Europeiskt arvsintyg


Här hittar du nationell information och webbformulär för förordning nr 650/2012 som hjälper dig att hantera de juridiska aspekterna vid ett internationellt arv


Förordning 650/2012 av den 4 juli 2012, som gäller från den 17 augusti 2015, gör det lättare för medborgarna att hantera de rättsliga aspekterna av ett internationellt arv genom att det säkerställs att ett gränsöverskridande arv behandlas enhetligt, enligt en enda lagstiftning och av en enda myndighet.

Förordningen gäller mellan alla medlemsstater med undantag för Danmark, Irland och Förenade kungariket.

Genom förordningen införs också ett europeiskt arvsintyg. Detta intyg, som utfärdas av den myndighet som handlägger arvsärendet, är avsett att användas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän, så att dessa kan styrka sin ställning och utöva sina rättigheter eller befogenheter i andra medlemsstater. Ett utfärdat arvsintyg erkänns i alla medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.

Mer information finns på sidan om arv. Du kan också läsa vår vägleding för allmänheten om gränsöverskridande arvsfrågor.

Du kan fylla i detta formulär online genom att klicka på en av länkarna nedan. Om du redan har börjat fylla i ett formulär och sparat ett utkast, kan du ladda upp det med hjälp av knappen ”Ladda upp utkast”.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan.

  • Formulär V - Europeiskt arvsintyg
    • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 13/12/2018

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats