Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Licytacje sądowe

Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych (Enforcement of Judgments Office, EJO) jest oddziałem Służby ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej (Northern Ireland Courts and Tribunal Service), która jest jednostką organizacyjną w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Urząd odpowiada za wykonywanie w Irlandii Północnej orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych dotyczących środków pieniężnych, rzeczy i praw własności. W zarządzeniu o wykonywaniu orzeczeń sądowych w Irlandii Północnej z 1981 r. zezwala się na zajęcie i sprzedaż rzeczy w celu spłaty długu podlegającego egzekucji na podstawie orzeczenia.

Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych przysługuje szereg uprawnień w zakresie egzekwowania spłaty długu zgodnie z nakazem zapłaty (money judgment) wydanym przez sąd. Uprawnienia te obejmują wydanie nakazu zajęcia zgodnie z art. 31 zarządzenia o wykonywaniu orzeczeń sądowych w Irlandii Północnej z 1981 r.

Zgodnie z zarządzeniem z 1981 r. Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych przysługuje prawo do zajmowania majątku i jego sprzedaży w drodze licytacji, a następnie wykorzystania zysków ze sprzedaży (po uiszczeniu kosztów i poniesieniu wydatków związanych z zajęciem) do zaspokojenia niespłaconych długów (zob. art. 31, 34 i 40 zarządzenia z 1981 r.). Przy wykonywaniu nakazu zajęcia (order of seizure) Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych przysługuje prawo – zgodnie z art. 38 zarządzenia z 1981 r. – do wstępu na wszelkie grunty zajmowane lub użytkowane przez dłużnika, jego małżonka/małżonkę lub osobę przez niego pozwaną lub – w określonych okolicznościach – grunty zajmowane lub użytkowane przez inną osobę.

Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych może wydać tego rodzaju nakaz (po złożeniu wniosku do właściwego sędziego (master) zgodnie z zasadą 30 ust. 1 regulaminu wykonywania orzeczeń sądowych w Irlandii Północnej z 1981 r.), jeżeli wydaje się, że wartość rzeczy podlegających zajęciu jest wystarczająca, by spłacić dług. W praktyce Urząd będzie poszukiwał innych odpowiednich środków egzekucyjnych, takich jak nakaz zajęcia dochodów (zgodnie z którym określona kwota zostaje potrącona z wynagrodzenia dłużnika), przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o wydanie nakazu zajęcia (order of seizure).

Istnieją ograniczenia dotyczące rodzajów rzeczy podlegających zajęciu (przykładowo zajęciu nie podlegają ubrania dłużnika i podstawowe meble znajdujące się w gospodarstwie domowym (zob. art. 33 zarządzenia z 1981 r.)).

W zasadach 30–33 regulaminu wykonywania orzeczeń sądowych w Irlandii Północnej z 1981 r. określa się procedurę stosowaną przez Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych w odniesieniu do wydawania nakazów zajęcia.

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony