NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Obligațiile de întreținere

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce înseamnă conceptele „întreținere” și „obligație de întreținere” în practică? Care sunt categoriile de persoane care trebuie să plătească indemnizație de întreținere unei alte persoane?

Regula care prevede că „pensia de întreținere nu este destinată să acopere creanțele din trecut” înseamnă că pensia de întreținere este destinată să acopere necesitățile prezente și viitoare, nu să ramburseze cheltuielile anterioare. Această normă are valoarea juridică a unei prezumții simple, adică această normă nu poate fi luată în considerare în cazul în care creditorul face dovada fie că a trebuit să contracteze datorii pentru a putea subzista, fie că nu a rămas inactiv sau că s-a aflat în imposibilitatea de a acționa.

O creanță referitoare la pensia de întreținere nu poate fi compensată, cu excepția cazului în care creanța cu care trebuie compensată este destinată tot întreținerii.

2 Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizație de întreținere? Normele în materie de întreținere în cazul minorilor sunt diferite de cele aplicabile adulților?

3 Trebuie să mă adresez unei autorități sau unei instanțe pentru a obține indemnizația de întreținere? Care sunt principalele elemente ale procedurii?

În principiu, solicitantul pensiei de întreținere trebuie să se adreseze unui judecător de pace (Justice de Paix) pentru a cere plata pensiei de întreținere. Dacă cererea de pensie de întreținere este legată de procedurile de divorț sau de separație de corp, tribunalul districtual (Tribunal d'arrondissement) hotărăște și cu privire la o cerere de plată a pensiei de întreținere.

4 Cererea poate fi depusă în numele unei rude (în caz afirmativ, până la ce grad) sau al unui copil?

În cazul unei tutelle (tutelă) sau a unei curatelle (curatelă), tutorele (tuteur) sau curatorul (curateur) poate depune o cerere în numele unui părinte sau al unui copil minor.

Părintele (părinții) căruia (cărora) i (li) s-a încredințat copilul minor poate (pot) depune o cerere în numele copilului respectiv.

Copilul minor nu are personalitate juridică și nu are capacitatea de a face o cerere în nume propriu.

5 Dacă intenționez să inițiez o acțiune în justiție, cum pot afla care este instanța competentă?

Pentru solicitările de plată sau de revizuire a pensiei de întreținere, solicitantul se poate adresa, la alegere fie instanței de la locul său de domiciliu sau instanței de la locul de domiciliu al pârâtului.

6 Ca reclamant, trebuie să folosesc un intermediar pentru a iniția o acțiune în justiție (de exemplu, un avocat, o autoritate centrală sau locală etc.)? În caz negativ, ce procedură se aplică?

În cazul în care cauza nu implică proceduri de divorț sau de separație de corp, solicitantul se poate adresa unui judecător de pace prin intermediul citației, care trebuie să fie comunicată părții adverse de către un executor judecătoresc. Părțile la litigiu sunt scutite de necesitatea de a se adresa unui avocat.

În cazul în care pensia de întreținere este solicitată în cursul unei proceduri de divorț sau de separația de corp, tribunalul districtual este notificat printr-o citație, care trebuie să fie comunicată părții adverse de către un executor judecătoresc. Părțile la litigiu trebuie să se adreseze unui avocat.

În orice caz, solicitantul trebuie să prezinte judecătorului toate documentele care furnizează dovezi legate de nevoile sale, cum ar fi statele de plată, o declarație de neimpozabilitate, un certificat de șomaj sau un certificat care să ateste o lungă perioadă de boală, dovada plății chiriei, copiii aflați în întreținere, întreținerea și cheltuielile pentru educație, împrumuturi etc.

7 Trebuie să plătesc taxe judiciare pentru inițierea unei acțiuni în justiție? În caz afirmativ, care este nivelul acestor taxe? Dacă mijloacele mele financiare sunt insuficiente, pot beneficia de asistență juridică pentru a suporta cheltuielile de judecată?

Printre costurile care trebuie luate în considerare în cazul unor proceduri judiciare, ar trebui menționate cheltuielile judiciare și costurile de procedură pe care partea care pierde poate fi obligată să le plătească (integral sau parțial). De asemenea, trebuie plătite onorariile avocaților.

Persoanele al căror venit este considerat insuficient în conformitate cu legislația luxemburgheză pot beneficia de asistență judiciară. Pentru a beneficia de această asistență, persoanele trebuie să completeze un chestionar care poate fi obținut de la departamentul de asistență socială centrală și să îl transmită președintelui asociației baroului competentă la nivel teritorial, care va lua decizia.

Asistența judiciară acoperă toate costurile legate de procedurile judiciare, procedurile sau acțiunile pentru care aceasta a fost acordată. Aceasta acoperă, de exemplu, taxele de timbru și taxele de înregistrare, taxele plătite de funcționari, onorariile avocaților, onorariile și comisioanele executorilor judecătorești, onorariile și comisioanele notariale, onorariile și comisioanele tehnicienilor, onorariile traducătorilor și interpreților, comisioanele pentru certificatele de drept străin (certificats de coutume ), cheltuielile de călătorie, cheltuielile și onorariile pentru formalitățile de înregistrare, de ipotecă și de grevare cu sarcini și, dacă este necesar, costurile de publicare în ziare.

8 Ce tip de indemnizație de întreținere îmi poate acorda instanța? Cum se calculează cuantumul indemnizației de întreținere? Se poate modifica hotărârea instanței în cazul în care intervin schimbări privind costurile legate de trai sau circumstanțele familiale? În caz afirmativ, în ce mod se poate modifica hotărârea instanței (de exemplu, există un sistem automat de indexare)?

 • Tipul de întreținere

În cursul procedurii și ca urmare a acordării unui divorț sau a unei separări de drept, de cele mai multe ori, pensia de întreținere ia forma unei plăți lunare. Cu toate acestea, ea poate lua și forma unei sume forfetare care constă într-o sumă de bani sau abandonarea mărfurilor în natură.

În ceea ce privește contribuțiile pentru întreținerea și educația copilului, întreținerea poate lua forma unei plăți lunare de întreținere sau, în totalitate sau în parte, forma unei plăți directe a costurilor suportate pentru copil. În sfârșit, aceasta poate lua forma unui drept de utilizare sau de proprietate.

În cazul în care partea obligată la plata pensiei de întreținere nu este de natură să demonstreze că nu își poate permite să plătească cheltuielile de întreținere, curtea poate obliga această parte să accepte partea căreia este obligată să îi plătească o pensie alimentară la domiciliu și să îi asigure hrana și întreținerea.

 • Evaluarea pensiei de întreținere

Nu există baremuri de referință. Cuantumul pensiei de întreținere se calculează în funcție de mijloacele financiare ale debitorului și de cele ale creditorului.

 • Indexarea

În vederea adaptării pensiei de întreținere la evoluția costului vieții, judecătorul poate, chiar și din oficiu, să decidă ca pensia de întreținere să fie indexată în funcție de o clauză de variație prevăzută legal.

 • Revizuirea cuantumului

În caz de schimbare a circumstanțelor, pensia de întreținere poate fi revizuită în sens crescător sau descrescător și chiar revocată. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord, curtea decide revocarea sau reducerea cuantumului.

Principiul variabilității pensiei de întreținere în funcție de nevoile creditorului și de mijloacele financiare ale debitorului reprezintă un principiu de interes public. Acest principiu presupune că instanța are competența de a modifica valoarea pensiei de întreținere care a fost stabilită de comun acord între părți. Acest drept se aplică nu numai în cazul unei schimbări a situațiilor respective ale creditorului și ale debitorului, ci și în absența oricărei modificări, dacă judecătorul consideră că suma este insuficientă sau excesivă.

9 În ce mod și cui se plătește indemnizația de întreținere?

În timpul procedurii și după acordarea unui divorț sau a unei separații de corp, pensia de întreținere este acordată soțului beneficiarului.

Contribuția la întreținerea și la educația copilului se plătește fie de către unul dintre părinți, fie de către persoana căreia i s-a încredințat copilul. În cazul în care copilul a atins vârsta majoratului, judecătorul poate decide sau părinții pot conveni ca această contribuție să fie plătită, în totalitate sau în parte, copilului.

10 Dacă persoana vizată (debitorul) nu plătește de bună voie indemnizația de întreținere, ce măsuri pot fi luate pentru a-l determina să plătească?

Creditorul are mai multe mijloace pentru a-l constrânge pe debitorul refractar să plătească pensia de întreținere.

Dreptul civil:

Creditorul are mai multe posibilități:

 • să se adreseze judecătorului pentru autorizația de a primi, cu excluderea fostului său soț și fără a aduce atingere drepturilor terților, venitul său, inclusiv pensiile și anuitățile, și orice alte sume care pot fi plătite de către un terț în conformitate cu proporțiile și în condițiile stabilite de judecător. Prezenta decizie face obiectul unei revizuiri în cazul modificării circumstanțelor;
 • să solicite măsuri de executare obișnuite, și anume poprirea (de exemplu, dintr-un cont bancar), sechestrarea unor bunuri mobile (automobil, bijuterii etc.) și sechestrarea de bunuri imobile (case, terenuri etc.).

Dreptul penal:

Creditorul poate depune o plângere penală pentru următoarele infracțiuni:

 • abandonarea familiei este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între o lună și un an și o amendă cuprinsă între 251 EUR și 2 500 EUR, sau numai cu una dintre aceste sancțiuni [articolul 391a din Codul penal (Code pénal)]. Aceasta presupune că debitorul evită toate obligațiile de întreținere sau o parte din acestea în ceea ce privește creditorul, care îi revin în temeiul legii, fie refuzând să onoreze aceste obligații atunci când este în măsură să facă acest lucru, fie pentru că nu este în măsură să le îndeplinească, din propria vină.

Acest lucru este valabil pentru obligațiile de întreținere pe care le au părinții față de copiii lor, între soți și ale părinților adoptivi față de copiii adoptați. Infracțiunea acoperă, de asemenea, obligarea la plata de daune- interese pentru prejudiciile fizice sau emoționale cauzate de desfacerea căsătoriei.

Urmărirea penală a infracțiunii este precedată de o deferire oficială înmânată debitorului de către un agent de poliție al Marelui Ducat al Luxemburgului. În cazul în care debitorul nu are domiciliul cunoscut, deferirea nu este necesară.

 • Insolvența frauduloasă este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani și cu o amendă cuprinsă între 500 EUR și 12 500 EUR sau numai cu una dintre aceste sancțiuni (articolul 391b din Codul penal). Aceasta presupune că, chiar înainte de hotărârea judecătorească, debitorul a organizat sau și-a agravat insolvența, fie prin creșterea pasivelor sale, fie prin reducerea activelor ori prin disimularea unor bunuri în vederea evitării executării forțate a unei hotărâri emise de o instanță civilă în materie de întreținere.

În temeiul articolului 391b din Codul penal, hotărârile judecătorești și acordurile aprobate de către curte în ceea ce privește obligația de a efectua plăți, subvenții sau contribuții la costuri matrimoniale și stabilirea unor alocații de întreținere cuprinse în acorduri înainte de divorț prin consimțământ reciproc sunt considerate echivalente cu o astfel de hotărâre.

Al treilea paragraf nu se aplică pentru infracțiunea prevăzută la articolul 391b din Codul penal.

11 Vă rugăm să descrieți pe scurt eventualele limite ale procesului de executare, în special eventualele norme legate de protecția debitorilor și termenele de prescripție sau de decădere care se aplică în sistemul juridic din țara dumneavoastră

Acțiunile pentru obținerea plății restanțelor rentelor viagere și perpetue și a pensiilor de întreținere se prescriu după cinci ani.

12 Există un organism sau o autoritate care mă poate sprijini în încercarea de a obține indemnizație de întreținere?

La cererea creditorului, Fondul național de solidaritate (Fonds national de solidarité) poate recupera orice pensie de întreținere plătibilă soțului/soției, unui ascendent sau descendent. Pentru sumele care trebuie recuperate, fondul se subrogă drepturilor și garanțiilor creditorului pentru recuperarea întreținerii sale. De îndată ce debitorul a fost informat cu privire la sumele care urmează a fi recuperate, acesta trebuie să predea aceste sume președintelui Fondului național de solidaritate.

13 Este posibil ca anumite organizații (publice sau private) să facă plăți în parte sau în totalitate în locul debitorului obligației de întreținere?

Sub rezerva anumitor condiții, Fondul național de solidaritate poate să plătească pensia de întreținere în locul debitorului. Cererea de plată trebuie transmisă de către creditor sau de către reprezentantul său legal președintelui Fondului național de solidaritate.

Această cerere este acceptată de către președinte sau de către delegatul său în cazul în care creditorul dovedește că:

 1. are domiciliul legal în această țară și el sau reprezentantul său legal a locuit acolo pe o perioadă de cinci ani;
 2. pensia sa de întreținere a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească cu titlu executoriu în Marele Ducat al Luxemburgului;
 3. recuperarea totală sau parțială a pensiei de întreținere nu a putut fi obținută printr-o măsură executorie exercitată în mod efectiv în regim de drept privat;
 4. se află într-o situație economică dificilă.

În cazul în care condiția (c) nu este îndeplinită, cererea este admisă dacă recurgerea la măsuri executorii pare să fi fost respinsă sau în cazul în care debitorul locuiește în străinătate. Eventualele litigii intră în competența judecătorului de pace (juge de paix) de la domiciliul creditorului, căruia cererea i se poate adresa într-un interval de patruzeci de zile de la notificarea deciziei președintelui.

Creditorii pot beneficia de drept de asistență judiciară. Din momentul admiterii cererii până la încetarea plății efectuate de fond, creditorul nu poate întreprinde nicio acțiune împotriva debitorului pentru a-și recupera pensia de întreținere.

14 În cazul în care locuiesc în acest stat membru, iar debitorul își are reședința în altă țară:

14.1 Pot beneficia de asistența unei autorități sau a unei organizații private în acest stat membru?

În conformitate cu Convenția de la New York din 20 iunie 1956 și cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere, dacă debitorul are domiciliul în străinătate, un solicitant cu domiciliul în Luxemburg se poate adresa procurorului general (Procureur Général d'Etat) pentru a obține pensia de întreținere.

Procurorul general, în calitatea sa de autoritate centrală, va transmite cererea și documentele anexate autorității centrale din țara în care își are reședința debitorul, astfel încât respectiva autoritate centrală să poată ajuta solicitantul să obțină plata pensiei de întreținere datorată.

14.2 În caz afirmativ, ce autoritate sau ce organizație privată poate fi contactată?

Persoana care beneficiază de pensie de întreținere depune cererea la autoritatea expeditoare, adică la procurorul general, utilizând diferite forme prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 4/2009.

Procureur Général d’Etat

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxemburg

15 În cazul în care locuiesc în altă țară, iar debitorul locuiește în acest stat membru:

15.1 Pot să adresez o cerere în mod direct unei astfel de autorități sau organizații private în acest stat membru?

Un solicitant care își are reședința în altă țară decât Luxemburg trebuie să se adreseze autorității centrale din țara în care are reședința. Solicitantul nu se poate adresa direct unei organizații sau unui departament guvernamental din Luxemburg.

15.2 În caz afirmativ, cum pot contacta această autoritate sau această organizație privată și ce tip de asistență îmi poate fi acordată?

Nu se aplică.

16 Aplică acest stat membru Protocolul de la Haga din 2007?

Da.

17 În caz negativ, care este legea aplicabilă obligațiilor de întreținere în temeiul normelor sale de drept internațional privat? Care sunt normele de drept internațional privat aplicabile?

18 Care sunt normele în materie de acces la justiție în cazurile transfrontaliere în interiorul UE, având în vedere structura capitolului V din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

În cazul unei cereri în temeiul regulamentului, asistența judiciară este complet gratuită pentru persoanele îndreptățite să beneficieze de întreținere cu vârsta sub 21 de ani, indiferent de dispozițiile de drept intern.

19 Care sunt măsurile adoptate de acest stat membru pentru asigurarea funcționării activităților menționate la articolul 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere?

Pentru a permite autorității centrale să ofere asistența prevăzută în temeiul articolului 51 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere, la 3 august 2011, Luxemburgul a adoptat o lege cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și un regulament al Marelui Ducat de punere în aplicare a articolelor 2 și 3 din legea din 3 august 2011 menționată (Mémorial A nr. 175 din 12 august 2011).

Aceste dispoziții legale i-au oferit procurorului general acces direct la anumite baze de date.

Linkuri utile

Legilux

Ultima actualizare: 09/05/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site