Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

В съответствие със Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления (Opferentschädigungsgesetz — OEG) обезщетение се изплаща на жертви на предумишлени незаконни нападения и на техните преживели роднини.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

В съответствие с OEG размерът на предоставеното обезщетение зависи от обхвата на причиненото увреждане на здравето, както и от икономическите и свързаните със здравето последици от него. По своя характер обаче увреждането на здравето трябва да бъде дългосрочно (т.е. трябва да е с продължителност повече от шест месеца). Обикновено обезщетение се изплаща ежемесечно, стига да са изпълнени всички условия.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Обезщетение се изплаща и на преживелите роднини на жертва. Преживелите роднини са съпругът(ата) и децата на жертвата и, в изключителни случаи, нейните/неговите родители.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Роднините на жертва, която е преживяла престъплението, могат при определени обстоятелства да получат плащания за медицинско лечение и издръжка.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Съгласно OEG размерът на обезщетението, което чуждестранни граждани могат да получат, зависи от техния статус на пребиваване. Гражданите на държави — членки на ЕС, и чуждестранни граждани, които са пребивавали законно в Германия през последните три години, ще получат същото обезщетение като гражданите на Германия. Размерът на обезщетението, което се предоставя на други чуждестранни граждани, е по-малък.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Съгласно член 3a от OEG жертвите на тежко престъпление, извършено в чужбина, също могат да получат обезщетение. То обаче е под формата на еднократно плащане, а не като редовно изплащано обезщетение. Освен това плащането е подчинено на плащанията от други органи.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Съгласно OEG ищците са задължени да сътрудничат също като кандидатите за социални обезщетения. На първо място това означава, че трябва да се отчитат всички обстоятелства, които биха могли да помогнат за изясняване на фактите по делото. Това обикновено означава, че на полицията трябва да бъде съобщено кой е извършителят.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, обикновено компетентните органи вземат независимо решение по искове, предявени съгласно OEG. В някои случаи обаче може да е необходимо да се изчакат резултатите от полицейските разследвания или наказателните производства.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не, обезщетението се изплаща съгласно OEG независимо от това дали извършителят е установен.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, обезщетение се изплаща независимо от това дали извършителят е бил установен или осъден. В подкрепа на Вашия иск следва да представите всички документи, които могат да помогнат за изясняване на фактите по делото и за определяне на обхвата на причинените вреди.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Не, съгласно OEG няма определен срок. Плащания на обезщетения обаче могат да бъдат извършени с обратно действие само за период от една година преди предявяването на иска.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Обезщетението обхваща например:

а) за жертвата на престъплението:

— материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилища, специални помощни средства и други)
 • постоянно увреждане (например инвалидност или други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка, и други)
  • загуба на възможности
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, напр. правни такси, съдебни разноски)
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други

— психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата

б) за правоимащи лица или роднини на жертвата:

— материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или възможности

— психически щети:

 • Болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

Обезщетението за жертвата включва месечни пенсии за обезщетяване на икономическите и свързаните със здравето последици от увреждането на здравето на жертвата, медицинско лечение и обезщетения за полагане на грижа. Обезщетение за болки и страдания (Schmerzensgeld) не се изплаща.

Обезщетението за преживели лица включва месечни пенсии за вдовици/вдовци, сираци и, когато е приложимо, родители, медицинско лечение и обезщетения за полагане на грижа.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Пенсионните плащания за жертви и преживели роднини за обезщетяване на икономическите и свързаните със здравето последици от увреждането на здравето се изплащат ежемесечно, стига да са изпълнени всички необходими условия. Други обезщетения се плащат, ако и когато е налице такава необходимост.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Ако увреденото лице е причинило само увреждането или ако изплащането на обезщетение би било несправедливо по други причини, особено поради поведението на самата жертва, тогава обезщетение ще бъде отказано. Самото наличие на съдебно досие обаче не е достатъчно, за да се обоснове такова решение. Ищците са задължени да съдействат във възможно най-голяма степен за изясняване на фактите по делото. Ако те не изпълняват това си задължение, обезщетението може да бъде отказано изцяло или частично.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Съгласно OEG обезщетение се изплаща независимо от дохода или имуществото на увреденото лице. Финансовото положение на увреденото лице може да окаже въздействие единствено върху размера на обезщетението, предоставено за обезщетяване на икономическа вреда, или в случай на обезщетения за полагане на грижа.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не, съгласно OEG върху вероятността за получаване на обезщетение и/или върху сумата могат да повлияят само посочените критерии.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от свързани със здравето вреди се изчисляват според обхвата на тези последици. Пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от икономическа вреда се основава на причинените икономически неудобства.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Не

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не (вж. отговорът на предишния въпрос).

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от свързана със здравето вреда се извършват независимо от това дали получавате плащания от други частни или държавни органи. Тези плащания обаче могат да бъдат взети предвид при изчисляването на плащанията за обезщетяване на последиците от икономическата вреда.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Съгласно OEG не са възможни авансови плащания. Плащания за покриване на медицинско лечение обаче могат да бъдат извършени преди да бъде взето решение по иска за обезщетение.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

В случай на влошаване на здравето винаги може да бъде предявен „иск за усложняване на обстоятелствата“ (Verschlimmerungsantrag), с цел да бъде поискано преизчисляване на размера на обезщетението. При изчисляването на обезщетението за последиците от икономическата вреда винаги могат да бъдат взети предвид промените в доходите.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Следва да представите всички документи, които могат да помогнат за изясняване на фактите по делото и за определяне на причинените вреди.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Органите, които са компетентни съгласно правото на всяка провинция.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Искът може да бъде изпратен до всички служби за социална сигурност. След това той ще бъде препратен до компетентния орган.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Няма категоричен отговор на този въпрос. Продължителността на процедурата зависи по-специално от това колко е лесно или трудно да се изяснят фактите по делото и дали е необходимо да се получат медицински доклади.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано. Ако компетентния орган не се произнесе с друго решение в резултат на процедурата по обжалване, жалба може да бъде подадена в съда по социалноосигурителни спорове (Sozialgericht).

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Тази информация може да бъде намерена на различни места, тъй като се предоставя на съответните места както от федералното правителство, така и от провинциите. Вж. например уебсайта на Федералното министерство на труда и социалните въпроси: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html и онлайн базата данни за жертви на престъпления: https://www.odabs.org/

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Съществуват редица уебсайтове на федералното правителство и на провинциите, където може да бъде намерена информация за обезщетението на жертвите, например на уебсайта на Федералното министерство на труда и социалните въпроси: http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html или https://www.odabs.org/ .

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Правните разноски не се считат за обезщетение и следователно не могат да бъдат възстановени съгласно OEG.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Да, има редица регионални и национални организации за подкрепа жертвите. Най-голямата национална организация се нарича „der Weisse Ring“.

Последна актуализация: 11/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт