Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Uzturlīdzekļi ģimenes locekļiem

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ko praksē nozīmē jēdzieni “uzturlīdzekļi” un “uzturēšanas saistības”? Kurām personām ir jāmaksā uzturlīdzekļi citai personai?

Noteikums, ka “uzturlīdzekļi nav paredzēti iepriekšējo prasījumu segšanai”, nozīmē to, ka uzturlīdzekļu mērķis ir apmierināt pašreizējās un turpmākās vajadzības un nevis atmaksāt iepriekšējos izdevumus. Šim noteikumam ir vienkāršas prezumpcijas juridiskais spēks, proti, noteikumu var nepiemērot, ja kreditors sniedz pierādījumus vai nu par to, ka viņam(-ai) bija jāiedzīvojas parādos, lai varētu sevi uzturēt, vai arī, ka viņš(-a) nav bijis(-usi) bezdarbīgs(-a) vai ka viņš(-a) nav varējis(-usi) rīkoties.

Uzturēšanas prasībai nevar piemērot ieskaitu, ja vien prasībai, kuru grib izmantot ieskaitam, arī nav uzturlīdzekļu prasības raksturs.

2 Līdz kādam vecumam bērns ir tiesīgs saņemt uzturlīdzekļus? Vai uzturēšanas saistību ziņā pastāv atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nepilngadīgām un pilngadīgām personām?

3 Vai man būtu jāiesniedz pieteikums kompetentā iestādē vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? Kādi ir galvenie šīs procedūras elementi?

Prasītājam uzturēšanas prasījums pēc būtības jāiesniedz miertiesā (Justice de Paix). Ja uzturēšanas prasība ir saistīta ar tiesvedību laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietā, apgabaltiesa (Tribunal d'arrondissement), kas lemj par laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas pieteikumu, pieņem nolēmumu arī uzturēšanas prasības lietā.

4 Vai pieteikumu var iesniegt radinieka (ja var – kādas pakāpes) vai bērna vārdā?

Aizbildnības (tutelle) vai aizgādnības (curatelle) gadījumā aizbildnis (tuteur) vai aizgādnis (curateur) var iesniegt prasību vecāka vai nepilngadīga bērna vārdā.

Vecāks(-i) ar aizgādības tiesībām pār nepilngadīgu bērnu var iesniegt prasību minētā bērna vārdā.

Nepilngadīgs bērns nav tiesību subjekts, un viņam nav tiesībspējas, lai varētu pats iesniegt prasību

5 Ja plānoju vērsties tiesā, kā es varu uzzināt, kuras tiesas jurisdikcijā ir mana lieta?

Iesniedzot prasību par uztura piemaksas maksājumu vai tā pārskatīšanu, prasītājs pēc sava ieskata var vērsties vai nu viņa(-as) domicila vietas tiesā, vai atbildētāja domicila vietas tiesā.

6 Vai man kā pieteikuma iesniedzējam jāizmanto starpnieka (piem., advokāta, centrālās vai vietējās iestādes u. c.) pakalpojumi, lai uzsāktu tiesvedību? Ja nē – kāda ir kārtība?

Ja lieta nav saistīta ar tiesvedību laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietā, prasītājs var vērsties miertiesā (Justice de Paix), izmantojot izsaukumu uz tiesu, kas tiesu izpildītājam jānodod pretējai pusei. Strīdā iesaistītās puses ir atbrīvotas no tiesas advokāta piedalīšanās.

Ja uzturēšanas pabalstu prasa laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedībā, apgabaltiesā (tribunal d’arrondissement) vēršas, izmantojot izsaukumu uz tiesu, kas tiesu izpildītājam jānodod pretējai pusei. Strīdā iesaistītajām pusēm ir nepieciešama advokāta pārstāvība.

Jebkurā gadījumā prasītājam jāiesniedz tiesnesim visi dokumenti, kas pierāda viņa trūcīgumu, proti, algas izziņas, izziņa par neaplikšanu ar nodokli, izziņa par bezdarbu vai ilgstošu atvaļinājumu slimības dēļ, par īres maksu, apgādājamiem bērniem un uzturēšanas un izglītības izdevumiem, aizdevumiem u. c.

7 Vai man, lai uzsāktu tiesvedību, būs jāmaksā nodevas? Ja jā, tad kāds būs to apmērs? Vai varu saņemt juridisko palīdzību procesuālo izdevumu segšanai, ja man nav pietiekamu finanšu līdzekļu?

Starp paredzamajiem izdevumiem tiesvedības gadījumā jāmin tiesas izdevumi un tiesāšanās izdevumi, ko pilnībā vai daļēji var piespriest maksāt pusei, kura zaudējusi prāvu. Nepieciešamības gadījumā jāparedz arī advokāta atlīdzība.

Personas, kuru ienākumi saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem tiek uzskatīti par nepietiekamiem, var saņemt juridisko palīdzību. Šajā nolūkā tām jāaizpilda anketa, kas pieejama Centrālajā sociālās palīdzības dienestā, un tā jānosūta teritoriāli kompetentās advokātu kolēģijas priekšsēdētājam, kurš pieņem lēmumu.

Juridiskā palīdzība ietver visus izdevumus, kas saistīti ar tiesas procesiem, tiesvedību un prāvām, kurām tā ir piešķirta. Tā attiecas, piemēram, uz zīmognodevu un reģistrācijas nodevu, kancelejas izdevumiem, advokātu atlīdzību, tiesu izpildītāja nodevām un izdevumiem, notāru izdevumiem un atlīdzību, tehnisko darbinieku izdevumiem un atlīdzību, liecinieku nodevām, tulku un tulkotāju atlīdzību, izdevumiem par izcelsmes valsts paražu normu apliecinājumiem (certificats de coutume), ceļa izdevumiem, reģistrācijas, hipotēku un ķīlas līgumu formalitāšu nodevām un izdevumiem, kā arī, nepieciešamības gadījumā, izmaksām, kas rodas, publicējot materiālus laikrakstos.

8 Kāda veida uzturlīdzekļus tiesa visticamāk piespriedīs? Kā tiek aprēķināts uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas nolēmumu ir iespējams pārskatīt, ja mainās dzīves dārdzība vai ģimenes apstākļi? Ja jā – kā (piem., piemērojot automātiskas indeksācijas sistēmu)?

  • Uzturlīdzekļu veids

Tiesvedības laikā un pēc lēmuma par laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu uztura piemaksu visbiežāk piešķir ikmēneša maksājuma veidā. Taču to var piešķirt arī kā vienreizēju maksājumu, ko veido vai nu zināma naudas summa, vai atteikšanās no precēm natūrā.

Kas attiecas uz uzturlīdzekļiem bērna uzturēšanai un izglītībai, palīdzība var būt vai nu uzturlīdzekļu ikmēneša maksājumu veidā, vai arī, pilnībā vai daļēji, tieši uzņemoties segt bērnam radušos izdevumus. Visbeidzot, palīdzību var sniegt, nodrošinot lietošanas tiesības vai tiesības uz mājokli.

Ja persona, kurai jāmaksā uzturlīdzekļi, pierāda, ka viņa nevar maksāt uzturlīdzekļus, tiesa var izdot rīkojumu, ka šai personai jāuzņem savā mājoklī, jānodrošina ar iztiku un jāuztur tā persona, kurai viņai jāmaksā uzturlīdzekļi.

  • Uzturlīdzekļu novērtēšana

Atskaites tabula nepastāv. Uztura piemaksas summa tiek aprēķināta, ņemot vērā parādnieka finanšu līdzekļus un kreditora vajadzības.

  • Indeksācija

Lai pielāgotu uzturēšanas pabalstu dzīves dārdzības izmaiņām, tiesnesis var, arī administratīvā kārtā, pieņemt lēmumu par uzturlīdzekļu indeksāciju saskaņā ar likumā paredzētu izmaiņu klauzulu.

  • Summas pārskatīšana

Jebkādu apstākļu izmaiņu gadījumā uztura piemaksu var pārskatīt, gan palielinot, gan samazinot, vai pat atceļot to. Ja puses nevar vienoties, atbrīvojumu vai samazinājumu piemēro tiesa.

Princips par uztura piemaksas mainīgumu atkarībā no kreditora vajadzībām un parādnieka finanšu līdzekļiem ir sabiedrības interešu princips. Šis princips nozīmē, ka tiesnesim ir tiesības mainīt uztura piemaksas lielumu, kas ticis noteikts, pusēm savstarpēji vienojoties. Šīs tiesības piemēro ne tikai tad, kad notiek izmaiņas attiecīgi kreditora un parādnieka stāvoklī, bet arī tad, ja nekādas izmaiņas nav notikušas, taču tiesnesis uzskata, ka summa ir nepietiekama vai pārmērīga.

9 Kā un kam uzturlīdzekļi tiks maksāti?

Tiesvedības laikā un pēc lēmuma par laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu uztura piemaksa tiek maksāta laulātajam — saņēmējam.

Uzturlīdzekļus bērna uzturēšanai un izglītībai maksā vai nu viens no vecākiem otram, vai arī personai, kurai bērns uzticēts. Ja bērns ir pilngadīgs, tiesnesis var pieņemt lēmumu vai vecāki var vienoties, ka šie uzturlīdzekļi pilnībā vai daļēji tiks maksāti tieši bērnam.

10 Ja attiecīgā persona (parādnieks) nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu pasākumus var piemērot?

Kreditora rīcībā ir vairāki līdzekļi, lai piespiestu nepakļāvīgo parādnieku samaksāt uztura piemaksu.

Civiltiesiskā līmenī:

Kreditora rīcībā ir vairākas iespējas.

  • Viņš var vērsties pie tiesneša, lai, izslēdzot savu bijušo laulāto un neskarot trešo personu tiesības, iegūtu atļauju tiesneša noteiktās proporcijās un ar tiesneša noteiktiem nosacījumiem saņemt bijušā laulātā ienākumus, tostarp pensiju un rentes, kā arī citas summas, kas viņam pienāktos no trešām personām. Apstākļiem mainoties, šis lēmums ir pārskatāms.
  • Viņš var izmantot parastos izpildes pasākumus, proti, aresta uzlikšanu (piemēram, bankas kontam), kustamā īpašuma (automobilis, dārglietas utt.) arestu, kā arī nekustamā īpašuma (māja, zemesgabals utt.) arestu.

Krimināltiesiskā līmenī:

Kreditors var iesniegt prasību par saukšanu pie kriminālatbildības par šādiem pārkāpumiem.

  • Par ļaunprātīgu izvairīšanos no ģimenes pienākumu pildīšanas soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena mēneša līdz vienam gadam un naudas sodu no EUR 251 līdz EUR 2 500 vai tikai ar vienu no šiem sodiem. Šeit uzskatāms, ka parādnieks attiecībā uz kreditoru pilnībā vai daļēji izvairās no uzturēšanas saistībām, kas viņam jāpilda saskaņā ar likumu — vai nu atsakoties pildīt savas saistības, ko viņš būtu spējīgs veikt, vai arī tāpēc, ka savas vainas dēļ viņš nav spējīgs tās pildīt.

Tas attiecas uz vecāku uzturēšanas saistībām pret bērniem, laulātajiem savā starpā, kā arī adoptētājam pret adoptējamo. Pārkāpuma gadījumā var piespriest arī atlīdzināt materiālo zaudējumu vai morālo kaitējumu, ko radījusi laulības izbeigšanās.

Pirms kriminālvajāšanas uzsākšanas notiek uzturlīdzekļu parādnieka nopratināšana, ko veic Luksemburgas Lielhercogistes policijas pārstāvis un kas tiek protokolēta. Ja parādnieka dzīvesvieta nav zināma, nopratināšana netiek prasīta.

  • Par ļaunprātīgu maksātnespēju soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trīs gadiem un naudas sodu no EUR 500 līdz EUR 12 500 vai tikai ar vienu no šiem sodiem (Krimināllikuma 391.b) pants). Šeit uzskatāms, ka parādnieks, pat ja arī tas noticis pirms tiesas lēmuma, ir organizējis vai padziļinājis savu maksātnespēju, vai nu palielinot savas saistības, vai samazinot savus aktīvus, vai arī slēpjot atsevišķus īpašumus, lai izvairītos no civiltiesā pasludināta sprieduma uzturlīdzekļu lietā izpildes.

Saskaņā ar Krimināllikuma 391.b) pantu šādam rīkojumam tiek pielīdzināti tiesas nolēmumi un tiesas apstiprinātas vienošanās par pienākumu maksāt pabalstus, subsīdijas vai segt laulāto izdevumus, kā arī nosacījumi par uzturēšanas pabalstu, kas ietverta to līgumu tekstā, kuri slēgti pirms tam, kad notikusi laulības šķiršana uz abpusējas vienošanās pamata.

Trešo punktu nepiemēro Krimināllikuma 391.b) pantā minētajam pārkāpumam.

11 Īsumā aprakstiet ierobežojumus, kas attiecas uz izpildes darbībām, jo īpaši noteikumus parādnieka aizsardzībai un noilguma termiņus Jūsu valsts izpildes sistēmā.

Attiecībā uz pastāvīgo ienākumu un mūža rentes, kā arī uztura piemaksas parādu piedziņu piemēro piecu gadu noilguma termiņu.

12 Vai ir kāda organizācija vai iestāde, kas var palīdzēt piedzīt uzturlīdzekļus?

Pēc kreditora prasības Valsts solidaritātes fonds (Fonds national de solidarité) var uzsākt jebkādu uzturlīdzekļu piedziņu, kas pienākas laulātajam, lejupējam vai augšupējam radiniekam. Attiecībā uz piedzenamajām summām Fonds pārņem kreditora rīcībā esošās tiesības un garantijas uzturlīdzekļu piedziņai. Sākot ar brīdi, kad parādniekam paziņotas piedzenamās summas, viņam tās jāsamaksā Valsts solidaritātes fonda priekšsēdētājam.

13 Vai organizācijas (valdības vai privātas) var iepriekš pilnībā vai daļēji izmaksāt uzturlīdzekļus parādnieka vietā?

Ar zināmiem nosacījumiem Valsts solidaritātes fonds var samaksāt uztura piemaksu parādnieka vietā. Kreditors vai viņa likumīgais pārstāvis prasību par maksājumu nosūta Valsts solidaritātes fonda priekšsēdētājam.

Priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotais pieņem šo prasību, ja kreditors pierāda:

a)      ka viņam valstī ir likumīgs domicils un ka viņš pats vai viņa likumīgais pārstāvis tur dzīvo piecus gadus;

b)      ka uztura piemaksa noteikta ar tiesas nolēmumu, kas ir izpildāms Luksemburgas Lielhercogistē;

c)      ka uzturlīdzekļu pilnīgu vai daļēju piedziņu nav izdevies panākt reāli veiktā privāttiesiskā izpildu ceļā;

d)     ka viņam ir sarežģīta ekonomiskā situācija.

Pat ja c) apakšpunktā minētais nosacījums nav izpildīts, prasība tiek pieņemta, ja šķiet, ka izpildu ceļa izmantošana ir lemta neveiksmei, vai ja parādnieks dzīvo ārvalstīs. Iespējamā apstrīdēšana ir kreditora domicila miertiesneša (juge de paix) kompetencē, pie kura jāvēršas četrdesmit dienu laikā no priekšsēdētāja lēmuma paziņošanas brīža.

Kreditori var ipso jure saņemt juridisko palīdzību. No prasības pieņemšanas brīža līdz Fonda maksājumu pārtraukšanai kreditors vairs nevar celt nekādu prasību pret parādnieku par savu uzturlīdzekļu piedziņu.

14 Ja atrodos šajā dalībvalstī un parādnieka dzīvesvieta ir citā valstī:

14.1 Vai varu saņemt palīdzību no kādas iestādes vai privātas organizācijas šajā dalībvalstī?

Saskaņā ar Ņujorkas 1956. gada 20. jūnija Konvenciju un Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 4/20009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās prasītājs, kas dzīvo Luksemburgā, var, ja parādnieks dzīvo ārvalstīs, vērsties pie valsts ģenerālprokurora (Procureur Général d'Etat), lai iegūtu uzturlīdzekļus.

Valsts ģenerālprokurors, rīkojoties kā centrālā iestāde, pārsūtīs prasību un pievienotos dokumentus tās valsts centrālajai iestādei, kurā dzīvo parādnieks, lai tā varētu palīdzēt prasītājam saņemt pienākošos uzturlīdzekļu maksājumu.

14.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju?

Persona, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, nosūta savu prasību pārsūtītājai iestādei, proti, valsts ģenerālprokuroram, izmantojot Regulai (EK) Nr. 4/2009 pievienotās veidlapas.

Procureur Général d’Etat

Cité Judiciaire
Bâtiment CR

L-2080 Luksemburga

15 Ja parādnieks ir šajā dalībvalstī un es atrodos citā valstī:

15.1 Vai varu tieši iesniegt lūgumu šādai iestādei vai privātai organizācijai šajā dalībvalstī?

Prasītājam, kas dzīvo citā valstī, nevis Luksemburgā, jāvēršas viņa dzīvesvietas valsts centrālajā iestādē. Viņš(-a) nevar vērsties tieši Luksemburgas institūcijā vai valsts iestādē.

15.2 Ja jā – kā sazināties ar šo iestādi vai privāto organizāciju un kāda veida palīdzību iespējams saņemt?

Nav piemērojams.

16 Vai šai dalībvalstij ir saistošs 2007. gada Hāgas protokols?

Jā.

17 Ja šai dalībvalstij 2007. gada Hāgas protokols nav saistošs – kādi tiesību akti būs piemērojami uzturēšanas prasībai saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem starptautisko privāttiesību jomā? Kādi ir šie atbilstošie noteikumi starptautisko privāttiesību jomā?

18 Kādi ir noteikumi par tiesu pieejamību pārrobežu lietās Eiropas Savienībā (atbilstoši Uzturēšanas saistību regulas V nodaļas struktūrai)?

Iesniedzot regulā minētos pieteikumus, juridiskā palīdzība tiek nodrošināta pilnībā bez maksas, neraugoties uz valsts tiesību aktu noteikumiem, ja persona, kurai ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ir jaunāka par 21 gadu.

19 Kādus pasākumus šī dalībvalsts ir veikusi, lai nodrošinātu Uzturēšanas saistību regulas 51. pantā minēto funkciju īstenošanu?

Lai nodrošinātu, ka centrālā iestāde sniedz Uzturēšanas saistību regulas 51. pantā noteikto palīdzību, Luksemburga 2011. gada 3. augustā pieņēma likumu par šīs regulas piemērošanu, kā arī Lielhercogistes noteikumus, ar ko īsteno iepriekš minētā 2011. gada 3. augusta likuma 2. un 3. pantu (Mémorial A Nr. 175, 2011. gada 12. augusts).

Šīs tiesību normas nodrošināja valsts ģenerālprokuroram tiešu piekļuvi pie noteiktām datubāzēm.

Saistītie materiāli

Legilux

Lapa atjaunināta: 09/05/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu