Európske osvedčenie o dedičstve


Informácie týkajúce sa jednotlivých členských štátov a online formulár týkajúci sa nariadenia č. 650/2012, ktorého účelom je pomôcť občanom pri riešení právnych aspektov medzinárodných dedičských konaní


Nariadenie č. 650/2012 zo 4. júla 2012, ktoré sa uplatňuje od 17. augusta 2015, občanom uľahčuje riešenie právnych aspektov medzinárodného dedičského konania tým, že zabezpečuje, aby sa k cezhraničnému dedeniu pristupovalo jednotne, podľa jedného práva a aby ho vybavoval jeden orgán.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch s výnimkou Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva.

Nariadením sa takisto zavádza európske osvedčenie o dedičstve (European Certificate of Succession, ECS). Európske osvedčenie o dedičstve vydáva orgán konajúci vo veci dedičstva a môžu ho používať dediči, odkazovníci, vykonávatelia závetov a správcovia dedičstva na preukázanie svojho postavenia a uplatňovanie svojich práv alebo právomocí v iných členských štátoch. Po vydaní sa ECS uznáva vo všetkých členských štátoch bez potreby osobitného konania.

Ďalšie informácie nájdete na našej stránke o dedičskom práve alebo v našej príručke pre občanov o cezhraničnom dedení.

Kliknutím na jeden z odkazov nižšie môžete toto tlačivo vyplniť online. Ak ste už tlačivo začali vypĺňať a uložili ste si koncept, môžete ho nahrať tlačidlom „Zobraziť koncept“.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov.

  • Tlačivo V - Európske osvedčenie o dedičstve
    • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 13/12/2018

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom