Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Obiteljsko uzdržavanje

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praksi znače koncepti „uzdržavanje” i „obveza uzdržavanja”? Koje osobe moraju drugim osobama plaćati doplatak za uzdržavanje?

U talijanskom pravnom sustavu postoje različiti nazivi, uvjeti i iznosi obiteljskih davanja ovisno o odnosu između obveznika uzdržavanja i uzdržavane osobe.

„Obbligazione alimentare” pružanje je materijalne pomoći osobi koja se ne može sama uzdržavati. Plaćaju je određene osobe utvrđene zakonom, kao dio njihove dužnosti obiteljske solidarnosti.

Pravila za ovakvu vrstu uzdržavanja utvrđena su u člancima 433. i dalje Građanskog zakonika. Ono se plaća u sljedećim slučajevima:

–    postoji poseban pravni odnos između obveznika uzdržavanja i uzdržavane osobe;

–    uzdržavanoj osobi, koja ne može sama zarađivati za život, potrebna je pomoć.

Obveznici uzdržavanja redom su sljedeće osobe:

 • bračni drug,
 • djeca,
 • roditelji, ili ako njih nema, izravni srodnici po uzlaznoj liniji,
 • zetovi i snahe,
 • punci i punice, svekri i svekrve,
 • braća i sestre.

Najbliži srodnik prema navedenoj ljestvici dužan je plaćati uzdržavanje; ako postoji više osoba iste razine, oni dijele odgovornost u skladu s njihovim financijskim okolnostima.

Plativi iznos razmjeran je potrebi osobe koja traži uzdržavanje i financijskim okolnostima osobe koja ga mora plaćati. Međutim, ovakva vrsta uzdržavanja ne bi trebala premašivati iznos nužan za pokrivanje osnovnih životnih potreba osobe, uzimajući u obzir njihov društveni položaj.

„Assegno di mantenimento” pružanje je financijske pomoći jednog bračnog druga drugome u slučaju rastave ili razvoda i svrha mu je osigurati da uzdržavana osoba može održati životni standard koji je imala u braku. „Assegno di mantenimento” ne ovisi o tome je li uzdržavana osoba potrebita i može se tražiti čak i ako je uzdržavana osoba zaposlena. Od njega se moguće odreći i može biti zamijenjen jednokratnim plaćanjem.

Budući da je cilj ove vrste uzdržavanja osigurati da bračni drug zadrži sličan životni standard kao i prije rastave, obično je riječ o višem iznosu od „assegno alimentare”. Međutim, „assegno di mantenimento” ne plaća se bračnom drugu koji se smatra odgovornim za rastavu.

Pojam „assegno di mantenimento” također se odnosi na financijsku potporu koju roditelji moraju plaćati za djecu kada se rastave ili razvedu.

Djeca imaju pravo na to da ih roditelji uzdržavaju razmjerno njihovim mogućnostima i u skladu s njihovom sposobnošću za obavljanje nekog zanimanja ili za rad kod kuće. U slučaju rastave ili razvoda, sud utvrđuje da se plaća redovito uzdržavanje i odlučuje o iznosu u skladu s potrebama djeteta, životnim standardom koji je dijete imalo dok je živjelo s oba roditelja, količinom vremena provedenog sa svakim roditeljem, financijskim mogućnostima oba roditelja i financijskom vrijednosti kućanskih poslova i skrbi o djetetu koje obavlja svaki roditelj.

2 Do koje godine dijete može primati doplatak za uzdržavanje? Postoje li različita pravila za uzdržavanje maloljetnika i odraslih osoba?

Djeca imaju pravo na to da ih roditelji uzdržavaju do punoljetnosti razmjerno njihovim mogućnostima i u skladu s njihovom mogućnosti za obavljanje nekog zanimanja ili rada kod kuće. U slučaju rastave ili razvoda, sud utvrđuje obvezu redovitog plaćanja uzdržavanja (vidjeti prethodni odjeljak).

Ako je dijete punoljetno, ali još nije financijski neovisno, sudac može naložiti jednom ili oba roditelja da plaćaju redovito uzdržavanje, obično izravno djetetu. Ako dijete koje je postalo punoljetno i financijski neovisno opet zapadne u financijske teškoće, roditelji su odgovorni plaćati samo „obbligazione alimentare”.

Ako dijete koje je postalo punoljetno ima teški invaliditet, primjenjuju se pravila koja se primjenjuju na maloljetnu djecu.

3 Moram li se prijaviti ovlaštenom nadležnom tijelu ili sudu kako bih dobio uzdržavanje? Koji su glavni elementi tog postupka?

Za ostvarivanje „alimenti” osoba mora podnijeti zahtjev (atto di citazione) sudu u mjestu u kojem živi i priložiti sve potrebne dokaze u obliku isprava.

Nakon pokretanja postupka od suda se može tražiti odobravanje privremenog uzdržavanja prije donošenja pravomoćne presude.

Uzdržavanje za djecu ili bračnog druga može se tražiti u zasebnom postupku ili kao dio postupka za rastavu ili razvod braka. Sud može odlučivati o uzdržavanju i na prvoj raspravi u postupku.

4 Je li moguće podnijeti zahtjev u ime rođaka (ako jest, do kojeg koljena) ili djeteta?

5 Ako namjeravam pokrenuti sudski postupak, kako da znam koji je sud nadležan?

U skladu s Uredbom (EZ) br. 4/2009, u pitanjima koja se odnose na obveze uzdržavanja u državama članicama nadležni su sljedeći sudovi:

a) sud mjesta u kojem tuženik ima uobičajeno boravište; ili

b) sud mjesta u kojem uzdržavana osoba ima uobičajeno boravište; ili

c) sud koji je u skladu sa svojim pravom nadležan za postupke o statusu osobe čiji je predmet o uzdržavanju akcesoran tom postupku, osim ako nadležnost nije utemeljena isključivo na državljanstvu jedne od strana; ili

d) sud koji je u skladu sa svojim pravom nadležan za postupke o roditeljskoj odgovornosti, ako je pitanje koje se odnosi na uzdržavanje akcesorno tom postupku, osim ako je nadležnost utemeljena isključivo na državljanstvu jedne od strana.

6 Moram li kao podnositelj zahtjeva pokrenuti sudski postupak putem posrednika (npr. odvjetnika, središnjeg ili lokalnog nadležnog tijela, itd.)? Ako ne moram, koji se postupci primjenjuju?

Dokument kojim se pokreće postupak za uzdržavanje mora se podnijeti putem odvjetnika, koji stranku zastupa na sudu.

Pomoć odvjetnika nije nužna ako je odluka o uzdržavanju uključena u sporazum između dva bračna druga koji se rastavljaju. U tom slučaju sporazum se podnosi sudu koji ga provjerava i odobrava.

7 Moram li platiti pristojbe za pokretanje sudskog postupka? Ako moram, koliko će one približno iznositi? Ako nemam dovoljna financijska sredstva, mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Osoba koja pokreće postupak pred građanskim sudom mora platiti sudsku pristojbu (contributo unificato di iscrizione a ruolo). Iznos pristojbe ovisi o vrsti i vrijednosti spora. Za naloge koje izdaje sud također se plaća sudska pristojba.

Međutim, nijedna od navedenih sudskih pristojbi ne plaća se u predmetima koji se odnose na uzdržavanje djece.

Stranke moraju platiti sudske troškove odvjetnika koji ih zastupaju na sudu.

Osobe koje nemaju dovoljno sredstava mogu tražiti imenovanje odvjetnika koji će im besplatno pomagati, a troškove će snositi država (pravna pomoć).

Podnositelj zahtjeva kvalificira se za pravnu pomoć ako ima godišnji oporezivi prihod od najviše 10 766,33 EUR. Ako predmetna osoba živi sa svojim bračnim drugom ili drugim članovima obitelji, ukupan godišnji prihod izračunava se zbrajanjem prihoda svih članova obitelji, uključujući podnositelja zahtjeva. U tom se slučaju gornja granica prihoda s obzirom na pravo na pravnu pomoć povećava za 1 032,91 EUR za svakog člana obitelji s kojim podnositelj zahtjeva živi.

