Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Καταβολή διατροφής

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»;  Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα πρόσωπα;

Ο όρος «υποχρέωση διατροφής» αναφέρεται στην υποχρέωση ενός μέλους της οικογένειας να παρέχει μέσα διαβίωσης σε άλλο μέλος αυτής. Πρόκειται για νόμιμη υποχρέωση, δηλ. επιβάλλεται γενικά από τον νόμο, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, και όχι δυνάμει συμφωνίας μεταξύ των μερών. Η υποχρέωση διατροφής είναι προσωποπαγής και λήγει με τον θάνατο του δικαιούχου.

Ένα πρόσωπο δικαιούται διατροφή μόνο εφόσον δεν είναι σε θέση να εργασθεί και δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα διαβίωσης.

Ο δικαιούχος διατροφής μπορεί να αναζητήσει την καταβολή της από τα ακόλουθα πρόσωπα, με την εξής σειρά: σύζυγο ή πρώην σύζυγο· τέκνα· γονείς· εγγόνια και δισέγγονα· αδελφούς και αδελφές· παππούδες/γιαγιάδες και λοιπούς ανιόντες. Εάν το πρόσωπο που υποχρεούται κατά σειρά να καταβάλει τη διατροφή δεν είναι σε θέση να την παράσχει, αυτή καταβάλλεται από τον επόμενο κατά σειρά υπόχρεο.

Όταν ένα πρόσωπο υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή σε περισσότερους δικαιούχους, η διατροφή καταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά (αποκλειομένων των εκάστοτε επόμενων στον κατάλογο): στα τέκνα, στον σύζυγο ή πρώην σύζυγο, στους γονείς, στα εγγόνια και τα δισέγγονα, στους αδελφούς και αδελφές, στους παππούδες και στους λοιπούς ανιόντες.

Σε περίπτωση διαζυγίου, διατροφή δικαιούται μόνον ο σύζυγος που δεν ευθύνεται για τη λύση του γάμου.

2 Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; Υφίστανται διαφορετικοί κανόνες που να ρυθμίζουν τη διατροφή, αναλόγως του αν πρόκειται για ανηλίκους ή ενηλίκους;

Οι γονείς οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή στα ανήλικα τέκνα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι σε θέση να εργασθούν ή αν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για τη διαβίωσή τους. Στην περίπτωση τέκνων που έχουν ενηλικιωθεί, οι γονείς οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή εάν τα τέκνα δεν είναι σε θέση να συντηρηθούν από το προσωπικό τους εισόδημα ή την προσωπική τους περιουσία, εφόσον αυτά φοιτούν τακτικά σε σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έως την ηλικία των 20 ετών), σε ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης ή πανεπιστήμιο (έως την ηλικία των 25 ετών), αλλά μόνον εάν η καταβολή της διατροφής δεν συνεπάγεται ιδιαίτερες δυσκολίες για τους γονείς.

Η διατροφή προς πρώην σύζυγο καταβάλλεται για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από τη λύση του γάμου, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και παύει να καταβάλλεται σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος σύζυγος τελέσει νέο γάμο.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε αρμόδια αρχή ή σε δικαστήριο προκειμένου να τύχω διατροφής; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας;

Η αξίωση διατροφής ασκείται ενώπιον των δικαστηρίων, ανεξαρτήτως της φύσης της, του ύψους της διατροφής, του δικαιούχου ή του υποχρέου της διατροφής. Αρμόδια είναι τα πρωτοδικεία (rayonen sad). Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή του καθ’ ού η αίτηση. Ο αιτών μπορεί να επιλέξει το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

4 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση διατροφής για λογαριασμό συγγενούς (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, έως ποιου βαθμού) ή ανηλίκου;

Η αξίωση παροχής διατροφής σε ανήλικο ασκείται από τον γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ή από τον κηδεμόνα του ανηλίκου.

Αξίωση διατροφής υπέρ ανηλίκου ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών ασκείται από τον ίδιο τον ανήλικο, με τη γνώση και συγκατάθεση του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ή του κηδεμόνα του ανηλίκου.

5 Αν σκοπεύω να προσφύγω στη δικαιοσύνη, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Όταν η αξίωση διατροφής ασκείται στο πλαίσιο γαμικής διαφοράς, τα δικαστήρια της Βουλγαρίας έχουν δικαιοδοσία επί της αξίωσης διατροφής και των γαμικών αξιώσεων, εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι υπήκοος της Βουλγαρίας ή έχει εκεί τη συνήθη διαμονή του. Οι αξιώσεις διατροφής μεταξύ πρώην συζύγων εκδικάζονται από τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την έκδοση του διαζυγίου.

Τα βουλγαρικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία επί υποθέσεων που αφορούν προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, εφόσον ο εναγόμενος έχει τη συνήθη διαμονή του στη Βουλγαρία ή ο ενάγων/αιτών είναι υπήκοος της Βουλγαρίας ή το τέκνο ή γονέας/διάδικος είναι υπήκοος της Βουλγαρίας ή έχει τη συνήθη διαμονή του στη Βουλγαρία.

Στην ανωτέρω περίπτωση, το βουλγαρικό δίκαιο εφαρμόζεται όπως περιγράφεται στις ερωτήσεις 18, 19 και 20 κατωτέρω.

6 Ως αιτών, υποχρεούμαι να χρησιμοποιήσω ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, κεντρική ή τοπική αρχή, κλπ);  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Η αξίωση διατροφής ασκείται ενώπιον των δικαστηρίων, ανεξαρτήτως της φύσης της, του ύψους της διατροφής, του δικαιούχου ή του υποχρέου της διατροφής. Αρμόδια είναι τα πρωτοδικεία, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η νόμιμη εκπροσώπηση των διαδίκων. Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή του καθ’ ού η αίτηση. Ο αιτών μπορεί να επιλέξει το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

7 Υποχρεούμαι να καταβάλω κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν δεν διαθέτω επαρκή οικονομικά μέσα, μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Ο αιτών σε υποθέσεις διατροφής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τελών υπέρ του Δημοσίου. Κατά την επιδίκαση της διατροφής, το δικαστήριο διατάσσει τον εναγόμενο να καταβάλει τα τέλη υπέρ του Δημοσίου και τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε ο ενάγων στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η νόμιμη εκπροσώπηση δεν είναι υποχρεωτική στις υποθέσεις διατροφής.

Οι διάδικοι μπορούν να λάβουν νομική συνδρομή υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις που διέπουν την παροχή αυτής, όπως ορίζονται στον νόμο περί νομικής συνδρομής (Zakon za pravnata pomosht).

8 Τι είδους διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο;  Πώς υπολογίζεται το ποσό της διατροφής; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου αν οι δαπάνες διαβίωσης ή οι οικογενειακές συνθήκες μεταβληθούν; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, με ποιο τρόπο (π.χ. μέσω του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής);

Το ύψος της διατροφής καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου που δικαιούται τη διατροφή και τις δυνατότητες του ατόμου που υποχρεούται να την καταβάλλει. Το ελάχιστο ποσό διατροφής το οποίο είναι καταβλητέο από τον γονέα στο ανήλικο τέκνο αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κατώτατου μισθού, όπως αυτός ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το ύψος της διατροφής ορίζεται από το δικαστήριο με βάση τις ανάγκες του τέκνου και την οικονομική δυνατότητα του γονέα.

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει το ύψος της διατροφής σε επίπεδο χαμηλότερο από το κατώτατο νόμιμο όριο σε περιπτώσεις όπου το τέκνο λαμβάνει διατροφή από το κράτος ή συντρέχουν άλλοι σημαντικοί λόγοι που καθιστούν αυτό αναγκαίο. Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ύψος διατροφής σε επίπεδο ανώτερο του μέγιστου νόμιμου ορίου, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την κάλυψη ειδικών αναγκών του τέκνου και ο γονέας είναι σε θέση να καταβάλει την εν λόγω διατροφή χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε διαδίκου, η απόφαση καταβολής διατροφής μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή των συνθηκών.

Η διατροφή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της διατροφής, υπολογίζεται νόμιμος τόκος υπερημερίας. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την παροχή διατροφής σε είδος.

9 Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή καταβάλλεται προσωπικά στον δικαιούχο. Στην περίπτωση ανηλίκων ηλικίας 14 έως 18 ετών, καταβάλλεται προσωπικά στον ανήλικο, με τη γνώση και συγκατάθεση, όμως, του γονέα ο οποίος ασκεί τη γονική μέριμνα.

Η διατροφή προς ανήλικο ηλικίας κάτω των 14 ετών καταβάλλεται μέσω του γονέα ο οποίος ασκεί τη γονική μέριμνα ή μέσω του κηδεμόνα του ανηλίκου.

10 Αν ο υπόχρεος σε διατροφή (οφειλέτης) δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να την καταβάλει;

Η διατροφή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της διατροφής, υπολογίζεται νόμιμος τόκος υπερημερίας.

Δικαστική απόφαση η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη παρέχει δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Grazhdanski Protsesualen Kodeks).

11 Παρακαλείστε να περιγράψετε με συντομία τυχόν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση, ιδίως διατάξεις περί προστασίας του οφειλέτη καθώς και προθεσμίες παραγραφής ή αποσβεστικές προθεσμίες στο οικείο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η αναγκαστική εκτέλεση διεξάγεται από δημόσιο ή ιδιωτικό δικαστικό επιμελητή της επιλογής του δικαιούχου της διατροφής.

Οι δημόσιοι δικαστικοί επιμελητές εργάζονται για την υπηρεσία αναγκαστικής εκτέλεσης του εκάστοτε πρωτοδικείου (rayonen sad), η δε περιφέρεια αρμοδιότητάς τους ταυτίζεται με την περιφέρεια επί της οποίας έχει δικαιοδοσία το εν λόγω δικαστήριο.

Η περιφέρεια αρμοδιότητας των ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών είναι εκείνη του αντίστοιχου ειρηνοδικείου (okrazhen sad).

Βλ. Αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων.

12 Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή αρχή που μπορεί να με βοηθήσει στην είσπραξη της διατροφής;

Ο νόμος περί προστασίας ανηλίκων (Zakon za Zakrila na Deteto) προβλέπει μια σειρά μέτρων προστασίας, μεταξύ άλλων την ενημέρωση των γονέων και τέκνων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την παροχή νομικής συνδρομής από το κράτος. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου περί προστασίας ανηλίκων, οι ανήλικοι έχουν δικαίωμα να λάβουν νομική συνδρομή και να ασκήσουν προσφυγή κατά οποιασδήποτε απόφασης η οποία επηρεάζει τα δικαιώματα ή συμφέροντά τους. Η νομική συνδρομή παρέχεται από την Εθνική Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής.

Ο Κώδικας Δικηγόρων (Zakon za Advokaturata) προβλέπει ρητά ότι δικηγόρος της Βουλγαρίας ή της ΕΕ μπορεί να παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή και βοήθεια σε δικαιούχους διατροφής. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο αντίδικος διαταχθεί να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας, ο δικηγόρος μπορεί να αναζητήσει αμοιβή, το ύψος της οποίας ορίζει το δικαστήριο.

13 Μπορεί κάποιος οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) να προκαταβάλει τη διατροφή ολικώς ή μερικώς αντί του οφειλέτη;

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος διατροφής δεν συμμορφώνεται προς την απόφαση διατροφής, η διατροφή καταβάλλεται από το κράτος για λογαριασμό του υποχρέου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον σχετικό κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινωνικής πρόνοιας, το κράτος μεριμνά για τα άτομα που τελούν σε οικονομική δυσπραγία εφόσον δεν υπάρχει υπόχρεος διατροφής σύμφωνα με τον νόμο ή όταν ο υπόχρεος δεν είναι σε θέση να την καταβάλει.

14 Αν εγώ βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οφειλέτης έχει τη διαμονή του σε άλλη χώρα:

14.1 Μπορώ να τύχω της συνδρομής αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ναι, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος σε μια σειρά συνθηκών αμοιβαίας νομικής συνδρομής με διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η κεντρική αρχή σύμφωνα με τις εν λόγω συνθήκες και υπό την ιδιότητά του αυτή παρέχει συνδρομή σε αιτήσεις των πολιτών.

14.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η κεντρική αρχή και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Ministry of Justice
Ul. Slavyanska 1

1040 Sofia
Bulgaria
Τηλέφωνο: (+359 2) 92 37 555
Φαξ: (+359 2) 987 0098
Αρμόδιος:

Е_Gyurova@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

15 Αν εγώ βρίσκομαι σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος:

15.1 Μπορώ να καταθέσω απευθείας αίτηση στην εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Ναι, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Σε περίπτωση που ο αιτών διαμένει σε κράτος με το οποίο η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει συνάψει συνθήκη αμοιβαίας νομικής συνδρομής, αυτός μπορεί να ζητήσει υποστήριξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ιδιότητά του ως κεντρικής αρχής σύμφωνα με την εν λόγω συνθήκη.

15.2 Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με την εν λόγω αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό και τι είδους συνδρομή μπορώ να λάβω;

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής ή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη σχετική συνθήκη αμοιβαίας νομικής συνδρομής.

Βλέπε ανωτέρω για τα στοιχεία επικοινωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως κεντρική αρχή.

16 Δεσμεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007;

Ναι, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

17 Αν το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στην αξίωση διατροφής, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Βλ. απάντηση ανωτέρω.

18 Ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ σύμφωνα με τη διάρθρωση του κεφαλαίου V του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Οι εφαρμοστέοι κανόνες ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, καθώς και στα άρθρα 627α έως 627γ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (όπως ισχύει από 18 Ιουνίου 2011).

Εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση σε κράτος μέλος το οποίο δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, η αίτηση για εκτέλεση της απόφασης βάσει των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του υποχρέου ή του τόπου εκπλήρωσης της υποχρέωσης. Η απόρριψη του αιτήματος εκτέλεσης ή η αναστολή της εκτέλεσης υπό την έννοια του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου διατάσσεται από το ειρηνοδικείο.

Αίτημα κήρυξης της εκτελεστότητας απόφασης ή άλλης πράξης η οποία έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο δεν δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007, υποβάλλεται ενώπιον του ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του υποχρέου ή του τόπου εκπλήρωσης της υποχρέωσης. Δεν υποβάλλεται αντίγραφο της αίτησης για επίδοση στον καθ’ ού. Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση κεκλεισμένων των θυρών. Στην απόφαση δια της οποίας κάνει δεκτή την αίτηση, το δικαστήριο ορίζει την προθεσμία προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή εκτέλεση της απόφασης δια της οποίας γίνεται δεκτή η αίτηση. Στην απόφαση δια της οποίας κάνει δεκτή την αίτηση το δικαστήριο εκδίδει επίσης απόφαση για τα προσωρινά μέτρα συντηρητικής προστασίας τα οποία αιτείται ο αιτών. Η εν λόγω απόφαση έχει την ισχύ απόφασης επί αγωγής. Κατά της απόφασης χωρεί προσφυγή για ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας (Sofiyski apelativen sad) σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου. Η απόφαση του Εφετείου της Σόφιας υπόκειται σε αναίρεση μόνο από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

19 Τι μέτρα έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής;

Έχουν επέλθει μεταβολές στο μέγεθος και τη δομή του προσωπικού της Διεύθυνσης Διεθνούς Νομικής Προστασίας Ανηλίκων και Διασυνοριακών Υιοθεσιών, στις αρμοδιότητες της οποίας συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως κεντρική αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Στην εν λόγω Διεύθυνση έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες συνεργασίας της με τη Γενική Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Διοικητικών Υπηρεσιών (GRAO) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, με την Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και με την Εθνική Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής κατά την εξέταση αιτήσεων από κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίες αφορούν υποχρεώσεις διατροφής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/01/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο