Prilagodba stvarnih prava

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Koja stvarna prava prema pravu ove države članice mogu proizići iz nasljeđivanja?

U skladu s grčkim pravom stvarna prava koja se mogu naslijediti obuhvaćaju vlasništvo, stvarne služnosti, založna prava, registarska založna prava, hipoteke i vlasništvo rudnika.

2 Jesu li ta stvarna prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini i, ako jesu, je li takav upis obvezan? U koje se upisnike ta prava upisuju i koji su zahtjevi za upis te koji je postupak upisa?

Od navedenih stvarnih prava, upisati se moraju vlasništvo nekretnine, hipoteke, vlasništvo rudnika i registarska založna prava. Vlasništvo nekretnine, hipoteke i vlasništvo rudnika moraju se upisati u Katastarskom uredu pokrajine u kojoj se ta imovina nalazi, dok se registarska založna prava moraju upisati u Registar založnih prava u mjestu boravišta ili sjedišta zalogodavca ili, ako zalogodavac nema boravište ili sjedište na državnom području Grčke, u Registru založnih prava u Ateni.

Nužno je podnijeti zahtjev katastarskom uredu za upis takvih prava, a moraju se platiti i zakonom utvrđene pristojbe (vidjeti Zakon 2664/1998). Zahtjevu se mora priložiti isprava koja se upisuje, primjerak geodetskog elaborata koji je izrađen i priložen ispravi koja se upisuje, sažetak te isprave i ovjereni izvadak iz katastarskih knjiga za imovinu koja je predmet te isprave.

Za upis založnog prava u Registar založnih prava zahtjev se mora podnijeti zajedno s odgovarajućim obrascem.

3 Koji su učinci povezani s upisom stvarnih prava?

Upis tih stvarnih prava za ta prava ima konstitutivni učinak u skladu sa zakonom (vidjeti članak 12. Zakona 2664/1998), odnosno to znači da ako se ne provede upis, nije izvršen ni prijenos vlasništva nekretnine niti je provedena uspostava, prijenos ili ukidanje stvarnog prava na toj nekretnini. Isto se primjenjuje i na upis registarskih založnih prava.

4 Postoje li posebna pravila ili posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava koje pripada određenoj osobi prema pravu mjerodavnom za nasljeđivanje ako takvo stvarno pravo ne postoji u pravu države članice u kojoj se ta osoba na njega poziva?

U Grčkoj nisu donesena zakonska pravila ni postupci za prilagodbu stvarnih prava koja nisu poznata u grčkom pravu najbližem pravu koje je poznato u grčkom pravu.

Posljednji put ažurirano: 06/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.