Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Καταβολή διατροφής

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

  • Τα τέκνα ενδέχεται να έχουν υποχρέωση διατροφής προς τους γονείς τους.
  • Οι γονείς ενδέχεται να έχουν υποχρέωση διατροφής προς τα τέκνα τους.
  • Οι σύζυγοι ενδέχεται να έχουν υποχρέωση διατροφής μεταξύ τους.
  • Τα εγγόνια ή τα δισέγγονα ενδέχεται να έχουν υποχρέωση διατροφής προς τους παππούδες ή τους προπαππούδες τους.
  • Οι παππούδες ή οι προπαππούδες ενδέχεται να έχουν υποχρέωση διατροφής προς τα εγγόνια ή τα δισέγγονά τους.
  • Οι άγαμοι γονείς ενδέχεται να έχουν υποχρέωση διατροφής μεταξύ τους.
  • Οι καταχωρισμένοι σύντροφοι ενδέχεται να έχουν υποχρέωση διατροφής μεταξύ τους.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη διατροφή τέκνου: η διατροφή πρέπει να καταβάλλεται για όσο διάστημα το τέκνο εξαρτάται από αυτήν, εκτός εάν η κατάσταση αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του τέκνου. Ωστόσο, μόλις τα τέκνα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους αναμένεται κατά κανόνα ότι θα συντηρούν τον εαυτό τους. Η γερμανική νομοθεσία περί διατροφής ευνοεί γενικά τα ανήλικα τέκνα σε σχέση με τα ενήλικα τέκνα. Οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στον υπόχρεο διατροφής είναι αυστηρότερες, και τα ανήλικα τέκνα έχουν συνήθως προτεραιότητα σε σχέση με τα τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Για την αναγνώριση υποχρέωσης διατροφής, ο δικαιούχος πρέπει κανονικά να απευθυνθεί σε δικαστήριο ή στην Υπηρεσία Πρόνοιας Νέων (Jugendamt) ή σε συμβολαιογράφο, ώστε να εξασφαλίσει εκτελεστό τίτλο (vollstreckungsfähiger Titel) βάσει του οποίου θα μπορεί να γίνει αναγκαστική είσπραξη χρηματικού ποσού.

Εάν η αξίωση αμφισβητηθεί, η υπόθεση θα κριθεί στο δικαστήριο. Ωστόσο, η υποχρέωση ικανοποίησης της αξίωσης μπορεί να αναγνωριστεί ενώπιον συμβολαιογράφου ή ενώπιον της Υπηρεσίας Πρόνοιας Νέων. Το πεδίο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Πρόνοιας Νέων είναι πιο περιορισμένο από εκείνο του συμβολαιογράφου: η Υπηρεσία Πρόνοιας Νέων μπορεί να καταχωρίσει υποχρέωση συντήρησης τέκνου έως την ηλικία των 21 ετών ή αξίωση από μητέρα ή πατέρα η οποία προκύπτει από τη γέννηση τέκνου.

Οι διαφορές που αφορούν αξιώσεις διατροφής είναι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και εξετάζονται από το οικογενειακό δικαστήριο (Familiengericht). Η διαδικασία διέπεται από τον νόμο περί της διαδικασίας σε οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG) και από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung – ZPO).

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Σύμφωνα με το άρθρο 1629 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), οι γονείς εκπροσωπούν το τέκνο από κοινού ένας γονέας μπορεί να εκπροσωπεί το τέκνο μόνος εάν ασκεί τη γονική μέριμνα μόνος ή εάν εξουσιοδοτείται να λάβει απόφαση μόνος βάσει του άρθρου 1628 του Αστικού Κώδικα. Επομένως, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι γονείς μπορούν να εγείρουν αξίωση διατροφής για λογαριασμό του τέκνου ως νόμιμοι εκπρόσωποί του. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 1629 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του Αστικού Κώδικα, ο πατέρας και η μητέρα δεν δικαιούνται να εκπροσωπούν το τέκνο όταν, βάσει του άρθρου 1795 του Αστικού Κώδικα, ο κηδεμόνας δεν δικαιούται να εκπροσωπεί το τέκνο λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Μεταξύ άλλων περιπτώσεων, η διάταξη αυτή περιλαμβάνει τις νομικές διαφορές μεταξύ του τέκνου και του/της συζύγου του γονέα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διοριστεί ένα πρόσωπο, το οποίο ονομάζεται «πρόσθετος κηδεμόνας» (Ergänzungspfleger), και το οποίο ενεργεί ως εκπρόσωπος του τέκνου και εγείρει την αξίωση διατροφής για λογαριασμό του. Οι αξιώσεις διατροφής αποτελούν εξαίρεση στον γενικό κανόνα. Σύμφωνα με το άρθρο 1629 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Αστικού Κώδικα, εάν οι γονείς έχουν από κοινού τη μέριμνα του τέκνου, ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου μπορεί να εγείρει αξίωση διατροφής για το τέκνο κατά του άλλου γονέα. Το άρθρο 1629 παράγραφος 3 του Αστικού Κώδικα τροποποιεί την προηγούμενη διάταξη όταν οι γονείς είναι παντρεμένοι, αλλά ζουν χωριστά ή εκκρεμεί μεταξύ τους δικαστική διαδικασία η οποία αφορά τον γάμο τους. Στην περίπτωση αυτή, ένας γονέας δικαιούται να εγείρει στο όνομά του αξίωση διατροφής για το τέκνο κατά του άλλου γονέα. Έτσι αποφεύγεται η εμπλοκή του τέκνου στη διαδικασία διαζυγίου των γονέων του.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Σε υποθέσεις διατροφής, αρμόδια είναι τα οικογενειακά δικαστήρια (Familiengerichte), τα οποία είναι τμήματα των ειρηνοδικείων (Amtsgerichte). Το αρμόδιο κατά τόπον δικαστήριο προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 232 του νόμου περί της διαδικασίας σε οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ενόσω εκκρεμεί γαμική διαφορά, αρμόδιο κατά τόπον δικαστήριο είναι κατά κανόνα το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που έχει επιληφθεί της διαδικασίας διαζυγίου. Διαφορετικά, η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται βάσει του τόπου συνήθους διαμονής του εναγομένου. Διαφορετική είναι η διαδικασία η οποία αφορά υποχρέωση διατροφής προς ανήλικο ή προς τέκνο που εξομοιώνεται με ανήλικο. Στην περίπτωση αυτή, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου συνήθους διαμονής του τέκνου ή του γονέα που εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό του τέκνου. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει εάν το τέκνο ή ο γονέας έχει τη συνήθη διαμονή του εκτός Γερμανίας.

Τέκνο το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση διατροφής κατά αμφοτέρων των γονέων μπορεί να το πράξει ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο είναι αρμόδιο να εκδικάσει αίτηση υποβληθείσα κατά ενός μόνον εκ των γονέων.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Καταρχήν, οι διάδικοι σε υποθέσεις διατροφής πρέπει να εκπροσωπούνται ενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο. Ωστόσο, εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής (einstweilige Anordnung). Το τέκνο δεν χρειάζεται δικηγόρο εάν η Υπηρεσία Πρόνοιας Νέων παρέχει συνδρομή και το εκπροσωπεί στην υποβολή της αίτησης διατροφής.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Σε περίπτωση ένδικης διαδικασίας διατροφής, επιβάλλονται δικαστικά έξοδα (τέλη και δαπάνες). Το δικαστικό τέλος (ίσο με το τριπλάσιο του βασικού δικαστικού τέλους) είναι πληρωτέο στο δικαστήριο κατά την υποβολή της αίτησης. Το ποσό του τέλους εξαρτάται από την αξία της αξίωσης (Verfahrenswert). Οι αμοιβές των δικηγόρων ορίζονται επίσης σε συνάρτηση με την αξία της αξίωσης. Η αξία που λαμβάνεται υπόψη σε υπόθεση διατροφής είναι το ποσό της διατροφής που ζητείται για τους πρώτους δώδεκα μήνες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της ζητούμενης παροχής. Τυχόν ληξιπρόθεσμα ποσά διατροφής προστίθενται κατά την υποβολή της αίτησης.

Παράδειγμα:

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 10χρονου τέκνου υποβάλλει αίτηση για το ελάχιστο ποσό διατροφής (επί του παρόντος 364 ευρώ μηνιαίως): η αξία της αξίωσης είναι 4.368 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστικό τέλος για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας είναι 339 ευρώ (113 ευρώ x 3). Η σύζυγος αρχιτέκτονα υποβάλει αίτηση διαζυγίου και διατροφής υγειονομικής περίθαλψης ύψους 1.900 ευρώ μηνιαίως: η αξία της αξίωσης είναι 22.800 ευρώ. Το δικαστικό τέλος ανέρχεται σε 933 ευρώ (311 ευρώ x 3). Επομένως, τα έξοδα ποικίλλουν και δεν μπορεί να διατυπωθεί γενικός κανόνας. Όπου συντρέχει περίπτωση, η αμοιβή του δικηγόρου στον οποίο ανατίθεται η υπόθεση καταβάλλεται επιπλέον των δικαστικών εξόδων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα επίπεδα του βασικού τέλους για αξιώσεις αξίας έως 500.000 ευρώ:

Αξία αξίωσης έως € …

Τέλος €...

Αξία αξίωσης έως € …

Τέλος €...

300

25

40 000

398

600

35

45 000

427

900

45

50 000

456

1 200

55

65 000

556

1 500

65

80 000

656

2 000

73

95 000

756

2 500

81

110 000

856

3 000

89

125 000

956

3 500

97

140 000

1 056

4 000

105

155 000

1 156

4 500

113

170 000

1 256

5 000

121

185 000

1 356

6 000

136

200 000

1 456

7 000

151

230 000

1 606

8 000

166

260 000

1 756

9 000

181

290 000

1 906

10 000

196

320 000

2 056

13 000

219

350 000

2 206

16 000

242

380 000

2 356

19 000

265

410 000

2 506

22 000

288

440 000

2 656

25 000

311

470 000

2 806

30 000

340

500 000

2 956

35 000

369

Τα έξοδα καταβάλλονται καταρχάς από τον διάδικο που καταδικάζεται στην πληρωμή τους με την απόφαση του δικαστηρίου. Καταρχήν, αυτός είναι ο ηττηθείς διάδικος.

Αιτούντες οι οποίοι λόγω της προσωπικής ή οικονομικής τους κατάστασης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο σύνολο των δικαστικών εξόδων ή οι οποίοι μπορούν να τα πληρώσουν μόνον σε δόσεις, δικαιούνται να ζητήσουν νομική συνδρομή (Verfahrenskostenhilfe) για την κάλυψη των εξόδων της δικαστικής διαδικασίας διατροφής. Ωστόσο, η σκοπούμενη αγωγή ή η αντίκρουσή της πρέπει να έχουν εύλογες πιθανότητες επιτυχίας και δεν πρέπει να είναι προδήλως αβάσιμες. Ανάλογα με το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, η νομική συνδρομή παρέχεται για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και των εξόδων του δικηγόρου του διαδίκου, εν όλω ή εν μέρει.

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Η διατροφή πρέπει να καταβάλλεται τακτικά. Το ύψος του καταβλητέου ποσού ορίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του δικαιούχου της διατροφής και με την ικανότητα πληρωμής του υπόχρεου διατροφής. Εν προκειμένω, τα εφετεία (Oberlandesgerichte) έχουν καταρτίσει πίνακες και κατευθυντήριες γραμμές για τον κατ’ αποκοπή καθορισμό των στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πιο γνωστός είναι ο πίνακας του Ντίσελντορφ, με τον οποίο υπολογίζεται το ύψος της διατροφής τέκνου.

Εάν υπάρξει μεταβολή των πραγματικών συνθηκών στις οποίες βασίζονται οι δικαστικές αποφάσεις, αυτές μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου της διατροφής ή του υποχρέου της διατροφής. Σε περίπτωση ανηλίκου, η διατροφή του τέκνου μπορεί επίσης να συνδέεται με δείκτη, σύμφωνα με το άρθρο 1612a παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του Αστικού Κώδικα, οπότε, στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται ως ποσοστό του εκάστοτε ισχύοντος ελάχιστου επιπέδου διατροφής. Το ελάχιστο επίπεδο διατροφής προβλέπεται στο άρθρο 1612a παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο του Αστικού Κώδικα, και αυξάνει βάσει κλίμακας τριών βαθμίδων καθώς το τέκνο μεγαλώνει. Εάν δικαστική απόφαση προβλέπει παροχή διατροφής συνδεδεμένη με δείκτη, η απόφαση δεν τροποποιείται κάθε φορά που το τέκνο εισέρχεται σε νέα ηλικιακή βαθμίδα.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Καταρχήν, η διατροφή πρέπει να καταβάλλεται μηνιαίως και προκαταβολικά στον δικαιούχο της διατροφής ή, σε περίπτωση ανηλίκου, στον γονέα που έχει την επιμέλειά του ή στο πρόσωπο που δικαιούται σε κάθε περίπτωση να εισπράξει την πληρωμή.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Μια δυνατότητα είναι η αναγκαστική εκτέλεση (Zwangsvollstreckung) της βεβαιωθείσας αξίωσης διατροφής. Η αναγκαστική εκτέλεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες.

Ωστόσο, η υποχρέωση του υποχρέου διατροφής ενισχύεται από το γεγονός ότι η μη εκπλήρωσή της συνιστά αξιόποινη πράξη.

Πρόσωπο που αθετεί υποχρέωση διατροφής μπορεί να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως τρία έτη ή στην καταβολή προστίμου. Εάν είναι αναπόφευκτη η επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την έκτισή της και να διατάξει τον καταδικασθέντα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις διατροφής που τον βαρύνουν. Το δικαστήριο ανακαλεί την αναστολή εάν ο καταδικασθείς παραβιάσει σοβαρά ή με διαρκή τρόπο την απόφαση δημιουργώντας κατʼ αυτόν τον τρόπο υπόνοιες ότι ενδέχεται να τελέσει και άλλες αξιόποινες πράξεις και ιδίως να παραβιάσει την υποχρέωση διατροφής. Αντίθετα, σε περίπτωση προσώπου που παραβιάζει για πρώτη φορά τον νόμο, η εισαγγελία μπορεί να αναστείλει προσωρινά την άσκηση δίωξης ή το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει προσωρινά την ποινική διαδικασία, εφόσον δοθεί ταυτόχρονα εντολή στον κατηγορούμενο να εκπληρώσει την υποχρέωση διατροφής συγκεκριμένου ποσού.

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να κατασχεθούν ως ενέχυρο (Pfändung) από τον δικαστικό επιμελητή (Gerichtsvollzieher) (άρθρο 808 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η συγκεκριμένη μορφή ενεχύρου προβλέπονται περιοριστικά στα άρθρα 811–812 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εξαιρούνται από την κατάσχεση τα είδη που απαριθμούνται στο άρθρο 811 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αυτό δεν ισχύει για τα αγαθά τα οποία αγοράστηκαν με παρακράτηση της κυριότητας έως την εξόφλησή τους (Eigentumsvorbehalt), όπως προβλέπεται στο άρθρο 811 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα άρθρα 811a και 811b του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επιτρέπουν την αντικατάσταση ειδών αξίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ακατάσχετα βάσει του άρθρου 811, με είδη χαμηλότερης αξίας που εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Η κατοικία του οφειλέτη μπορεί να ερευνηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του, μόνον βάσει δικαστικού εντάλματος (άρθρο 758a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ως ενεχύρου χειρίζεται το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Η κατάσχεση δεδουλευμένου εισοδήματος υπόκειται σε εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 850 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το ύψος του ακατάσχετου δεδουλευμένου εισοδήματος του οφειλέτη καθορίζεται με βάση όχι μόνον το επίπεδο εισοδήματος του οφειλέτη αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον αριθμό των προσώπων που δικαιούνται νόμιμα να λάβουν διατροφή από τον οφειλέτη. Για την υποβοήθηση του υπολογισμού, στο παράρτημα του άρθρου 850c του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παρέχεται πίνακας των ορίων εξαιρέσεων. Ο πίνακας επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το επίπεδο αναπροσαρμόζεται, εφόσον απαιτείται.

Εάν η εκτέλεση διενεργείται βάσει αξίωσης διατροφής ή αξίωσης που προκύπτει από αδικοπραξία (unerlaubte Handlung) εκ προθέσεως, τα άρθρα 850d και 850f του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επιτρέπουν στο αρμόδιο για τη διαδικασία εκτέλεσης δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του δανειστή, να καθορίσει διαφορετικό επίπεδο εξαίρεσης από την κατάσχεση ως ενεχύρου. Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση για τον καθορισμό διαφορετικού επιπέδου εάν έχει ειδικές προσωπικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 850f παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Λογαριασμός του οποίου δικαιούχος είναι ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρεθεί από την κατάσχεση, σύμφωνα με το άρθρο 850k του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο λογαριασμός αυτός ονομάζεται «λογαριασμός P» (P-Konto). Προορίζεται να διασφαλίζει εύλογο βιοτικό επίπεδο στον οφειλέτη και στα πρόσωπα που εξαρτώνται από αυτόν. Καταρχάς, ο λογαριασμός P προστατεύει αυτομάτως τα υπόλοιπα έως το επίπεδο της βασικής εξαίρεσης, το οποίο ανέρχεται επί του παρόντος σε 1.028,89 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα. Αυτή η βασική εξαίρεση μπορεί να αυξηθεί υπό ορισμένες περιστάσεις, για παράδειγμα, λόγω άλλων υποχρεώσεων διατροφής από τις οποίες δεσμεύεται ο οφειλέτης: η βασική εξαίρεση αυξάνεται κατά 387,22 ευρώ για το πρώτο πρόσωπο και, κατόπιν, κατά 215,73 ευρώ ανά πρόσωπο έως το πέμπτο πρόσωπο. Το επίδομα τέκνου και ορισμένες κοινωνικές παροχές απολαύουν πρόσθετης προστασίας. Για να τύχει της συγκεκριμένης προστασίας, ο οφειλέτης αρκεί συνήθως να παράσχει στην τράπεζα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως όταν ο οφειλέτης έχει ειδικές ανάγκες λόγω ασθένειας), το ποσό του υπολοίπου του λογαριασμού που εξαιρείται από την κατάσχεση μπορεί να αναπροσαρμοστεί σε μεμονωμένη βάση από το αρμόδιο για τη διαδικασία εκτέλεσης δικαστήριο (άρθρο 850k παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Η απόφαση καταβολής διατροφής αποτελεί συνήθη εκτελεστό τίτλο (Vollstreckungstitel) χρηματικής αξίωσης και αυτό σημαίνει ότι, καταρχήν, ο δικαιούχος της διατροφής πρέπει να τηρεί τους συνήθεις κανόνες της εκτέλεσης και πρέπει να επιδιώκει ο ίδιος την εκτέλεση της αξίωσης.

Ωστόσο, η Υπηρεσία Πρόνοιας Νέων μπορεί να συμβάλει στην είσπραξη, εάν παρέχει συνδρομή στο τέκνο. Μπορεί να παράσχει συνδρομή σε τέκνο κατόπιν αίτησης γονέα ο οποίος ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα του τέκνου ή, εάν οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού, κατόπιν αίτησης του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου.

Το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να διακρίνεται από μια άλλη περίπτωση: πρόσωπο το οποίο δικαιούται διατροφή μπορεί να λαμβάνει ορισμένες κοινωνικές παροχές οι οποίες καλύπτουν ανάγκη την οποία θα κάλυπτε διαφορετικά η παροχή διατροφής. Εάν ο δικαιούχος των κοινωνικών παροχών έχει εκκρεμή αξίωση διατροφής κατά υποχρέου διατροφής, κατά κανόνα η αξίωση διατροφής μεταβιβάζεται στην αρμόδια δημόσια αρχή, η οποία στη συνέχεια ασκεί την αξίωση διατροφής στο όνομά της.

Σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες το τέκνο ανατρέφεται από έναν μόνο γονέα και ο άλλος γονέας δεν καταβάλλει διατροφή σε χρήμα, οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει του νόμου περί προκαταβολής διατροφής (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG). Ακολούθως, το Ταμείο Προκαταβολών Διατροφής (Unterhaltsvorschusskasse) εισπράττει την αξίωση διατροφής που του έχει μεταβιβαστεί.

Επιπλέον, εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει διατροφή και πρέπει να καταβληθεί προνοιακή παροχή (Sozialhilfe) (εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο), οι αξιώσεις διατροφής μεταβιβάζονται στον φορέα κοινωνικής πρόνοιας (όπως για τις προαναφερθείσες προκαταβολές διατροφής), ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να επιδιώξει την εκτέλεσή τους. Στην περίπτωση βασικού επιδόματος προσώπου που αναζητά εργασία (Grundsicherung für Arbeitssuchende), η μεταβίβαση πραγματοποιείται μόνον με έγγραφη ειδοποίηση από τον φορέα της παροχής προς τον υπόχρεο διατροφής.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Οι πληρωμές βάσει του νόμου περί προκαταβολής διατροφής και οι προνοιακές παροχές και το βασικό επίδομα προσώπου που αναζητά εργασία όπως αναφέρονται στην ερώτηση 12, αποτελούν αυτοτελείς κοινωνικές παροχές με ορισμένο αντικείμενο και όχι παροχές διατροφής με τη στενή του όρου έννοια. Καταβάλλονται απευθείας στον αιτούντα από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Δεν εξαρτώνται από το κατά πόσον μπορεί να εισπραχθεί η αξίωση διατροφής. Οι δημόσιες αρχές στις οποίες έχει μεταβιβαστεί η αξίωση διατροφής μπορούν να επιδιώξουν την εκτέλεσή της στο όνομά τους.

Αντίθετα προς τις παροχές βάσει του νόμου περί προκαταβολής διατροφής και τις προνοιακές παροχές και το βασικό επίδομα προσώπου που αναζητά εργασία, η συνδρομή που παρέχει η Υπηρεσία Πρόνοιας Νέων όσον αφορά τις αξιώσεις δεν δημιουργεί χωριστό δικαίωμα πληρωμής από την αρμόδια δημόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος της δημόσιας αρχής περιορίζεται στην παροχή βοήθειας στον δικαιούχο ώστε να ασκήσει και να επιδιώξει την εκτέλεση της αξίωσης διατροφής.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Εάν δικαιούχος διατροφής επιθυμεί την εκτέλεση αξίωσης διατροφής κατά υποχρέου ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, μπορεί να ζητήσει βοήθεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz) στη Βόννη. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας όρισε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης κεντρική αρχή για τις διασυνοριακές υποθέσεις διατροφής.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται βάσει του άρθρου 55 του κανονισμού της ΕΕ για τις υποχρεώσεις διατροφής ή βάσει του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1956 από δικαιούχο που διαμένει στη Γερμανία, πρέπει να υποβάλλονται στην κεντρική αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση μέσω της αποστολής τους στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης στη Βόννη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την κεντρική αρχή είναι τα ακόλουθα:
Bundesamt für Justiz
53094 Bonn
Germany

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Τηλ.: +49(0)228 99410 40

Φαξ: +49(0)228 99410 5202

https://www.bundesjustizamt.de/

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ένα από τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην κεντρική αρχή βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις υποχρεώσεις διατροφής, είναι η δυνατότητα επεξεργασίας ορισμένων αιτήσεων υποχρέων διατροφής.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω της κεντρικής αρχής της χώρας διαμονής. Εκείνη τις διαβιβάζει στην κεντρική αρχή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Άνευ αντικειμένου.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Κατά κανόνα, τα τέλη των διαδικασιών διατροφής προκαταβάλλονται. Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής, νομική συνδρομή παρέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 44 έως 47 του κανονισμού. Η υποχρέωση προκαταβολής των τελών δεν ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδίως εάν παρέχεται νομική συνδρομή.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Η Γερμανία έχει παραχωρήσει στην κεντρική αρχή της –την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης– τις αναγκαίες εξουσίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 51.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/06/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο