Judicial auctions

A judicial auction is a proceeding through which a public auction of the debtor's assets is arranged with the purpose of raising the sum of money needed to satisfy a creditor’s claim. The auction may be arranged by a judge, or his or her delegate, or a competent authority, or other public or private entities (authorized according to the legislation of individual countries.

Judicial auctions - definition

Glossary of terms related to judicial auctions

List of EU countries in which the on-line judicial auction is already in place

Definition

A judicial auction is normally preceded by a seizure, this is the act through which the creditor or the competent authority identifies and secures the assets suitable to satisfy the claim. Immovable and movable property can be seized, as well as credits which the debtor holds vis-à-vis a third party. In the case of credits, however, the enforcement proceedings do not terminate with the sale but with the allocation of the debtor’s credit to his or her creditor.

There are different types of judicial auctions in the EU countries, whose national law provide for the relevant legal framework. In some EU countries a judicial auction can be held on line, thus avoiding participants appearing personally before the judge or in the Court or in other public or private entities.

A judicial auction – which is usually directed by a judge, who can assign the sales operation to a third party (an independent professional or a company specifically authorised to perform this task) but can also be entirely managed by other subjects (e.g. bailiff, or other enforcement authority) – is normally preceded by appropriate advertisements.

The national pages will start having data added shortly. If the flag on the right of this page for the relevant country is greyed out then the information has not yet been added.

Glossary of terms related to judicial auctions

 1. Award – the asset for sale is awarded to the person who has offered the highest price at the end of the judicial auction.
 2. Basic price – value of the debtor’s seized properties (real estate or personal property) that have been foreclosed by the creditor or the competent authority.
 3. Bid in competition with other people/companies – competitive bidding for an asset at a judicial auction.
 4. Counter bid – a new bid for an item made by a person/company in a judicial auction, at a higher price – to attempt to secure the purchase.
 5. Deposit – to attend a judicial auction, a person must pay a deposit before the auction starts. The person will get the deposit back at the end of the auction, if they do not buy the asset for sale.
 6. Expert who estimates the value of seized assets – expert (in the relevant market) usually used to estimate the value of assets. The expert must give the asset’s fair market value, taking into account the general situation on that market and the condition it is in.
 7. Person or company in charge of the sales operation – person or company responsible for giving information to people interested in buying the asset, advertising the sale of it, carrying out the bidding procedure during the auction, etc.
 8. Possibility of previewing the asset for sale – chance for potential buyers to see the item in question, and the condition it is in (sometimes via photos, other times in person).
 9. Sale advertisement – to sell a seized asset at a judicial auction, the judge or their delegate or the competent authority must advertise the sale (how and when the asset will be sold). Judicial auctions are usually advertised on the internet, but also often in newspapers.
 10. Seized asset – debtor’s property (real estate or personal property) that is foreclosed by a creditor or the competent authority if the debtor does not voluntarily pay their debt. To foreclose an asset, the creditor or the competent authority must send the debtor a seizure order. This is an act in which the creditor or the competent authority identifies the asset that can be used to pay the debt.
 11. Transfer – the act transferring ownership of the sale asset from the debtor to the buyer.

List of the EU countries in which the on-line judicial auction is already in place

 1. Austria (in cooperation with Germany)
 2. Croatia
 3. Estonia
 4. Finland
 5. Germany (in cooperation with Austria)
 6. Hungary
 7. Italy
 8. Latvia (only for enforcement procedures relating to immovable assets)
 9. Portugal
 10. Spain
 11. The Netherlands (only for enforcement procedures relating to immovable assets).
Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Offentliga auktioner - Estland

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Utmätta tillgångar säljs av en Länken öppnas i ett nytt fönsterexekutionstjänsteman. Utmätta tillgångar säljs inte på auktion om gäldenären och fordringsägaren träffar en överenskommelse om fullgörandet av fordran, dvs. om man kommer överens om att lösa situationen på något annat sätt. Sådana överenskommelser måste träffas med samtliga fordringsägare. Överenskommelserna ska meddelas exekutionstjänstemannen, annars fortsätter det vanliga förfarandet.

Om olika borgenärer har ansökt om indrivning av en skuld hos olika exekutionstjänstemän, och en av exekutionstjänstemännen redan har utmätt gäldenärens fasta egendom, får en annan exekutionstjänsteman som har inlett ett verkställighetsförfarande inte utmäta gäldenärens registrerade fasta egendom förrän den första exekutionstjänstemannen har överlämnat egendomen.

Värdet och utropspriset på tillgångar som auktioneras ut fastställs av en expert.

Auktioner på nätet hålls på särskilda Länken öppnas i ett nytt fönsternätauktionssajter. Kungörelser om auktioner offentliggörs senast tio dagar i förväg i Estlands officiella publikation Länken öppnas i ett nytt fönsterAmetlikud Teadaanded och på internet. En exekutionstjänsteman kan också offentliggöra en kungörelse i en lokal dagstidning. På fordringsägarens eller gäldenärens begäran kan exekutionstjänstemannen offentliggöra kungörelser i andra publikationer. Sådant offentliggörande bekostas av fordringsägaren eller gäldenären.

Intresserade har rätt att besiktiga de tillgångar som auktioneras ut. De kan göra detta från och med publiceringen av kungörelsen till och med det att auktionen inleds. Intresserade har även rätt att undersöka ansökningar som lämnats in beträffande de tillgångar som ska auktioneras ut och intyg som avser tillgångarna, inklusive värderingsprotokoll. När tillgångar säljs inom ramen för ett verkställighetsförfarande kan varken exekutionstjänstemannen eller gäldenären hållas ansvariga för eventuella fel som de sålda tillgångarna är behäftade med. Detta hindrar inte att exekutionstjänstemannen eller gäldenären kan hållas ansvariga för skada som orsakats på olaglig väg. Exekutionstjänstemannen fastställer när tillgångarna kan besiktigas. Om tillgångarna är i gäldenärens ägo har gäldenären rätt att begära att besiktningen sker inom den tidsfrist som gäller för verkställighetsåtgärder. Exekutionstjänstemannen måste ta hänsyn till ägarens intressen.

Om flera personer är intresserade av de tillgångar som auktioneras ut kan samtliga delta i budgivningen så länge de har registrerat sig för auktionen. Budgivningen inleds med utropspriset, och deltagarna kan lägga sina bud i enlighet med de budhöjningar och inom den tid som fastställts för auktionen. Om ett nytt bud läggs under en viss angiven tid före auktionens sluttid förlängs sluttiden, och auktionen pågår så länge det kommer in bud. Auktionen kan förlängas med 1–60 minuter. Vid en nätauktion utgörs det vinnande budet av det högsta bud som lagts på auktionssajten när auktionen avslutas. Det vinnande budet meddelas på auktionssajten påföljande arbetsdag.

En exekutionstjänsteman kan kräva att auktionsdeltagare betalar en depositionsavgift på upp till tio procent av utropspriset. Om ett utropspris har angetts måste en person som vill delta i auktionen betala depositionsavgiften. Depositionsavgiften kan betalas elektroniskt, dvs. via en internetbanköverföring, till det konto som exekutionstjänstemannen har angett, eller med betal- eller kreditkort på auktionssajten. Vid muntliga auktioner kan depositionsavgifter på mindre än 640 euro betalas kontant.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Lösa och fasta tillgångar som utmätts inom ramen för ett verkställighets- eller konkursförfarande säljs av exekutionstjänstemän. Förenklade auktioner förrättas av personer som bemyndigats av Länken öppnas i ett nytt fönsterkammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Estlands verkställighets- och konkursförfaranden innehåller inga auktionstyper som endast delvis omfattas av ovannämnda regler. Specifik lagstiftning kan dock ge upphov till vissa skillnader i villkoren för att förrätta auktioner.

4. Information om nationella register över tillgångar

Estland har följande register:

 • E-fastighetsregistret är en elektronisk tjänst som gör det möjligt att snabbt och enkelt kontrollera allmänna fastighetsuppgifter, t.ex. var en fastighet är belägen och vem som äger den, vilka begränsningar som registrerade fastigheter omfattas av och om de har intecknats. Användaren måste identifiera sig för att få lov att använda tjänsten. Mot en avgift som anges i prislistan kan man få tillgång till detaljerade uppgifter i de olika delarna av fastighetsregistret.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterByggnadsregistret är ett allmänt elektroniskt register där man samlar in, lagrar och offentliggör information om byggnader som håller på att uppföras eller som används.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterVägtrafikregistret tillhandahåller information om fordon och släpvagnar. Vägtrafikregistret är en elektronisk databas, men tillgången till vissa uppgifter i registret är begränsad (t.ex. information om fordonsägare).
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterVärdepappersregistret är en elektronisk tjänst som tillhandahålls av det estniska centralregistret för värdepapper. Tjänsten är avsedd för både företag och enskilda. Användarna kan göra sökningar och inom vissa tidsfrister snabbt få information om de värdepapper och värdepapperskonton som förts in i registret. Användaren måste identifiera sig för att få lov att använda tjänsten.
 • E-företagsregistret innehåller uppgifter om alla juridiska personer som är registrerade i Estland. Utöver företag, ideella organisationer och stiftelser kan man även få tillgång till uppgifter om statliga och lokala myndigheter, offentligrättsliga juridiska personer och konstitutionella institutioner. Alla som loggar in med sitt id-kort kan gratis se alla uppgifter om sig själva.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistret över makars egendom innehåller uppgifter om hur makar har valt att fördela sitt giftorättsgods och de äktenskapsförord som makar ingått. De uppgifter som förs in i registret över makars egendom är offentliga uppgifter som alla har gratis tillgång till via en e-tjänst.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterFartygsregistret är ett elektroniskt register som innehåller uppgifter om registrerade fartyg och fartyg som håller på att byggas, och närstående sakrätter. Uppgifterna i fartygsregistret är offentliga och har rättsverkan. Alla har gratis tillgång till uppgifterna.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterLuftfartygsregistret är avsett för insamling och behandling av de uppgifter som krävs för att registrera och identifiera luftfartyg.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterKreditregistret är det officiella kreditupplysningsregistret och det enda register i Estland som innehåller enhetliga och tillförlitliga uppgifter om inställda betalningar. Det inrättades 2001 av de estniska bankerna. Det går att göra sökningar i registret mot en avgift.
 • Det är gratis att söka i de offentliga e-registren över Länken öppnas i ett nytt fönsterpatent och varumärken.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

De flesta uppgifter i de nationella registren ovan är helt eller delvis offentliga uppgifter. För att göra en sökning kan en person vara tvungen att identifiera sig med hjälp av ett id-kort, en mobil id-handling eller via en bank. Vissa sökningar kan vara avgiftsbelagda.

Exekutionstjänstemän och konkursförvaltare behöver inte ansöka om tillstånd för att få elektronisk tillgång till de uppgifter i olika register som de behöver.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Vid auktioner inom ramen för ett verkställighetsförfarande säljs de utmätta fasta och lösa tillgångarna i enlighet med lagen. Man kan titta på nätauktioner och få tillgång till dessa på den särskilda Länken öppnas i ett nytt fönsterauktionssajten. Den offentliga auktionssajten förvaltas av Länken öppnas i ett nytt fönsterkammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare.

Kungörelser om offentliga auktioner offentliggörs senast tio dagar i förväg i Estlands offentliga tidning Ametlikud Teadaanded och på internet. En exekutionstjänsteman kan också offentliggöra en kungörelse i en lokal dagstidning. På fordringsägarens eller gäldenärens begäran kan exekutionstjänstemannen offentliggöra kungörelser i andra publikationer. Sådant offentliggörande bekostas av fordringsägaren eller gäldenären.

En person som vill delta i en viss auktion måste registrera sig för den auktionen i enlighet med de regler och senast det datum som anges i auktionskungörelsen, samt betala depositionsavgiften om detta är ett villkor för att få delta i auktionen och personen inte enligt lag är befriad från betalning av depositionsavgiften. Bud kan lämnas av alla deltagare som har registrerat sig för auktionen om de har den rättshandlingsförmåga som krävs och om deras rätt att delta i auktionen inte begränsas i lag eller på annat sätt. En ansökan om att få delta i en offentlig auktion måste vara undertecknad för hand eller digitalt. Ansökan kan lämnas via e-post till exekutionstjänstemannen på den adress som anges i auktionskungörelsen eller genom att ladda upp ansökan på auktionssajten. Ansökan om att få delta i auktionen behöver inte vara krypterad, men det exakta registreringsförfarandet fastställs av exekutionstjänstemannen. Vid en muntlig auktion måste kuvertet vara förseglat. För att lämna ett bud på en nätauktionssajt måste en deltagare logga in med hjälp av ett id-kort, en mobil id-handling eller ett användarnamn och lösenord.

De obligatoriska avgifterna (depositionsavgift, auktionskostnader, försäljningspris etc.) kan betalas elektroniskt, dvs. via en internetbanköverföring till det konto som exekutionstjänstemannen har angett, eller med betal- eller kreditkort på auktionssajten.

En person som vill delta i en auktion måste vara registrerad för auktionen när den inleds. Alla budgivare informeras om när auktionen inleds. Ett meddelande om när auktionen inleds skickas till budgivarna via e-post. Allmänheten kan följa auktionen på den offentliga auktionssajten. Bud kan lämnas innan en viss sluttid löper ut (eBay-modellen). Deltagarna i en auktion har tillgång till användarsupport (på estniska, ryska och engelska). Budgivarnas anonymitet garanteras fram till dess att auktionen har avslutats.

Om EU-medlemsstaterna skulle anordna gemensamma offentliga auktioner skulle detta stärka förbindelserna mellan människor och företag i medlemsstaterna, öka insynen i auktionerna och locka fler deltagare. Dessutom skulle tillgångar snabbare kunna säljas.

Senaste uppdatering: 14/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Offentliga auktioner - Grekland

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Utmätning genomförs när en exekutionstjänsteman beslagtar lös egendom (artikel 954 i civilprocesslagen) eller utmäter fast egendom som gäldenären äger eller en sakrätt i fast egendom som tillhör gäldenären (artikel 992 i civilprocesslagen) och en rapport upprättas i närvaro av ett vuxet vittne. Den utmätta egendomen värderas av exekutionstjänstemannen eller av en expert som exekutionstjänstemannen har anlitat i detta syfte. När det gäller fast egendom ska en oberoende expert fastställa egendomens marknadsvärde.

Utmätningsrapporten måste innehålla a) en ingående beskrivning av den lösa egendom som utmätts så att det inte råder något tvivel om dess identitet, b) uppgift om exekutionstjänstemannens eller expertens bedömning av den utmätta egendomen, c) ett utropspris, som ska motsvara minst två tredjedelar av det beräknade värdet, d) uppgift om den exekutionstitel som verkställigheten grundas på, det beslut som delgetts gäldenären och det belopp som utmätningen avser, e) uppgift om dagen för auktionen, som ska infalla sju (7) månader från det att utmätningen slutfördes men inte senare än åtta (8) månader från den dagen, platsen för auktionen och auktionsförrättarens namn.

Ett utdrag ur utmätningsrapporten, inklusive fullständigt namn på den part som ansökt om verkställighet och den part mot vilken verkställighet söks, en kort beskrivning av de utmätta tillgångarna, auktionsutropspriset, auktionsförrättarens namn och fullständiga adress, samt platsen, dagen och tiden för auktionen, ska offentliggöras tio (10) dagar efter utmätningen på den webbplats för offentliggörande av auktioner som drivs av bulletinen för juridiska publikationer vid den nationella fonden för egenföretagare (avdelningen för advokaters ansvarsförsäkring).

Auktionen får inte hållas om dessa formkrav inte har iakttagits. I annat fall är den ogiltig.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Försäljning av utmätt lös egendom äger rum vid offentlig auktion i närvaro av notarien i det distrikt där utmätningen genomfördes, som har utsetts till auktionsförrättare (artikel 959 i civilprocesslagen), medan försäljning av utmätt fast egendom äger rum vid offentlig auktion i närvaro av notarien i det distrikt där den fasta egendomen är belägen, som har utsetts till auktionsförrättare (artikel 998 i civilprocesslagen).

Auktionen sker genom att skrivna, förseglade bud lämnas in. Dessa följs av en serie muntliga bud i enlighet med artikel 959.4 i civilprocesslagen. När auktionen inleds ska alla budgivare, genom att inge en förklaring till auktionsförrättaren, utse ett ombud i den förstainstansrätts domkrets där auktionen hålls. Ombudet ska bemyndigas att ta emot alla verkställighetshandlingar som delges.

Auktionen hålls en helgfri onsdag i distriktsdomstolen i det distrikt där utmätningen ägde rum. Om den utmätta lösa egendomen finns i flera distriktsdomstolars distrikt hålls auktionen i den distriktsdomstol som exekutionstjänstemannen har anvisat i utmätningsrapporten. Om auktionen avser fast egendom kan exekutionstjänstemannen själv välja om auktionen ska hållas i distriktsdomstolen på den ort där verkställigheten ska äga rum, på utmätningsorten eller på den plats där den fasta egendomen är belägen. Om auktionen avser fast egendom hålls den i distriktsdomstolen i det distrikt där egendomen är belägen. Om den fasta egendomen är belägen i flera distriktsdomstolars distrikt kan auktionen hållas i vilken distriktsdomstol som helst som den part som söker verkställighet väljer.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Utmätning av särskilda tillgångar (artiklarna 1022–1033 i civilprocesslagen).

Utmätning kan även ske avseende äganderätter som innehas av den part mot vilken verkställighet söks och som inte får utmätas enligt det förfarande som anges i artiklarna 953.1 och 953.2, 982 och 992 i civilprocesslagen, särskilt immateriella rättigheter, patenträttigheter, filmroyalties och fordringar mot tredje part som är beroende av en motprestation, förutsatt att de materiella bestämmelserna tillåter att dessa rättigheter överlåts (artikel 1022 i civilprocesslagen).

Om det har beslutats att utmätta rättigheter ska säljas på auktion ska distriktsdomstolen utse en auktionsförrättare (artikel 1026 i civilprocesslagen), och gällande bestämmelser om utauktionering av lös egendom ska tillämpas.

4. Information om nationella register över tillgångar

Det finns inte några nationella register över tillgångar.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Det finns inte några databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Det hålls inte några offentliga auktioner på nätet.

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - Spanien

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Auktioner offentliggörs via kungörelser som publiceras i avdelningen för ”Administración de Justicia” (rättsskipning) på den portal som tillhör Länken öppnas i ett nytt fönsterB.O.E. (Boletín Oficial del Estado, Spaniens officiella kungörelseorgan) och på själva Länken öppnas i ett nytt fönsterauktionsportalen.

Värderingar genomförs inom ramen för rättsliga förfaranden som fastställts för detta ändamål (artikel 637 i civilprocesslagen – Ley de Enjuiciamiento Civil). Detta sker genom att experter utses. Ibland behövs ingen värdering eftersom auktionsvärdet redan har fastställts, t.ex. vid utmätningar. En värdering behövs inte heller vid frivilliga auktioner, där tillgångarna läggs ut till försäljning utan ett minimipris och utan ett beräknat värde, eller till det värde som parterna har föreslagit.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Enligt spansk lag får försäljningen även genomföras av särskilda personer eller enheter, både offentliga och privata. Om domstolen tillåter detta måste försäljningen eller auktionen i så fall följa den enhetens regler, förutsatt att dessa inte är oförenliga med målet att verkställa eller skydda intressena hos både den verkställande parten och den part mot vilken verkställigheten genomförs, enligt artikel 641 i civilprocesslagen.

I första punkten i ovannämnda artikel anges att advokatsamfundet (Colegios de Procuradores) får utföra dessa uppgifter, och det har inrättat sin egen Länken öppnas i ett nytt fönsterelektroniska auktionsportal för det ändamålet.

Det går även att hitta exempel på att konkursförvaltare genomför direkt försäljning under likvidationsfasen av ett insolvensförfarande.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

För närvarande offentliggörs alla auktioner som hålls i Spanien på auktionsportalen, både offentliga auktioner och auktioner som förrättas av notarier. Administrativa auktioner (t.ex. auktioner som förrättas av statskassan eller socialförsäkringsmyndigheten) ingår dock inte, även om det finns planer på att i framtiden införliva dessa i portalen.

På portalen anges inte heller försäljningar som redan har rapporterats av särskilda enheter, dvs. försäljningar enligt ett insolvensförfarande där domstolen har godkänt en annan form av avyttring, och verkställighetsförfaranden där parterna gemensamt kommer överens om en annan form av avyttring genom att underteckna ett köpeavtal (artikel 640 i civilprocesslagen).

4. Information om nationella register över tillgångar

 • Fast egendom: Fastighetsregistret tillhandahåller information om fast egendom som lagts ut till auktion, t.ex. uppgifter om egendomens ägare, fysiska skick och läge samt rättigheter som tillkommer eller bördor som belastar den fasta egendomen, t.ex. en nyttjanderätt till egendomen.
 • Lös egendom: Det finns även ett register över lös egendom. I detta ingår luftfartyg, fartyg, bilar och andra motorfordon, industrimaskiner, företagslokaler och kapitalvaror.
 • Andra register över tillgångar: På grund av vissa tillgångars karaktär offentliggörs information om sådana tillgångar med hjälp av särskilda metoder. Detta gäller t.ex. immateriella tillgångar vid den spanska patent- och varumärkesbyrån.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Fastighetsregistret och registret över lös egendom fyller detta syfte, eftersom båda registren ger tillgång till information om vem som äger en tillgång och om alla tillgångens borgenärer.

Det är även möjligt att konsultera uppgifterna på Länken öppnas i ett nytt fönsterfastighetsregistrets webbplats. I fastighetsregistret offentliggörs en hänvisning till den tillgång som ska auktioneras ut, och auktionsportalen skapar en länk som gör det möjligt att visa tillgången via satellit med hjälp av plattformar som Google Earth.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Länken öppnas i ett nytt fönster Auktionsportalen

Senaste uppdatering: 26/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Offentliga auktioner - Frankrike

1. 1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

I ärenden som rör utmätta tillgångar är det borgenären som ansvarar för utarbetandet av försäljningsvillkoren. Detta innebär fastställandet av ett reservationspris (som gäldenären dock kan motsätta sig) och att domaren är skyldig att meddela ett avgörande efter förhandlingen om återbördande av egendomen.

Den som förrättar försäljningen fastställer i regel reservationspriset vid försäljning av lös egendom på offentlig auktion, nämligen egendomens utropspris. Egendomen tilldelas den budgivare som lämnar det högsta budet. Den som förrättar försäljningen kan vid behov anlita en expert för att värdera egendomen.

Vid tvångsförsäljning av fast egendom kan borgenären ta initiativ till ytterligare annonsering (se nedan, nästa punkt). I ärenden som rör tvångsförsäljning av lös egendom får den som förrättar försäljningen även annonsera egendomen på sin webbplats, eller om den personen är en auktionsförrättare, på lämplig auktionssajt: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.interencheres.com/ or Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.drouot.com/

I ärenden som rör tvångsförsäljning av lös egendom kan tidningsannonsering användas. I ärenden som rör tvångsförsäljning av fast egendom måste borgenärens meddelande om försäljning offentliggöras i en tidning som publicerar rättsliga tillkännagivanden, och en enklare annons måste införas i två olika nummer av en lokal eller regional dagstidning. Annonsering kan även ske på andra sätt.

Vid tvångsförsäljning av fast egendom måste borgenärens meddelande placeras på en för allmänheten lättillgänglig plats i domstolens lokaler.

Vid tvångsförsäljning av materiell lös egendom bör annonseringen ske i form av kungörelser i kommunhuset på den ort där gäldenären har hemvist, och på den plats där försäljningen ska ske.

Vid tvångsförsäljning av lös egendom kan annonsering ske i ett prospekt eller i en katalog.

I ärenden som rör utmätning av lös egendom i syfte att sälja den får annonseringen om försäljningen inbegripa en beskrivning av egendomen och dess beräknade värde.

I ärenden som rör utmätning av fast egendom bör man i den kungörelse som offentliggjorts och satts upp i domstolslokalerna ange skicket på den fasta egendom som utmätts, kort beskriva fastigheten (karaktär, om den bebos eller används och alla detaljer om dess yttre) och ange reservationspriset.

Egendom som ska säljas på en offentlig auktion presenteras under försäljningen av auktionsförrättaren eller den person som är bemyndigad att genomföra försäljningen. Innan försäljningen genomförs kan det ges tillfälle att besiktiga egendomen.

Fast egendom som utmätts kan besökas på de dagar och tider som domaren fastställt (artikel R. 322-26 i lagen om verkställighet i civilrättsliga förfaranden (CPCE)), och besöket görs i så fall tillsammans med en exekutionstjänsteman.

Vad gäller auktioner där lös egendom auktioneras ut tillfaller egendomen den budgivare som lämnar det högsta budet. Auktionerna har ingen fast sluttid, och en egendom kan endast tilldelas en budgivare efter det att auktionsförrättaren har gjort den sedvanliga nedräkningen (första, andra, tredje …) och avslutat auktionen. I ärenden som rör utmätt fast egendom tillämpas ett budgivningssystem där varje bud måste vara högre än det senaste. Auktionen avslutas 90 sekunder efter att sista budet har lämnats (tiden räknas ned sekund för sekund med hjälp av visuella och akustiska signaler så att publiken kan följa hur lång tid det är kvar).

Vid tvångsförsäljning av lös egendom behövs ingen deposition eller garanti. I ärenden som rör tvångsförsäljning av fast egendom måste däremot den som är intresserad av att delta i auktionen tillhandahålla sin advokat en icke återbetalningsbar banksäkerhet eller check utställd på mottagaren eller det statliga finansinstitutet (Caisse des Dépôts et Consignations) på motsvarande 10 procent av reservationspriset (dock lägst 3 000 euro). Beloppet betalas tillbaka till budgivaren efter avslutad auktion om budgivaren inte hade det högsta budet.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Auktionsförrättare, notarier, auktoriserade råvarumäklare och exekutionstjänstemän är de enda som är bemyndigade att anordna offentliga auktioner där lös egendom auktioneras ut (särskilt lös egendom som utmätts).

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

I ärenden som rör lös egendom kan egendomen frivilligt säljas på en auktion som är öppen för allmänheten. En sådan försäljning regleras av mycket mer flexibla bestämmelser än en offentliga auktion. Artiklarna L. 321-1 och följande artiklar samt R. 321-1 och följande artiklar i handelslagen ska tillämpas. Frivillig försäljning faller utanför förfarandet för tvångsverkställighet, som grundas på ett domstolsavgörande.

4. Information om nationella register över tillgångar

I ärenden som rör fast egendom kan fastighetsregistret, som är ett administrativt och skattemässigt dokument, ge borgenären information om vilken fast egendom som gäldenären äger i en viss kommun och vad egendomen består av (fastigheter som redan uppförts eller som håller på att uppföras, tomtstorlekar och vad som utmärker varje plats). Fastighetsannonseringstjänsterna (administrativa tjänster inom generaldirektoratet för offentliga finanser (Direction Générale des Finances Publiques)) kan dessutom ha upprättat en fastighetsakt för varje kommun, med utdrag ur de dokument som publicerats under varje ägares namn och för varje egendom, och där varje egendoms rättsliga ställning anges.

När det gäller lös egendom ger fordonsregistret (Système d'Immatriculation des Véhicules, SIV) information om civilstånd för den som motorfordon och tvåhjuliga fordon är registrerade på och fordonets registreringsnummer och egenskaper. Det finns nationella akter för obligatorisk registrering av skepp (dekret håller för närvarande på att utarbetas), båtar (digitaliserat register som förs av transportministeriet) och luftfartyg (register som förs av ministern med ansvar för civil luftfart). Immateriella äganderätter förtecknas i en nationell akt som borgenärer har direkt åtkomst till och som upprätthålls av det nationella institutet för immaterialrätt (Institut national de la propriété intellectuelle, INPI). Titlar på filmer som är avsedda för offentlig visning i Frankrike förtecknas i det offentliga registret över biofilmer och audiovisuellt material, som administreras av en tjänsteman vid skattemyndigheten, och titlar på litterära verk med option att köpa filmrättigheter anges i ett optionsregister.

När det gäller fast egendom för varje kommun ett fastighetsregister som innehåller en mängd olika handlingar (fastighetskarta, fastighetsindelning, register över fastighetsskatt). Av dessa är endast fastighetskartan tillgänglig på nätet. Fastighetsakten förvaras av fastighetsannonseringstjänsterna, som är baserade på lokal nivå och sorterar under varje övre underrätt för tvistemål (Tribunal de grand instance). Det finns inte någon nationellt register.

Varje prefektur har ett eget register för motorfordon, men genom SIV tillhandahålls även ett nationellt register.

För båtar förs dataregistret av transportministeriet. För skepp finns sex olika register. Dessa förs också av transportministeriet.

För luftfartyg kan man på nätet få tillgång till det register som förs av ministern med ansvar för civil luftfart (för informationsändamål).

Information om olika immateriella rättigheter tillhandahålls centralt av ett enda organ, det nationella institutet för industriell immaterialrätt (INPI). Institutet ger tillgång till en mängd dokumentation via sin webbplats.

Vissa, men inte alla, fastighetsregistertjänster är tillgängliga Länken öppnas i ett nytt fönsterpå nätet. Det går bara att få åtkomst till fastighetskartan, inte till fastighetsskatteregistret (som innehåller motsvarande information om fastighetsägare som informationen om fordonsägare i fordonsregistret), det franska internationella registret över franskregistrerade fartyg och INPI-registren.

I regel omfattas de offentliga registren av bestämmelserna i lagen om relationerna mellan allmänheten och myndigheter. I denna stadgas att tillgång till administrativa handlingar ska vara gratis när handlingarna läses på plats, att en kostnad motsvarande kopieringskostnaden ska tas ut om en kopia tillhandahålls samt att handlingarna ska vara gratis om de skickas via e-post (om handlingen finns i ett digitalt format.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Artikel L. 152-1 i CPCE gör det möjligt för exekutionstjänstemän att från statliga, regionala, departementala och kommunala förvaltningsmyndigheter och offentliga institutioner eller organ som kontrolleras av förvaltningsmyndigheten inhämta uppgifter om gäldenärens adress, namn och adress till arbetsgivaren eller en utomstående gäldenär eller förvaltare av obestridda eller förfallna fordringar och sammansättningen av deras fasta tillgångar.

Exekutionstjänstemän kan begära information direkt från FICOBA (den nationella databasen över bankkonton, som förvaltas av skattemyndigheterna och där bankerna för in uppgifter) för att få information om huruvida det finns bankkonton i gäldenärens namn, och i så fall var.

De kan även begära information från sjuk- och arbetslöshetsförsäkringsfonder.

Enligt artikel L. 152-2 i CPCE är bankerna skyldiga att informera den exekutionstjänsteman som borgenären har anlitat om ett eller flera konton öppnas i gäldenärens namn och var dessa konton finns, men de är inte skyldiga att lämna ut ytterligare uppgifter.

Den exekutionstjänsteman som borgenären har anlitat har åtkomst till fordonsregistret. Fordonsregistret innehåller information om civilstånd för den som motorfordon och tvåhjuliga fordon är registrerade på samt fordonets registreringsnummer och egenskaper.

Borgenären har inte direkt åtkomst till dessa databaser, men kan få tillgång till dem via den exekutionstjänsteman som anlitats för att genomföra den tvångsvisa verkställigheten.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Det finns två typer av auktioner i Frankrike för att auktionera ut lös egendom:

 • Delvis datoriserade - ”direktauktioner”: Den fysiska försäljningen sker på en viss plats och sänds live på nätet på den webbplats som tillhör den person eller det organ som genomför försäljningen eller på en av de webbplatser som yrkesmässiga auktionsförrättare har tillgång till (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.interencheres.com// eller Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.drouotlive.com/). Dessa offentliga auktioner är tillåtna eftersom det inte finns något som hindrar att de hålls. De blir allt vanligare.
 • Helt datoriserade ”nätauktioner”: Försäljningen äger enbart rum på nätet, utan fysisk närvaro på en viss plats. Enligt nuvarande lagstiftning är denna typ av försäljning inte tillåten tvångsförsäljning som grundas på ett domstolsavgörande (även om denna typ av auktioner är tillåtna om de sker på frivillig basis). Orsaken är juridiska hinder av teknisk karaktär.

(Delvis) datoriserade auktioner kan endast användas vid försäljning av lös egendom.

Den som genomför försäljningen får annonsera utanför Frankrike, och bud får lämnas från alla budgivare, oavsett var de bor eller vilken nationalitet de har och oavsett om försäljningen sker live eller inte (auktioner kan även genomföras på distans, med hjälp av skriftliga bud eller telefonbud).

En person som vill delta i en datoriserad auktion (den potentiella budgivaren) är inte skyldig att tillhandahålla en namnunderskrift, men den som getts i uppdrag att genomföra försäljningen kan kräva kreditkortsuppgifter. Den som getts i uppdrag att genomföra försäljningen sköter registreringen. Denna kan i princip ske på vilket sätt som helst. Det vanligaste är att registreringen görs via den webbplats som auktionen ska sändas på. Skriftliga bud kan lämnas på vilket medium som helst.

Den som getts i uppdrag att genomföra försäljningen fastställer vilka betalningssätt som godtas.

Budgivare som lämnar bud på distans behöver inte personligen inställa sig på auktionen (men kan om de vill). De kan följa auktionen live och i realtid. De kan även registrera ett eller flera bud före försäljningen. I så fall ökar buden progressivt, och de föreslagna buden beaktas redan från start. En telefonförbindelse är i regel också tillgänglig under auktionen.

Tillgång till översättning beror på den som har getts i uppdrag att genomföra försäljningen och deras assistenter eftersom det saknas särskilda bestämmelser på området.

Auktionssajter är konstruerade så att endast personer som har registrerat sig för nätauktionen ges tillträde till försäljningen via den aktuella webbplatsen. Försäljningen är dock öppen för allmänheten på den fysiska auktionsplatsen.

Senaste uppdatering: 16/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Offentliga auktioner - Kroatien

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Offentliga auktioner används för att sälja lös och fast egendom i enlighet med bestämmelserna i lagen om verkställighet av domar (Ovršni zakon) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN) nr 112/12, 25/13, 93/14 och 55/16) (nedan kallad verkställighetslagen). Ett system för försäljning av lös och fast egendom på offentliga nätauktioner i Kroatien trädde i kraft den 1 januari 2015 för förfaranden som inleds efter det datumet.

Fast egendom

Verkställighet riktad mot fast egendom genomförs genom att man registrerar verkställighetsåtgärden i fastighetsregistret, fastställer fastighetsvärdet, säljer den aktuella fastigheten och betalar borgenärerna med intäkterna från försäljningen.

Fastighetsvärdet fastställs i ett domstolsbeslut som fattas efter en skönsmässig bedömning. Bedömningen grundas på ett motiverat sakkunnigutlåtande från en expert eller värderingsman. Vid fastställandet av fastighetsvärdet tas även hänsyn till vissa rättigheter och gravationer som belastar fastigheten, om dessa inte ens upphör efter försäljningen utan sänker värdet på fastigheten.

När fastigheten har värderats utfärdar domstolen ett beslut om försäljning. I detta anges fastighetsvärdet, hur försäljningen ska gå till och villkoren för försäljningen.

Enligt artikel 92.2 och 92.3 i verkställighetslagen får parterna fastställa fastighetsvärdet genom överenskommelse i eller utanför domstol. Överenskommelsen ligger till grund för en panträtt eller annan relevant egendomsrätt som fastställts för att säkra den fordran som verkställigheten avser.

Fastigheter säljs på offentliga nätauktioner som finansmyndigheten (Financijska agencija, nedan kallad FINA) anordnar på begäran av en relevant myndighet. Begäran om försäljning och andra dokument i förfarandet för att sälja fastigheter lämnas till de lokala FINA-kontor som har territoriell behörighet på grund av exekutionsdomstolens placering och behörighet.

En offentlig nätauktion inleds med en inbjudan att lämna bud.

Vid den första offentliga nätauktion där fastigheten bjuds ut till försäljning får den inte säljas till ett pris som understiger fyra femtedelar av det fastställda värdet. Vid en andra offentlig nätauktion får fastigheten inte säljas till ett pris som understiger tre femtedelar av det fastställda värdet (artiklarna 102.1 och 102.2 i verkställighetslagen).

Bud tas in under tio arbetsdagar. Om inga giltiga bud har inkommit till den första offentliga nätauktionen inleds den andra auktionen med en inbjudan att lämna bud den första dagen efter avslutandet av den första auktionen.

Har det inte inkommit några giltiga bud till den andra offentliga nätauktionen heller underrättar FINA domstolen om detta. I så fall skjuter domstolen upp verkställigheten.

Den offentliga nätauktionen avslutas vid den tidpunkt som anges i inbjudan att lämna bud (artikel 103.1 i verkställighetslagen).

Efter en lyckad försäljning av en fastighet på en offentlig nätauktion utfärdar domstolen, efter att FINA har underrättat den om försäljningen, ett beslut om överlåtelse av fastigheten. I beslutet fastställer domstolen att köparens äganderätt till fastigheten ska skrivas in i fastighetsregistret så snart beslutet har vunnit laga kraft och köparen betalat köpeskillingen, och att alla rättigheter och gravationer som belastar den aktuella fastigheten som upphör vid försäljningen ska strykas.

Efter att beslutet om överlåtelse av fastigheten till köparen har vunnit laga kraft fastställer domstolen ett datum för förhandlingen om hur köpeskillingen ska fördelas.

Lös egendom

Verkställighet riktad mot lös egendom genomförs med hjälp av pantövertagande, värdering, utmätning, avyttring av egendomen, överlåtelse till domstolen, borgenären eller en tredje part, försäljning samt betalning av borgenärens fordran med hjälp av intäkterna från försäljningen.

Lös egendom säljs på en vanlig offentlig auktion med muntliga bud eller genom direkt försäljning. Vilken försäljningsmetod som ska användas avgörs av domstolen, som tar hänsyn till att den lösa egendomen ska säljas till högstbjudande.

Försäljning av lös egendom kungörs i god tid på domstolens anslagstavla. Försäljningen kan även kungöras på samma sätt som vid försäljning av fast egendom.

Plats, dag och tidpunkt för försäljningen meddelas borgenären och gäldenären.

På borgenärens förslag kan försäljningen av lös egendom även ske genom en offentlig nätauktion. I så fall ska verkställighetslagens bestämmelser om offentlig utauktionering på nätet av fast egendom (artikel 149.7 i verkställighetslagen) tillämpas i tillämpliga delar.

På auktionen får den lösa egendomen inte säljas till ett pris som understiger halva dess beräknade värde. Den får inte säljas under detta pris ens under den period som domstolen avsatt för direkt försäljning.

Om den lösa egendomen inte kan säljas genom auktion eller direkt försäljning ska verkställigheten skjutas upp.

Efter en lyckad försäljning av lös egendom är köparen skyldig att betala köpeskillingen och överta den lösa egendomen så snart auktionen eller den direkta försäljningen har avslutats. Om köparen underlåter att betala köpeskillingen anses auktionen ha misslyckats.

Försäljningen av lös egendom som har utmätts inom ramen för ett verkställighetsförfarande kan anförtros en licensierad handelskommissionär. Den verksamhet som bedrivs av en licensierad handelskommissionär organiseras och genomförs av den kroatiska handelskammaren.

Handelskommissionärens utauktionering av lös egendom förrättas av notarius publicus.

Efter att den lösa egendomen har sålts lämnar handelskommissionären över egendomen till köparen mot betalning av köpeskillingen.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Fast egendom

I Kroatien är det FINA som genomför försäljning av fast egendom. Tillsammans med en begäran om försäljning, som ska lämnas med hjälp av det föreskrivna formuläret, är domstolen skyldig att överlämna verkställighetsbeslutet, utdraget ur fastighetsregistret och beslutet om försäljning till FINA.

Vid direkt försäljning av fast egendom säljs den fasta egendomen via en person som är bemyndigad att sälja fast egendom, en exekutionstjänsteman, en notarius publicus eller på annat sätt.

Lös egendom

Muntliga offentliga auktioner för att sälja lös egendom förrättas av en exekutionstjänsteman. I ett särskilt beslut kan domstolen anförtro en notarius publicus att förrätta auktionen (artikel 149.2 i verkställighetslagen). Försäljningen av lös egendom som har utmätts inom ramen för ett verkställighetsförfarande kan anförtros en licensierad handelskommissionär (artikel 152.1 i verkställighetslagen).

På förslag av borgenären ska försäljningen av lös egendom genomföras genom offentlig auktion som förrättas av FINA.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Fast egendom

Fast egendom säljs på offentliga nätauktioner. Offentlig nätauktion inleds med en inbjudan att lämna bud (artikel 97.1 i verkställighetslagen).

Parter, borgenärer med panträtt och innehavare av personliga servitut och gravationer som kommer att upphöra så snart fastigheten har sålts kan, senast vid försäljningen av fastigheten på den offentliga nätauktionen, träffa en överenskommelse om att försäljningen av den aktuella fastigheten ska genomföras i form av en direkt försäljning genom en person bemyndigad att handla med fast egendom, en exekutionstjänsteman, en notarius publicus eller på något annat sätt inom en viss tidsperiod (artikel 97.6 i verkställighetslagen).

Vid direkt försäljning utfärdar domstolen ett beslut om överlåtelse av den fastighet som sålts genom direkt försäljning, efter att ha fastställt att villkoren för att försäljningen är rättsligt giltig är uppfyllda (artikel 104.1 i verkställighetslagen).

