна заплата (към момента на причиняване на вредата) плюс обезщетение за морални вреди за роднините, ако е целесъобразно.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

В законът не се предвижда минимален размер на обезщетението. Максималният размер на обезщетението се определя на 50 пъти минималната работна заплата към момента на извършване на престъплението (забележка: понастоящем 21 750 EUR).

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Ако телесната повреда е призната като част от присъдата, определянето на размера на обезщетението се основава на това съдебно решение. В противен случай е необходимо да се представи медицински доклад, който също така съдържа всички необходими данни за определяне на конкретния размер на обезщетението. Правилата за определяне на размера на обезщетение са определени в законодателството, уреждащо правилата за оценяване на телесната повреда като цяло, но само за целите на обезщетяването на жертвите на престъпления, свързани с насилие.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, обезщетение се предоставя само ако се предполага, че причинената вреда не е била обезщетена по друг начин (напр. от частна застрахователна схема или директно от извършителя на престъплението, свързано с насилие).

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не е възможно предоставянето на аванс от обезщетението.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Такава процедура е възможна; жертвата може да поиска отново обезщетение (напр. в контекста на промяна в ситуацията или влошаване на здравословното състояние), но молбата трябва да бъде подадена в рамките на основния срок (т.е. в рамките на 6 месеца от влизането в сила на присъдата, с която извършителят се признава за виновен, а ако извършителят не е известен или провежданото спрямо него наказателно преследване е възпрепятствано от законова пречка, в рамките на 6 месеца от влизането в сила на решението на органа за наказателно преследване или на съда, който последно е разглеждал въпроса). Общият размер на обезщетението в този случай обаче не може да надвишава 50 пъти минималната работна заплата.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

 • окончателното съдебно решение или решението на органа за наказателно преследване, който последно е разглеждал въпроса; ако жертвата на престъплението не може да приложи решението, тя следва да посочи органа за наказателно преследване или съда, който последно е разглеждал престъплението, и едновременно с това да предостави информация за лицето, заподозряно в извършването на престъплението, довело до телесната повреда на жертвата, ако това лице е известно на жертвата,
 • документи относно причинената на жертвата телесна повреда в резултат на престъплението, включително данни относно степента, до която тя вече е била обезщетена, или степента, до която е оправдано да се предполага, че ще бъде обезщетена, или доказателства за решения относно обезщетение за телесна повреда, които все още не са изпълнени, както и информация за мерките, които жертвата е предприела, за да получи обезщетение от извършителя, чието престъпление е причинило телесната повреда на жертвата,
 • документ, доказващ връзката на роднините и групата на правоимащи лица, ако престъплението е довело до смъртта на жертвата,
 • документ, доказващ задължение за издръжка на починалото лице, или предоставянето на издръжка от починалото лице, ако става дума за лице, по отношение на което починалото лице е имало задължение за издръжка.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

За производствата за обезщетение не се дължат такси.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Решенията във връзка с исковете за предоставяне на обезщетение се вземат от Министерство на правосъдието на Словашката република.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Исковете следва да бъдат изпратени на адрес: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Жертвата не е задължена да участва.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Министерство на правосъдието на Словашката република е задължено да вземе решение относно иска за обезщетение в срок от 6 месеца.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако Министерството на правосъдието на Словашката република не удовлетвори иска или го уважи само частично, жертвата може да поиска обезщетение, като заведе дело срещу Словашката република, представлявана от Министерството на правосъдието, не по-късно от една година от датата на връчване на решението по иска.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

На уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Всяка жертва получава информация от разследващите органи за възможностите и условията във връзка с получаването на обезщетение от Словашката република в рамките на наказателното производство.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Информация относно обезщетение за жертвите на престъпления се публикува на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). В същото време, когато дадена жертва се изслушва в рамките на наказателно производство, тя получава информация за организациите, предоставящи помощ и подкрепа на жертвите (заедно с данните за контакт).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Няма правна помощ, която се предоставя специално за целите на претендиране на обезщетение. Възможно е да използвате общата правна помощ, предоставяна от държавата посредством Центъра за правна помощ. Освен това Министерство на правосъдието на Словашката република предоставя основни насоки във връзка с претендирането на обезщетение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Да, съществуват организации, които предоставя помощ и подкрепа за жертвите на престъпления, свързани с насилие, но към момента те извършват дейност, която е независима от държавата.

Последна актуализация: 28/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.