Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Šeimos išlaikymas

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką praktikoje reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? Kokie asmenys turi mokėti išlaikymo išmoką kitam asmeniui?

Taisyklė, pagal kurią „išlaikymas nėra skirtas reikalavimams praeityje įvykdyti“, reiškia, kad išlaikymu siekiama patenkinti dabartinius ir būsimus poreikius, o ne atlyginti praeityje patirtas išlaidas. Ši taisyklė turi paprastos prezumpcijos teisinę galią; tai reiškia, kad taisyklės gali būti nepaisoma, jeigu kreditorius pateikia įrodymus, kad turėjo skolintis, kad galėtų save išlaikyti, arba kad nebuvo neveiklus arba negalėjo imtis veiksmų.

Išlaikymas negali būti kompensuojamas, jeigu reikalavimas sumokėti kompensaciją kartu nėra ir išlaikymo reikalavimas.

2 Iki kokio amžiaus vaikas gali gauti išlaikymą? Ar skiriasi nuostatos dėl nepilnamečių ir suaugusiųjų išlaikymo?

3 Ar tam, kad asmeniui būtų skirtas išlaikymas, jis turi kreiptis į kompetentingą valdžios instituciją ar teismą? Kokius svarbiausius dalykus reikėtų žinoti apie šią procedūrą?

Pareiškėjas iš esmės ieškinį turi pareikšti taikos teisme (Justice de Paix). Jeigu ieškinys dėl išlaikymo yra susijęs su santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium byla, apylinkės teismas (Tribunal d'arrondissement), priimdamas sprendimą dėl prašymo nutraukti santuoką arba patvirtinti gyvenimą skyrium, taip pat priima sprendimą dėl ieškinio dėl išlaikymo.

4 Ar prašymą galima pateikti giminaičio (jei taip, koks glaudus turi būti giminystės ryšys) arba vaiko vardu?

Dėl globos (tutelle) arba priežiūros (curatelle) globėjas (tuteur) arba prižiūrėtojas (curateur) gali pateikti prašymą vieno iš tėvų arba nepilnamečio vaiko vardu.

Vienas iš tėvų (abu tėvai), globojantis (-ys) nepilnametį vaiką, gali pateikti prašymą to vaiko vardu.

Nepilnametis vaikas neturi teisinio subjektiškumo ir negali pats pateikti prašymo.

5 Jei asmuo ketina pareikšti ieškinį, kaip jam sužinoti, kuris teismas yra kompetentingas?

Pareikšdamas ieškinį dėl išlaikymo išmokos sumokėjimo arba peržiūrėjimo, pareiškėjas gali savo nuožiūra kreiptis į savo nuolatinės gyvenamosios vietos teismą arba atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismą.

6 Ar ieškovas, pareikšdamas ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., advokatą, centrinę ar vietos instituciją ir pan.)? Jeigu ne, kokios yra procedūros?

Jeigu byloje nesprendžiamas santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium klausimas, pareiškėjas į taikos teismo teisėją gali kreiptis prašydamas, kad antstolis priešingai šaliai įteiktų šaukimą į teismą. Ginčo šalys atleidžiamos nuo pareigos samdytis advokatą.

Jeigu išlaikymo išmokos reikalaujama nagrinėjant bylą dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium, į apylinkės teismą kreipiamasi prašant, kad antstolis priešingai šaliai įteiktų šaukimą į teismą. Ginčo šalys privalo pasisamdyti advokatą.

Bet kuriuo atveju pareiškėjas privalo pateikti teisėjui visus dokumentus, kuriais įrodomi jo poreikiai, pvz., darbo užmokesčio dokumentai, atleidimo nuo mokesčių deklaracija, bedarbio pažymėjimas arba ilgalaikės ligos pažymėjimas, nuomos, išlaikomų vaikų, išlaikymo ir mokymosi išlaidų, paskolų ir pan. įrodymai.

7 Ar už ieškinio pareiškimą teisme mokami mokesčiai? Jei taip, kokio maždaug dydžio? Jeigu ieškovo finansiniai ištekliai nepakankami, ar jis gali gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Be išlaidų, kurios patiriamos teisminio proceso metu, reikėtų paminėti teisines išlaidas ir procesines išlaidas, kurias bylą pralaimėjusi šalis gali būti įpareigota atlyginti (visiškai arba iš dalies). Taip pat gali reikėti sumokėti advokato mokesčius.

Asmenys, kurių pajamos pagal Liuksemburgo teisę laikomos nepakankamomis, gali gauti teisinę pagalbą. Norėdami gauti šią pagalbą, jie privalo užpildyti klausimyną, kurį galima gauti centriniame socialinio darbo departamente, ir nusiųsti jį teritorinę kompetenciją turinčiam advokatų asociacijos pirmininkui, kuris priima sprendimą.

Teisinė pagalba teikiama dėl visų su teismo byla, procesu ir veiksmais, kuriems skiriama teisinė pagalba, susijusių išlaidų. Ji taikoma, pvz., žyminiam mokesčiui ir registracijos išlaidoms, teismo raštinės pareigūno mokesčiams, advokatų mokesčiams, antstolių įmokoms ir mokesčiams, notarų išlaidoms ir mokesčiams, specialistų išlaidoms ir mokesčiams, liudytojų išmokoms, vertėjų žodžiu ir raštu mokesčiams, išlaidoms už pažymas apie užsienio teisės normas (certificat de coutume), kelionės išlaidoms, mokesčiams ir išlaidoms už registravimo, hipotekos ir įkeitimo formalumus ir prireikus – išlaidoms už skelbimus spaudoje.

8 Kokių rūšių išlaikymą teismas dažniausiai priteisia? Kaip apskaičiuojama išlaikymo suma? Ar pasikeitus materialinei ar šeiminei padėčiai teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas? Jei taip, kokia tvarka tai daroma (pvz., pagal automatinio indeksavimo sistemą)?

 • Išlaikymo rūšis

Išnagrinėjus santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium patvirtinimo bylą ir priėmus sprendimą nutraukti santuoką arba patvirtinti gyvenimą skyrium, išlaikymo išmoka dažniausiai mokama kas mėnesį. Tačiau ji gali būti išmokėta ir kaip vienkartinė išmoka – pinigais arba perleidžiant turtą natūra.

Prisidedant prie vaiko išlaikymo ir mokymo išlaidų padengimo, išlaikymas gali būti mokamas arba kaip kas mėnesį mokama išlaikymo išmoka, arba tiesiogiai atlyginant visas arba dalį vaiko naudai patirtų išlaidų. Galiausiai išlaikymas gali būti mokamas suteikiant teisę naudotis turtu arba savo būstą.

Jeigu šalis, privalanti mokėti išlaikymą, įrodo, kad nepajėgia mokėti išlaikymo, teismas gali įpareigoti šią šalį apgyvendinti pas save, maitinti ir išlaikyti šalį, kuriai ji privalo mokėti išlaikymą.

 • Išlaikymo vertinimas

Orientacinių dydžių nėra. Išlaikymo išmokos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į skolininko lėšas ir kreditoriaus poreikius.

 • Indeksavimas

Siekdamas išlaikymo išmokos dydį derinti prie kintančių pragyvenimo išlaidų, teisėjas gali, net ir savo iniciatyva, nuspręsti, kad išlaikymo išmoka bus indeksuojama pagal įstatymu nustatytą kainų indeksą.

 • Išlaikymo išmokos peržiūrėjimas

Atsiradus naujai aplinkybei, išlaikymo išmoka gali būti perskaičiuota (padidinta arba sumažinta) arba apskritai panaikinta. Šalims nesusitariant, nuo prievolės mokėti išlaikymą atleidžia arba išmoką sumažina teismas.

Išlaikymo išmokos dydžio priklausomybė nuo kreditoriaus poreikių ir nuo skolininko lėšų yra viešosios tvarkos principas. Šis principas reiškia, kad teisėjas turi teisę keisti išlaikymo išmokos dydį, nustatytą bendru šalių sutarimu. Ši teisė galioja ne tik atitinkamai pasikeitus kreditoriaus ir skolininko padėčiai, bet ir nesant jokių pokyčių, jei teisėjas nustato, kad suma yra nepakankama arba per didelė.

9 Kaip ir kam mokamas išlaikymas?

Išnagrinėjus santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium patvirtinimo bylą ir priėmus sprendimą nutraukti santuoką arba patvirtinti gyvenimą skyrium, išlaikymo išmoka mokama išlaikymą gaunančiam sutuoktiniui.

Paramą vaikui išlaikyti ir mokyti moka vienas iš tėvų kitam tėvui (motinai) arba asmeniui, kuriam patikėta vaiko globa. Jeigu vaikas yra pilnametis, teismas gali nuspręsti arba tėvai gali susitarti, kad ši išmoka arba jos dalis bus mokama tiesiogiai vaikui.

10 Jei atitinkamas asmuo (skolininkas) nemoka geranoriškai, kokiomis priemonėmis galima priversti jį mokėti?

Yra keletas būdų, kaip kreditorius gali priversti nepaklūstantį skolininką mokėti išlaikymo išmokas:

Civilinio pobūdžio

Kreditorius turi keletą galimybių.

 • Kreiptis į teisėją prašydamas suteikti jam teisę teisėjo nustatytomis dalimis ir sąlygomis, nesikreipiant į buvusį sutuoktinį ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių, gauti savo uždirbtas pajamas, įskaitant pensijas, rentas ir kitas sumas, kurias jam gali mokėti tretieji asmenys. Pasikeitus aplinkybėms, šis sprendimas gali būti peržiūrimas.
 • Prašyti taikyti įprastas priverstinio vykdymo priemones, t. y. areštą (pvz., banko sąskaitos), kilnojamojo turto (automobilio, papuošalų ir pan.) ir nekilnojamojo turto (namo, sklypo ir pan.) areštą.

Baudžiamojo pobūdžio

Kreditorius gali paduoti baudžiamąjį skundą dėl toliau nurodytų nusikaltimų.

 • Už nesirūpinimą šeima (abandon de famille) baudžiama laisvės atėmimu nuo mėnesio iki vienų metų ir bauda nuo 251 iki 2 500 eurų arba viena iš šių bausmių (Baudžiamojo kodekso (Code pénal) 391bis straipsnis). Daroma prielaida, kad nusikaltimas padarytas, kai skolininkas vengia kreditoriaus atžvilgiu vykdyti visas arba kai kurias išlaikymo prievoles, priklausančias jam pagal įstatymą, arba kai atsisako jas vykdyti, nors yra pajėgus tai daryti, arba kai dėl savo kaltės nebepajėgia jų vykdyti.

Tai galioja tėvų pareigai išlaikyti vaiką, sutuoktinių pareigai išlaikyti vienam kitą ir įtėvių pareigai išlaikyti įvaikį. Jeigu padaromas šis nusikaltimas, taip pat galima reikalauti priteisti atlyginti dėl santuokos iširimo patirtą fizinę ar emocinę žalą.

Baudžiamasis persekiojimas už nusikaltimą pradedamas remiantis oficialiai pateiktu kaltinamuoju raštu, kurį skolininkui įteikia Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės policijos pareigūnas. Jeigu skolininkas neturi žinomos gyvenamosios vietos, kaltinamasis raštas nereikalingas.

 • Už tyčinį nemokumą baudžiama laisvės atėmimu nuo šešių mėnesių iki trejų metų ir bauda nuo 500 iki 12 500 eurų arba viena iš šių bausmių (Baudžiamojo kodekso 391ter straipsnis). Nusikaltimas padaromas, kai skolininkas, siekdamas išvengti civilinėje byloje dėl išlaikymo priimto nuosprendžio vykdymo, net iki teismo sprendimo vykdymo padidina savo nemokumą didindamas savo įsipareigojimus arba mažindamas turto vertę arba nuslėpdamas tam tikrą savo turtą.

Pagal Baudžiamojo kodekso 391ter straipsnį tokiam nuosprendžiui prilyginami teismo sprendimai ir teismo patvirtinti susitarimai, kuriais nustatoma prievolė mokėti išmokas, paramą arba atlyginti dalį santuokos išlaidų, taip pat iki santuokos nutraukimo bendru sutarimu sudarytuose susitarimuose įtvirtintos nuostatos dėl išlaikymo išmokų nustatymo.

Trečia pastraipa Baudžiamojo kodekso 391ter straipsnyje nurodytiems nusikaltimams netaikoma.

11 Trumpai aprašykite priverstinio išieškojimo apribojimus, visų pirma skolininkų apsaugos nuostatas ir jūsų šalies vykdymo užtikrinimo sistemoje taikomus kitus apribojimus ar senaties terminus.

Ieškiniams dėl nuolatinio anuiteto ir anuiteto iki gyvos galvos ir ieškiniams dėl išlaikymo išmokų taikomas penkerių metų ieškinio senaties terminas.

12 Ar yra organizacija ar valdžios institucija, galinti padėti išieškoti išlaikymą?

Kreditoriaus prašymu Nacionalinis solidarumo fondas (Fonds national de solidarité) gali išieškoti bet kokį sutuoktiniui, tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiui arba tiesiosios žemutinės linijos giminaičiui mokėtiną išlaikymą. Išieškodamas nurodytas sumas, Fondas perima kreditoriaus teises ir garantijas, susijusias su jo išlaikymo išieškojimu. Skolininką informavus apie išieškotinas sumas, jis privalo jas sumokėti Nacionalinio solidarumo fondo pirmininkui.

13 Ar organizacijos (valstybės ar privačios) gali anksčiau sumokėti visą ar dalį išlaikymo už skolininką?

Nacionalinis solidarumo fondas gali tam tikromis sąlygomis mokėti išlaikymo išmoką vietoj skolininko. Kreditorius arba jo teisinis atstovas prašymą dėl mokėjimo turi nusiųsti Nacionalinio solidarumo fondo pirmininkui.

Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo pritaria šiam prašymui, jeigu kreditorius įrodo, kad:

 1. šalyje turi teisėtą nuolatinę gyvenamąją vietą ir jis pats arba jo teisinis atstovas joje gyvena penkerius metus;
 2. jam išlaikymo išmokos priteistos Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės vykdytinu teismo sprendimu;
 3. veiksmingomis privatinės teisės priverstinio vykdymo priemonėmis nepavyko išieškoti viso ar dalies išlaikymo;
 4. jo ekonominė padėtis sunki.

Jeigu c punkte nurodyta sąlyga neįvykdoma, prašymas priimamas, kai manoma, kad priverstinio vykdymo priemonių taikymas gali būti neveiksmingas arba kai skolininkas gyvena užsienyje. Bet kokie ginčai priklauso kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos taikos teisėjo (juge de paix) jurisdikcijai, kuriam prašymą galima pateikti per 40 dienų nuo pranešimo apie pirmininko sprendimą dienos.

Kreditoriai gali ipso jure gauti teisinę pagalbą. Nuo prašymo priėmimo momento iki Fondas nutraukia mokėjimus kreditorius negali imtis jokių veiksmų prieš skolininką, kad išieškotų jam priklausantį išlaikymą.

14 Jeigu ieškovas yra šioje valstybėje narėje, o skolininko gyvenamoji vieta – kitoje šalyje:

14.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Pagal 1956 m. birželio 20 d. Niujorko konvenciją ir 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje Liuksemburge gyvenantis pareiškėjas gali, jeigu skolininkas gyvena užsienyje, kreiptis į valstybės generalinį prokurorą (Procureur Général d'Etat) dėl išlaikymo priteisimo.

Generalinis valstybės prokuroras, veikdamas kaip centrinė institucija, persiunčia prašymą ir pridedamus dokumentus skolininko gyvenamosios šalies centrinei institucijai, kad ši galėtų padėti pareiškėjui gauti mokėtinas išlaikymo išmokas.

14.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti?

Teisę gauti išlaikymą turintis asmuo prašymą perduodančiajai institucijai, t. y. valstybės generaliniam prokurorui, pateikia naudodamas Reglamente (EB) Nr. 4/2009 pateiktas formas.

Procureur Général d’Etat

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxembourg

15 Jeigu skolininkas yra šioje valstybėje narėje, o ieškovas – kitoje:

15.1 Ar kuri nors šios šalies valdžios institucija ar privati organizacija gali suteikti ieškovui pagalbą?

Kitoje nei Liuksemburgas šalyje gyvenantis pareiškėjas privalo kreiptis į savo gyvenamosios šalies centrinę instituciją. Jis negali kreiptis tiesiogiai į Liuksemburgo organizaciją arba vyriausybės departamentą.

15.2 Jei taip, kaip su šia valdžios institucija ar privačia organizacija susisiekti ir kokią paramą galima gauti?

Netaikoma.

16 Ar šioje valstybėje narėje taikomas 2007 m. Hagos protokolas?

Taip.

17 Jei 2007 m. Hagos protokolas šioje valstybėje narėje netaikomas, kaip, vadovaujantis joje taikomomis tarptautinės privatinės teisės nuostatomis, nustatoma ieškiniui dėl išlaikymo taikytina teisė? Kokios tai tarptautinės privatinės teisės nuostatos?

18 Kaip, vadovaujantis Išlaikymo reglamento V skyriaus struktūra, reglamentuojama teisė kreiptis į teismą dėl tarpvalstybinės bylos ES mastu?

Jeigu prašymai teikiami pagal reglamentą, asmenims, turintiems teisę gauti išlaikymą, nesulaukusiems 21 metų, nepaisant nacionalinės teisės nuostatų, teisinė pagalba teikiama visiškai nemokamai.

19 Kokiomis priemonėmis šioje valstybėje narėje užtikrinama, kad būtų vykdoma Išlaikymo reglamento 51 straipsnyje nurodyta veikla?

Kad centrinė institucija galėtų teikti Išlaikymo reglamento 51 straipsnyje nurodytą pagalbą, Liuksemburgas 2011 m. rugpjūčio 3 d. priėmė įstatymą dėl šio reglamento taikymo, taip pat Didžiosios Hercogystės taisykles, kuriomis įgyvendinami minėto 2011 m. rugpjūčio 3 d. įstatymo 2 ir 3 straipsniai (2011 m. rugpjūčio 12 d. oficialusis leidinys (2011 m. rugpjūčio 12 d. oficialusis leidinys (Mémorial A), Nr. 175).

Šiomis teisės nuostatomis valstybės generaliniam prokurorui suteikta tiesioginė prieiga prie tam tikrų duomenų bazių.

Susijusios nuorodos

Legilux

Paskutinis naujinimas: 09/05/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma