Sudske dražbe

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

1. Oglašavanje i utvrđivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Vrijednost nekretnina utvrđuje procjenitelj (imenuje ga sudski izvršitelj) koji je ovlašten za utvrđivanje vrijednosti nekretnina u skladu s posebnim propisima. Međutim, ako je vrijednost nekretnine u svrhu njezine prodaje na tržištu utvrđena manje od šest mjeseci prije njezine zapljene, a pritom su ispunjeni zahtjevi u pogledu utvrđivanja vrijednosti za potrebe izvršenja, ne obavlja se nova procjena vrijednosti. Ako se od izrade opisa i utvrđivanja vrijednosti do dana održavanja dražbe stanje nekretnine znatno promijenilo, opis i utvrđivanje vrijednosti nekretnine mogu se ponoviti na zahtjev vjerovnika ili dužnika.

Zaplijenjena nekretnina prodaje se na javnoj dražbi. Dražba se može održati najranije dva tjedna nakon izrade konačnog opisa i utvrđivanja vrijednosti i ne prije nego što presuda na temelju koje se izvršenje pokreće postane pravomoćna.

Sudski izvršitelj u javnoj obavijesti najavljuje datum i predmet dražbe, koja se dostavlja strankama u postupku, općinskom tijelu, poreznom uredu u čijoj se nadležnosti nekretnina nalazi i tijelima nadležnima za socijalnu sigurnost.

Obavijest o dražbi barem se dva tjedna prije dana održavanja dražbe objavljuje i u zgradi suda i prostorima općinskog tijela, u dnevnim novinama velike čitanosti u dotičnom gradu/mjestu/selu te na internetskoj stranici Nacionalnog vijeća sudskih izvršitelja (Krajowa Rada Komornicza). Osim toga, sudski izvršitelj može na zahtjev i trošak stranke naložiti da se obavijest objavi i na neki drugi način koji odredi stranka.

2. Treće osobe koje mogu voditi postupak prodaje

Dražbe javno održava sudski izvršitelj u nazočnosti, i pod nadzorom, suca ili sudskog službenika (referendarz sądowy). Izvršenje na nekretnini provodi sudski izvršitelj suda u čijoj se nadležnosti nekretnina nalazi.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

  • izvršenje na dijelu nekretnine;
  • izvršenje na pravu dugoročnog plodouživanja;
  • izvršenje na neizgrađenom zemljištu i posjedu na kojem je izgrađena stambena ili poslovna zgrada ako u trenutku podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka izvršenja nije bila predana obavijest o završetku građevinskih radova ili nije bio podnesen zahtjev za izdavanje uporabne dozvole u smislu Zakona o gradnji (prawo budowlane);
  • izvršenje na pomorskim plovilima upisanima u registar brodova;
  • izvršenje prodajom poduzeća ili poljoprivrednoga gospodarstva;
  • izvršenje provedeno radi razvrgnuća suvlasništva putem javne prodaje.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

Zemljišne knjige (księga wieczysta) vode okružni sudovi (sąd rejonowy) radi utvrđivanja pravnog statusa nekretnina. Uspostavljene su i vode se u IKT sustavu. Zemljišne knjige javne su isprave i sastoje se od četiri cjeline:

1. prvu cjelinu čine oznake nekretnina i upisi prava povezanih s vlasništvom;

2. drugu cjelinu čine upisi vlasništva i dugoročnog plodouživanja;

3.treću cjelinu čine upisi ograničenja prava vlasništva, osim kad je riječ o hipotekama, ograničenja raspolaganja nekretninom ili dugoročnog plodouživanja te upisi drugih prava i tražbina, osim tražbina u vezi s hipotekama;

4. četvrtu cjelinu čine upisi hipoteka.

Osim zemljišnih knjiga postoji još jedan registar nekretnina, tj. katastar zemljišta i zgrada (ewidencja gruntów i budynków), koji je uređen Zakonom o izmjeri zemljišta i kartografiranju (Prawo geodezyjne i kartograficzne) od 17. svibnja 1989. (pročišćeni tekst: Službeni list 2010/193, broj dokumenta 1287, kako je izmijenjen) Za vođenje katastra zemljišta i zgrada odgovoran je okružni guverner (starosta).

5. Informacije o bazama podataka u kojima vjerovnici mogu provjeriti imovinu ili tražbine dužnika

Baze podataka opisane u točki 5., odnosno zemljišne knjige i katastar zemljišta i zgrada, dostupne su vjerovnicima i služe za utvrđivanje imovine dužnika. Osim toga, u zemljišnim knjigama mogu se utvrditi potraživanja osigurana hipotekom.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Sudske dražbe ne provode se na internetu. Samo se obavijesti o dražbama objavljuju na internetskoj stranici Nacionalnog vijeća sudskih izvršitelja (što je zakonska obveza), a obično i na internetskoj stranici sudskog izvršitelja koji vodi predmetnu dražbu.

Posljednji put ažurirano: 23/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici