Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Licytacje sądowe

Anglia i Walia

W niniejszej sekcji przedstawiono szczegółowo obowiązujące w Anglii i Walii przepisy w zakresie zajmowania majątku jako sposobu odzyskiwania należnych środków pieniężnych.

Autor treści:
Anglia i Walia

W Anglii i Walii nie istnieje już wymóg, aby sędzia rejonowy (district judge) udzielał upoważnień przedsiębiorstwom windykacyjnym (removal firms) i licytatorom oraz wyznaczał te podmioty. Zgodnie z sekcją 41 załącznika 12 do ustawy o trybunałach, sądach i egzekucji sprzedaż rzeczy odbywa się w drodze licytacji publicznej, chyba że sąd postanowi inaczej.

Przedsiębiorstwa windykacyjne i licytatorskie mogą zwracać się do poszczególnych sądów, przedstawiając szczegółowe informacje dotyczące pobieranych przez siebie opłat i posiadanej ochrony ubezpieczeniowej, co ułatwi podejmowanie na poziomie lokalnym decyzji o wyznaczeniu konkretnych podmiotów. Decyzję o wyborze usług konkretnego przedsiębiorstwa powinien formalnie podjąć zespół zarządzających (panel of managers) na podstawie przedstawionych szczegółowych informacji i wykazu opłat.

W sekretariacie sądu zostanie wywieszony wykaz zawierający nazwy i adresy wyznaczonych przedsiębiorstw. Wykaz będzie poddawany weryfikacji corocznie i zawsze przed wygaśnięciem polis ubezpieczeniowych. W miarę możliwości wybrane podmioty powinny świadczyć usługi rotacyjnie. Podstawowe zasady mają zastosowanie, jeżeli istnieje możliwość regularnego korzystania z usług wyłącznie jednego przedsiębiorstwa.

Na co najmniej 7 dni przed planowaną sprzedażą komornik sądowy musi wysłać dłużnikowi i ewentualnym współwłaścicielom zawiadomienie o sprzedaży.

Po przeprowadzeniu sprzedaży i otrzymaniu zysków od licytatorów komornik sądowy / urzędnik sądowy (Delivery Manager) potwierdza, że dokonano rozliczenia wszystkich odebranych i zajętych rzeczy. Nakaz powinien zostać odpowiednio zatwierdzony.

Zob. przepisy art. 34–43 rozporządzenia w sprawie zajmowania i sprzedaży rzeczy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące odbierania, przechowywania i sprzedaży zajętych rzeczy.

Ostatnia aktualizacja: 10/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony