Restrictions on successions – special rules

National information on the special rules that apply to certain immovable property, certain enterprises or other special categories of assets

The European Judicial Network in civil and commercial matters has produced some information sheets on the special rules under national law, imposing restrictions concerning the succession typically involving the following assets:

 • certain types of immovable property (real estate)
 • certain types of businesses,
 • other special categories of assets.

For economic, family and/or social reasons, these rules restrict succession involving such assets.

They apply to a succession, under the country’s national law imposing such restrictions, irrespective of the law on succession.

To consult an information sheet on national law that imposes restrictions on or otherwise affects succession involving certain assets, please click on the appropriate national flag on this page.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Белгия

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В член 745в от Гражданския кодекс (Code civil) се определят специални правила за случая, при който собственост върху определено имущество се споделя между наследниците на починалия, които получават голата собственост, и преживелия съпруг, който получава плодоползването.

По принцип преживелият съпруг или един от носителите на голо право на собственост, може да поиска пълно или частично преобразуване на плодоползването, т.е. една от страните може да закупи голата собственост или плодоползването от другата страна.

От това правило обаче е изключено определено имущество:

 • Преобразуването на плодоползването може да бъде отказано от семейния съд (tribunal de la famille), ако то може да навреди сериозно на интересите на предприятие или професионална дейност.
 • Съгласието на преживелия съпруг или преживелия законен несемеен партньор е необходимо, когато недвижимият имот и обзавеждането в него са били използвани като основно жилище на семейството на датата на откриване на наследството.

В член 745ж от Гражданския кодекс се предвижда подобна защита в полза на законния несемеен партньор във връзка с недвижим имот, който е използван като общото жилище на семейството, и обзавеждането в него.

Освен това в член 915а от Гражданския кодекс се определя запазената и разполагаемата част от наследственото имущество (т.е. запазената част) в полза на преживелия съпруг и във всички случаи се посочва, че тази запазена и разполагаема част трябва да включва най-малко недвижимия имот, използван като основно жилище на семейството, и обзавеждането в него.

Когато цялото наследството или част от него се състои от земеделското стопанство, наследниците по права низходяща линия могат да придобият въз основа на изготвена оценка движимото и недвижимото имущество, което съставлява земеделското стопанство (член 1, параграф 1 от Закона от 29 август 1988 г. относно правилата за наследяване на земеделски стопанства с оглед на насърчаването на тяхната приемственост (loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité).

Ако цялото наследство или част от него не се състои от земеделско стопанство, а вместо това е съставено от недвижими имоти, които са част от земеделското стопанство на починалия, и ако един от наследниците по права низходяща линия експлоатира понастоящем тези имоти в рамките на собственото си земеделско стопанство, последният също може да придобие тези имоти въз основа на изготвена оценка при спазване на разпоредбите на Гражданския кодекс за определяне на правата на преживелия съпруг и преживелия законен несемеен партньор (член 1, параграф 3 от Закона от 29 август 1988г.).

Накрая, в член 4 от Закона от 16 май1900 г. относно правилата за наследяване на малки наследства (loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages) се посочва, че когато цялото наследство или част от него се състои от недвижими имоти, по отношение на които общият „кадастрален доход“ (условни доходи от наем) не надвишава 1565 EUR (член 1 от Закона), е възможно, без да се засягат правата, предоставени на преживелия съпруг по член 1446 от Гражданския кодекс, всеки от наследниците по права линия и, когато е приложимо, преживелият съпруг, който не е разведен или законно разделен с починалия, да придобие въз основа на изготвена оценка или жилището, обитавано до смъртта на починалия от последния, неговия съпруг(съпруга) или наследници, и обзавеждането в него, или къщата, обзавеждането и земята, които обитателят на къщата е използвал лично или от свое име, селскостопанското оборудване и отглежданите животни, или стоките, суровините, професионалното оборудване и други принадлежности, използвани за търговска, занаятчийска и промишлена дейност.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Тези разпоредби са задължителни, но в закона не се посочва изрично дали следва да се прилагат независимо от приложимото право.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Съществува няколко процедури, които да гарантират тези права:

 • Одобряване на молба за преобразуване на плодоползване от семейния съд: семейният съд може или да откаже преобразуването на плодоползването и разпределението на цялата собственост, ако това може сериозно да навреди на интересите на предприятие или професионалната дейност, или да одобри молбата, ако това се счита за справедливо с оглед на конкретните обстоятелства по делото (член 745в, параграф 2 от Гражданския кодекс).
 • Придобиване на земеделско стопанство: ако заинтересованата страна или един от нейните кредитори подаде такава молба, семейният съд ще извърши оценка. За тази цел съдът може да назначи едно и повече вещи лица (член 4, параграф 1 от Закона от 29 август 1988 г. — в член 3 е посочен ред на предпочитание). Ако начинът на придобиване е спорен или ако едната от заинтересованите страни откаже да даде съгласие или не е представена, семейният съд призовава заинтересованите страни или техните законни представители най-малко 15 дни предварително. На определената дата заинтересованите страни се срещат под председателството на съдията, който ги е призовал. Срещата ще продължи дори при отсъствието на една или повече от заинтересованите страни. Когато е приложимо, съдията, председателстващ, събранието, назначава нотариус, който да замести отсъстващите страни, да получи техните дялове и да освободи тези дялове. Нотариалните такси се заплащат от страните, представлявани от нотариуса. Съдията решава споровете и изпраща страните с цел подписването на акта до определения от тях нотариус или до нотариус, назначен от съда, ако страните не могат да се споразумеят за избора на нотариус (член 4, параграф 3 от Закона от 29 август 1988 г). Освен по сериозна причина, призната предварително за валидна от семейния съд, лицето, което придобива недвижимия имот, не може да го продава за срок до 10 години от подписването на акта за придобиване (член 6, параграф 1 от Закона от 29 Август 1988 г.).
 • Придобиване на малко наследство: тази процедура е до голяма степен същата като тази за придобиване на земеделско стопанство (член 4, параграф 3 и параграф 5 от Закона от 16 май 1900 г.). Единствената разлика е срокът, в рамките на който придобитото имущество не може да бъде продавано, освен поради сериозна причина, предварително призната за валидна от семейния съд, като този срок е пет години от подписването на акта за придобиване (член 5 от Закона от 16 май 1900 г.).
Последна актуализация: 27/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Чешка република

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Не съществуват такива специални правила.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

-

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Не съществуват специални процедури, които да гарантират, че е налице такова спазване.

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Германия

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В германския Закон за наследяване на земеделски имоти (Anerbenrecht) съществуват специални ограничения по смисъла на член 30 от Регламента на ЕС в областта на наследяването, според които при определени условия земеделското стопанство е предмет на специални правила относно наследството.

Тези правила могат да бъдат намерени в Наредбата относно земеделските стопанства(Höfeordnung), частично федерално законодателство, прилагано в Хамбург, Долна Саксония, Северен Райн-Вестфалия и Шлезвиг-Холщайн, и в законите за наследяване на земеделски имоти на отделните Länder (Закона за областите [Hofgütergesetz] и Закона за наследяване на земеделски имоти [Anerbengesetz] в Баден-Вюртенберг, последният от които се прилага само ако починалото лице е родено преди 1 януари 1930 г.; Наредбата относно имотите [Landgüterordnung] в Хесе; Наредбата относно земеделските стопанства [Höfeordnung] в Райнланд-Палатинат; Закона за земеделските стопанства [Höfegesetz] в Бремен). В останалите Länder няма такива правила. Член 36, параграф 2, буква в) от Регламента в областта на наследяването се използва за приложимия закон за наследяване на земеделски имоти. Освен това са приложими индивидуалните правила от Гражданския кодекс за наследяването на имоти (раздели 1515(2), 2049, 2312), както и раздел 13 от Закона за сделките с недвижими имоти (Grundstücksverkehrsgesetz), съгласно който земеделското стопанство може да бъде разпределено само на един законен сънаследник.

Заповедта относно земеделските стопанства съдържа специални правила за наследяването, свързани с определени селскостопански предприятия, с цел да се предотврати разделянето на стопанските и горските дейности в случай на наследяване. Разпоредбите в Заповедта относно земеделските стопанства предвиждат предоставянето на собственост само на един наследник (наследника на стопанството), с което се гарантира запазването на икономически жизнеспособните земеделски стопанства от поколение на поколение. Тези правила обслужват не само частни интереси на индивидуални собственици на земеделски стопанства, но и обществения интерес, поради това че се предотвратява разделянето на земеделските стопанства и се поддържа тяхната ефективност.

Другите съвместни наследници могат да претендират за компенсация, макар че сумата, която може да се претендира, е по-ниска, отколкото в други спорове за наследство, с цел да се защитят земеделските стопанства от прекомерен брой претенции за уреждане и компенсация, което би застрашило тяхното оцеляване.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Като се има предвид регулаторната цел на закона за наследяване на земеделски имоти, а именно да се гарантира запазването на земеделските стопанства от поколение на поколение, горепосочените специални правила трябва да се прилагат към личните земеделски имоти, независимо от това какви закони са приложими към наследяването на починалия.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Съгласно Процедурния правилник по въпросите на земеделските стопанства (Verfahrensordnung für Höfesachen – HöfeVfO) германското право позволява на Съда по делата в областта на селското стопанство (Landwirtschaftsgericht) да изпълнява определени процедури за проверка, напр. да определя дали завещателните разпореждания или споразуменията за прехвърляне на земеделски стопанства нарушават правото в областта на наследяването по завещание на земеделски имоти.

Последна актуализация: 26/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Гърция

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В гръцкото право има определени специални правила, с които се налагат ограничения върху наследяването на разположени в Гърция активи по икономически, семейни или социални съображения.

Такива специални правила са приети във връзка със:

А) наследство на монаси (вж. членове 4, 18 и 19 от Закон 3414/1909 относно общия църковен фонд и управлението на манастири, запазени в сила чрез член 99 от Закона, с който се въвежда гръцкият граждански кодекс, член 7, параграф 2 и член 25 от Закон 4684/1930, член 1 от Закон 1918/1942 и член I от Закон 2067/1952). По-специално тези разпоредби гласят, че наследството на монах законно се прехвърля на манастира, в който е погребан монахът и в чиито регистри е вписан, след като е приспаднат запазеният дял от наследството за неговите наследници. Завещанията, даренията и наследствата, които се прехвърлят на монаха след постъпване в манастира, принадлежат на манастира, като монахът запазва право да ползва само 50 % от активите, прехвърлени на манастира, докато придобитите от монаха активи, след като е дал обет, по други възмездни основания му се прехвърлят лично и може да ги използва, но не и чрез безвъзмездни сделки. Ако той не ги използва, след неговата смърт 50% от тези активи се прехвърлят на Централната църковна финансова служба, а 50% — на манастира. Следва да се отбележи, че за монасите от Света гора съществуват още по-специфични правила (вж. член 101 от Хартата на Света гора, запазен в сила чрез член 99 от Закона за въвеждане на гръцкия граждански кодекс). Ако посочените монаси придобият активи след като са дали обет, тези активи се прехвърлят на манастира без значение от момента на смъртта на монасите, а всяко разпореждане с активите в завещанието е невалидно, както и самото завещание.

Б) Активи, прехвърлени чрез наследство, завещание или дарение на гръцката държава или орган, регулиран от публичен закон, или за общественополезна цел (вж. Закон 4182/2013 относно наследството в полза на общественото благо, неприетото наследство и други разпоредби). Министърът на финансите може да потвърди или отмени наследяването на активите, освен ако това не е наследство, предадено на държавата от лице без завещание, като в такъв случай наследството не може да бъде отменено. Освен това се счита, че при всички случаи държавата приема такова наследство, подлежащо на ограничаване на отговорността на наследника до размера на полученото наследство по опис, което означава, че тя поема отговорност за дълговете от наследството само до равнището на активите от наследството.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Тези специални правила са приложими към наследяването, независимо от законодателството, по което се урежда.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Що се отнася до специалните правила, посочени в буква Б), Закон 4182/2013 гласи, наред с другото, че когато завещанието е издадено със заверено копие или когато е регистрирано завещание, издадено със заверено копие в чужбина, което съдържа разпореждане в полза на общественополезна цел или в полза на държавата или орган, ръководен от публичен закон, съдебният служител и/или консулският орган на мястото, на което завещанието е издадено със заверено копие или е регистрирано, и служителят на атинския първоинстанционен съд, на когото е изпратено завещанието, са длъжни да изпратят копие от производството по издаване на заверено копие на съответната дирекция в Министерството на финансите в рамките на първите 10 дни от следващия месец. Този закон гласи още, че активите, оставени за общественополезни цели, трябва да се използват по начина, определен от завещателя или дарителя, и че е забранено да се променят общественополезните цели и начинът и условията, свързани с управлението на наследството, както и разпоредбите за начина на неговото управление. Ако относно намеренията на завещателя или дарителя има съмнения или ако тези въпроси бъдат оспорвани, въпросът се разрешава от компетентния съд. Същият този закон предвижда също и Регистър на общественополезните наследства (Регистър на националните богатства), в който трябва да се вписват всички такива наследства.

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Испания

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

a) За да бъде запазена собствеността в същия семеен клон, когато тя се наследява от възходящ, законът предвижда, че тази собственост може да бъде запазена за роднините от същата линия (член 811 от Гражданския кодекс на Испания [Código Civil]), а този от съпрузите, който е преживял, трябва да запази собствеността, която е наследил от починалия, ако сключи брак отново или има друго дете (член 968 от Гражданския кодекс). Възходящите наследяват преди други лица всякаква собственост, прехвърлена чрез дарение на техните деца или низходящи, починали, без да остават поколение (член 812 от Гражданския кодекс).

б) Недвижимата собственост, намираща се в провинция Биская, може да бъде прехвърляна само на определени роднини (член 17 от Закон 3/1992). Това право е предоставено на всички жители на Биская (член 23 от Закон 3/1992).

в) За да бъде предпазено предприятието от раздробяване, по икономически съображения или в интерес на семейството, завещателят може да предвиди изкупуване на неговия дял, включително посредством отложено плащане, дори и да няма достатъчно пари в брой в наследството (член 1056, алинея 2 от Гражданския кодекс).

г) Капиталово дружество (sociedad de capital) може в своя устав да предвиди ограничение на прехвърляемостта на дялове/акции, включително в случай на смърт на собственика на тези дялове/акции. Ако такова ограничение съществува, дружеството може да предложи лице, което да изкупи дяловете/акциите, получени от наследника, или може само да ги изкупи (член 124 от испанския Кралски законодателен указ 1/2010 относно капиталовите дружества, [Ley de sociedades de capital]).

д) По икономически съображения е определена минимална повърхност за селски имоти, за да се предотврати разделянето им между наследници (членове 23 и следващите от Закон 15/1995 за модернизирането на земеделските имоти).

е) По социални съображения в националното законодателство и в законодателството на автономните общности са предвидени ограничения по отношение на прехвърляемостта на социалните жилища.

ж) Законодателството относно арендата в селските и градските райони позволява на определени наследници на арендатора да придобиват правата по арендата чрез суброгация (член 24 от Закон 49/2003 относно арендата в селските райони, членове 16 и 33 от Закон 29/1994 относно арендата в градските райони).

з) Придобиването на права върху недвижими имоти, намиращи се в зони, в които е обявено, че достъпът на чужденците до собственост е ограничен поради съображения, свързани с националната сигурност и националния суверенитет, подлежи на разрешение от военните власти (членове 4, 16 и 18 от Закон 8/1975 от 12 март 1975 г. относно зоните и съоръженията от интерес за националната сигурност и член 46 от Кралски указ 689/1978 от 10 февруари 1978 г.).

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Букви б), д), е), ж) и з) се прилагат за имоти, намиращи се в Испания независимо от правната уредба на наследяването; буква г) се прилага, ако дружеството се управлява съгласно испанското право.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Нотариусът, който изповядва прехвърлянето, и длъжностното лице по вписванията проверяват дали прехвърлянето е законно. Разбира се, може да бъде поискано и издаване на съдебно разпореждане.

Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Хърватия

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В хърватската нормативна уредба няма специални правила, които поради икономически, семейни или социални причини да налагат ограничения, свързани със или засягащи наследяването на недвижимо имущество, определени дружества или други специални категории имущество, посочени в тях.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Моля, вж. предишния отговор.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Моля, вж. предишния отговор.

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Кипър

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В Кипър няма такива специални правила. Има обаче разпоредби от правото, които защитават законните наследници и забраняват така наречения „запазен дял“ от наследственото имущество, прехвърлено в завещание.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Вж. отговора по-горе.

Що се отнася до недвижимото имущество, се прилагат правилата на изменения Закон за завещанията и наследяването, глава 195.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Няма специални процедури за съответствие. Процедурите за съответствие са еднакви при всички случаи.

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Люксембург

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Да, съгласно правото на Люксембург такива ограничения съществуват. Това е системата със запазена и разполагаема част при наследяване, както е определена в Гражданския кодекс (Code civil). Струва си да се отбележи обаче, че тези разпоредби не налагат ограничения върху определени видове имущество или специфични предприятия по смисъла на въпроса или върху специалните категории активи, посочени във въпроса. Системата със запазена и разполагаема част при наследяване налага ограничения върху законната част от наследството независимо от естеството на имуществото, включено в този дял.

В член 913 от Гражданския кодекс са определени принципите, според които отделните елементи на завещанието не могат да надвишават половината от активите на завещателя, ако има за наследник едно дете, една трета — ако има за наследници две деца, и една четвърт — ако има за наследници три или повече деца. Съгласно член 916 от Гражданския кодекс, когато няма низходящи наследници, елементите на завещанието или направените приживе дарения чрез нотариални актове могат да се отнасят до всички активи.

За целите на изчерпателността, въпреки че тези ограничения не произхождат от закона за наследяването, следва да се посочи също измененият Закон от 18 юли 1983 г. относно съхраняването на националните обекти и паметниците (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Регистрираното в съответствие с разпоредбите на съответния закон недвижимо имущество е предмет на определени ограничения, независимо дали е обхванато от бъдещо или открито наследяване. Затова и например в член 10, първи параграф, първо изречение въпросният закон предвижда регистрираното недвижимо имущество да не може да бъде унищожавано или премествано, предназначението му да не може да бъде променяно и то да не може да бъде реставрирано, ремонтирано или променяно без разрешение от компетентен министър. Освен това член 15, първи параграф от същия закон гласи, че към регистрирано недвижимо имущество не могат да бъдат присъединявани нови структури без специалното съгласие на министъра.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Предоставя се експертно становище относно това дали схемата със запазена и разполагаема част при наследяване на дадено наследство попада в рамките на международната публична политика и поради това следва да се спазва независимо от закона, приложим към наследствената маса.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Да, във връзка със системата със запазена и разполагаема част при наследяване. Ако приписванията, независимо дали са направени приживе дарения или посмъртни завещания, надвишават наличния дял, те могат да се намалят до този дял, когато наследствената маса вече е достъпна. В член 920 et seq. от Гражданския кодекс е определена процедурата за намаляване на даренията и завещанията, която е приложима в този вид ситуации.

Последна актуализация: 29/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Унгария

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

1) Селскостопански и горски земи

1.1. Общи положения

Съгласно унгарското право придобиването на собственост над селскостопански и горски земи е предмет на строги правила. Тези ограничения засягат също придобиването чрез наследяване, било то от унгарски граждани, гражданите на други държави членки или други чуждестранни граждани. Ограничителните разпоредби са включени в следните два закона:

 • Закон CXXII от 2013 г. относно сделките със селскостопанска и горска земя (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény) (Закон за сделките със земя) и
 • Закон CCXII от 2013 г. за определяне на различни разпоредби и преходни мерки във връзка със Закон CXXII от 2013 г. относно сделките със селскостопанска и горска земя (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény) (Закон от 2013 г. относно преходните мерки).

Правилата са много сложни; главните разпоредби, които са от значение от гледна точка на наследяването, могат да се обобщят, както следва.

1.2 Недвижимо имущество, попадащо в материалния обхват на ограниченията

Законните ограничения се отнасят до придобиването на „селскостопанска и горска земя“. Съгласно раздел 5, параграф 17 от Закона за сделките със земя изразът „селскостопанска и горска земя“ (селскостопанска земя) включва следното:

 • всички парцели земя, регистрирани за един от следните видове ползване в регистъра на недвижимото имущество: обработваема земя, лозя, овощни градини, градини, ливади, пасищи, тръстика, гори и горски територии (независимо дали земята е разположена в градска или периферна зона); и
 • парцели земя, регистрирани като вече необработвани и които са вписани в регистъра на недвижимото имущество като: „област, регистрирана като гора в Националната база данни за горите“.

1.3 Ограничения, засягащи придобиването на собственост чрез наследяване

Законът за сделките със земя третира наследяването по закон и наследяването по завещание по различен начин от гледна точка на придобиването на собственост над селскостопанска земя. Описаните в закона ограничения са прилагат единствено за придобивания чрез наследяване по завещание и не се прилагат за придобиването на селскостопанска земя чрез наследяване по закон.

По смисъла на раздел 8, параграф 1 от Закона от 2013 г. относно преходните мерки случай, при който заветникът може да стане законен наследник — при липсата на завещание и при условие че останалите наследници са лишени от право на наследяване — също се счита за придобиване на собственост чрез наследяване по закон за целите на прилагането на ограниченията относно придобиването на собственост.

1.3.1 Правила относно придобиването на собственост чрез наследяване по завещание

а) необходимо е разрешение от публичен орган

Ако завещателят е прехвърлил собствеността над селскостопанска земя в завещание, за да може посоченият в завещанието наследник да получи своята собственост, е необходимо одобрение от публичен орган (селскостопански административен орган) под формата на разрешение (раздел 34 от Закона за сделките със земя). В хода на процедурата по одобряване селскостопанският административен орган установява

 • дали наследникът има право на придобиване и
 • дали завещанието не би довело до нарушаване или заобикаляне на ограничение върху придобиването на собственост.

б) ограничения, свързани с придобиването на селскостопанска земя

Законът за сделките със земя третира отделните категории правни субекти по различен начин от гледна точка на допустимостта за придобиване на селскостопанска земя. В това отношение следва да се направи разграничение между следните категории лица:

i) правни субекти, на които при никакви обстоятелства не е разрешено да придобиват собственост над селскостопанска земя

Те включват

 • чуждестранни физически лица (гражданите на държавите членки не са включени в това определение);
 • чужди държави (или техните провинции, местни правителства или който и да е от техните органи);
 • национални или чуждестранни юридически лица (с някои изключения).

Изключение: забраната юридически лица да придобиват селскостопанска земя чрез разпореждане за след смъртта не се прилага за установени църкви (или за техни организации, институции или единици, притежаващи правосубектност съгласно вътрешните църковни правила).

ii) лица, спадащи към определението за „земеделски стопанин“

Терминът „земеделски стопанин“ е определен в раздел 5, параграф 7 от Закона за сделките със земя. Физическите лица с унгарско гражданство или с гражданство в друга държава членка, които са регистрирани от компетентните органи в официален регистър, воден за тази цел, спадат към това определение. За регистрирането им трябва да бъдат изпълнени предвидените от правото предварителни условия (квалифицирани специалисти в сферата на селското или горското стопанство; сертифицирани дейности в селското и горското стопанство и приходите от такива дейности, и др.).

За тази категория лица горната граница на размера на селскостопанската земя, която може да бъде собственост на всяко едно от тях — „горна граница на придобиване на земя“ — е 300 хектара; това трябва да включва територията, която вече е собственост на въпросното лице, и територията, над която лицето вече упражнява права на ползване (раздел 16, параграф 1 от Закона за сделките със земя).

iii) физически лица, които не са „земеделски стопани“, но които са граждани на Унгария или друга държава членка

Лицата в тази категория могат да придобиват собственост над селскостопанска земя, ако областта на селскостопанската земя, която притежават — заедно с областта на селскостопанската земя, която желаят да придобият — не надвишава 1 хектар (раздел 10, параграф 2 от Закона за сделките със земя).

Изключение: горепосоченото изключение не се прилага за придобивания между близки роднини. Горната граница за придобиване на земя от 300 хектара обаче се прилага и в такива случаи (раздел 10, параграф 3 и раздел 16, параграф 1 от Закона за сделките със земя).

За целите на посочените по-горе разпоредби от определението „гражданин на държава членка“ са обхванати следните лица (раздел 5, параграф 4 от Закона за сделките със земя):

 • гражданин на държава — членка (различна от Унгария) на Европейския съюз;
 • гражданин на държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • гражданин на друга държава, който се третира по същия начин както посочените по-горе лица въз основа на международен договор.

1.3.2 Придобиване на собственост чрез наследяване по закон

Описаните по-горе ограничения (точка 1.3.1) не се прилагат за придобивания на селскостопанска земя чрез наследяване по закон. Ето защо лице, на което е забранено придобиването на собственост на унгарска селскостопанска земя чрез наследяване по завещание (или чрез придобиване между живи лица) (например лице, което не е гражданин на държава членка), би могло да придобие такава собственост чрез наследяване по закон.

2) Огнестрелни оръжия и амуниции

2.1. Общи положения

Съгласно унгарското право огнестрелни оръжия и амуниции могат да бъдат придобити единствено с паспорт за огнестрелно оръжие. Следното законодателство обхваща разпоредбите относно притежаването на огнестрелни оръжия:

 • Закон XXIV от 2004 г. относно огнестрелните оръжия и амунициите (a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény) (Закон за огнестрелните оръжия),
 • Правителствен указ № 253/2004 от 31 август 2004 г. относно оръжията и амунициите (a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. Korm. rendelet) (Правителствен указ относно оръжията),
 • Указ № 49/2004 от 31 август 2004 г. на министъра на вътрешните работи относно стрелбищата, съхранението на огнестрелни оръжия и амуниции от публични органи и теоретичните знания и умения, необходими за притежаването на огнестрелни оръжия (a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. BM rendelet),
 • Наредба № 2/2016 от 7 януари 2016 г. на главния комисар на националната полиция относно правилата за съхранение от публичните органи, продажбата, отчуждаването, изхвърлянето, безвъзмездното предаване и унищожаването на огнестрелни оръжия (a lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2006. ORFK utasítás).

2.2 Активи, попадащи в материалния обхват на ограниченията

Законовите ограничения се отнасят до придобиването на „огнестрелни оръжия и амуниции“. По смисъла на раздел 2, параграфи 16 и 22 от Закона за огнестрелните оръжия

 • огнестрелно оръжие: означава преносима пушка или въздушна пушка, от която може да бъде изстрелян снаряд от твърд материал с дулна енергия, надвишаваща 7,5 джаула;
 • амуниция: означава патрон, съставен от снаряд, барут и гилза, предварително сглобен в едно тяло.

2.3 Ограничения, които засягат наследяването на оръжия

Съгласно раздел 14, параграфи 1 и 2 от Указ № 49/2004 от 31 август 2004 г. на министъра на вътрешните работи при смърт на притежател на паспорт, наследникът може да изиска — след финализиране на издаването на завереното копие от завещанието — огнестрелното оръжие и/или амуниция да бъде

 • продадено от търговец на огнестрелни оръжия,
 • предадено на лице или организация, които имат разрешение за такова придобиване,
 • изхвърлено, унищожено или
 • безвъзмездно предадено.

Ако наследникът не използва описаните по-горе възможности, полицията може да унищожи съхраняваното огнестрелно оръжие и/или амуниция, или да го предаде на търговец на огнестрелни оръжия за продажба след оценка от търговски експерт. Сумата от продажбата на оръжието и/или амуницията трябва да бъде платена на собственика след приспадане на всички направени разходи.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Да (по отношение на всеки от посочените по-горе активи).

Във връзка със селскостопанските и горските земи (селскостопански земи) в преамбюла на самия закон (Закона за сделки със земя) са изброени икономически, семейни, политически и социални съображения (като например способността на селата да поддържат броя на своето население, подобряването на възрастовата структура на местното население, подобряването на заетостта в селските райони, осигуряването на стабилно функциониране на малките земеделски стопанства и др.), които ясно показват намерението на законодателя ограниченията, предвидени в Закона за сделките със земя, да се прилагат във всеки отделен случай, независимо от това според законодателството на коя държава се управлява наследяването.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

1) Селскостопански и горски земи

Да.

Ако нотариусът, провеждащ производството по издаване на заверено копие от завещанието, научи по време на производството, че наследствената маса включва селскостопански или горски земи (селскостопански земи), а завещателят е прехвърлил такава земя в своето завещание, той изпраща завещанието на селскостопанския административен орган, компетентен според местоположението на земята. Последният орган има компетентността да предостави официално одобрение за придобиване на собствеността на селскостопанската земя (раздел 34 от Закона за сделките със земя). В такива случаи нотариусът преустановява производството по издаване на заверено копие от завещанието до вземане на решение от селскостопанския административен орган (раздел 71, параграф 2, буква г от Закон XXXVIII от 2010 г. относно производствата по издаване на заверено копие от завещание).

В хода на процедурата по одобряване селскостопанският административен орган установява

 • дали наследникът има право на придобиване и
 • дали завещанието не би довело до нарушаване или заобикаляне на ограничение върху придобиването на собственост.

Селскостопанският административен орган уведомява и нотариуса за своето решение относно въпроса за одобряване. Ако селскостопанският административен орган откаже да предостави одобрение на нотариуса за придобиването на собственост върху земята, това завещателно разпореждане трябва да се счита за невалидно (раздел 34 от Закона за сделките със земя). В такъв случай въпросното завещателно разпореждане е не поражда правни последици, което нотариусът трябва да вземе под внимание, а прехвърлянето на частта от въпросната наследствена маса (въпросната селскостопанска земя) на включения в завещанието наследник не може да се извърши (раздел 71, параграф 6 от Закон XXXVIII от 2010 г. относно производството за издаване на заверено копие от завещание).

Задълженията на селскостопанския административен орган се изпълняват от окръжните правителствени служби.

2) Огнестрелни оръжия и амуниции

Да.

Съгласно раздел 13 от Указ № 49/2004 от 31 август 2004 г. на министъра на вътрешните работи при смъртта на лице, притежаващо паспорт за огнестрелно оръжие, лицето, у което се намират всички огнестрелни оръжия и амуниции, трябва незабавно да уведоми полицията за тях и да гарантира безопасното им съхранение до пристигане на полицията. Полицията поема и съхранява въпросните огнестрелни оръжия и амуниции и изготвя отчет за своите действия.

Съгласно глава III от Наредба № 2/2016 от 7 януари 2016 г. на главния комисар на националната полиция, след като полицията е поела огнестрелните оръжия и амунициите, тя

 • уведомява в писмена форма служителя на местното управление по местожителство на притежателя на паспорта, който е изготвил описа на наследството (служител по наследството), че огнестрелните оръжия и амунициите са на съхранение при публичен орган,
 • едновременно изисква огнестрелните оръжия и амунициите да бъдат вписани в описа на наследството,
 • и изисква информация по отношение това кой нотариус да проведе производството по издаване на заверено копие от завещанието.

Полицията ще уведоми в писмена форма нотариуса, провеждащ производството по издаване на заверено копие от завещанието, за местонахождението на огнестрелните оръжия и амунициите и ще изиска окончателното заверено копие от завещанието да ѝ бъде препратено след приключване на производството по издаване на заверено копие от завещанието.

Нотариусът съответно препраща на полицията завереното копие от завещанието, издадено след приключване на производството по издаването му. Въз основа на завереното копие от завещанието полицията уведомява наследника, че в рамките на 180 дни той може да изиска огнестрелните оръжия и амунициите да бъдат продадени от търговец на огнестрелни оръжия или да бъдат предадени на лице или организация, която има разрешение да ги придобива, или може да предприеме изхвърлянето, унищожаването или безвъзмездното предаване на огнестрелното оръжие и амунициите.

Ако наследникът не използва описаните по-горе възможности в предвидения срок, полицията може да унищожи съхраняваните огнестрелно оръжие и амуниции или да ги предаде на търговец на огнестрелни оръжия за продажба след оценка от търговски експерт. Сумата от продажбата на оръжия и амуниции трябва да се плати на собственика след приспадане на всички направени разходи (раздели 13 и 14 от Указ № 49/2004 от 31 август 2004 г. на министъра на вътрешните работи).

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Холандия

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В Нидерландия няма специални активи, както е посочено в член 30 от Европейския регламент относно наследяването. Не всички активи обаче подлежат на договаряне и са свободно прехвърляеми.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Неприложимо в Нидерландия.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Неприложимо в Нидерландия.

Последна актуализация: 01/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Австрия

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Законите относно сделките с недвижими имоти (Grundverkehrsgesetze) на провинциите могат да предвиждат ограничения в прилагането на споразумението между федералното правителство и провинциите съгласно член 15а от Федералния конституционен закон (Bundesverfassungsgesetz) относно разпоредбите на гражданското право, свързани със сделките за парцели за строеж (Държавен вестник № 260/1993, изменен с Държавен вестник I № 1/2017, достъпен на: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259.)

В съответствие с раздел 14 от Закона от 2002 г. за жилищните имоти (Wohnungseigentumsgesetz) при смърт на единия от партньорите в „партньорство между собственици“ (Eigentümerpartnerschaft) е приложимо специално правило: собствеността върху частта на починалия от минималния дял и съвместния жилищен имот се прехвърля директно на преживелия партньор. Последният обаче може да отхвърли правото си на такова прехвърляне на собственост (Държавен вестник I № 70/2002, изменен с Държавен вестник I № 87/2015, достъпен на: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.ris.bka.gv.at/

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Посочената по-горе разпоредба от раздел 14 на Закона от 2002 г. за жилищните имоти относно съвместна собственост с права на преживяло лице е обхваната от изключенията, изложени в член 1, параграф 2, буква ж) от Регламента на ЕС относно наследяването.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

За да се гарантира спазване на разпоредбите, изложени в раздел 14 от Закона от 2002 г. за жилищните имоти, в параграф 7 от него е предвидено, че ако даден имот е се намира в чужбина, задълженията и правомощията, които обичайно получава съдът (в Австрия), компетентен по въпросите на наследяването (Verlassenschaftsgericht), се прехвърлят на компетентния поземлен регистър към съда (Grundbuchsgericht).

Последна актуализация: 28/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Полша

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Не.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Съгласно член 7 от Закона от 4 февруари 2011 г. — Международно частно право (Държавен вестник 2015 г., т. 1792) чуждестранното право не се прилага, когато ефектът от прилагането му би бил в противоречие с основните принципи на правната система на Република Полша.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Не.

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Португалия

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Да, има правила, с които се налагат ограничения върху наследяването или които го засягат във връзка с определени активи.

В ГРАЖДАНСКИЯ КОДЕКС

В член 1476, параграф 1, буква а) и член 1485 от Гражданския кодекс (Código Civil) е предвидено, че правото на ползване и вещното право на ползване и на обитаване са вещни права, които по закон се отменят със смъртта на техния притежател.

В членове 2103–А и 2103-Б от Гражданския кодекс е предвидено законно наследство: при делбата преживелият съпруг/съпруга има приоритет по отношение на правото на обитаване на семейния дом и правото да използва съдържащите се в него предмети, предмет на определени условия, изложени в Кодекса.

В ДРУЖЕСТВЕНИЯ КОДЕКС

В член 184 от Дружествения кодекс (Código das Sociedades Comerciais) е предвидено, че при смъртта на партньор в обикновено партньорство, освен ако в учредителния акт не е предвидено друго, преживелите партньори или дружеството трябва да уредят съответната стойност с наследника, на когото се натрупват правата на починалия, освен ако не изберат да разтрогнат дружеството и да уведомят за това наследника в рамките на 90 дни от датата, на която научат за смъртта на партньора. Преживелите партньори обаче могат да запазят дружеството с наследника на починалия, при условие че наследникът даде своето изрично съгласие.

Член 225 от Дружествения кодекс предвижда, че в споразумение за дружество с ограничена отговорност може да се определи, че при смърт на един от партньорите неговият дял не може да се прехвърля на наследниците на починалия, както и прехвърлянето може да бъде предмет на определени изисквания.

Ако поради такова споразумение делът не бъде прехвърлен на наследниците на починалия партньор, дружеството трябва да го амортизира, да го придобие или той да бъде придобит от партньор или трета страна; ако не бъде предприета никоя от тези мерки в рамките на 90 дни, след като някой от директорите научи за смъртта на партньора, делът се счита за прехвърлен.

Съгласно членове 469 и 475 от Дружествения кодекс същата схема е приложима в случай на смърт на партньор от командитно дружество.

Съгласно член 252, параграф 4 от Дружествения кодекс управлението на дружество с ограничена отговорност не може да бъде предмет на наследяване в случай на смърт дори при наличието на дял.

ПРАВНАТА РАМКА ЗА ОРЪЖИЯ И АМУНИЦИИ

В член 37 от правната рамка относно оръжията и амунициите (Regime Jurídico das Armas e Munições), одобрена със Закон № 5/2006 от 23 февруари 2006 г., е предвидено, че придобиването чрез наследяване mortis causa на декларирано оръжие е разрешено единствено със съгласието на националния директор на PSP (Polícia de Segurança Publica (полицейските сили), което може да бъде получено съгласно посочената по-горе правна разпоредба.

Справка с актуализираната версия на Гражданския кодекс на португалски език може да се направи Връзката отваря нов прозорецтук.

Справка с актуализираната версия на Дружествения кодекс на португалски език може да се направи Връзката отваря нов прозорецтук.

Справка на португалски език с правната рамка относно оръжията и амунициите, одобрена със Закон № 5/2006 от 23 февруари 2006 г. може да се направи Връзката отваря нов прозорецтук.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Отговорът е „Да“ в случай на изтичане на правото на ползване и вещното право на ползване и обитаване поради смърт, както и на правилата, изложени в Дружествения кодекс и в правната рамка относно оръжията и амунициите, посочена по-горе.

Това заключение е извлечено също и от разпоредбите на член 1, параграф 2, букви з), к) и л) от Регламент № 650/2012.

Отговорът е „не“ в случай на законно наследство, предвидено в членове 2103-А и 2103-Б от Гражданския кодекс.

Отговорът по-горе обаче не засяга различни тълкувания от съдилищата.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

В случай че се разкрива възможност за наследяване, определени правила в Гражданския кодекс дават правомощия за администриране на наследството, с които може да се гарантира спазване на посочените по-горе специални правила.

Процедурите и предписанията на гражданския кодекс са следните:

 • Когато наследството все още е на етап суспендиране — с други думи, е отворено, но все още не е прието или обявено за непоискано за държавата — правоприемниците (член 2047) или изпълнителят на наследството на етап суспендиране (член 2048) могат да уредят администрирането на активите, ако забавянето на подобна мярка би имало неблагоприятен ефект;
 • След приемане на наследството администрирането на наследството се пада на администратора на наследствена маса (член 2079 и 2087);
 • Администраторът на наследствена маса може да поиска от наследниците или трети страни да предадат активите за администриране и да предприеме действия за възстановяване на собствеността или отстраняване срещу тях, за да изпълни или гарантира, че ще бъде възстановена собствеността над предметите, предмет на неговото управление (член 2088);
 • Администраторът на наследствената маса може да събира просрочени дългове във връзка с наследството, когато възстановяването би могло да бъде застрашено от забавяне или когато плащането се извършва доброволно (член 2089);
 • Освен това наследникът може да внесе претенция за наследство, за да получи съдебно признаване на качеството си на наследник и възстановяване на всички свои наследствени активи или на част от тях срещу лицата, които ги притежават, в качеството си на наследник или друго право или дори и без право (член 2075).

БЕЛЕЖКА

Съдържащата се в настоящия информационен лист информация не е изчерпателна или обвързваща за звеното на контакт, съдилищата или други субекти и органи. Въпреки че редовно се актуализират, информационните листове могат да не съдържат всички внесени в правото промени, поради което не могат да заменят справката с правните текстове в сила по всяко време.

Последна актуализация: 14/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Румъния

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Да.

В румънското право са изложени разпоредби относно придобиването на правото на собственост над земя, разположена в Румъния.

Например румънската конституция и съответните законни правила предвиждат, че чужденците и лицата без гражданство могат да придобиват правото на частна собственост над земя единствено при условията, произтичащи от присъединяването на Румъния към Европейския съюз и от други международни договори, по които Румъния е страна, на основа на реципрочност и при определените от закона условия, или чрез наследство по закон. Такива лица не могат да придобиват право на собственост над земя чрез наследство по завещание.

Освен това съществуват специални регулаторни разпоредби, които уреждат определени категории стоки. Те са приложими независимо от гражданството на бенефициера или дали наследството е по закон, или по завещание. Например авторското право се предава по наследство съгласно гражданското законодателство за период от 70 години независимо от датата, на която произведението е законно публикувано.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Да.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Забраната е предвидена с изрична правна разпоредба.

Последна актуализация: 27/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Словения

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Със Закона за денационализацията (Zakon o denacionalizaciji) са въведени специални правила за наследяването на приватизирани активи.

Тези правила се прилагат в случай на производство по дело за наследство и попечителство, по което активите, предмет на приватизацията, не са били разглеждани и все още не са взети никакви решения. При това положение съдът може по искане на „законен наследник“ да проведе специално, ново производство по дело за наследство и попечителство във връзка с приватизираните активи. Решението за приватизация се издава на името на физическото лице, което е било собственик на активите към момента на национализацията.

Има специални правила относно наследяването на активите на дружество. Правилата са свързани с прехвърлянето на активи, използвани от починал едноличен търговец за извършване на доходоносна дейност, или прехвърлянето на дялово участие/акции от участие (членство) в съдружие или капиталово дружество на законен наследник или законни наследници. В Закона за наследството (Zakon o dedovanju) не се съдържат конкретни разпоредби по този въпрос. Съгласно Закона за наследството към момента на смъртта на наследодателя се формира общност от сънаследници до разделянето на наследството, което означава, че дружеството се управлява съвместно от наследниците. Когато наследствената маса е дружеството, е възможно да възникнат няколко ситуации: ако наследникът на дружеството е бил посочен в завещанието, но не желае да продължи дейността на дружеството, за вземането на различно решение е нужно то да бъде прието от всички наследници. Ако наследодателят е написал завещание, без да посочва наследника, или ако не е оставил завещание, наследниците трябва да се договорят дали да продължат стопанската дейност. Те може да решат, че никой от тях няма да продължи стопанската дейност като едноличен търговец, в резултат на което стопанската дейност се закрива или се продава. Алтернативно те може да решат един от наследниците да продължи стопанската дейност като едноличен търговец или някои или всички наследници да я продължат. В последния случай те преобразуват стопанската дейност в един от видовете дружества.

Събирателно дружество престава да съществува със смъртта на един от съдружниците, освен ако договорът за съдружие предвижда друго. Дяловото участие на починалия в дружество с ограничена отговорност може да бъде наследено. Ако има много наследници, дяловото участие става съвместна собственост на общността от наследници. Те трябва да управляват наследството съвместно, докато бъдат определени съответните дялове. При поделяне на наследството са възможни две ситуации: дяловото участие остава в общността от наследници, които се съгласяват да имат равни или неравни части от него, или се разделя с договор, освен ако в учредителния договор е предвидено друго. Ако дяловото участие бъде разделено, от него се формират нови дялови участия.

Акции в акционерно дружество може да се наследяват. Ако има много наследници, дяловото участие става съвместна собственост на сънаследниците. Те управляват и се разпореждат с дяловото участие/акции в общността от наследници.

Има специални правила, регламентиращи наследяването на земеделски стопанства, описани в Закона за наследяване на земеделски стопанства (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev).

Водещият принцип на тези правила е стопанствата да се предпазят от разделяне в случай на наследяване. От този принцип следват допълнителни разпоредби на закона. По правило, собственик на стопанството може да стане само един от наследниците, но трябва да бъдат спазени допълнителни условия. Ако наследодателят е имал пълна собственост върху защитено стопанство, то се наследява от наследника, който възнамерява да работи в него и е бил избран от другите наследници. Ако наследниците не могат да се споразумеят, наследникът, който е доказал своето намерение да работи в стопанството, напр. преминавайки през обучение в областта на селското стопанство, има предимство пред останалите наследници. При същите условия съпругът/ата на починалата/починалия има предимство пред потомците на наследодателя. Ако защитеното земеделско стопанство е било съвместна собственост на наследодателя и неговия преживял съпруг/а или обособена собственост на един от тях, или ако съпрузите са били съсобственици на материалното имущество на стопанството, наследник на стопанството е преживелият съпруг/а на наследодателя. Ако защитеното стопанство е било собственост на един от родителите и негов потомък или на осиновител и негово осиновено дете, наследник е потомъкът или осиновеното дете. Законоустановените дялови участия на лицата, които не са наследили стопанството, се считат за запазени дялове. Освен това наследникът на защитено стопанство трябва да е в състояние да поеме стопанството при условия, които не налагат прекомерна тежест върху него.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Наследяването на защитено стопанство представлява казус, в който се прилага законодателството на държавата, в която са разположени определени специални категории активи, и в което са предвидени специални правила, налагащи ограничения върху или засягащи наследяването по отношение на тези активи. Следователно, когато защитено стопанство, разположено в Словения, е част от наследствената маса, се прилага националното право на Словения, независимо от приложимото право за наследяването (Закон за наследяване на земеделски стопанства).

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Законът за наследяване на земеделски стопанства съдържа разпоредби, които не са включени в Закона за наследството или се различават от тях. При липса на специфични разпоредби в Закона за наследяване на земеделски стопанства по въпроси, свързани с наследяването на защитени стопанства, се прилагат общите правила за наследството, т.е. разпоредбите на Закона за наследството.

Последна актуализация: 08/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Швеция

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В Швеция има само няколко имота с ограничено право на собственост (fideikommiss). Ограничаването на правото на собственост е завещателно условие, според което определено имущество, което не може да бъде прехвърляно, се предава на членовете на едно или повече семейства в определен ред. В съответствие със Закона за ликвидацията на наследствените имоти (Връзката отваря нов прозорецlagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss) наследствените имоти се ликвидират при специални условия.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Неприложимо.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Неприложимо.

Последна актуализация: 28/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.