Beslutet om överlåtelse anslås på domstolens anslagstavla och skickas till alla personer som ska delges beslutet om att den fasta egendomen har sålts till köparen (artikel 104.2 i verkställighetslagen).

Lös egendom

Lös egendom säljs på en vanlig offentlig auktion med muntliga bud eller genom direkt försäljning. Vilken försäljningsmetod som används avgörs av domstolen, som tar hänsyn till att den lösa egendomen ska säljas till högstbjudande (artikel 149.1 i verkställighetslagen).

Direktförsäljningen slutförs av och mellan köparen, som en part, och exekutionstjänstemannen eller en person som bedriver verksamhet som handelskommissionär, som den andra parten. Exekutionstjänstemannen säljer den lösa egendomen för gäldenären och för dennes räkning och den person som bedriver verksamhet som handelskommissionär för sig själv och för gäldenärens räkning (artikel 149.3 i verkställighetslagen).

På borgenärens förslag kan försäljningen av lös egendom även ske på en offentlig nätauktion. I så fall ska verkställighetslagens bestämmelser om offentlig utauktionering på nätet av fast egendom (artikel 149.7 i verkställighetslagen) tillämpas i tillämpliga delar.

Försäljningen av fast och lös egendom för vilken säkerhet ställts i domstols- eller notariehandling genom överlåtelse av äganderätter och överföring av rättigheter kan genomföras i enlighet med de relevanta bestämmelserna för försäljning av fast och lös egendom i verkställighetssyfte.

4. Information om nationella register över tillgångar

I Kroatien finns följande register:

 • Fastighetsregistrets förteckning över fastigheters rättsliga status i Kroatien.
 • Fordonsregistret.
 • Fartygsregistret.
 • Luftfartygsregistret.
 • Registret över aktier och dematerialiserade värdepapper.
 • Registret över säkerhetsinstrument i domstols- eller notariehandlingar (register över panträtter).
 • Ett gemensamt register över konton.
 • Andra registreringsböcker och register.

Elektroniska register förs av olika statliga myndigheter, och det går att få åtkomst till registren på elektronisk väg (t.ex. genom att gå in i ett register över juridiska personer som förs av handelsdomstolar).

För att få ut uppgifter från statliga myndigheter är det i regel nödvändigt att betala en lämplig avgift. Storleken på avgiften beror på varje enskild statlig myndighet och fastställs i enlighet med lagen om administrativa avgifter (NN nr 115/16) och förordningen om den administrativa avgiftstaxan (NN nr 8/17). Administrativa avgifter upp till 100,00 HRK kan betalas i stämpelmärken, och avgifter som överstiger 100,00 HRK kan betalas via banköverföring på internet.

Förteckningen över fast och lös egendom som säljs inom ramen för ett verkställighetsförfarande regleras av bestämmelserna om innehållet i och metoderna för att föra ett register över fast och lös egendom som säljs inom ramen för ett verkställighetsförfarande (NN nr 115/12 och 156/14).

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

I artikel 18 i verkställighetslagen åläggs statliga myndigheter att lämna ut uppgifter om gäldenären om detta begärs av en person som hävdar att han eller hon tänker inleda ett verkställighets- eller säkerhetsförfarande. Uppgifterna ska lämnas inom åtta dagar från dagen för ansökan.

 • Inrikesministeriet är skyldigt att tillhandahålla information om huruvida en person är inskriven som fordonsägare i fordonsregistret och information om fordonsslag och fordonets märke, typ, modell, årsmodell, tillverkningsår och registreringsnummer, samt information om eventuella gravationer som belastar fordonet.
 • Värdepapperscentralen eller andra behöriga personer som för register över registrerade och dematerialiserade värdepapper, andelar, obligationer, statsskuldväxlar, centralbanksedlar, kommersiella värdepapper, depåbevis och andra värdepapper som utges i en serie är skyldiga att lämna ut uppgifter om huruvida en person i aktieboken har ett registrerat innehav i ett värdepapperskonto.
 • Hamnkontoret är skyldigt att lämna ut uppgifter om huruvida en person i den registreringsbok eller register som det för är inskriven som ägare av ett fartyg, en lustjakt, en flytande anläggning, en fast anläggning utanför kusten, en båt eller anläggningar som håller på att byggas.
 • Den myndighet som ansvarar för fastighetsregistret är skyldig att tillhandahålla en utskrift av alla inskrivna uppgifter om vilka fastigheter en fysisk eller juridisk person äger.
 • Arbetsgivaren eller den som betalar ut lön är skyldig att lämna ut uppgifter om hur lönen eller någon annan permanent kontantinkomst betalas ut till en person mot vilken fordringsägaren planerar att inleda ett verkställighetsförfararande.
 • En annan myndighet eller person som för en relevant registreringsbok eller ett relevant register över egendomsrättigheter är skyldig att lämna ut uppgifter om huruvida en person som är inskriven i den registreringsbok eller det register som den för är innehavare av en viss rättighet.

På domstolens begäran ska en person som borgenären påstår är gäldenärens gäldenär eller som har en del av borgenärens egendom i sin besittning inom åtta dagar inge en förklaring om huruvida gäldenären har någon tredjepartsfordran mot honom eller henne, och huruvida den berörda personen har någon av gäldenärens egendom i sin besittning.

Myndigheterna ovan är inte skyldiga att agera på begäran av den person som begär ut uppgifter förrän kostnaderna för att vidta sådana åtgärder har betalats.

Den person som begär ut uppgifter är skyldig att i begäran specificera den fordran som det planerade verkställighets- eller säkerhetsförfarandet avser, och bifoga ett dokument som den fordran grundas på.

Det är inte nödvändigt att anlita en advokat för att begära ut uppgifter, och kostnaderna beror på vilken statlig myndighet som begäran lämnas till.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Förfarandet för att sälja fast och lös egendom på offentliga nätauktioner regleras av bestämmelserna i verkställighetslagen och genomförandebestämmelserna till denna, särskilt följande bestämmelser:

 • Bestämmelserna om metoden och förfarandet för försäljning av fast och lös egendom inom ramen för ett verkställighetsförfarande (NN nr 156/14, nedan kallade försäljningsbestämmelserna).
 • Bestämmelserna om de olika typerna av administrativa avgifter för att genomföra försäljning av fast och lös egendom inom ramen för ett verkställighetsförfarande och storleken på dessa avgifter (NN nr 156/14).
 • Bestämmelserna om innehållet i och metoderna för att föra ett register över fast och lös egendom som säljs inom ramen för ett verkställighetsförfarande (NN nr 115/12 och 156/14).

En offentlig nätauktion inleds med en inbjudan att lämna bud.

Inbjudan att lämna bud vid en offentlig nätauktion ska innehålla information om hur försäljningen kommer att gå till och försäljningsvillkoren, vilken dag och vilket klockslag den offentliga nätauktionen startar och avslutas, vid vilken tidpunkt de personer som är intresserade av den fasta egendom kan besiktiga egendomen, och andra nödvändiga uppgifter.

FINA offentliggör inbjudan att lämna bud i offentliga medier, om berörd part inger en skriftlig begäran till FINA och i förskott betalar kostnaderna för en sådan åtgärd.

Budgivningen får inledas tidigast 60 dagar efter det att kungörelsen av inbjudan att lämna bud offentliggjordes på FINA:s webbplats.

Endast de personer som har ställt säkerhet i form av en deposition får delta som köpare i den offentliga nätauktionen (artikel 99.1 i verkställighetslagen).

Villkoret för att få tillträde till den offentliga nätauktionen är ett giltigt digitalt certifikat som styrker budgivarnas identitet och ett certifikat som gör det möjligt att använda en avancerad elektronisk signatur för varje budgivare (artikel 14.2 i försäljningsbestämmelserna).

Vid den första inloggningen till en viss offentlig nätauktion är budgivaren skyldig att fylla i ett registreringsformulär för att kunna delta i just den offentliga nätauktionen.

Budgivaren undertecknar formuläret med en avancerad elektronisk signatur.

När det elektroniska formulär som avses i artikel 15 i försäljningsbestämmelserna har fyllts i tilldelar systemet för offentliga nätauktioner budgivaren en unik identifieringskod som gäller för en viss auktion.

Formulär utgör en viktig del av försäljningsbestämmelserna.

Vid en offentlig nätauktion tas bud in under tio arbetsdagar. Buden registreras elektroniskt kl. 00.00–24.00, både på vardagar och på helger.

Utropspriset för en tillgång som ska säljas fastställs av domstolen. När den offentliga nätauktionen har avslutats överlämnar FINA en rapport till domstolen med den information som anges i artikel 25 i försäljningsbestämmelserna.

Förfarandet för att genomföra den offentliga nätauktionen sker under överinseende av FINA, och betalningar görs via banköverföring. Budgivaren behöver inte personligen inställa sig vid auktionen, utan kan delta på distans.

Domstolen utfärdar ett skriftligt beslut (tilldelningsbeslut) som anslås på domstolens anslagstavla och på FINA:s webbplats.

På borgenärens förslag kan försäljningen av lös egendom också ske genom en offentlig auktion på nätet. I så fall ska verkställighetslagens bestämmelser om offentlig auktion på nätet av fast egendom (artikel 149.7 i verkställighetslagen) tillämpas i tillämpliga delar.

Senaste uppdatering: 19/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - Cypern

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Priset på utmätta tillgångar fastställs utifrån de aktuella priserna på den cypriotiska marknaden. Vid utmätning av fast egendom tar auktionsförrättaren reda på vad egendomen är värd och fastställer sedan ett reservationspris. Om reservationspriset inte nås säljs inte egendomen.

Vid utmätning av lösa tillgångar fastställer exekutionstjänstemännen priset. Efter att ha verkställt ett beslut om utmätning av lösa tillgångar till förmån för borgenären fastställer exekutionstjänstemännen ett minimipris utifrån de aktuella priserna på marknaden och säljer sedan de lösa tillgångarna på auktion. Om minimipriset inte nås kan exekutionstjänstemännen auktionera ut tillgångarna på nytt.

Kungörelser om auktioner publiceras i dagstidningar. Om auktionen avser fast egendom anslås kungörelserna i den kommun eller församling där egendomen är belägen samt på inrikesministeriets webbplats.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Försäljning av tillgångar på auktion får genomföras av kvalificerade privata auktionsförrättare som utsetts av fastighets- och lantmäterimyndigheten vid det cypriotiska inrikesministeriet. Till auktionsförrättare utses lämpliga personer som har de kvalifikationer som krävs för att genomföra tvångsförsäljning av egendom på offentlig auktion.

All försäljning av lös egendom för att verkställa en dom sker på offentlig auktion. Auktionerna förrättas av exekutionstjänstemän som är anställda vid de cypriotiska domstolarna och som har bemyndigats att sälja utmätta lösa tillgångar för att verkställa ett beslut om utmätning av lös egendom till förmån för borgenärer.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

I undantagsfall kan en auktion av lösa tillgångar förrättas av borgenärerna själva. Dessa kan både vara företag, t.ex. banker, eller fysiska personer. Borgenärerna kan själva förrätta auktionen om det är de som övertar äganderätten till gäldenärens lösa egendom efter verkställighet av ett domstolsavgörande. Dessa fall omfattas inte av samma regler som de regler som enligt gällande lagstiftning är tillämpliga på offentliga auktioner.

4. Information om nationella register över tillgångar

I Cypern finns följande register över tillgångar:

 1. Cyperns fastighets- och lantmäterimyndighet för ett register över alla lagfartsbevis avseende fast egendom.
 2. Vägtransportmyndigheten för ett register över alla fordon som registrerats i Cypern.
 3. Myndigheten för Cyperns handelsflotta för det cypriotiska fartygsregistret, i vilket alla fartyg och/eller farkoster är registrerade.
 4. Företagsenheten inom myndigheten för företags- och insolvensregister för ett register över företag, kooperativ och handelsnamn som registrerats i Cypern.
 5. Luftfartsmyndigheten för Cyperns luftfartygsregister och ansvarar för att luftfartyg registreras i, överförs till och avlägsnas ur registret.
 6. Inom företagsenheten förs ett register över varumärken av enheten för immateriell och industriell äganderätt.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

På webbplatsen för Cyperns företags- och insolvensregister är det lätt att få tillgång till registret över företag som avvecklats, vilket gör det möjligt för en borgenär att få information om en gäldenärs finansiella kapacitet. Borgenären kan dock inte använda sig av någon elektronisk databas för att direkt få information om gäldenärens tillgångar. Om en dom har meddelats till förmån för en borgenär kan borgenären antingen själv eller via en advokat göra en sökning i fastighetsregistret med hjälp av en bestyrkt kopia av domen eller stämningsansökan för att få information om den lösa egendom som registrerats i gäldenärens namn.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

I Cypern genomförs inga offentliga auktioner på nätet.

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - Malta

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Verkställighet av utmätta tillgångar innebär inte nödvändigtvis att de utmätta tillgångarna säljs. Borgenären och gäldenären kan i stället träffa en överenskommelse. Om det finns flera borgenärer måste en separat överenskommelse träffas med varje borgenär för att försäljningen ska undvikas. Om ingen överenskommelse träffas beslutar domstolen att försäljningen ska genomföras.

De utmätta tillgångarnas grundpris fastställs av en expert som bedömer värdet på tillgångarna (lös egendom). För lös egendom fastställs värdet av den person som lämnar det högsta budet under försäljningen eftersom budgivningen startar på 0. Om en värdering av fast egendom begärs startar budgivningen inte på 0 utan på 60 % av det beräknade värdet.

Offentliggörandet av en försäljning av utmätta tillgångar sker via den officiella webbplats som tillhandahåller domstolstjänster, webbplatsen för den auktionsförrättare som genomför försäljningen, dagstidningar (i regel publiceras kungörelser om försäljning en gång i månaden i två dagstidningar) och kungörelser i domstolsbyggnaden på den ort där försäljningen ska äga rum.

En beskrivning av den utmätta tillgången och tillhörande dokumentation finns att tillgå på den officiella webbplats som tillhandahåller domstolstjänster och på webbplatsen för den auktionsförrättare som genomför försäljningen. Alla som är intresserade kan begära att få tillgång till denna information.

Om någon är intresserad av att besiktiga den utmätta tillgång som bjuds ut till försäljning kan han eller hon ansöka hos domstolen om en visning (om det rör sig om lös egendom). Innan en försäljning av fast egendom äger rum utarbetar en expert vid domstolen en rapport om den fasta egendomens skick. Rapporten är en offentlig handling. Vid försäljning av lös egendom kan intresserade besiktiga denna två timmar innan försäljningen inleds.

På dagen för försäljningen lämnas muntliga bud till den auktionsförrättare som domstolen utsett att genomföra försäljningen.

Den person som vinner auktionen och förvärvar varorna betalar inte någon handpenning utan måste betala hela köpeskillingen på en gång. Vid fast egendom ska betalningen av hela beloppet ha inkommit till domstolen senast sju dagar efter dagen för försäljningen. Vid försäljning av lös egendom ska hela köpeskillingen betalas senast 24 timmar efter försäljningen. Betalningen kan inte göras elektroniskt, men skrivs in i domstolens register.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Försäljningen genomförs av en auktionsförrättare som domstolen utsett. Tredje parter får inte genomföra försäljningen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Det finns inga auktionstyper för vilka reglerna inte är tillämpliga fullt ut.

4. Information om nationella register över tillgångar

I Malta finns följande nationella register över tillgångar:

Fast egendom – Det offentliga registret och fastighetsregistret

Lös egendom – i form av fordon, fartyg och luftfartyg – Transport Malta

Aktier och andelar i företag – Maltas myndighet för finansiella tjänster och Maltas fondbörs

Andra finansiella instrument – Maltas fondbörs

Varumärken och patent – Handelsministeriet

Registren förs elektroniskt av de berörda offentliga organen. Vissa av registren har allmänheten elektronisk tillgång till. Mot betalning kan allmänheten få tillgång till uppgifter i det offentliga registret och det register som förs av Maltas myndighet för finansiella tjänster. Transport Maltas register är inte tillgängliga för allmänheten. Betalningen för tillgång till det register som Maltas myndigheter för finansiella tjänster för kan göras på nätet. Betalningen för tillgång till det offentliga registret måste göras på det registrets kontor.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

En borgenär har åtkomst till databaser över fast egendom och företag. På sin webbplats ger Maltas myndighet för finansiella tjänster direkt tillgång till uppgifter om företag. Borgenären har tillgång till uppgifter om fast egendom via det offentliga registret och fastighetsregistret. Inga ytterligare tillstånd krävs, varken för direktåtkomst till databaserna som tillhör Maltas myndighet för finansiella tjänster eller för åtkomst via det offentliga registret och fastighetsregistret.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Under tiden en auktion pågår finns det inte någon möjlighet att lämna bud på nätet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - Polen

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Värderingar av egendom utförs av en värderingsman (som utses av ett exekutionsbiträde). Värderingsmannen har i separata bestämmelser bemyndigats att värdera egendom. Om det mindre än sex månader före utmätning av en egendom har gjorts en värdering av egendomen i syfte att sälja den på marknaden, och den värderingen uppfyller kraven för värdering av egendom i verkställighetssyfte, görs dock ingen ny värdering. Om egendomens skick kraftigt har förändrats mellan tidpunkten för beskrivningen och värderingen och dagen för auktionen kan borgenären eller gäldenären däremot begära att det görs en ny beskrivning och värdering.

Utmätt egendom säljs på offentlig auktion. Auktionen får inte förrättas tidigare än två veckor efter att beskrivningen och värderingen har vunnit laga kraft eller innan den dom som verkställigheten grundas på har vunnit laga kraft.

Exekutionsbiträdet meddelar dagen och föremålet för auktionen. Detta sker genom en offentlig kungörelse som delges parterna i förfarandet, den kommunala myndigheten, skattekontoret på den ort där egendomen är belägen och socialförsäkringsmyndigheterna.

Kungörelsen om auktionen offentliggörs även minst två veckor före dagen för auktionen i domstolsbyggnaden och den kommunala myndighetens lokaler, i en dagstidning med stor lokal spridning och på webbplatsen för exekutionsbiträdenas nationella råd (Krajowa Rada Komornicza). På en parts begäran, och på dennes bekostnad, kan exekutionsbiträdet dessutom besluta att kungörelsen ska offentliggöras på något annat sätt som parten föreslagit.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Offentliga auktioner förrättas av ett exekutionsbiträde, i närvaro av och under överinseende av en domare eller domstolsnotarie (referendarz sądowy). Verkställighet riktad mot egendom genomförs av ett exekutionsbiträde vid den domstol i vars domkrets egendomen är belägen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

 • Verkställighet riktad mot en del av en egendom.
 • Verkställighet riktad mot en permanent nyttjanderätt.
 • Verkställighet riktad mot obebyggd mark eller mark som bebyggts med en bostads‑ eller affärsfastighet, om det i samband med ansökan om verkställighet inte meddelades något slutdatum för byggarbetet eller inte ingavs någon ansökan om nyttjandetillstånd i den mening som avses i bygglagen (prawo budowlane).
 • Verkställighet riktad mot havsgående fartyg som är inskrivna i fartygsregistret.
 • Verkställighet genom försäljning av ett företag eller en gård.
 • Verkställighet som genomförs för att med hjälp av en offentlig försäljning avsluta ett samägande.

4. Information om nationella register över tillgångar

Fastighetsregister (księga wieczysta) förs av distriktsdomstolar (sąd rejonowy) i syfte att fastställa fastigheters rättsliga status. Registren upprättas och förs på elektronisk väg i ett datasystem. Fastighetsregistren är offentliga och består av fyra delar

1) Första delen innehåller information om fastighetens ändamål och om de rättigheter som är kopplade till ägandet.

2) Andra delen innehåller information om fastighetens ägare och innehavaren av den permanenta nyttjanderätten.

3) Tredje delen innehåller information om begränsade egendomsrättigheter, med undantag för hypotek, inskränkningar i rätten att avhända fastigheten eller den permanenta nyttjanderätten, och information om andra rättigheter och fordringar, med undantag för fordringar som rör hypotek.

4) Fjärde delen innehåller information om hypotek.

Utöver fastighetsregistren förs även ett annat register över fast egendom, nämligen mark- och byggnadsregistret (ewidencja gruntów i budynków). Detta register regleras av lantmäteri- och kartografilagen av den 17 maj 1989 (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (konsoliderad text i Polens offentliga tidning 2010/193, punkt 1287, i dess ändrade lydelse). Länsrådet (starosta) ansvarar för förandet av mark- och byggnadsregistret.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Borgenärer har tillgång till de databaser som beskrevs i punkt 5, dvs. fastighetsregistren och mark- och byggnadsregistret. Syftet med dessa register är att identifiera gäldenärers tillgångar. Dessutom gör fastighetsregistren det möjligt att identifiera borgenärsfordringar som är säkrade genom hypotek.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

I Polen hålls inga offentliga auktioner på nätet. Kungörelser om auktioner offentliggörs på exekutionsbiträdenas nationella råds webbplats (eftersom detta är obligatoriskt enligt lag) och i regel på webbplatsen för det exekutionsbiträde som förrättar den aktuella auktionen.

Senaste uppdatering: 23/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - Portugal

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

För närvarande sker försäljningen av tillgångar helst via plattformen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-leiloes.pt/, i enlighet med artikel 837 i den portugisiska civilprocesslagen (Código de Processo Civil – CPC) och artikel 20 och följande artiklar i ministerförordning nr 282/2013 av den 29 augusti.

Driftsreglerna för plattformen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-leiloes.pt/ godkändes genom justitieministerns beslut nr 12624/2015. Beslutet offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan (Diário da República), serie 2, nr 219, den 9 november 2015.

Kungörelser om försäljning regleras av artikel 6 i ministerförordning nr 12624/2015:

Artikel 6

Offentliggörande av auktion

 1. Auktioner offentliggörs på plattformen www.w-leiloes.pt. Efter beslut av den portugisiska kammaren för juridiska ombud (Câmara dos Solicitadores) kan informationen helt eller delvis även spridas på andra webbplatser, både i skrift och via e-post. Detta hindrar inte att den exekutionstjänsteman som tilldelats ärendet även kan offentliggöra försäljningen på något annat sätt som han eller hon finner lämpligt.
 2. Offentliggörandet på portalen www.e-leiloes.pt måste innehålla åtminstone följande uppgifter:
  1. Förfarandenummer, domstol och organisationsenhet.
  2. Auktionens startdag.
  3. Auktionens sluttid (dag och klockslag).
  4. Grundvärdet på de tillgångar (eller grupp av tillgångar) som ska säljas.
  5. Slutbudets värde.
  6. Vid lös egendom, ett foto på de tillgångar eller grupp av tillgångar som ingår i auktionsposten.
  7. En sammanfattande beskrivning av tillgångarna.
  8. Tillgångarnas natur.
  9. Vid fast egendom, var egendomen är belägen och vad den består av, fastighetsbeteckningen i fastighetsregistret, en beskrivning av fastigheten, geografiska koordinater på distrikts-, kommun- och församlingsnivå som anger det ungefärliga läget, ett foto som visar fastighetens utsida och om möjligt dess insida, om det rör sig om en stadsfastighet eller en del av en byggnad.
  10. Information som gör det möjligt att identifiera förvaltaren eller platsen för deposition.
  11. Var och när varorna kan besiktigas, och förvaltarens kontaktuppgifter.
  12. Personuppgifter om den exekutionstjänsteman som har tilldelats ärendet, inklusive namn, yrkestitel, telefon- och mobiltelefonnummer, fax, e-post och arbetstider.
  13. Alla omständigheter som enligt lag ska meddelas intresserade personer, inklusive pågående invändningar mot verkställigheten eller utmätningen, pågående överklaganden, gravationer som belastar fastigheten och som inte förfaller vid försäljning samt innehavare av företrädesrätt som har åberopat denna i förfarandet.
  14. Namnet på den gäldenär som de varor som ska säljas tillhör.

Priset/värdet på de utmätta varorna:

Grundvärde: Detta är värdet på de tillgångar eller grupp av tillgångar som bildar en auktionspost. Värdet fastställs inom ramen för det förfarande som reglerar försäljningen, dvs. vid verkställighet i enlighet med civilprocesslagen eller, vid insolvensförfaranden, i enlighet med lagen om insolvens och företagsåterhämtning (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimivärde: Minimivärdet motsvarar det lägsta pris som tillgångarna får säljas för. Enligt artikel 816.2 i civilprocesslagen motsvarar detta värde 85 procent av grundvärdet. I vissa fall kan minimivärdet vara samma som grundvärdet.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Driftsreglerna för plattformen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-leiloes.pt/ godkändes genom justitieministerns beslut nr 12624/2015. Beslutet offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan, serie 2, nr 219, den 9 november 2015. I reglerna fastställdes att plattformen skulle utvecklas och administreras av vad som vid den tidpunkten var den portugisiska kammaren för juridiska ombud, numera samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Vid civilrättsliga verkställighetsförfaranden som genomförs av exekutionstjänstemän får endast dessa genomföra försäljningen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Exempelvis tillgångar som måste säljas på reglerade marknader eller som måste säljas direkt.

Artikel 837 i civilprocesslagen – Försäljning på auktion med elektronisk budgivning

 1. Förutom i de situationer som anges i artiklarna 830 och 831 ska försäljningen av utmätt fast egendom ske genom elektronisk budgivning. Auktionsvillkoren ska fastställas i en tillämpningsförordning som justitieministern utfärdar.

Artikel 830 i civilprocesslagen – Tillgångar som säljs på reglerade marknader

Finansiella instrument och råvaror som noterats på en reglerad marknad säljs på reglerade marknader.

Artikel 831 i civilprocesslagen – Direkt försäljning

Om varorna enligt lag måste levereras till en viss enhet, eller om det har gjorts en utfästelse om att varorna ska säljas till en person som vill utöva den särskilda verkställighetsrätten, ska försäljningen ske direkt till dessa.

Det bör dock påpekas att även om elektronisk budgivning är den metod som föredras i Portugal för att sälja utmätta tillgångar kan försäljningen enligt civilprocesslagen även ske på andra sätt, t.ex. genom

 1. försäljning med slutna bud,
 2. försäljning på reglerade marknader,
 3. direkt försäljning till personer eller enheter som har rätt att förvärva tillgångarna,
 4. försäljning genom privat förhandling,
 5. försäljning på auktionshus,
 6. försäljning på offentlig eller liknande inlåningsfacilitet,
 7. försäljning genom elektronisk budgivning.

4. Information om nationella register över tillgångar

I Portugal finns följande tillsynsmyndigheter och registeransvariga organ:

 • Institutet för register och notarietjänster (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. ­ IRN). Detta offentliga institut har till uppgift att verkställa och övervaka de politiska riktlinjerna beträffande registertjänster. Syftet är att tillhandahålla medborgare och företag tjänster kopplade till folkbokföringsregistret, nationalitetsregistret, fastighetsregistret, handelsregistret och registret över lös egendom och juridiska personer, samt reglera, övervaka och utöva tillsyn över notariers verksamhet – t.ex. fastigheter, fordon, fartyg, flygplan etc.
 • Portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM). Denna har till uppgift att övervaka, utöva tillsyn över och reglera finansiella marknader och de aktörer som bedriver verksamhet på dessa marknader i syfte att främja skyddet för investerare – t.ex. aktier och finansiella instrument.
 • Nationella institutet för industriell äganderätt (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI). Detta instituts verksamhet inriktas på tilldelning och skydd av industriella äganderätter, både inom och utom landet, i samarbete med internationella organisationer som Portugal är medlem i, t.ex. varumärken och patent.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

För det första är det viktigt att komma ihåg att det är exekutionstjänstemannen som, under iakttagande av sekretess, ges åtkomst till databaserna. Borgenären har ingen direktåtkomst till databaserna.

Åtkomst till offentliga databaser regleras av ministerförordning nr 331-A/2009 av den 30 mars 2009, i dess lydelse enligt ministerförordning nr 350/2013 av den 3 december 2013, och av ministerförordning nr 288/2015 av den 17 september 2015.

Ministerförordning nr 282/2013 av den 29 augusti 2013 reglerar även åtkomst till portugisiska centralbankens databaser

Exekutionstjänstemannen har bland annat direkt elektronisk åtkomst till följande databaser:

 1. Skatte- och tullmyndigheten (Autoridade Tributária e Aduaneira).
 2. Försäkringskassan.
 3. Offentliganställdas pensionsfond (Caixa Geral de Aposentações).
 4. Fastighetsregistret.
 5. Handelsregistret.
 6. Nationella registret över juridiska personer.
 7. Fordonsregistret.
 8. Portugals centralbank.
 9. Institutet för förvaltning av statsskulden (Instituto de Gestão de Crédito Público).
 10. Medborgarrättsportalen Citius.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Driftsreglerna för plattformen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-leiloes.pt/ godkändes genom justitieministerns beslut nr 12624/2015. Beslutet offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan, serie 2, nr 219, den 9 november 2015.

Relevant information finns på följande platser:

Länken öppnas i ett nytt fönsterDriftsregler för plattformen för elektronisk budgivning.

Länken öppnas i ett nytt fönsterSvar på vanliga frågor

Senaste uppdatering: 13/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - Rumänien

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Verkställighetsförfarandet styrs av den rumänska civilprocesslagen, som innehåller allmänna bestämmelser om verkställighet av förpliktelser som fastställts genom verkställighetsbeslut. Utöver de civilprocessrättsliga bestämmelser som styr verkställigheten finns det ytterligare två separata kategorier av bestämmelser som reglerar gäldenärers förpliktelser: verkställighet av skatteskulder och verkställighet av skulder som uppkommit vid brott.

Utöver skatteskulder och skulder som uppkommit vid brott verkställs indrivning av skulder som grundas på verkställighetsbeslut i Rumänien av exekutionstjänstemän. Dessa fungerar som verkställighetsmyndigheter som av justitieministern bemyndigats att verkställa verkställighetsbeslut.

Så snart ett beslut om indrivning av en skuld har förklarats verkställbart, på det sätt som anges ovan, säljs gäldenärens tillgångar på en offentlig auktion i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen. Bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den offentliga auktionen avser lös eller fast egendom.

Utmätta lösa tillgångar kan värderas av en exekutionstjänsteman (värdet grundas på cirkulationsvärdet jämfört med det genomsnittliga marknadsvärdet på berörd lokal marknad). Om det inte är möjligt för exekutionstjänstemannen att göra en värdering eller om parterna så önskar kan mot en avgift i stället en expert anlitas.

Värdet på den tillgång som är föremål för verkställighet ska fastställas av exekutionstjänstemannen i enlighet med liknande regler (cirkulationsvärde, genomsnittligt marknadspris etc.) eller, om det inte är möjligt att göra en värdering eller om parterna så önskar, genom att, mot avgift, utse en expert.

Kungörelsen eller offentliggörandet av försäljningar av lösa tillgångar ska utarbetas av exekutionstjänstemannen och anslås på platsen för auktionen, på hans eller hennes kontor, i stadshuset i det upptagningsområde där tillgångarna säljs, på den verkställande myndighetens kontor och på andra offentliga platser. I den rumänska civilprocesslagen fastställs även en skyldighet att publicera kungörelser i lokala och nationella dagstidningar eller på de webbplatser där de berörda tillgångarna ska säljas.

Vid försäljning av fasta tillgångar skiljer sig metoderna för att offentliggöra försäljningen något från ovannämnda förfarande. Dels styr värdet på tillgången vilken metod som ska används (försäljningen ska offentliggöras i en nationell dagstidning om värdet på tillgången överstiger 250 000 rumänska lei), dels måste ett offentliggörande publiceras i det elektroniska registret över offentliggöranden av försäljning av tillgångar som är föremål för verkställighet.

De egenskaper som utmärker de tillgångar som är föremål för verkställighet ska anges i kungörelsen/offentliggörandet av försäljningen.

Förfarandet för att besiktiga tillgångar är inte reglerat.

På beslut av exekutionstjänstemannen tas garantiavgifter ut för auktionen. Garantiavgifterna ska betalas senast när auktionen inleds och är reglerade. De kan betalas elektroniskt, och exekutionstjänstemannen ska till budet bifoga ett kvitto på betalningen.

Tillgångarna övergår till den person som har lagt det högsta budet. Om det bara finns en budgivare övergår de till denne, förutsatt att budet är på eller över utropspriset.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Tillgångar kan bara säljas på offentlig auktion inom ramen för det verkställighetsförfarande som regleras av den rumänska civilprocesslagen. För vissa kategorier av skulder, dvs. skatteskulder och skulder som uppkommit vid brott, genomförs försäljningen antingen genom skattemyndighetens egen mekanism (för skatteskulder) med särskilda bestämmelser beträffande auktionen eller deltagarna, eller genom den statliga myndighet som ansvarar för återvinning av vinning av brott (Nationella organet för förvaltning av frysta tillgångar – Anabi). I det sistnämnda fallet kan Anabi genom samarbetsavtal anförtro en exekutionstjänsteman uppgiften att återvinna medlen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

De gemensamma regler som gäller för försäljning av varor på offentlig auktion innehåller undantag för verkställighetsbeslut som rör intäkter för att konsolidera den allmänna budgeten, EU-budgeten eller Euratom-budgeten. Det finns även undantag för återvinning av vinning av brott.

4. Information om nationella register över tillgångar

Rumänien har inte infört något datasystem med information om tillgångar (nationella register över tillgångar).

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Borgenärer kan endast få detaljerade uppgifter om en gäldenärs tillgångar och skulder genom ett godkänt verkställighetsförfarande och endast genom exekutionstjänstemannen.

Borgenärer har endast begränsad åtkomst till databaser där de kan identifiera en gäldenärs tillgångar. Eftersom verkställighetsåtgärder avseende fast egendom noteras i fastighetsregistret kan t.ex. vem som helst med hjälp av en enkel begäran och mot en avgift få information om en tillgång. Denna information är emellertid inte till någon hjälp när det gäller en gäldenärs tillgångar eftersom sökningarna enbart grundas på tillgången och inte på personen. Personuppgifter skyddas av särskilda bestämmelser. Som påpekades ovan är denna typ av sökning därför bara möjlig om den går via en myndighet, och måste i vissa fall bekräftas av en domstol.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Det elektroniska registret för offentliggörande av försäljning av tillgångar som är föremål för verkställighetsåtgärder är ett datasystem i vilket alla exekutionstjänstemän på nationell nivå offentliggör försäljning av lösa tillgångar med ett värde som överstiger 2 000 rumänska lei och fasta tillgångar som är föremål för ett verkställighetsförfarande. Det elektroniska registret för offentliggörande av försäljning av tillgångar som är föremål för verkställighetsåtgärder skapades på grundval av artikel 35.2 i lag nr 188/2000 om exekutionstjänstemän och har varit i kraft sedan 2012. Exekutionstjänstemän är enligt lag skyldiga att i det elektroniska registret offentliggöra försäljningar av tillgångar som är föremål för verkställighetsåtgärder. Underlåtelse att offentliggöra dessa uppgifter räknas som en disciplinär förseelse enligt artikel 47 i lag nr 1888/2000 om exekutionstjänstemän.

Den nya plattformen för det Länken öppnas i ett nytt fönsterelektroniska registret för offentliggörande av försäljning av tillgångar som är föremål för verkställighetsåtgärder godkändes genom beslut nr 67/05.12.2014 av styrelsen för det nationella förbundet för exekutionstjänstemän.

Senaste uppdatering: 10/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Offentliga auktioner - Slovenien

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Lös och fast egendom säljs på offentliga auktioner. I Slovenien går det inte att hålla offentliga auktioner på nätet eftersom den slovenska utsökningslagstiftningen (ännu) inte tillåter nätauktioner.

Lös egendom

Vid verkställighet riktad mot lös egendom vidtas följande åtgärder: Först utmäts och värderas egendomen, sedan säljs den och därefter betalas intäkterna från försäljningen ut till borgenären (artikel 81.1 i lagen om verkställighet och säkerställande av fordringar (Zakon o izvršbi in zavarovanju), nedan kallad ZIZ).

Både egendom i gäldenärens besittning och gäldenärens egendom i borgenärens besittning kan utmätas. För utmätning av gäldenärens egendom i tredje parts besittning krävs tredje parts samtycke (artikel 83 i ZIZ).

Genom utmätningen får borgenären panträtt i den utmätta egendomen (artikel 87 i ZIZ).

Expertvärdering av utmätta tillgångar. Den utmätta egendomen värderas i samband med utmätningen, om inte egendomens särskilda värde gör att värderingen inte kan göras direkt. Värderingen görs av den exekutionstjänsteman som genomförde utmätningen. På begäran av en part, och på dennes bekostnad, kan värderingen göras av en expert som parterna valt (artikel 89 i ZIZ). Försäljningen av den utmätta egendomen får endast ske efter det att verkställighetsbeslutet har vunnit laga kraft, om inte gäldenären ger sitt samtycke till att egendomen säljs tidigare eller egendomen är lättfördärvlig, eller om värdet på den utmätta egendomen riskerar att sjunka kraftigt (artikel 92 i ZIZ).

Den utmätta egendomen säljs på offentlig auktion eller i enlighet med ett avtal som ingåtts direkt mellan köparen och exekutionstjänstemannen eller en privatperson som gör transaktioner på provision. Direkt efter utmätningen fastställer exekutionstjänstemannen hur och när egendomen ska säljas och anger detta i utmätningsprotokollet. Detta sker med beaktande av principen om att bästa möjliga pris ska uppnås (artikel 93 i ZIZ). Om en exekutionstjänsteman bestämmer sig för att hålla en offentlig auktion anges även dag och plats för den offentliga auktionen i utmätningsprotokollet. En exekutionstjänsteman underrättar parterna om hur och när egendomen ska säljas. Detta sker genom en särskild underrättelse som delges borgenären och gäldenären (artikel 82 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)).

Offentliggörande av försäljning. Om en exekutionstjänsteman bestämmer sig för att egendomen ska säljas på en offentlig auktion kungörs auktionen på anslagstavlan på berörd myndighets webbplats. Berörd myndighet är i detta fall den myndighet som utfärdade utmätningsbeslutet. Exekutionstjänstemannen måste begära att kungörelsen om den offentliga auktionen även offentliggörs i ett officiellt register om ett sådant finns. På förslag av en borgenär eller en gäldenär kan en exekutionstjänsteman även kungöra en offentlig auktion i medierna, om den part som begär offentlig auktion står för publiceringskostnaderna. En kungörelse om offentlig auktion ska innehålla plats, dag och tidpunkt för auktionen, ange och beskriva den egendom som ska säljas och ange var egendomen kan besiktigas före auktionen (artikel 89 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning).

Möjlighet att besiktiga tillgångar som säljs. En exekutionstjänsteman ska använda kungörelsen om offentlig auktion för att ange plats, dag och tidpunkt för auktionen, ange och beskriva den egendom som ska säljas och ange var egendomen kan besiktigas före auktionen (artikel 89 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning).

Deposition. Innan den offentliga auktionen inleds ska en exekutionstjänsteman fastställa om egendomens natur och värde gör att deltagarna i auktionen måste betala en depositionsavgift. Depositionsavgiften får inte vara högre än 10 % av utropspriset.

Den person eller det företag som genomför försäljningen. En offentlig auktion anordnas av en exekutionstjänsteman. På egen bekostnad får denne dock bemyndiga en auktionsförrättare att förrätta själva auktionen om egendomens värde och kvalitet gör detta nödvändigt. Auktionen är öppen för allmänheten (artikel 92 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning).

Utropspris. Första gången den utmätta egendomen ropas ut på auktion får den inte säljas under sitt beräknade värde. Om det beräknade värdet inte nås vid den första auktionen får en exekutionstjänsteman på begäran av en part hålla en andra auktion. Vid denna andra auktion får egendomen säljas under sitt beräknade värde. Priset får dock inte vara lägre än en tredjedel av detta värde (artikel 94 ZIZ).

Tilldelning. Senast 15 minuter efter att en auktion inletts uppmanar en exekutionstjänsteman auktionsdeltagarna att lämna bud (budgivning). Auktionen fortsätter tills alla intresserade deltagare har lämnat sina bud. En exekutionstjänsteman tilldelar egendomen till den budgivare som har lämnat det högsta budet om inget högre bud lämnas efter det att exekutionstjänstemannen två gånger har gett deltagarna möjlighet att höja budet. Om köparen inte betalar köpeskillingen när auktionen har avslutats får exekutionstjänstemannen sälja egendomen till den budgivare som lämnat det näst högsta budet, om borgenären går med på detta genom att underteckna auktionsprotokollet. Om borgenären inte närvarar vid auktionen får exekutionstjänstemannen omgående sälja egendomen till budgivaren med det näst högsta budet, om detta bud är på minst 50 % av det högsta budet men högre än utropspriset. I annat fall inleder exekutionstjänstemannen en ny budgivning vid samma auktion. Den budgivare som tidigare hade det högsta budet får inte delta i den nya budgivningen.

Överföring. En köpare måste betala köpeskillingen och ta egendomen i besittning omedelbart efter avslutad auktion. En exekutionstjänsteman ska tillhandahålla köparen ett dokument med information om försäljningen och den information som är inskriven i ett register, om det förs ett register över såld egendom. Med stöd av detta dokument begär exekutionstjänstemannen sedan att alla berörda registerförande myndigheter ska stryka alla gravationer och/eller förbud beträffande försäljning av egendomen och registrera den nya ägaren, om äganderätter registreras i registret. En exekutionstjänsteman får överföra egendomen till köparen innan köpeskillingen betalas om borgenären, på egen risk, tillåter detta för den del av köpeskillingen som borgenären har rätt till. Om köparen inte betalar köpeskillingen och borgenären inte går med på att egendomen överlämnas får exekutionstjänstemannen sälja egendomen till budgivaren med det näst högsta budet. Köparen förvärvar egendomen utan några gravationer och blir ägare till egendomen även om gäldenären inte ägde egendomen. Köparen har inte rätt till en garanti mot defekter på egendomen (artikel 96 i ZIZ).

Fast egendom

Verkställighet riktad mot fast egendom genomförs genom att verkställighetsbeslutet registreras i fastighetsregistret, den fasta egendomens värde fastställs, egendomen säljs och borgenären erhåller intäkterna från försäljningen (artikel 167 i ZIZ).

Expertvärdering av utmätta tillgångar. Värdet på fast egendom kan fastställas av en domstol redan innan verkställighetsbeslutet vinner laga kraft. Värdet på fast egendom fastställs av en domstol på grundval av en värdering som utförs av en sakkunnig vid domstolen, i enlighet med marknadsvärdet vid tidpunkten för värderingen. När värdet fastställs tas hänsyn till eventuell värdeminskning på grund av rättigheter som kan uppkomma efter försäljningen, t.ex. servitut (artikel 178 i ZIZ). Värdet på fast egendom fastställs genom domstolsbeslut. Ett sådant beslut kan överklagas (artikel 179 i ZIZ).

Offentliggörande av försäljning. Efter att ett beslut om fastställande av värdet på en fast egendom har vunnit laga kraft utfärdar domstolen ett beslut om försäljning av den fasta egendomen. I beslutet fastställs hur försäljningen ska gå till och försäljningsvillkoren. Om den fasta egendomen ska säljas på auktion fastställs även tid och plats för försäljningen. Försäljningen av fast egendom genomförs efter det att verkställighetsbeslutet och beslutet om fastställande av den fasta egendomens värde har vunnit laga kraft. Beslutet om försäljning kungörs av domstol på domstolens anslagstavla och på domstolens webbplats samt på andra sedvanliga och lokala sätt. Ett beslut om försäljning av jordbruksmark kungörs av domstol på anslagstavlan hos den förvaltningsenhet där jordbruksmarken är belägen och kan även kungöras på den förvaltningsenhetens webbplats. Borgenären får offentliggöra beslutet om försäljning av fast egendom i medierna. Borgenären står för publiceringskostnaderna. Försäljningen får ske tidigast 30 dagar efter det att beslutet om försäljning kungjordes på anslagstavlan. Domstolen delger båda parterna, panthavande borgenär, övriga deltagare i förfarandet som har en registrerad förköpsrätt eller inlösenrätt och berörd förvaltningsmyndighet beslutet om försäljning (artikel 181 i ZIZ).

Huvudregeln är att fast egendom säljs på en offentlig auktion som en domstol anordnar i sina egna lokaler, om inte domaren beslutar något annat. Borgenärer, panthavande borgenärer och borgenärer med markfordringar får, under hela verkställighetsförfarandet och fram till dess att beslutet om försäljning utfärdas, tillåta att den fasta egendomen säljs genom att ta in bindande bud eller genom ett direkt bud (artikel 183 i ZIZ).

Ett beslut om försäljning av fast egendom ska innehålla

 1. en detaljerad beskrivning av den fasta egendomen, inklusive utrustning och inredning,
 2. servitut och andra gravationer som köparen måste godta,
 3. det värde på den fasta egendomen som domstolen har angett i sitt beslut,
 4. till vilket pris den fasta egendomen får säljas,
 5. tidsfristen för när köparen senast måste betala köpeskillingen,
 6. hur försäljningen ska gå till, och
 7. vilket belopp budgivaren ska betala i deposition (artikel 184 i ZIZ).

Möjlighet att besiktiga tillgångar som säljs. En domstol får ge en person som är intresserad av att köpa den fasta egendomen möjlighet att på begäran och på egen bekostnad besiktiga egendomen. I beslutet om försäljning av den fasta egendomen fastställer domstolen hur visningen ska gå till och huruvida en exekutionstjänsteman ska närvara (artikel 176 i ZIZ).

Deposition. Alla som betalat en deposition på en tiondel av det fastställda värdet på den fasta egendomen senast tre arbetsdagar före en offentlig auktion har rätt att närvara vid auktionen. Borgenären, på vars begäran domstolen anordnar auktionen, är befriad från betalningen av depositionsavgiften. Detsamma gäller en panthavande borgenär eller en borgenär med markfordringar om deras fordringar överstiger depositionsbeloppet och om depositionen kan täckas av köpeskillingen, sett till dessa borgenärers ställning som prioriterade fordringsägare och det fastställda värdet på den fasta egendomen. Depositioner från budgivare vars bud inte godtogs betalas tillbaka till deras bankkonton senast 15 dagar efter det att den offentliga auktionen avslutades eller efter det att förfarandet för att öppna skriftliga bud avslutades, om inte annat anges i lag (artikel 185 i ZIZ).

Utropspris. Första gången fast egendom bjuds ut till försäljning får den inte säljas till ett pris som understiger 70 % av det fastställda värdet. Om den fasta egendomen inte säljs vid den första försäljningen får domstolen på förslag av borgenären kungöra att en andra försäljning ska genomföras. Vid denna får den fasta egendomen inte säljas för mindre än halva sitt fastställda värde. Den andra försäljningen får genomföras tidigast 30 dagar efter den första försäljningen. Parterna, panthavande borgenär eller borgenärer med markfordringar kan genom att inge en förklaring till den domstol som ansvarar för verkställighetsförfarandet eller till en annan domstol förklara att de godkänner att den fasta egendomen säljs på auktion för mindre än 70 % av sitt fastställda värde vid den första försäljningen eller för mindre än halva sitt fastställda värde vid den andra försäljningen (artikel 188 i ZIZ).

Tilldelning. När en domstol har fastställt att villkoren för en försäljning har uppnåtts kungör den att auktionen kommer att inledas. Auktionen pågår så länge som budgivarna höjer sina bud. En budgivare är bunden av sitt bud tills ett högre bud lämnas (motbud). På en eller flera borgenärers begäran kan domstolen besluta om en kort paus för att ge deltagarna möjlighet att överväga om de ska höja det befintliga budet. Auktionen avslutas när ingen budgivare vill höja det befintliga budet och domaren två gånger har frågat om de vill höja budet. När auktionen har avslutats identifierar domstolen vilken budgivare som hade det högsta budet och förklarar att den fasta egendomen ska tilldelas den budgivaren (tilldelning av den fasta egendomen). Domstolen utfärdar ett beslut om tilldelning av den fasta egendomen. Beslutet delges de parter som delgavs beslutet om försäljning och samtliga auktionsdeltagare. Beslutet om tilldelning kan inte överklagas. Oegentligheter vid auktionen kan tas upp i ett överklagande av beslutet om att tilldela köparen den fasta egendomen (artikel 189 i ZIZ).

Betalning av köpeskillingen. Efter tilldelningen måste köparen betala köpeskillingen inom den tidsfrist som anges i beslutet om försäljning (artikel 191 i ZIZ). Denna tidsfrist får vara högst sex månader räknat från dagen för försäljningen, oberoende av om hela köpeskillingen betalas med en gång eller om betalningen sker i form av delbetalningar (artikel 184 i ZIZ).

Överföring. Efter att beslutet om tilldelning har utfärdats och köpeskillingen har betalats utfärdar domstolen ett beslut om att den fasta egendomen ska överlåtas till köparen (överföring). När detta beslut har vunnit laga kraft registreras överföringen av äganderätten till köparen i fastighetsregistret, och de rättigheter och gravationer som belastar fastigheten stryks i enlighet med beslutet om tilldelning. I beslutet anger domstolen även när gäldenären måste lämna sitt hus eller sin lägenhet eller tömma sin företagslokal. Beslutet om överlåtelse av egendomen är även en exekutionstitel i fråga om skyldigheten att lämna och överlåta den fasta egendomen. Beslutet blir verkställbart när det har vunnit laga kraft (artikel 192 i ZIZ).

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Lös egendom

Lös egendom säljs på en offentlig auktion av en exekutionstjänsteman. På egen bekostnad får denne dock bemyndiga en auktionsförrättare att förrätta själva auktionen om den lösa egendomens värde och kvalitet gör detta nödvändigt. Auktionen är öppen för allmänheten (artikel 93 i ZIZ och artikel 92 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning).

Lös egendom får även säljas genom ett direkt avtal mellan köparen och exekutionstjänstemannen eller en privatperson som gör transaktioner på provision. Direkt efter utmätningen fastställer exekutionstjänstemannen hur och när egendomen ska säljas och anger detta i utmätningsprotokollet. Detta sker med beaktande av principen om att bästa möjliga pris ska uppnås (artikel 93 i ZIZ).

Fast egendom

Offentliga auktioner av fast egendom förrättas av domare.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Inga andra typer av auktioner erkänns i slovensk lag. Lös och fast egendom kan säljas på olika sätt. Lös egendom kan säljas i enlighet med ett direkt avtal mellan en köpare och en exekutionstjänsteman eller en privatperson som ägnar sig åt provisionsbaserade transaktioner i stället för på en offentlig auktion (artikel 93.1 i ZIZ). Fast egendom säljs på en offentlig auktion om borgenärer, panthavande borgenärer och borgenärer med markfordringar när beslutet om försäljning utfärdas inte godtar att

 • den fasta egendomen ska säljas genom att ta in bindande anbud, eller
 • den fasta egendomen inte säljs enligt ett direkt avtal inom en viss tid (artikel 183 i ZIZ).

4. Information om nationella register över tillgångar

I Slovenien finns följande register över tillgångar:

 • Fastighetsregistret för äganderätt till och andra sakrätter i fast egendom.
 • Registret över motorfordon.
 • Sloveniens fartygsregister.
 • Luftfartsregistret.
 • Värdepappersregistret.
 • Registret över panträtter i lös egendom.
 • Registret över bankkonton.
 • Registret över mottagare av lön och andra inkomster (t.ex. pensioner).

Dessa register förs elektroniskt. En särskild institution ansvarar för vart och ett av registren.

Åtkomst till registren beviljas var och en som visar att de har ett rättsligt intresse av att få åtkomst till registren (artikel 4.6 i ZIZ). En borgenär kan visa att denne har ett sådant rättsligt intresse genom att överlämna en exekutionstitel (t.ex. en verkställbar dom) i vilken gäldenären förpliktas att betala borgenärens fordran. I så fall kan borgenären begära ut uppgifter om gäldenärens egendom från den registeransvariga institutionen. Domstolar har elektronisk åtkomst till många av dessa register.

För att få ut uppgifter från dessa register behöver man inte betala några domstolsavgifter. Vissa av de aktörer som driver dessa databaser (register) får emellertid begära att borgenärerna betalar en liten avgift (Sloveniens sjukförsäkringsinstitut (Zavod za zdravstveno zavarovanje), som för registret över mottagare av lön och andra inkomster (som t.ex. pensioner) tar exempelvis ut en avgift på 4,00 euro för att lämna ut information om gäldenärens sysselsättningssituation). Betalningen kan även göras elektroniskt.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Enligt artikel 4.6 i ZIZ måste en registeransvarig institution på en borgenärs begäran lämna ut information om gäldenärers tillgångar till borgenärer om borgenären har visat att han eller hon har ett rättsligt intresse av åtkomst till registret (t.ex. en exekutionstitel). Följande institutioner är registeransvariga:

 • Sloveniens sjukförsäkringsinstitut lämnar ut information om mottagare av lön och annan personlig inkomst (t.ex. pensioner).
 • Republiken Sloveniens byrå för offentliga rättshandlingar och närstående tjänster (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) (AJPES) tillhandahåller information från registret över bankkonton.
 • Det centrala värdepappersclearingföretaget (Centralna klirinško depotna družba d.d.) lämnar ut information från värdepappersregistret.
 • Den domstol som för domstolsregistret lämnar ut information om andelar i företag och annat ägarintresse i juridiska personer. Via domstolsregistrets webbplats går det även att få åtkomst till registret på elektronisk väg.
 • Den domstol som för fastighetsregistret lämnar ut information om fast egendom som en gäldenär har äganderätt till.
 • Inrikesministeriet tillhandahåller information från registret över registrerade motor‑ och släpfordon.
 • Sloveniens havsmyndighet tillhandahåller information från fartygsregistret (fartyg kortare än 24 m).
 • Luftfartsmyndigheten tillhandahåller information från luftfartygsregistret.

För det mesta kan en borgenär få åtkomst till ett register genom att från den registeransvariga institutionen begära ut uppgifter om gäldenärens tillgångar. En borgenär kan få tillgång till vissa register (t.ex. domstolsregistret) på elektronisk väg (via webbplatsen).

Det är inte nödvändigt att företrädas av advokat för att få ut information om gäldenärens tillgångar och obetalda skatter. Vissa databasansvariga (t.ex. Sloveniens sjukförsäkringsinstitut) tar ut en liten avgift på 4,00 euro för information om gäldenärens sysselsättningssituation. Avgiften kan betalas elektroniskt

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Den slovenska utsökningslagstiftningen erkänner än så länge inte offentliga auktioner på nätet.

Senaste uppdatering: 25/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - Sverige

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Utmätt egendom säljs genom Kronofogdemyndigheten. Egendomen säljs på offentlig auktion eller underhand. När det gäller lös egendom kan uppdrag lämnas till extern auktionshållare. Fastigheter kan lämnas för försäljning av fastighetsmäklare.

Kronofogdemyndigheten kan ge tillstånd till gäldenären att sälja egendomen själv. I samband med det beslutas om anstånd med den exekutiva försäljningen. Gäldenären kan även komma överens med borgenären att lösa situationen på något annat sätt. Borgenären kan då återkalla utmätningen.

Den utmätta egendomen ska alltid värderas av förrättningsmannen. Kronofogdemyndigheten låter ibland en sakkunnig värdera egendomen och göra en utförlig beskrivning. Sakkunnig värderingsman används regelmässigt vid värdering av fastigheter och bostadsrätter. Men även när det gäller annan mer värdefull egendom anlitas ofta sakkunnig värderingsman.

Kronofogdemyndigheten publicerar (kungör) de exekutiva försäljningarna på sin egen Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats. Ofta marknadsförs försäljningen även på någon annan webbplats i syfte att locka spekulanter. Försäljningen kungörs även i Länken öppnas i ett nytt fönsterPost- och Inrikes Tidningar som är en webbaserad tidning som innehåller kungörelser från många myndigheter och kommuner. Syftet med att kungöra där är främst att hitta okända borgenärer och andra som berörs av försäljningen.

På Kronofogdemyndighetens webbplats publiceras information om försäljningen. Där anges bl.a. uppskattat värde, beskrivning av egendomen, bilder och andra dokument bifogas. Där anges villkoren för försäljningen och vad en köpare har att iaktta i samband med försäljningen. Om Kronofogdemyndigheten låter någon annan sköta försäljningen så hittas motsvarande information på dennes webbplats. Ofta finns informationen även på Kronofogdemyndighetens webbplats.

Kronofogdemyndigheten genomför alltid en visning av den egendom som ska säljas. Detta för att köparen ska kunna uppfylla sin undersökningsplikt.

Den exekutiva försäljningen går till så att det högsta budet prövas. Finns flera budgivare så bestäms detta genom budgivning med bud och överbud. Om myndigheten istället använder underhandsförsäljning med anbud så avgörs vem som har det högsta budet vid anbudsöppningen.

Om försäljningen sker genom elektronisk auktion ska den som vunnit budgivningen erlägga betalning inom 48 timmar. Betalning sker då normalt med betal- eller kontokort. Vid försäljning på traditionell auktion på plats ska betalning ske i direkt anslutning till auktionen med betal- eller kontokort, postväxel, check eller kontanter.

När det gäller köp av egendom för mer än 10 000 SEK får Kronofogdemyndigheten ge anstånd med betalning upp till en månad. En handpenning om 10% måste alltid lämnas direkt.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Försäljning av utmätt egendom sker som huvudregel genom offentlig auktion som genomförs av Kronofogdemyndigheten. Myndigheten har möjlighet att överlämna försäljning till extern aktör. När det gäller lös egendom kan myndigheten uppdra åt annan att hålla auktion. Beträffande fast egendom har myndigheten möjlighet att anlita en fastighetsmäklare att genomföra försäljningen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Försäljning delas in i fyra olika kategorier, lös egendom, skepp, luftfartyg och fastigheter. För de olika kategorierna gäller delvis olika regler. Närmare om vilka regler som gäller anslås tillsammans med kungörelsen av försäljningen. För försäljning på begäran av bostadsrättsförening när nyttjanderätten förverkats s.k. tvångsförsäljning, gäller vissa särskilda bestämmelser.

4. Information om nationella register över tillgångar

I sin tillgångsutredning har Kronofogdemyndigheten möjlighet att söka i eller ställa frågor till olika register t.ex:

 • Fastighetsregistret; innehåller alla fastigheter i Sverige
 • Vägtrafikregistret; samtliga registrerade civila fordon i Sverige
 • Skatteregistret; information om utbetalningar
 • Försäkringskassan; information om utbetalningar
 • Pensionsmyndigheten; information om utbetalningar
 • Näringslivsregistret; uppgifter om samtliga svenska aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar in­klusive bostadsrättsföreningar samt enskilda firmor
 • Värdepappersregistret; förs av Euroclear och innehåller uppgift om innehav av alla börsnoterade aktier
 • Fartygsregistret; information om alla svenska skepp
 • Luftfartygsregistret; information om alla svenska luftfartyg
 • Vapenregistret, innehav av skjutvapen

Registren förs elektroniskt och Kronofogdemyndigheten har möjlighet att ställa frågor elektroniskt till flertalet. Om uppgifterna i registret omfattas av sekretess har Kronofogdemyndigheten ändå rätt att få del av dessa för att kunna utreda om gäldenären har någon utmätningsbar tillgång. Det tas normalt inte ut någon avgift när myndigheten ställer dessa frågor.

I vissa register antecknas även när Kronofogdemyndigheten tar någon egendom i anspråk, t.ex. fastighetsregistret, fartygsregistret och luftfartygsregistret.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

I dagsläget kan inte Kronofogdemyndigheten erbjuda någon e-tjänst till sökanden för identifiering av gäldenärers tillgångar eller fordringar.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Kronofogdemyndigheten har sedan år 2014 möjlighet att använda sig av elektroniska auktioner, s.k. nätauktioner. Möjligheten är begränsad till lös egendom. Stöd för att använda elektroniska auktioner går att finna i 9 kap. Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsförordningen som stadgar hur bud får avges.

I en utredning som lämnats till regeringen i november 2016 föreslås att även fastigheter ska kunna säljas på elektronisk auktion. Förfarandet vid fastighetsförsäljning är mer komplicerat och kräver fler författningsändringar än beträffande lös egendom för att kunna medge elektronisk auktion.

Det finns idag inget hinder att delta i en nätauktion från utlandet.

Samtliga nätauktioner publiceras på Kronofogdemyndighetens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Om försäljningen sker genom en extern auktionshållare publiceras nätauktionen på deras webbplats. En extern auktionshållare ska i uppdraget föreskrivas att följa reglerna om försäljning i 9 kap Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsbalken och 9 kap Länken öppnas i ett nytt fönsterutsökningsförordningen. Avtal med extern auktionshållare tas som regel fram genom offentlig upphandling. Där ställs krav på bl.a. leverantörens ekonomiska ställning och yrkeskvalifikationer.

Den som önskar delta i en nätauktion måste registrera sig webbplatsen för att kunna lämna bud. All budgivning är dock offentlig och kan följas utan att först registrera sig. Vid registreringen anges bl.a. personnummer, e-post, adress, telefonnummer och ett alias som används vid publicering av bud. Det finns inget krav att budgivaren måste legitimera sig. Om budgivaren saknar svenskt personnummer eller av annan anledning inte vill eller kan använda sig av online-registrering finns möjlighet till manuell registrering.

Köpeskillingen vid en nätauktion erläggs genom betal- eller kontokort.

Det finns ingen möjlighet att delta i nätauktion genom deltagande på plats i myndighetens lokaler.

Budgivning sker med bud och överbud fram till en viss angiven tidpunkt. Om ett bud läggs när det återstår mindre än två minuter förlängs tidpunkten med ytterligare två minuter.

Kronofogdemyndigheten svarar på frågor via telefon och e-post men det kan vara svårt att få svar om det är kort tid kvar av auktionen. Myndigheten svarar på svenska men ska även kunna ge grundläggande information på de nationella minoritetsspråken samt ge information och vägledning till vissa minoritetsgrupper inom särskilda förvaltningsområden. Det finns ofta möjlighet att få hjälp med frågor som ställs på andra språk.

Kronofogdemyndigheten översätter handlingar som rör försäljning endast i undantagsfall, t.ex. när det är uppenbart att en stor kundkrets befinner sig utomlands.

Offentlighetsprincipen gör att många uppgifter som finns hos svenska myndigheter är offentliga. Uppgift om vem som ligger bakom budet i en pågående auktion lämnas dock inte ut. Även i övrigt kan det föreligga sekretess för vissa känsliga uppgifter men det prövas särskilt i varje enskilt fall om någon begär ut uppgiften

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - England och Wales

I följande avsnitt redogörs för de bestämmelser i England och Wales som rör utmätning av tillgångar som en metod för att driva in penningfordringar.

I England och Wales behöver distriktsdomaren inte längre godkänna och utse flyttfirmor och auktionsförrättare. I Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 41 i bilaga 12 till lagen om domstolar och verkställighet (Tribunals, Courts and Enforcement Act) föreskrivs att tillgångar ska säljas på offentlig auktion om inte domstolen beslutar annat.

Flytt- och auktionsfirmor kan ansöka hos varje enskild domstol om att tilldelas uppdraget. Ansökan ska innehålla upplysningar om avgifter och nuvarande försäkring. På så sätt kan beslutet om vem som ska tilldelas uppdraget fattas på lokal nivå. Beslutet om vilken firma som ska anlitas bör formellt fattas av en panel av chefer. Beslutet bör grundas på de upplysningar och avgifter som angetts.

Efter beslutet anslås en lista med information om de utvalda firmornas namn och adress på domstolskontoret. Listan ska ses över en gång om året och definitivt innan något certifikat om ansvarsförsäkring förfaller. Där det går ska man regelbundet rotera mellan de utvalda tjänsteleverantörerna. Grundläggande regler gäller om bara en firma kan användas regelbundet.

Exekutionstjänstemannen måste minst sju dagar i förväg underrätta gäldenären och eventuella delägare i gäldenärens tillgångar om när försäljningen kommer att äga rum.

Efter att en försäljning har ägt rum och intäkterna mottagits från auktionsförrättaren är exekutionstjänstemannen/delgivningsmannen ansvarig för att bekräfta att alla ägodelar som beslagtagits och utmätts har bokförts. Beslutet bör godkännas på lämpligt sätt.

Se artiklarna 34–43 i förordningen om beslagtagande av ägodelar Länken öppnas i ett nytt fönster(Taking Control of Goods Regulations) för närmare detaljer om bortförande, lagring och försäljning av beslagtagna ägodelar.

Senaste uppdatering: 10/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Offentliga auktioner - Nordirland

Myndigheten för verkställighet av domar (Enforcement of Judgments Office – EJO) är en gren inom det nordirländska domstolsväsendet (och lyder under justitieministeriet). EJO ansvarar för verkställighet av civilrättsliga domstolsavgöranden i Nordirland rörande pengar, varor och egendom. Enligt 1981 års förordning om verkställighet av domar i Nordirland (Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) får tillgångar utmätas och säljas för att driva in en skuld som fastställts i ett domstolsavgörande.

EJO har en rad befogenheter för att driva in en penningskuld som fastställts i ett domstolsavgörande. I dessa befogenheter ingår ett beslut om utmätning enligt artikel 31 i 1981 års förordning om verkställighet av domar i Nordirland.

Enligt 1981 års förordning har EJO rätt att utmäta tillgångar och sälja dessa på auktion och använda intäkterna från försäljningen (efter betalning av kostnaderna och utgifterna för utmätningen) för att betala obetalda skulder (se artiklarna 31, 34 och 40 i 1981 års förordning). Vid verkställandet av ett utmätningsbeslut har EJO, enligt artikel 38 i 1981 års förordning, tillträdesrätt till varje fastighet som gäldenären, gäldenärens make eller någon person som gäldenären har försörjningsplikt för bor i eller använder eller, i vissa fall, mark som någon annan person bor på eller använder.

EJO får utfärda denna typ av beslut (efter en ansökan till exekutionsdomaren (Master) i enlighet med artikel 30.1 i 1981 års förordning om verkställighet av domar i Nordirland) om det verkar finnas tillräckligt med utmätningsbara tillgångar för att betala skulden. I praktiken försöker EJO använda andra relevanta verkställighetsåtgärder, t.ex. utmätning av lön (som innebär att ett visst belopp dras från gäldenärens lön) innan det ansöker hos exekutionsdomaren om att få utfärda ett utmätningsbeslut.

Det finns begränsningar beträffande vilka typer av tillgångar som kan utmätas (gäldenärens kläder och nödvändiga hushållsmöbler kan t.ex. inte utmätas (se artikel 33 i 1981 års beslut)).

I artiklarna 30–33 i 1981 års förordning om verkställighet av domar i Nordirland anges vilket förfarande EJO ska följa när det fattar ett utmätningsbeslut.

Senaste uppdatering: 18/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Offentliga auktioner - Skottland

I följande avsnitt redogörs för de bestämmelser i Skottland som rör utmätning av tillgångar som en metod för att driva in penningfordringar.

I Skottland kan utmätning av tillgångar användas som en metod för driva in penningfordringar om skulden har erkänts av domstolarna. Tillgångar kan även utmätas i vissa andra fall, däribland när detta är tillåtet enligt vissa formella ”skulddokument”. De processer som används för att utmäta egendom kallas kvarstad (används för att frysa tillgångar som tillhör gäldenären men är i en tredje parts besittning), utmätning(används för att utmäta tillgångar som ägs av gäldenären och som är i dennes besittning) och exceptionell utmätning (används för att utmäta hushållstillgångar som inte är nödvändiga för hushållets uppehälle). I vissa fall tillåter de relevanta förfarandena att det hålls en offentlig auktion under överinseende av domstol.

I del 2 i 2002 års skotska lag om skuldarrangemang och utmätning (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) (nedan kallad 2002 års lag) anges vilket förfarande som ska tillämpas när tillgångar utmäts. Senast 14 dagar efter att tillgången har utmätts måste en tjänsteman vid en sheriffdomstol (Sheriff officer) lämna en rapport till sheriffdomstolen (Sheriff Court). Så snart rapporten har mottagits kan domstolstjänstemannen vidta åtgärder för att hämta de föremål som utmätts och sälja dem på en offentlig auktion. Domstolstjänstemannen måste närvara på auktionen för att bokföra vilka föremål som eventuellt säljs och köpeskillingen för dessa. Intäkterna från auktionen får användas för att betala domstolstjänstemannens arvode och utlägg. Därefter betalas borgenären. Eventuellt överskott betalas tillbaka till gäldenären. Om föremålen inte säljs övergår äganderätten till varorna på borgenären. En auktion för att sälja utmätta tillgångar hålls i regel i en auktionssal. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan auktionen enligt 2002 års lag hållas någon annanstans, med undantag av i gäldenärens bostad.

Om tillgångar har belagts med kvarstad och gäldenären inte skriftligen har godkänt att tillgångarna överlåts till borgenären måste borgenären för att erhålla egendomen väcka talan vid domstol och yrka på ett domstolsbeslut med denna verkan (action of furthcoming). I praktiken innebär detta att en ansökan ges in till domstolen i vilken domstolen ombeds att godkänna att tillgångar överlåts till borgenären så att denne kan sälja tillgångarna för att återvinna hela eller delar av sin fordran.

Senaste uppdatering: 30/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.