Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Καταβολή διατροφής

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Ο κανόνας «στην παροχή διατροφής δεν χωρούν καθυστερήσεις» σημαίνει ότι σκοπός της διατροφής είναι να καλύπτει άμεσες και μελλοντικές ανάγκες και όχι παρελθούσες δαπάνες. Από νομικής άποψης, ο κανόνας αυτός εισάγει μαχητό τεκμήριο, καθώς δεν ισχύει εάν ο δικαιούχος αποδείξει είτε ότι ανέλαβε οικονομική υποχρέωση για την επιβίωσή του είτε ότι δεν παρέμεινε αδρανής ή ότι αδυνατούσε να μεριμνήσει για τον σκοπό αυτό.

Οι απαιτήσεις διατροφής που δεν σχετίζονται με βιοτικές ανάγκες δεν αποζημιώνονται.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Ο αιτών διατροφή πρέπει κατά κανόνα να προσφεύγει στο Ειρηνοδικείο. Εάν η αίτηση διατροφής συνοδεύει αίτηση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, την αίτηση διατροφής εξετάζει το πρωτοδικείο (Tribunal d'arrondissement) που είναι αρμόδιο για την αίτηση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Σε περίπτωση επιτροπείας ή κηδεμονίας, αίτηση διατροφής μπορεί να υποβληθεί από τον επίτροπο ή αντιστοίχως τον κηδεμόνα για λογαριασμό του γονέα ή του ανήλικου τέκνου.

Αίτηση διατροφής για λογαριασμό ανήλικου τέκνου μπορεί να υποβάλει και ο γονέας ή οι γονείς που έχουν την επιμέλειά του.

Το ανήλικο τέκνο δεν έχει, λόγω ιδιότητας, δικαιοπρακτική ικανότητα για να υποβάλει το ίδιο αίτηση διατροφής.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Όσον αφορά τις αιτήσεις για καταβολή ή αναθεώρηση διατροφής, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να προσφύγει είτε στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του είτε στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του καθού.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Εφόσον δεν πρόκειται για διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο με απευθείας κλήση η οποία πρέπει να επιδοθεί στον αντίδικο μέσω δικαστικού επιμελητή. Η παράσταση δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική.

Εάν το αίτημα διατροφής υποβάλλεται στο πλαίσιο αγωγής διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, αρμόδιο δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο (Tribunal d'arrondissement), η δε κλήση επιδίδεται στον αντίδικο μέσω δικαστικού επιμελητή. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο δικαστήριο κάθε έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν είναι σε θέση να συντηρήσει τον εαυτό του. Τέτοια αποδεικτικά είναι, για παράδειγμα, καταστάσεις μισθοδοσίας, βεβαιώσεις φορολογικής απαλλαγής, βεβαιώσεις ανεργίας ή αναρρωτικής άδειας μακράς διάρκειας, μισθώματα, τέκνα που βαρύνουν τον αιτούντα και έξοδα συντήρησης και εκπαίδευσής τους, δάνεια, κ.λπ.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Στις δαπάνες που προβλέπονται προς διεξαγωγή της δίκης περιλαμβάνονται τα δικαστικά έξοδα και η αποζημίωση για τη διαδικασία που υποχρεούται να καταβάλει, εν όλω ή εν μέρει, ο ηττηθείς διάδικος. Στα παραπάνω προστίθεται, ανάλογα με την περίπτωση, η αμοιβή δικηγόρου.

Τα πρόσωπα με εισόδημα που θεωρείται ανεπαρκές σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος πενίας. Για τον σκοπό αυτό, οφείλουν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο διαθέσιμο στην κεντρική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας και να το αποστείλουν στον πρόεδρο του κατά τόπον αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση.

Το ευεργέτημα πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα που αφορούν τις δίκες, τις διαδικασίες ή τις πράξεις για τις οποίες χορηγείται. Καλύπτει για παράδειγμα τα τέλη χαρτοσήμου και πρωτοκόλλου, τα παράβολα γραμματείας, τις αμοιβές των δικηγόρων, τα τέλη και τα έξοδα δικαστικού επιμελητή, έξοδα και αμοιβές συμβολαιογράφων, τα έξοδα και τις αμοιβές τεχνικών, τα τέλη μαρτύρων, τις αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων, τα τέλη για πιστοποιητικά εφαρμοστέου δικαίου, έξοδα μετακίνησης, τέλη και έξοδα διατυπώσεων εγγραφών, υποθηκών και ενεχύρων καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεων στον Τύπο, εάν είναι αναγκαίο.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

  • Είδος διατροφής

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά την έκδοση απόφασης διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, η διατροφή λαμβάνει συνήθως τη μορφή μηνιαίας προσόδου. Εξάλλου, μπορεί να λάβει και τη μορφή κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να συνίσταται σε χρηματικό ποσό ή σε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου.

Όσον αφορά τη συμβολή στη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου, η διατροφή μπορεί να λάβει τη μορφή μηνιαίας προσόδου, όμως μπορεί να λάβει, εν όλω ή εν μέρει, και τη μορφή άμεσης επιβάρυνσης με δαπάνες που πραγματοποιούνται προς όφελος του τέκνου. Τέλος, η υποχρέωση διατροφής μπορεί να εκπληρώνεται με τη μορφή της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και οίκησης.

Εάν ο υπόχρεος διατροφής αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να την καταβάλει, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη στέγαση, διατροφή και συντήρηση των τέκνων στην κατοικία του υπόχρεου διατροφής.

  • Υπολογισμός του ποσού διατροφής

Δεν υπάρχει κλίμακα αναφοράς. Το ποσό της διατροφής υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους πόρους του υπόχρεου και τις ανάγκες του δικαιούχου.

  • Αναπροσαρμογή

Για να προσαρμόζεται η διατροφή στις εξελίξεις του κόστους ζωής, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει, ακόμα και αυτεπαγγέλτως, ότι η διατροφή θα αναπροσαρμόζεται με βάση την προβλεπόμενη από τον νόμο ρήτρα διακύμανσης.

  • Αναθεώρηση

Εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, η ορισθείσα διατροφή μπορεί να αναθεωρηθεί, προς τα άνω ή προς τα κάτω, ή ακόμα και να καταργηθεί. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών, η αναθεώρηση διενεργείται από τον δικαστή.

Η αρχή της αναπροσαρμογής της διατροφής ανάλογα με τις ανάγκες του δικαιούχου και την περιουσία του υπόχρεου στηρίζεται σε λόγους δημόσιας τάξης. Η αρχή αυτή προβλέπει ότι ο δικαστής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ποσό διατροφής το οποίο έχει καθοριστεί με κοινή συμφωνία των διαδίκων. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται μόνο σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης του δικαιούχου και του υπόχρεου, αλλά και ελλείψει μεταβολής, εάν το δικαστήριο κρίνει το ποσό ανεπαρκές ή υπερβολικό.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά την έκδοση απόφασης διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, η διατροφή καταβάλλεται στον δικαιούχο σύζυγο.

Η συνεισφορά για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου καταβάλλεται από τον ένα γονέα στον άλλον ή στο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του τέκνου. Αν το τέκνο είναι ενήλικο, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει, ή οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν, ότι η συνεισφορά αυτή θα καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει στο ίδιο το τέκνο.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για να αναγκάσει τον απειθή οφειλέτη να καταβάλει τη διατροφή.

Στο πεδίο του αστικού δικαίου:

Ο δικαιούχος έχει στη διάθεσή του διάφορα μέσα:

  • Μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να καρπωθεί, αντί του πρώην συντρόφου και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων, αποδοχές και προϊόντα από την εργασία του πρώην συντρόφου, καθώς και συντάξεις και επιδόματα που δικαιούται ο τελευταίος, όπως και κάθε άλλο ποσό που του οφείλεται από τρίτους, σε αναλογία και υπό τους όρους που καθορίζονται από το δικαστήριο. Μια τέτοια απόφαση υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μεταβολής των περιστάσεων.
  • Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα γενικά μέσα εκτέλεσης, όπως κατάσχεση π.χ. των καταθέσεων τραπεζικού λογαριασμού, κατάσχεση κινητού αντικειμένου (π.χ. αυτοκινήτου, κοσμημάτων, κ.λπ.) και κατάσχεση ακινήτου (π.χ. οικίας, αγροτεμαχίου κ.λπ.).

Στο πεδίο του ποινικού δικαίου:

Ο δικαιούχος μπορεί να καταθέσει μήνυση για τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα:

  • Το αδίκημα της εγκατάλειψης οικογενείας τιμωρείται με φυλάκιση ενός μήνα έως ενός έτους και με χρηματική ποινή ύψους 251 ευρώ έως 2.500 ευρώ ή με μία από τις ποινές αυτές (άρθρο 391α του ποινικού κώδικα). Ως εγκατάλειψη οικογενείας νοείται η παράλειψη του υπόχρεου να εκπληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, τις υποχρεώσεις διατροφής που έχει βάσει του νόμου έναντι του δικαιούχου, είτε εξαιτίας της άρνησής του να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις ενώ είναι σε θέση να το πράξει είτε εξαιτίας αδυναμίας η οποία οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα.

Υποχρέωση διατροφής έχουν οι γονείς έναντι των τέκνων, οι σύζυγοι ο ένας έναντι του άλλου και ο υιοθετών γονέας έναντι του υιοθετημένου τέκνου. Το αδίκημα της εγκατάλειψης οικογενείας τιμωρείται επίσης με την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης συνεπεία της λύσης του γάμου.

Της δίωξης του αδικήματος προηγείται προφορική εξέταση του οφειλέτη διατροφής από όργανο της αστυνομίας του Μεγάλου Δουκάτου. Εάν ο τόπος κατοικίας του οφειλέτη της διατροφής δεν είναι γνωστός, δεν απαιτείται προφορική εξέταση.

  • Το αδίκημα της δόλιας αφερεγγυότητας τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών έως τριών ετών και με χρηματική ποινή ύψους 500 έως 12.500 ευρώ ή με μία από τις ποινές αυτές (άρθρο 391β του ποινικού κώδικα). Ως αφερεγγυότητα οφειλόμενη σε δόλια συμπεριφορά νοείται η αφερεγγυότητα ή η επιδείνωση της αφερεγγυότητας του υπόχρεου της διατροφής την οποία προκαλεί ο ίδιος, πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, αυξάνοντας το παθητικό ή μειώνοντας το ενεργητικό της περιουσίας του ή μεταβιβάζοντας σε τρίτους τα περιουσιακά του στοιχεία, με σκοπό να αποφύγει την υποχρεωτική καταβολή διατροφής βάσει απόφασης αστικού δικαστηρίου.

Για την εφαρμογή του άρθρου 391β του ποινικού κώδικα, ισχύ απόφασης περί καταβολής διατροφής έχουν και οι δικαστικές αποφάσεις και οι δικαστικώς αναγνωρισμένες συμβάσεις με αντικείμενο την υποχρέωση καταβολής παροχών, ενισχύσεων ή τη συμμετοχή στα βάρη του γάμου, καθώς και οι όροι διατροφής που περιέχονται σε συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν προ του συναινετικού διαζυγίου.

Το τρίτο εδάφιο δεν ισχύει για την παράβαση του άρθρου 391β του ποινικού κώδικα.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι αγωγές για καταβολή διατροφής και τόκων υπερημερίας επί ισόβιων προσόδων παραγράφονται εντός πενταετίας.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου, το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να προβεί σε είσπραξη της διατροφής που οφείλεται σε σύζυγο, ανιόντα ή κατιόντα. Όσον αφορά τα προς είσπραξη ποσά, το Ταμείο υποκαθιστά τον δικαιούχο στις αξιώσεις που προβάλλει και στις εγγυήσεις των οποίων απολαύει για την είσπραξη της διατροφής. Αφ' ης στιγμής γνωστοποιείται στον οφειλέτη το προς είσπραξη ποσό, ο οφειλέτης υποχρεούται να το καταθέσει στον πρόεδρο του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καταβάλει τη διατροφή αντί του οφειλέτη. Το αίτημα είσπραξης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στον πρόεδρο του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Το αίτημα γίνεται δεκτό από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι:

α)   έχει τη νόμιμη κατοικία του στη χώρα και ότι ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του             διαμένει στη χώρα επί μία πενταετία

β)   δικαιούται διατροφή βάσει δικαστικής απόφασης εκτελεστής στο Μεγάλο Δουκάτο            του Λουξεμβούργου

γ)   η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της διατροφής δεν ήταν δυνατόν να         πραγματοποιηθεί μέσω της λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως του ιδιωτικού             δικαίου

δ)   βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Ακόμη και εάν η προϋπόθεση της περίπτωσης γ) δεν πληρούται, το αίτημα γίνεται δεκτό, εφόσον τα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης δεν τελεσφορήσουν ή ο οφειλέτης διαμένει στο εξωτερικό. Αρμόδιο για τυχόν προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών είναι το ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Η προσφυγή στο ειρηνοδικείο πρέπει να ασκείται εντός σαράντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του προέδρου του Ταμείου.

Οι δικαιούχοι τυγχάνουν αυτοδικαίως του ευεργετήματος πενίας. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης του αιτήματος και της παύσης των πληρωμών από το Ταμείο, ο δικαιούχος δεν μπορεί να αξιώσει την καταβολή διατροφής από τον υπόχρεο.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 20ής Ιουνίου 1956 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, οι αιτούντες που διαμένουν στο Λουξεμβούργο μπορούν, εάν ο υπόχρεος βρίσκεται στο εξωτερικό, να απευθύνονται στον Γενικό Εισαγγελέα (Procureur Général d'Etat).

Ο Γενικός Εισαγγελέας, ως κεντρική αρχή, διαβιβάζει το αίτημα και τα συναφή έγγραφα στην κεντρική αρχή του κράτους διαμονής του οφειλέτη προκειμένου αυτή να παρέμβει υπέρ της είσπραξης της οφειλόμενης διατροφής από τον δικαιούχο.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Ο δικαιούχος διατροφής απευθύνει το αίτημά του στην αρχή που είναι αρμόδια για τη διαβίβασή του, στην προκειμένη περίπτωση στον Γενικό Εισαγγελέα, χρησιμοποιώντας τα έντυπα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009.

Γενικός Εισαγγελέας (Procureur Général d'Etat)

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxembourg

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Οι αιτούντες που διαμένουν εκτός Λουξεμβούργου πρέπει να απευθύνονται στην κεντρική αρχή της χώρας διαμονής τους. Δεν μπορούν να απευθύνονται απευθείας σε οργανισμούς ή διοικητικές αρχές του Λουξεμβούργου.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Άνευ αντικειμένου.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Στην περίπτωση αιτημάτων βάσει αυτού του κανονισμού, σε δικαιούχους ηλικίας κάτω των 21 ετών παρέχεται νομική αρωγή εντελώς δωρεάν, ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων από την εθνική νομοθεσία.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Για να είναι εφικτή η αρωγή της κεντρική αρχής σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής, το Λουξεμβούργο ψήφισε τον νόμο της 3ης Αυγούστου 2011 για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, καθώς και έναν κανονισμό για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του νόμου της 3ης Αυγούστου 2011 (Mémorial A N° 175 της 12 Αυγούστου 2011).

Τα νομοθετικά αυτά κείμενα παρέχουν στον Γενικό Εισαγγελέα απευθείας πρόσβαση σε ορισμένες βάσεις δεδομένων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Legilux

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/05/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο