Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Restrizzjonijiet fuq is-suċċessjonijiet – regoli speċjali

Portugall
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Skont il-liġi ta’ dan l-Istat Membru, ir-regoli speċjali jimponu, għal raġunijiet ekonomiċi, familjari jew soċjali, restrizzjonijiet li jikkonċernaw jew jaffettwaw is-suċċessjoni fir-rigward ta’ propjetà immobbli, ċerti intrapriżi jew kategoriji speċjali oħra li jinsabu f’dan l-Istat Membru?

Iva, hemm regoli li jimponu restrizzjonijiet fuq is-suċċessjoni, jew li jaffettwaw is-suċċessjoni, fir-rigward ta’ ċerti assi.

FIL-KODIĊI ĊIVILI

L-Artikoli 1476(1)(a) u 1485 tal-Kodiċi Ċivili (Código Civil) jistipulaw li l-użufrutt u d-dritt in rem ta’ użu u ta’ abitazzjoni huma drittijiet in rem li jispiċċaw bil-mewt tad-detentur tagħhom, bis-saħħa tal-liġi.

L-Artikoli 2103-A u 2103-B tal-Kodiċi Ċivili jipprevedu wirt legali: il-konjuġi superstiti għandu, fil-ħin tal-qasma, prijorità fir-rigward tad-dritt li jgħix fid-dar tal-familja u d-dritt li juża l-kontenut tagħha, soġġett għal ċerti kundizzjonijiet stabbiliti fil-Kodiċi.

FIL-KODIĊI TAL-KUMPANIJI

L-Artikolu 184 tal-Kodiċi tal-Kumpaniji (Código das Sociedades Comerciais) jistabbilixxi li, jekk sieħeb ta’ sħubija ordinarja jmut, sakemm l-istatut ta’ assoċjazzjoni ma jistipulax mod ieħor, is-sħab li jifdal jew il-kumpanija jridu jiddeċiedu l-valur rispettiv mas-suċċessur li għalih jakkumulaw id-drittijiet tal-persuna deċeduta, sakemm ma jagħżlux li jxolju l-kumpanija u jinnotifikaw dan lis-suċċessur fi żmien 90 jum mid-data li fiha jsiru jafu bil-mewt tas-sieħeb. Madankollu, is-sħab superstiti jistgħu jkomplu l-kumpanija mas-suċċessur tal-persuna deċeduta, sakemm is-suċċessur jagħti l-kunsens espliċitu tiegħu.

L-Artikolu 225 tal-Kodiċi tal-Kumpaniji jiddikjara li ftehim ta’ kumpanija privata b’responsabbiltà limitata jista’ jistabbilixxi li jekk xi ħadd mis-sħab imut, is-sehem tiegħu ma jistax jiġi ttrasferit lis-suċċessuri tad-deċedut, u jista’ wkoll jagħmel it-trasferiment soġġett għal ċerti rekwiżiti.

Jekk, minħabba ftehim bħal dan, is-sehem ma jiġix ittrasferit lis-suċċessuri tas-sieħeb deċedut, il-kumpanija trid tamortizzah, takkwistah jew tara li jiġi akkwistat minn sieħeb jew parti terza; jekk l-ebda waħda minn dawn il-miżuri ma titwettaq fi żmien 90 jum wara li xi wieħed mid-diretturi jsir jaf bil-mewt tas-sieħeb, is-sehem jitqies bħala li ġie ttrasferit.

Skont l-Artikoli 469 u 475 tal-Kodiċi tal-Kumpaniji, l-istess sistema tapplika fil-każ tal-mewt ta’ sieħeb ta’ soċjetà limitata.

Skont l-Artikolu 252(4) tal-Kodiċi tal-Kumpaniji, il-ġestjoni ta’ kumpanija privata b’responsabbiltà limitata ma tistax tkun soġġetta għal suċċessjoni minħabba mewt, anki flimkien ma’ sehem.

IL-QAFAS LEGALI GĦALL-ARMI U L-MUNIZZJON

L-Artikolu 37 tal-qafas legali dwar l-armi u l-munizzjon (Regime Jurídico das Armas e Munições), approvat mil-Liġi Nru 5/2006 tat-23 ta’ Frar 2006, jistabbilixxi li l-akkwiżizzjoni b’suċċessjoni mortis causa ta’ kwalunkwe arma ddikjarata hija permessa biss bl-awtorizzazzjoni tad-direttur nazzjonali tal-PSP (Polícia de Segurança Publica (il-korp tal-pulizija)), li tista’ tinkiseb skont id-dispożizzjoni legali msemmija qabel.

Il-verżjoni aġġornata tal-Kodiċi Ċivili tista’ tiġi kkonsultata bil-Portugiż fuq: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

Il-verżjoni aġġornata tal-Kodiċi tal-Kumpaniji tista’ tiġi kkonsultata bil-Portugiż fuq: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

Il-qafas legali dwar l-armi u l-munizzjon, approvat mil-Liġi Nru 5/2006 tat-23 ta’ Frar 2006, jista’ jiġi kkonsultat bil-Portugiż fuq: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo

2 Skont il-liġi ta’ dan l-Istat Membru, dawn ir-regoli speċjali japplikaw għas-suċċessjoni fir-rigward tal-assi msemmija hawn fuq irrispettivament mil-liġi applikabbli għas-suċċessjoni?

It-tweġiba hija iva fil-każ ta’ estinzjoni, minħabba mewt, tal-użufrutt u tad-dritt in rem ta’ użu u ta’ abitazzjoni, kif ukoll tar-regoli stabbiliti fil-Kodiċi tal-Kumpaniji u fil-qafas legali dwar l-armi u l-munizzjon, imsemmija hawn fuq.

Din il-konklużjoni ġejja wkoll mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 1(2)(h), (k) u (l) tar-Regolament Nru 650/2012.

It-tweġiba hija le fil-każ tal-wirt legali previst fl-Artikoli 2103-A u 2103-B tal-Kodiċi Ċivili.

Madankollu, it-tweġiba ta’ hawn fuq ma tippreġudikax l-interpretazzjonijiet differenti mill-Qrati.

3 Skont il-liġi ta’ dan l-Istat Membru, jeżistu regoli speċjali biex jiżguraw konformità mar-regoli speċjali msemmija hawn fuq?

Fil-każ tal-ftuħ ta’ suċċessjoni, hemm regoli fil-Kodiċi Ċivili li jagħtu setgħat ta’ amministrazzjoni tal-wirt u li jistgħu jiżguraw konformità mar-regoli speċjali msemmija hawn fuq.

Il-proċeduri u l-preċetti tal-Kodiċi Ċivili huma dawn li ġejjin:

  • Meta l-wirt ikun għadu sospiż – fi kliem ieħor, miftuħ iżda li għadu ma ġiex aċċettat jew iddikjarat mhux mitlub għall-Istat – is-suċċessuri fit-titolu (l-Artikolu 2047) jew l-eżekutur tal-wirt sospiż (l-Artikolu 2048) jistgħu jagħmlu l-arranġamenti għall-amministrazzjoni tal-assi jekk dewmien f’miżuri bħal dawn jista’ jkun detrimentali;
  • Wara l-aċċettazzjoni tal-wirt, l-amministrazzjoni tal-wirt taqa’ fuq l-amministratur tal-patrimonju (l-Artikoli 2079 u 2087);
  • L-amministratur tal-patrimonju jista’ jitlob lill-eredi jew lil partijiet terzi sabiex jittrasferixxu l-assi li għandhom jiġu amministrati, u jużaw azzjonijiet ta’ pussess mill-ġdid jew evizzjoni kontrihom sabiex jiddefendu jew jiggarantixxu l-irkupru tal-pussess tal-oġġetti soġġetti għall-ġestjoni tagħhom (l-Artikolu 2088);
  • L-amministratur tal-patrimonju jista’ jiġbor id-djun tal-wirt riċevibbli meta l-irkupru jista’ jiġi pperikolat minn dewmien jew meta l-ħlas isir volontarjament (l-Artikolu 2089);
  • Barra minn hekk, l-eredi jista’ jressaq talba ta’ wirt sabiex ifittex rikonoxximent ġudizzjarju tal-kapaċità tiegħu bħala suċċessur u l-irkupru tal-assi kollha tal-wirt tiegħu, jew parti minnhom, kontra dawk li jippossjeduhom bħala eredi jew b’titolu ieħor, jew saħansitra mingħajr titolu (l-Artikolu 2075).

NOTA

L-informazzjoni li tinsab f’din l-iskeda informattiva mhijiex eżawrjenti jew vinkolanti fuq il-Punt ta’ Kuntatt, il-Qrati jew entitajiet u awtoritajiet oħrajn. Għalkemm jgħaddu minn aġġornamenti regolari, l-iskedi informattivi ma jistgħux jinkludu r-reviżjonijiet kollha magħmula għal-liġi u, għalhekk, mhumiex sostituti għall-konsultazzjoni tat-testi legali fis-seħħ fi kwalunkwe ħin.

L-aħħar aġġornament: 14/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna