Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Законите относно сделките с недвижими имоти (Grundverkehrsgesetze) на провинциите могат да предвиждат ограничения в прилагането на споразумението между федералното правителство и провинциите съгласно член 15а от Федералния конституционен закон (Bundesverfassungsgesetz) относно разпоредбите на гражданското право, свързани със сделките за парцели за строеж (Държавен вестник № 260/1993, изменен с Държавен вестник I № 1/2017, достъпен на: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259.)

В съответствие с раздел 14 от Закона от 2002 г. за жилищните имоти (Wohnungseigentumsgesetz) при смърт на единия от партньорите в „партньорство между собственици“ (Eigentümerpartnerschaft) е приложимо специално правило: собствеността върху частта на починалия от минималния дял и съвместния жилищен имот се прехвърля директно на преживелия партньор. Последният обаче може да отхвърли правото си на такова прехвърляне на собственост (Държавен вестник I № 70/2002, изменен с Държавен вестник I № 87/2015, достъпен на: http://www.ris.bka.gv.at/

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Посочената по-горе разпоредба от раздел 14 на Закона от 2002 г. за жилищните имоти относно съвместна собственост с права на преживяло лице е обхваната от изключенията, изложени в член 1, параграф 2, буква ж) от Регламента на ЕС относно наследяването.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

За да се гарантира спазване на разпоредбите, изложени в раздел 14 от Закона от 2002 г. за жилищните имоти, в параграф 7 от него е предвидено, че ако даден имот е се намира в чужбина, задълженията и правомощията, които обичайно получава съдът (в Австрия), компетентен по въпросите на наследяването (Verlassenschaftsgericht), се прехвърлят на компетентния поземлен регистър към съда (Grundbuchsgericht).

Последна актуализация: 28/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт