NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Obligațiile de întreținere

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

Întreținerea este o instituție de drept al familiei bazată pe unul dintre principiile fundamentale ale dreptului familiei, principiul asistenței reciproce între membrii familiei, și anume principiul de solidaritate familială. Fondurile de întreținere sunt, de obicei, furnizate în mod voluntar, în principal mulțumită legăturilor cu caracter personal dintre membrii familiei, dar pot fi, de asemenea, recuperate cu forța prin intermediul instanțelor.

În Slovenia, termenul „întreținere” este folosit pentru a face referire la întreținerea soțului/soției sau a fostului soț/fostei soții, a copiilor și a părinților. Aceasta înseamnă operațiunile de întreținere și de sprijin, precum și plățile de întreținere și de sprijin pe care o instanță le acordă unui copil. Prin urmare, este vorba, de asemenea, de tot ceea ce o persoană este obligată din punct de vedere juridic să aloce pentru sprijinul necesar unui copil sau al soțului/soției. De asemenea, acest termen poate fi utilizat pentru sprijinul acordat părinților care trebuie să fie întreținuți de copii, în cazul în care aceștia nu dispun de mijloace suficiente pentru a se întreține. În plus, termenul poate face referire și la pensia de întreținere, sub formă de sume alocate pentru întreținere.

Părinții sunt obligați să își susțină copiii. (Articolul 103 din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

Copiii sunt obligați, în limitele capacităților acestora, să își sprijine părinții în cazul în care aceștia din urmă nu dispun de mijloace de întreținere suficiente și nu sunt în măsură să dobândească astfel de mijloace. Copiii majori nu sunt obligați să întrețină un părinte care nu și-a îndeplinit obligațiile de întreținere pentru copilul respectiv fără justificare. (Articolul 124 din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

Soții sau partenerii extraconjugali sunt obligați să sprijine copiii minori ai soțului/soției lor sau ai partenerului extraconjugal care locuiesc împreună cu ei, cu excepția cazului în care părintele respectiv sau un alt părinte este în măsură să susțină copilul. Obligația soțului sau a partenerului extraconjugal încetează în momentul încetării căsătoriei sau a uniunii extraconjugale cu tatăl sau mama copilului, cu excepția cazului în care căsătoria sau uniunea extraconjugală încetează ca urmare a decesului tatălui sau al mamei copilului. În acest caz, soțul supraviețuitor sau partenerul extraconjugal are obligația de a întreține copilul soțului decedat/soției decedate sau al partenerului extraconjugal numai dacă locuia cu copilul în momentul încetării căsătoriei sau a uniunii extraconjugale. (Articolul 127 din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

Un soț care nu dispune de mijloace de sprijin și este șomer independent de vina acestuia are dreptul de a primi sprijin din partea soțului/soției, în măsura în care nu este capabil să se întrețină. (Articolul 50 din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

Un soț care nu este întreținut poate solicita întreținere în cadrul procesului de divorț, precum și într-o acțiune separată pe care trebuie să o introducă în termen de un an de la data la care divorțul devine definitiv. (Articolul 81a din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

Părinții sunt obligați să își susțină copiii până la vârsta adultă, astfel încât, în conformitate cu mijloacele și capacitățile pe care le dețin, să ofere condițiile de viață necesare pentru dezvoltarea copilului.

În cazul în care copilul este înscris într-un sistem de învățământ cu frecvență, chiar dacă copilul merge la o școală cu frecvență, dar este înmatriculat la studii cu frecvență parțială, părinții sunt obligați să susțină copilul până la vârsta adultă, dar nu după împlinirea vârstei de 26 de ani.

Părinții sunt obligați să sprijine copiii care au încheiat o căsătorie sau sunt într-o uniune extraconjugală numai dacă soțul/soția sau partenerul extraconjugal nu este în măsură să îi sprijine.

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

Pentru întreținerea pe care un copil major trebuie să o plătească părinților săi, beneficiarul și partea responsabilă pot încheia un acord sub forma unei înregistrări la notar. (Articolul 130a din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

În cazul în care părinții convin cu privire la sprijinirea copilului, aceștia pot propune ca o instanță să emită o hotărâre în acest sens, într-o procedură necontencioasă. În cazul în care instanța stabilește că această hotărâre nu este în interesul copilului, respinge propunerea. (Articolul 130 din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

Un soț care nu este întreținut poate solicita întreținere de la soțul său/soția sa în cadrul procesului de divorț, precum și într-o acțiune în justiție separată pe care trebuie să o introducă în termen de un an de la data la care divorțul devine definitiv. (Articolul 81a din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

În cazul în care nu se ajunge la un acord privind sprijinul acordat, trebuie depusă o acțiune în justiție la instanța competentă. Instanțele competente în materie de obligații de întreținere sunt tribunalele districtuale. (Articolul 32 din Codul de procedură civilă)

Această acțiune în justiție trebuie să includă o cerere specifică în care să se precizeze obiectul principal al cauzei și creanțele adiacente, faptele care susțin cererea reclamantului, dovezile care atestă aceste fapte și a alte date pe care trebuie să le conțină orice acțiune în justiție. (Articolul 180 din Codul de procedură civilă)

În conformitate cu legislația menționată, o cerere include procesul, răspunsul la proces, dreptul la recurs și alte declarații, comunicări sau propuneri prezentate în afara procedurii. Cererile trebuie să fie ușor de înțeles și trebuie să includă toate detaliile necesare pentru audierea judiciară. În special, acestea trebuie să includă: o trimitere adresată instanței, numele și reședința permanentă sau temporară a părților, numele reprezentanților legali sau al mandatarilor, obiectul diferendului și conținutul declarației. Solicitantul trebuie să semneze cererea, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din cauza formei cererii. Semnătura originală a solicitantului se consideră a fi semnătura olografă a acestuia, precum și o semnătură electronică securizată verificată prin intermediul unui certificat calificat. În cazul în care declarația cuprinde o cerere, partea trebuie să menționeze în cerere faptele la care se referă, precum și probele, după caz. (Articolul 105 din Codul de procedură civilă)

La înaintarea unei acțiuni în justiție trebuie plătite cheltuieli de judecată. Cheltuielile de judecată trebuie achitate cel târziu până la un termen-limită stabilit de curte în hotărârea de plată a taxelor judiciare. (Articolul 105a din Codul de procedură civilă)

Cererile trebuie să fie depuse în scris. O cerere scrisă este considerată a fi o cerere scrisă de mână sau imprimată și semnată de solicitant (în formă fizică) sau o cerere în format electronic și semnată cu o semnătură electronică securizată verificată prin intermediul unui certificat calificat. Cererea scrisă este transmisă prin poștă, prin mijloace electronice, utilizând tehnologii de comunicare, direct organismului sau de către o persoană implicată profesional în depunerea cererilor (furnizor comercial). Cererile electronice sunt transmise sistemului de informații prin mijloace electronice. Sistemul de informații trimite automat solicitantului o confirmare de primire a cererii. De asemenea, cererile pot fi depuse folosind formularul prevăzut sau unul ad hoc. (Articolul 105b din Codul de procedură civilă)

Cererile care trebuie să fie comunicate părții adverse trebuie transmise instanțelor în numărul de exemplare necesar pentru instanță și pentru partea adversă, precum și într-o formă care să permită instanței să le comunice. Acest lucru este valabil și pentru documentele însoțitoare. Cererile și documentele însoțitoare prezentate în format electronic care trebuie comunicate părții adverse sunt transmise într-un singur exemplar. Instanța realizează numărul de exemplare electronice sau fotocopii solicitat de către partea adversă. (Articolul 106 din Codul de procedură civilă) Documentele anexate cererii pot fi originale sau copii. (Articolul 107 din Codul de procedură civilă) În pofida existenței temeiului juridic, nu sunt încă întrunite condițiile tehnice pentru transmiterea, procesarea și gestionarea pe cale electronică a documentelor în cadrul procedurilor judiciare.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

Cererile de întreținere sunt depuse de reprezentatul legal al copilului. Copiii minori sunt reprezentați de către părinții lor. În cazul în care copilul a fost plasat într-o familie substitutivă, cererea este prezentată de tutorele copilului.

Curtea trebuie să permită copiilor care au împlinit vârsta de 15 ani și sunt în măsură să înțeleagă semnificația și consecințele juridice ale actelor lor să își desfășoare acțiunile procedurale independent, în calitate de părți la procedură. Reprezentantul legal al copilului poate înainta acțiuni în cadrul unei proceduri numai în cazul în care copilul nu indică faptul că își asumă dreptul. Copiii cu vârsta sub 15 ani sau care nu sunt în măsură să înțeleagă semnificația și consecințele juridice ale acțiunilor lor sunt reprezentați de un reprezentant legal.
În cazul în care interesul copilului și cel al reprezentantului său legal diferă, tribunalul atribuie copilului un reprezentant special. De asemenea, curtea se comportă în acest mod și în alte cazuri, dacă, având în vedere circumstanțele cauzei, s-a hotărât că acest lucru este necesar pentru a proteja interesul copilului. (Articolul 409 din Codul de procedură civilă)

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Instanțele competente în materie de obligații de întreținere sunt tribunalele districtuale. (Articolul 32 din Codul de procedură civilă)

În general, competența teritorială este deținută de instanța pe rolul căreia pârâtul își are domiciliul permanent. În cazul în care o instanță din Slovenia are competență pentru că pârâtul are reședința temporară în Slovenia, instanța în care pârâtul își are reședința temporară deține competența teritorială generală. În cazul în care, în plus față de domiciliul său permanent, pârâtul are și o reședință temporară în alt oraș și se poate presupune, având în vedere circumstanțele, că va locui acolo pentru o perioadă lungă de timp, instanța competentă în materie de ședere temporară deține competența teritorială generală. (articolul 47 din Legea privind procedura civilă)

În cazul în care într-un litigiu referitor la întreținerea legală, reclamantul este persoana care solicită întreținerea, instanța competentă asupra zonei în care reclamantul are reședința permanentă sau temporară deține competența teritorială generală. În cazul în care, într-un litigiu referitor la întreținerea legală cu un element internațional, o instanță din Slovenia este competentă pentru că reclamantul este un copil cu reședința permanentă în Slovenia, instanța cu jurisdicție asupra zonei în care reclamantul are domiciliul permanent este competentă la nivel teritorial. În cazul în care într-un litigiu referitor la întreținere legală o instanță juridică din Slovenia este competentă pentru că pârâtul deține bunuri în Slovenia din care ar putea fi plătită întreținerea, instanța competentă în zona în care se află proprietatea respectivă este competentă la nivel teritorial. (Articolul 50 din Codul de procedură civilă)

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

Părțile pot înainta acțiuni în justiție în persoană sau prin intermediul unui reprezentant. În cadrul procedurilor în fața unui tribunal districtual, reprezentantul nu poate fi decât un avocat sau o altă persoană care a promovat un examen de stat în barou. (Articolele 86 și 87 din Codul de procedură civilă)

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Da, la înaintarea unei acțiuni în justiție trebuie plătite cheltuieli de judecată. Cheltuielile de judecată trebuie achitate cel târziu până la un termen-limită stabilit de curte în hotărârea de plată a taxelor judiciare. (Articolul 105a din Codul de procedură civilă)

Dacă acțiunea în justiție vizează doar dreptul la întreținere legală sau creanțele pentru sumele individuale de întreținere legală, valoarea taxelor de procedură care urmează să fie plătite sunt calculate pe baza valorii chestiunii în cauză, calculată la rândul său astfel încât contribuțiile de pe o perioadă de trei luni sunt însumate, cu excepția cazului în care se solicită întreținerea pentru o perioadă mai scurtă de timp. (Articolul 23 din Legea privind taxele de procedură)

Cu toate acestea, dacă întreținerea este solicitată ca parte a unor proceduri de încredințare a copilului, taxele de procedură care trebuie plătite au valoarea fixă de 45 de euro (conform titlului 1212 din lista de taxe din cadrul Legii privind taxele de procedură).

Da, este disponibilă asistența judiciară gratuită pentru a acoperi cheltuielile de judecată. Președintele tribunalului districtual decide cu privire la acordarea de asistență judiciară gratuită. (Articolul 2 din Legea privind asistența judiciară gratuită).

Scutirea de taxe de procedură sau amânarea ori plata în tranșe a acestora trebuie solicitată separat, cererea fiind înaintată instanței însărcinate cu procedura principală. (Articolul 12 din Legea privind taxele de procedură).

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

Întreținerea este determinată ca sumă lunară, plătită în avans și poate fi solicitată din momentul în care este înaintat un proces de întreținere. (Articolul 132c din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

Întreținerea este stabilită în raport cu necesitățile beneficiarului și cu situația materială și financiară a părții responsabile. (Articolul 129 din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

Atunci când hotărăște în privința acordării de sprijin copiilor, curtea este obligată să ia în considerare interesele copilului, astfel încât sprijinul acordat acestuia să fie adecvat pentru a se asigura dezvoltarea sa fizică și mentală favorabilă. Pensia de întreținere trebuie să acopere costurile nevoilor copilului, în special costurile de cazare, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, securitate, educație, dezvoltare, recreere, divertisment și alte nevoi specifice ale copilului. (Articolul 129a din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

La solicitarea destinatarului sau a părții responsabile, instanțele pot să majoreze, să reducă sau să elimine o anumită creanță de întreținere prin utilizarea unui titlu executoriu în cazul în care există o schimbare a nevoilor beneficiarului sau a capacităților părții responsabile pe baza cărora a fost determinată întreținerea. (Articolul 132 din Legea privind căsătoria și raporturile familiale)

Întreținerea stabilită prin titlul executoriu este ajustată o dată pe an în conformitate cu indicele prețurilor de consum din Slovenia. Ajustarea se efectuează în martie, pe baza creșterii cumulate a prețurilor de consum din luna în care întreținerea a fost stabilită sau ajustată ultima oară. Factorul de ajustare a întreținerii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Slovenia de către ministrul responsabil cu familia. Centrul de asistență socială informează în scris creditorul și debitorul în privința fiecărei ajustări și a noului cuantum al întreținerii. Anunțul transmis de centrul de asistență socială, împreună cu hotărârea instanței și hotărârea definitivă a instanței sau actul notarial executoriu reprezintă un titlu executoriu (Articolul 82d din Legea privind căsătoria și raporturile familiale).

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

Acest lucru este hotărât de către curte. Pensia de întreținere pentru copil este, de obicei, depusă în contul bancar al reprezentantului legal al copilului. Sprijinul pentru adulți este depus în conturile lor bancare.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

În cazul în care o persoană obligată la plata întreținerii nu își îndeplinește obligația de a plăti întreținerea în mod voluntar, în conformitate cu titlul executoriu (hotărâre, hotărâri judecătorești, înregistrare notarială executorie, împreună cu o notă de determinare a întreținerii), beneficiarul poate înainta o propunere de executare în instanță, în conformitate cu dispozițiile legii de punere în aplicare și de protecție a introducerii acțiunilor civile în vederea îndeplinirii obligațiilor.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Informațiile sunt disponibile pe portalul e-justiție: Proceduri de executare a hotărârilor instanțelor

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

Centrele de asistență socială furnizează informații inițiale despre întreținere.

Instanțele competente în materie de obligații de întreținere sunt tribunalele districtuale. Părțile la procedură pot solicita asistență judiciară gratuită sub forma unei reprezentări de către un avocat și a unei scutiri de la plata cheltuielilor de judecată.

În cazul în care partea responsabilă nu plătește întreținerea, reprezentantul legal al copilului sau beneficiarul adult al întreținerii poate înainta o cerere de executare la instanța locală competentă. Asistența pentru completarea cererii de executare este acordată de centrele de asistență socială, de instanțele locale, de avocați și de Fondul pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare din Republica Slovenia.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

În cazul în care partea responsabilă nu plătește întreținerea, reprezentantul legal al minorului poate solicita plata întreținerii de la Fondul pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare din Republica Slovenia, dar numai pe baza unei hotărâri definitive și executorii a instanței sau a unei hotărâri care stabilește suma pensiei de întreținere și cu condiția ca reprezentantul legal fie să fi încercat de unul singur, fără succes, să pună în executare plata întreținerii, fie să fi introdus o cerere completată corespunzător pentru executarea obligațiilor de întreținere în străinătate.

Beneficiază de dreptul la întreținere compensatorie copiii care nu au împlinit vârsta de 18 de ani și îndeplinesc următoarele condiții:

  • sunt cetățeni ai Republicii Slovenia cu reședința permanentă în Slovenia;
  • sunt cetățeni străini cu reședința permanentă în Slovenia, dacă s-a stabilit astfel într-un tratat internațional sau în condiții de reciprocitate.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

Da. Asistența pentru executarea hotărârilor în materie de întreținere este acordată de Fondul pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare din Republica Slovenia, desemnat drept autoritate centrală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere. Fondul pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare din Republica Slovenia a fost, de asemenea, desemnat drept autoritate centrală în temeiul Convenției de la Haga privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei și drept agenție de transmitere și de primire în temeiul Convenției Națiunilor Unite (New York) privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Datele de contact sunt:

Fondul pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare din Republica Slovenia (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

Email jpsklad@jps-rs.si

Site internet: http://www.jpi-sklad.si/

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

Nu. În temeiul articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, cererile pentru executarea obligațiilor de întreținere trebuie transmise prin intermediul autorității centrale a statului membru în care reclamantul își are reședința, după care autoritatea centrală respectivă transmite cererea autorității centrale din Slovenia, adică Fondului pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

Regulamentul nu prevede existența unor contacte directe între un solicitant care are reședința în străinătate și Fondul pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare, în calitate de autoritate centrală.

Autoritatea centrală a statului membru de reședință al solicitantului gestionează comunicarea. Autoritatea centrală a statului membru de reședință al solicitantului furnizează toată asistența necesară pentru depunerea unei cereri completate în mod corect și corespunzător pentru executarea obligațiilor de întreținere în Slovenia și transmite cererea, însoțită de eventualele anexe, Fondului pentru burse publice, dezvoltare, persoane cu handicap și pensii alimentare, care examinează cererea, solicită orice informație suplimentară sau corecție, dacă este necesar, și reprezintă solicitantul în procedurile de executare în fața instanțelor și a altor organisme din Slovenia.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

/

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Asistența judiciară gratuită este disponibilă pentru a acoperi cheltuielile de judecată. Președintele tribunalului districtual decide cu privire la acordarea de asistență judiciară gratuită. (Articolul 2 din Legea privind asistența judiciară gratuită).

Asistența judiciară gratuită poate fi aprobată pentru consultanță juridică, consiliere juridică și alte servicii juridice prevăzute de lege, pentru toate formele de protecție judiciară în fața tuturor instanțelor care au competențe generale și a tribunalelor specializate din Slovenia, în fața Curții Constituționale a Republicii Slovenia și în fața tuturor organismelor, instituțiilor și persoanelor din Slovenia competente pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, precum și sub formă de scutire de la plata cheltuielilor de procedură judiciară. (Articolul 7 din Legea privind asistența judiciară gratuită)

Beneficiari în temeiul prezentei legi sunt: 1. cetățenii Sloveniei; 2. cetățenii străini cu permise de ședere permanentă sau temporară în Slovenia și persoanele fără cetățenie (apatrizi) care locuiesc în mod legal în Slovenia; 3. alți cetățeni străini, în condiții de reciprocitate sau în condițiile și în cazurile prevăzute în tratatele internaționale obligatorii pentru Slovenia; 4. organizațiile neguvernamentale și asociațiile care funcționează în sistem non-profit și în interes public și sunt înregistrate în registrul corespunzător, în conformitate cu legislația aplicabilă, în litigiile privind desfășurarea activităților în interesul public sau cu scopul pentru care au fost create; 5. alte persoane pentru care legea sau un tratat internațional care este obligatoriu pentru Slovenia prevede că au dreptul de a beneficia de asistență judiciară gratuită. (Articolul 10 din Legea privind asistența judiciară gratuită)

Persoanele care pot beneficia de asistență judiciară gratuită pot solicita asistență judiciară gratuită în toate etapele procedurii. Pentru a decide asupra solicitărilor privind acordarea de asistență judiciară gratuită, se stabilește situația financiară a solicitantului, precum și alte condiții definite în prezenta lege. (Articolul 11 din Legea privind asistența judiciară gratuită)

În conformitate cu articolul 46 din regulament, o astfel de derogare se aplică în toate cazurile în care pretențiile beneficiarului decurg din articolul 56 din regulament, privesc o întreținere care rezultă din relația dintre părinți și copii și sunt datorate unor persoane cu o vârstă mai mică de 21 de ani.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Nu au fost adoptate măsuri în vederea punerii în aplicare a articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului.

 

Această pagină face parte din portalul Europa ta.

Ne-am bucura să primim feedbackul dumneavoastră cu privire la utilitatea informațiilor furnizate.

Your-Europe

Ultima actualizare: 11/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site