Zahtjevi za pravnu pomoć podnose se Odvjetničkoj komori (Consiglio dellOrdine degli Avvocati) u mjestu u kojem se nalazi sud nadležan za predmet. Zahtjevi se moraju podnositi na obrascima koji su dostupni u pisarnici Odvjetničke komore i na njezinom web-mjestu i moraju im se priložiti svi dokumenti koji su u njima navedeni.

U zahtjevu mora biti naveden temelj i pravna osnova za zahtjev i uz njega moraju biti priloženi dokazi u obliku isprava. Odvjetnička komora neće odobriti pravnu pomoć ako su zahtjevi koji se podnose sudu očito neutemeljeni.

Ako Odvjetnička komora prihvati zahtjev, predmetna osobi može odabrati odvjetnika s popisa ovlaštenih odvjetnika koji pružaju pravnu pomoć. Neke će Odvjetničke komore same odabrati odvjetnika koji će preuzeti predmet.

Zahtjev za pravnu pomoć može se podnijeti u bilo kojoj fazi postupka i važeći je za sve sljedeće stupnjeve, ako osoba i dalje nema dovoljno financijskih mogućnosti.

Ako je zahtjev za pravnu pomoć odbijen, predmetna osoba može ga ponovno podnijeti sudu nadležnom za predmet.

8 Kakvo će uzdržavanje sud vjerojatno odobriti? Kako se izračunava iznos održavanja? Je li moguće revidirati sudsku odluku ako se troškovi života ili obiteljske okolnosti promijene? Ako jest, kako (npr. putem automatskog sustava indeksacije)?

Sudski nalog u kojem je naveden iznos uzdržavanja i kojim se nalaže plaćanje uzdržavanja izvršiv je i stoga čini ovršni nalog.

Sudskim nalogom kojim se proglašava pravo na uzdržavanje obvezniku uzdržavanja određuje se obveza plaćanja svega što je uzdržavanoj osobi potrebno za zadovoljavanje njezinih osnovnih životnih potreba (troškovi hrane, stanovanja i odjeće te troškovi za minimalnu količinu roba i usluga koji su potrebni za dostojanstveni život). Kada odlučuje o iznosu uzdržavanja koji će se plaćati, sud mora uzeti u obzir i financijske okolnosti obveznika uzdržavanja.

U sudskom nalogu u kojem je naveden iznos uzdržavanja koje će se plaćati razvedenom bračnom drugu mora se voditi računa i o standardu života za vrijeme trajanja braka.

U sudskom nalogu u kojem je naveden iznos uzdržavanja koje će se plaćati djeci koja su još uvijek maloljetna, ili djeci koja su postala punoljetna, ali nisu financijski neovisna, mora se voditi računa o njihovim obrazovnim potrebama.

Uzdržavanje se automatski prilagođava u skladu s indeksima ISTAT-a ili drugim parametrima koje su dogovorile stranke ili koji su navedeni u sudskom nalogu.

Plativi iznos uzdržavanja može se kasnije promijeniti ako uzdržavana osoba ili obveznik uzdržavanja to zatraže od nadležnog suda koji je obično sud koji je donio izvorni nalog.

9 Kako i kome će se uzdržavanje isplaćivati?

Način plaćanja utvrđuje sud.

U slučaju zakonske rastave, sud može odrediti trećim strankama koje su dužne plaćati obveznika uzdržavanja (npr. njegovom poslodavcu) da plaćaju dio novca izravno rastavljenom bračnom drugu, uključujući na redovnoj osnovi.

Uzdržavanje se mora plaćati osobi kojoj je određeno pravo na njega.

Uzdržavanje maloljetne djece obično se plaća bračnom drugu koji ima skrbništvo.

Uzdržavanje koje je sud odredio za djecu koja su postala punoljetna, ali nisu financijski neovisna, plaća se izravno toj djeci.

10 Ako dotična osoba (dužnik) ne plati dobrovoljno, koje je akcije moguće poduzeti kako bi ju se prisililo da plati?

Ako osoba kojoj je određeno plaćanje uzdržavanja ne plaća uzdržavanje dobrovoljno, uzdržavanoj osobi dostupni su uobičajeni načini ovrhe financijskih obveza.

11 Ukratko opišite sva ograničenja provedbe, posebice pravila za zaštitu dužnika i ograničenja ili rokove zastare u svom sustavu provedbe.

Pravo na uzdržavanje samo po sebi ne podliježe zastari. Pojedinačni dospjeli obroci koji nisu plaćeni podliježu petogodišnjem roku zastare (članak 2948. stavak 2. Građanskog zakonika). Nadalje, zastara se obustavlja između bračnih drugova i nositelja roditeljske odgovornosti nad uzdržavanim osobama.

12 Postoji li organizacija ili nadležno tijelo koje mi može pomoći pri osiguranju uzdržavanja?

Italija nema organizaciju ili tijelo koje može pomoći uzdržavanim osobama s naplatom uzdržavanja. Uzdržavana osoba mora pokrenuti postupak pred nadležnim sudom sama, ako je punoljetna, ili putem zakonskog zastupnika ako je mlađa od 18 godina, uz pomoć odvjetnika.

13 Mogu li organizacije (državne ili privatne) unaprijed u cijelosti ili djelomično umjesto dužnika isplatiti uzdržavanje?

Ne.

14 Ako se nalazim u ovoj državi članici, a dužnik ima prebivalište u drugoj državi:

14.1 Mogu li dobiti pomoć nadležnog tijela ili privatne organizacije u toj državi članici?

Osoba koja ima pravo da joj uzdržavanje plaća netko tko živi u drugoj državi može dobiti pomoć od talijanskog središnjeg tijela. Ta osoba mora podnijeti zahtjev za priznavanje ili za priznavanje i proglašenje izvršivosti sudske odluke kojom se priznaje njezino pravo na uzdržavanje u okviru sustava suradnje utvrđenog u poglavlju VII. Uredbe (EZ) br. 4/2009 putem središnjeg tijela u državi članici u kojoj obveznik uzdržavanja ima uobičajeno boravište.

Odjel za maloljetničko pravosuđe pri Ministarstvu pravosuđa (Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile) središnje je tijelo u Italiji imenovano u skladu s člankom 49. Uredbe (EZ) br. 4/2009 za naplatu uzdržavanja u prekograničnim sporovima u europskom pravosudnom prostoru.

14.2 Ako da, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji?

Talijanskom središnjem tijelu moguće se obratiti na sljedećoj adresi:

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile
Via Damiano Chiesa 23
00136 Rome

Tel. +39 668188325

Faks: +39 668808085

E-pošta: acitalia0409.dgm@giustizia.it

15 Ako se nalazim u drugoj državi, a dužnik se nalazi u toj državi članici:

15.1 Mogu li izravno uputiti zahtjev takvom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji u toj državi članici?

Ako uzdržavana osoba živi u inozemstvu i želi u Italiji izvršiti odluku kojom se priznaje njezino pravo na uzdržavanje, ona može tražiti pomoć od središnjeg tijela države članice u kojoj živi i putem tog tijela podnijeti zahtjev u skladu s člankom 56. primjenom sustava suradnje utvrđenog u poglavlju VII. Uredbe (EZ) No 4/2009.

Stoga se zahtjev ne može izravno slati talijanskom središnjem tijelu ili drugim nadležnim tijelima ili privatnim organizacijama u Italiji.

15.2 Ako mogu, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji i kakvu vrstu pomoći mogu primiti?

16 Obvezuje li tu državu članicu Haški protokol iz 2007.?

Da.

17 Ako državu članicu ne obvezuje Haški protokol iz 2007., koji će se zakon primjenjivati na zahtjev za uzdržavanje prema pravilima međunarodnog privatnog prava? Koja su odgovarajuća pravila međunarodnog privatnog prava?

18 Koja su pravila za pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima unutar EU-a u skladu sa strukturom poglavlja V. Uredbe o uzdržavanju?

U odnosu na pristup pravosuđu u prekograničnim predmetima, neposredno se primjenjuje sustav predviđen u poglavlju V. Uredbe (EZ) br. 4/2009.

To znači da se u odnosu na zahtjeve za uzdržavanje podnesene primjenom sustava opisanog u poglavlju VII., koji proizlaze iz roditeljstva, primjenjuje sljedeći postupak:

–    u predmetima koji se odnose na priznavanje ili priznavanje i proglašenje izvršivosti odluke donesene ili već priznate u državi članici, ako je uzdržavana osoba mlađa od 21 godine, pravna pomoć odobrava se automatski, bez obzira na prihod i na to djeluje li zahtjev utemeljenim, u skladu s općim pravilima (vidjeti odjeljak 7.);

–    u ostalim vrstama predmeta (zahtjevi za donošenje ili izmjenu odluke), ako se zahtjev odnosi na osobu mlađu od 21 godine, za odobravanje pravne pomoći potrebno je ocijeniti utemeljenost zahtjeva, ali ne i razinu prihoda osobe;

–    ako je podnositelj zahtjeva stariji od 21 godine, on može dobiti pravnu pomoć ako zadovoljava uobičajene uvjete u pogledu prihoda i utemeljenosti zahtjeva, u skladu s talijanskim pravom (vidjeti odjeljak 7.).

Za zahtjeve za uzdržavanje koje nije utemeljeno na roditeljstvu ( tj. za zahtjeve koje podnosi bračni drug ili druga osoba koja je u srodstvu ili je povezana s obveznikom uzdržavanje) odobrava se pravna pomoć ako su ispunjeni uobičajeni uvjeti u pogledu prihoda i utemeljenosti zahtjeva, u skladu s talijanskim pravom (vidjeti odjeljak 7.).

Kriterij kontinuiteta primjenjuje se u svim slučajevima: podnositelj zahtjeva koji je dobio potpunu ili djelomičnu pravnu pomoć u državi članici podrijetla ima pravo na pravnu pomoć za predmete pokrenute pred talijanskim sudovima za priznavanje, izvršenje ili proglašenje izvršivosti odluke.

Ako su ispunjeni navedeni uvjeti, talijansko središnje tijelo šalje zahtjev za pravnu pomoć nadležnoj odvjetničkoj komori, zajedno sa svim nužnim dokumentima koje je priložio podnositelj zahtjeva.

Odvjetnička komora odlučuje treba li odobriti pravnu pomoć u skladu s prethodno objašnjenim kriterijima.

19 Koje je mjere donijela ova država članica kako bi osigurala funkcioniranje aktivnosti opisanih u članku 51. Uredbe o uzdržavanju?

Talijansko središnje tijelo na sljedeće načine rješava zahtjeve za suradnju koji su poslani u okviru primjene poglavlja VII.:

 • potiče prijateljska rješenja slanjem obveznicima uzdržavanja poziv da dobrovoljno ispune svoju obvezu uzdržavanja,
 • traži od obveznika uzdržavanja da se obrate središnjem tijelu kako bi se odgovorili o postupcima za rješavanje predmeta,
 • pronalazi obveznika uzdržavanja s pomoću baze podataka nacionalnog upisnika talijanskih općina (Indice nazionale dei comuni italiani) i zatvorske uprave (Amministrazione penitenziaria), ili obraćanjem nacionalnim matičnim uredima,
 • prikuplja informacije o prihodima i imovini obveznika uzdržavanja, uz pomoć porezne policije (polizia tributaria),
 • olakšava prikupljanje dokaza u obliku isprava u skladu s člankom 51. stavkom 2. točkom (g) Uredbe, u suradnji s pravosudnim tijelima,
 • olakšava pružanje pravne pomoći kako je objašnjeno u prethodnim odjeljcima 7. i 18.
Posljednji put ažurirano: 20/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici