Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Издръжка на членове на семейството

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво означават на практика понятията „издръжка” и “задължение за издръжка”? Кои лица са задължени да изплащат издръжка на друго лице?

Издръжката е институт на семейното право, основан на един от основополагащите принципи на семейното право — принципа на взаимопомощ между членовете на семейството, т.е. принципа на семейна солидарност. Средствата за издръжка обикновено се предоставят доброволно, най-вече поради личните взаимоотношения между членовете на семейството, но може да се събират така също принудително от съдилищата.

В Словения понятието „издръжка“ се използва по отношение на издръжката на (бивши) съпрузи, деца и родители. Това означава издръжка и подпомагане, както и плащания за издръжка и подпомагане, които съдът присъжда за дете. Следователно терминът включва всичко, което дадено лице е правно задължено да отделя за изискваното подпомагане на дете или съпруг. Това понятие може да се използва също така за подпомагането на родители, които трябва да бъдат издържани от своите деца, ако не разполагат с достатъчно средства, за да се издържат самостоятелно. Понятието може да включва също така плащания за издръжка под формата на парични суми, които са присъдени като издръжка.

Родителите са длъжни да издържат своите деца (член 103 от Закона за брака и семейните отношения).

В рамките на своите възможности пълнолетните деца са длъжни да издържат своите родители, ако последните не разполагат с достатъчно средства за издръжка и не са в състояние да придобият такива средства. Пълнолетните деца не са длъжни да издържат родител, който без основателна причина не е изпълнявал своите задължения за издръжка по отношение на такова дете. (член 124 от Закона за брака и семейните отношения).

Съпрузите или партньорите без брак са длъжни да издържат ненавършилите пълнолетие деца на своя съпруг или партньор без брак, които живеят с тях, освен ако този или другият родител е в състояние да издържа детето. Задълженията на съпруга или партньора без брак се прекратяват при прекратяването на брака или съюза без брак с майката или бащата на детето, освен ако бракът или съюзът без брак се прекратява поради смъртта на майката или бащата на детето. В такъв случай преживелият съпруг или партньор без брак е длъжен да издържа детето на своя починал съпруг или партньор без брак само ако е живеел с детето към момента на прекратяване на брака или съюза без брак. (член 127 от Закона за брака и семейните отношения).

Съпруг, който не разполага със средства за издръжка и е безработен не по своя вина, има право да получава издръжка от своя съпруг според възможностите на последния (член 50 от Закона за брака и семейните отношения).

Съпругът без издръжка може да поиска издръжка в рамките на производството за развод, а също така и с отделно дело, което трябва да бъде заведено в срок до една година, считано от датата, на която разводът влезе окончателно в сила (член 81, буква а) от Закона за брака и семейните отношения).

2 До каква възраст детето има вземане за издръжка? Съществуват ли различни правила относно вземанията за издръжка на ненавършили пълнолетие лица и на възрастни?

Родителите са длъжни да издържат своите деца до навършване на пълнолетие, така че според своите средства и способности да осигуряват условията за живот, които са необходими за развитието на детето.

Ако детето посещава училище редовно, дори и да е редовно записано на полудневно обучение, родителите са длъжни да издържат детето и след навършването на пълнолетие, до навършване на двадесет и шест годишна възраст.

Родителите са длъжни да издържат децата си, които са сключили брак или съжителстват с партньор в съюз без брак, само ако техният съпруг или партньор без брак не е в състояние да ги издържа.

3 Следва ли да сезирам до компетентен орган или съд, за да получа издръжка? Кои са основните елементи на тази процедура?

Що се отнася до издръжката, която навършило пълнолетие дете е длъжно да плаща на своите родители, получателят и длъжникът могат да сключат споразумение под формата на нотариален запис (член 130, буква а) от Закона за брака и семейните отношения).

Ако родителите постигнат съгласие по отношение на издръжката за дете, те могат да предложат на съда да издаде решение по него в рамките на охранително производство. Ако съдът установи, че споразумението не е в интерес на детето, той отхвърля предложението (член 130 от Закона за брака и семейните отношения).

Съпругът без издръжка може да поиска издръжка от своя съпруг в рамките на производството за развод, а също така и с отделно дело, което трябва да бъде заведено в срок до една година, считано от датата, на която разводът влезе окончателно в сила. (член 81, буква а) от Закона за брака и семейните отношения).

Ако не бъде сключено споразумение относно издръжката, трябва да бъде предявен иск пред компетентния съд. Районните съдилища са родово (предметно) компетентни по отношение на решенията за издръжка (член 32 от Гражданския процесуален закон).

Във връзка с иска трябва да бъде подадена специална молба, в която да се посочи основният предмет на иска и присъединените искания, фактите в подкрепа на исканията на ищеца, доказателствата, потвърждаващи тези факти, както и други сведения, които трябва да съдържа всеки иск (член 180 от Гражданския процесуален закон).

Според посочения закон молбата включва иска, защитата в отговор на иска, средствата за правна защита и другите изявления, предложения или съобщения, направени извън производството. Молбите трябва да са разбираеми и да включват всичко, което е необходимо за разглеждане на делото от съда. По-специално те трябва да включват: посочване на съда, имената и постоянното или временното местожителство на страните, имената на процесуалните представители или пълномощници, предмета на спора и съдържанието на изявлението. Ищецът трябва да подпише молбата, освен ако това е невъзможно с оглед на формата на молбата. За оригинален подпис на ищеца се счита неговият саморъчен подпис, както и защитен електронен подпис, потвърден чрез квалифицирано удостоверение. Ако изявлението включва някакво искане, страната трябва да посочи в молбата фактите, на които то се основава, и доказателствата в негова подкрепа, ако такива са необходими (член 105 от Гражданския процесуален закон).

Съдебните такси трябва да бъдат платени при подаването на иска. Съдебните такси трябва да бъдат платени най-късно в срока, определен от съда в заповедта за плащане на съдебните такси (член 105, буква а) от Гражданския процесуален кодекс).

Молбите се подават в писмен вид. За писмена молба се счита такава, която е написана на ръка или отпечатана и подписана саморъчно от ищеца (молба на хартиен носител) или молба в електронен вид и подписана със защитен електронен подпис, потвърден чрез квалифицирано удостоверение. Писмената молба се подава по пощата, по електронен път, чрез използването на комуникационна технология, чрез подаване пряко до органа или чрез лице, което извършва предаването на молби по занятие (търговски доставчик). Електронните молби се подават към информационната система по електронен път. Информационната система изпраща на ищеца автоматично потвърждение, че молбата е получена. Молби могат да се подават също така по стандартния или по специален образец (член 105, буква б) от Гражданския процесуален кодекс).

Молбите, които трябва да бъдат връчени на насрещната страна, трябва да бъдат подадени до съда в необходимия брой екземпляри, изисквани от съда и от насрещната страна, и във форма, даваща възможност на съда да ги връчи. Това важи също така за приложенията. Молби и приложения, подадени по електронен път, които трябва да бъдат връчени на насрещната страна, се изпращат в един екземпляр. Съдът прави толкова електронни копия или фотокопия, колкото се изискват от насрещната страна (член 106 от Гражданския процесуален закон). Документите, които са приложени към молбата, могат да бъдат оригинали или копия (член 107 от Гражданския процесуален закон). Въпреки наличието на правно основание, техническите изисквания за електронно подаване, връчване и водене на делата по граждански производства все още не са изпълнени.

4 Може ли да бъде подадена молба от името на роднина (ако да, в каква степен на родство) или дете?

Молбите за издръжка се подават от законния представител на детето. Ненавършилите пълнолетие деца се представляват от своите родители. Ако детето е предоставено за отглеждане на приемно семейство, молбата се подава от настойника на детето.

Съдът трябва да позволи на децата, които са навършили петнадесет години и са в състояние да разбират смисъла и правните последици от своите действия, да осъществяват своите процесуални действия самостоятелно като страни в производството. Законният представител на детето може да извършва определени действия в рамките на производството само ако детето не заяви, че ще упражнява това право. Децата под 15-годишна възраст или за които съдът постанови, че не са в състояние да разбират смисъла и правните последици от своите действия, се представляват от законния представител.
Ако интересите на детето и/или неговия законен представител се различават, съдът назначава специален представител на детето. Съдът процедира по този начин така също в други случаи, ако с оглед на обстоятелствата по делото прецени, че това е необходимо за защита на интересите на детето (член 409 от Гражданския процесуален закон).

5 Ако възнамерявам да заведа дело по случая, как мога да разбера кой е компетентният съд?

Районните съдилища са родово (предметно) компетентни по отношение на решенията за издръжка (член 32 от Гражданския процесуален закон).

Съдът по постоянно местожителство на ответника има обща териториална компетентност. Ако е компетентен словенски съд, тъй като ответникът е с временно местожителство в Словения, обща териториална компетентност има съдът по временното местожителство на ответника. Ако освен своето постоянно местожителство ответникът има също така временно местожителство в друг град и с оглед на обстоятелствата може да се приеме, че ще живее там през продължителен период от време, компетентният съд по временното местожителство на ответника има също така обща териториална компетентност (член 47 от Гражданския процесуален закон).

Ако в спор за издръжка по закон ищецът е взискателят на издръжката, компетентният съд в района по постоянно или временно местожителство на ищеца има също така обща териториална компетентност. Ако в спор за издръжка по закон с международно участие е компетентен словенски съд, защото ищецът е дете с постоянно местожителство в Словения, териториална компетентност има съдът, който е компетентен в района по постоянното местожителство на ищеца. Ако в спор за издръжка по закон е компетентен словенски съд, защото ответникът има недвижимо имущество в Словения, от което може да се плаща издръжката, териториална компетентност има съдът, който е компетентен в района по местонахождение на въпросното имущество (член 50 от Гражданския процесуален закон).

6 В качеството ми на ищец трябва ли да ползвам услугите на посредник, за да заведа дело (напр. адвокат, централен или местен орган и др.)? Ако това не е необходимо, кои са приложимите процедури?

Страните могат да водят съдебни дела лично или чрез пълномощник. В производства пред районния съд пълномощник може да е само адвокат или друго лице, което е издържало държавния изпит за адвокати (членове 86 и 87 от Гражданския процесуален закон).

7 Трябва ли да заплатя такси, за да заведа дело? Ако това е така, какъв е техният вероятен размер? Ако моите финансови средства са недостатъчни, мога ли да получа правна помощ за покриване на разходите по процедурата?

Да, съдебните такси трябва да бъдат платени при подаването на иска. Съдебните такси трябва да бъдат платени най-късно в срока, определен от съда в заповедта за плащане на съдебните такси (член 105, буква а) от Гражданския процесуален кодекс).

Ако искът касае само правото на издръжка по закон или искането на отделни суми от издръжката по закон, размерът на дължимите съдебни такси се изчислява, като се сумират вноските за три месеца, освен ако не се иска издръжка за по-кратък период от време (член 23 от Закона за съдебните такси).

Ако обаче издръжката се иска едновременно с искане за попечителство над детето, трябва да се плати съдебна такса във фиксиран размер от 45 EUR (тарифна позиция 1212 от Закона за съдебните такси)

Да, има възможност за предоставяне на безплатна правна помощ, с която да се покрият разходите за производството Председателят на районния съд решава относно предоставянето на безплатна правна помощ (член 2 от Закона за безплатната правна помощ).

Освобождаването от съдебни такси, отлагането на плащането или разсроченото плащане на съдебните такси трябва да бъде поискано отделно, като такава молба се подава до съда, който води основното производство (член 12 от Закона за съдебните такси).

8 Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Как се изчислява размерът на издръжката? Може ли съдебното решение да бъде преразгледно при промяна в издръжката на живота и семейните обстоятелства? Ако това е така, по какъв начин се извършва преразглеждането (напр. посредством система за автоматично индексиране)?

Издръжката се определя като месечна сума и е дължима авансово, като може да се иска от момента на подаване на иска за издръжка (член 132, буква в) от Закона за брака и семейните отношения).

Издръжката се определя с оглед на нуждите на нейния получател и материалното и финансово положение на длъжника (член 129 от Закона за брака и семейните отношения).

Когато присъжда издръжка за дете, съдът е задължен да вземе предвид интересите на детето, за да гарантира, че издръжката за детето ще може адекватно да осигури неговото благоприятно физическо и психическо развитие Издръжката за дете трябва да включва разходите за нуждите на детето, по-специално разходите за жилище, храна, облекло, обувки, сигурност, образование, развитие, отдих, развлечения и други специфични нужди на детето (член 129, буква а) от Закона за брака и семейните отношения).

По искане на взискателя или длъжника, съдилищата могат да увеличат, намалят или прекратят дадено задължение за издръжка посредством изпълнително основание, ако е настъпила промяна в нуждите на взискателя или във възможностите на длъжника, въз основа на които издръжката е била определена (член 132 от Закона за брака и семейните отношения).

Издръжката, определена с подзаконов акт, се коригира ежегодно в съответствие с индекса на потребителските цени в Република Словения. Корекцията се извършва през месец март, като се отчита кумулативният ръст на потребителските цени през месеца, през който издръжката е била окончателно определена или изменена. Корекционният коефициент за издръжката се публикува от министъра, отговарящ за семейството, в Официален вестник на Република Словения. Центърът за социална закрила уведомява писмено кредитора и длъжника за всяка корекция и за новия размер на издръжката. Известието от Центъра за социална закрила, заедно със съдебната спогодба, окончателното съдебно решение или нотариално завереният акт за принудително изпълнение представляват изпълнителното основание (член 82, буква г) от Закона за брака и семейните отношения)

9 Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

Това се определя от съда. Издръжката за дете обикновено се внася по банкова сметка на законния представител на детето. Издръжката за навършили пълнолетие лица се внася по техни банкови сметки.

10 Ако съответното лице (длъжникът) не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да плаща?

Ако длъжник на издръжка не изпълнява доброволно своето задължение да плаща издръжка в съответствие с изпълнително основание (съдебно решение, съдебна заповед, подлежащ на изпълнение нотариален запис, заедно с известие за определяне на издръжка), взискателят може да направи предложение за изпълнение пред съда в съответствие с разпоредбите на Закона за принудителното изпълнение и защитата при граждански искове, за да обезпечи изпълнението на задълженията.

11 Моля, опишете накратко всички ограничения, на които подлежи принудителното изпълнение, по-специално правилата за защита на длъжника и давностните и преклузивните срокове, във Вашата система за принудително изпълнение.

Може да намерите информацията по въпроса на Портала за електронно правосъдие: Процедури за изпълнение на съдебно решение

12 Съществува ли организация или орган, която или който би ми помогнал(а) да събера издръжката?

Центровете за социална закрила предоставят първоначална информация относно издръжката.

Районните съдилища са родово (предметно) компетентни по отношение на решенията за издръжка Страните в производството могат да кандидатстват за безплатна правна помощ под формата на представителство от адвокат и освобождаване от плащането на разходите за производството.

Ако длъжникът не плаща издръжката, законният представител на детето или пълнолетният получател на издръжката може да подаде молба за принудително изпълнение до компетентния местен съд. Съдействие по изготвянето на молба за принудително изпълнение се оказва от центровете за социална закрила, местните съдилища, адвокатите и от Обществения фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка на Република Словения.

13 Могат ли организации (държавни или частни) да изплатят авансово цялата издръжка или част от нея вместо длъжника?

Ако задължената страна не плаща издръжката, законният представител на ненавършилото пълнолетие дете може да подаде молба за плащане на издръжката от Обществения фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка на Република Словения, но само въз основа на окончателно и подлежащо на изпълнение съдебно решение или съдебна спогодба, в което/която е определен размерът на издръжката, и при условие че законният представител безуспешно се е опитал сам/сама да осигури принудително изпълнение на плащането на издръжката или е подал/а надлежно изготвена молба за принудително изпълнение на издръжката в чужбина.

Право на компенсаторна издръжка имат деца, които все още не са навършили 18 години и:

  • са граждани на Република Словения с постоянно местожителство в Словения,
  • са чуждестранни граждани с постоянно местожителство в Словения, ако това е предвидено в международен договор или при условия на реципрочност.

14 Ако се намирам в тази държава членка и местопребиваването на длъжника е в друга държава:

14.1 Мога ли да получа съдействие от страна на орган или частна организация в тази държава членка?

Да. Помощ във връзка с изпълнението на решения за издръжка се предоставя от Обществения фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка на Република Словения, който е определен за централен орган по Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Общественият фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка на Република Словения е определен също така за централен орган по Хагската конвенция за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството и за предаваща и получаваща агенция в съответствие с Конвенцията на ООН (Ню Йорк) за събиране на издръжка в чужбина.

14.2 Ако това е така, по какъв начин мога да се свържа с този орган или с тази организация?

Данните за контакт са следните:

Обществен фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка на Република Словения (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Телефон: +386 1 4720 990

Факс: +386 1 4345 899

Ел. поща: jpsklad@jps-rs.si

Уебсайт: http://www.jpi-sklad.si/

15 Ако се намирам в друга държава и длъжникът се намира в тази държава членка:

15.1 Мога ли да отправя молба пряко до такъв орган или такава частна организация в тази държава членка?

Не. Според член 55 от Регламент (ЕО) № 4/2009 молбите за принудително изпълнение на издръжката трябва да се подават чрез централния орган на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на молителя, след което въпросният централен орган препраща молбата до централния орган на Словения, т.е. Обществения фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка.

15.2 Ако това е така, как мога да се свържа с този орган или с тази организация и какво съдействие мога да получа?

В Регламента не са предвидени директни контакти между молител с местопребиваване в чужбина и Обществения фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка като централен орган.

Комуникацията се осъществява чрез централния орган на държавата членка по местопребиваване на молителя. Централният орган на държавата членка по местопребиваване на молителя предоставя цялостно съдействие за подаването на правилно и надлежно попълнена молба за принудително изпълнение на издръжката в Словения и препраща молбата и всички приложения към нея до Обществения фонд за стипендии, развитие, увреждания и издръжка, който разглежда молбата, изисква допълнителна информация или корекции, ако е необходимо, и представлява молителя в процедурата за изпълнение пред съдилища и други органи в Словения.

16 Тази държава членка обвързана ли е от Хагския протокол от 2007 г.?

Да.

17 Ако тази държава членка не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., кой ще бъде приложимият закон относно вземането за издръжка съгласно разпоредбите на нейното международно частно право? Кои са съответните разпоредби от международното частно право?

/

18 Кои са разпоредбите относно достъп до правосъдие при трансгранични случаи съгласно структурата на глава V от Регламента за задълженията за издръжка?

Има възможност за предоставяне на безплатна правна помощ, с която да се покрият разходите за производството Председателят на районния съд решава относно предоставянето на безплатна правна помощ (член 2 от Закона за безплатната правна помощ).

Може да бъде одобрена безплатна правна помощ за правни консултации, адвокат и други правни услуги, които са предвидени по закон, за всички форми на съдебна защита пред всички съдилища с обща компетентност и специализираните съдилища в Словения, пред Конституционния съд на Република Словения и пред всички органи, институции и лица в Словения, които са компетентни в областта на извънсъдебното решаване на спорове, и като опрощаване на плащането на разходите за съдебното производство (член 7 от Закона за безплатната правна помощ).

Бенефициерите по споменатия закон са: 1. граждани на Словения; 2. чуждестранни граждани с разрешение за постоянно или временно местожителство в Словения и лица без гражданство, които законно пребивават в Словения; 3. други чуждестранни граждани при условия на реципрочност или при условия и в случаи, определени в международни договори, които са обвързващи за Словения; 4. неправителствени организации и асоциации, които извършват дейност с нестопанска цел и в обществен интерес и са вписани в съответния регистър в съответствие с приложимото право, в спорове във връзка с извършването на дейности в обществен интерес или за целите, за които са създадени; 5. други лица, за които в закона или в международен договор, който е обвързващ за Словения, е предвидено, че имат право на безплатна правна помощ (член 10 от Закона за безплатната правна помощ).

Лицата, които имат право на безплатна правна помощ, могат да поискат такава на всеки етап от производството. Когато се разглеждат искания за предоставяне на безплатна правна помощ, се определя финансовото състояние на ищеца, както и други условия, определени в посочения закон (член 11 от Закона за безплатната правна помощ).

Въз основа на член 46 от Регламента такива изключения се прилагат във всички случаи, при които искът на бенефициера се основава на член 56 от Регламента и е свързан със задължения за издръжка на лица, ненавършили 21 години, които произтичат от взаимоотношенията между родители и деца

19 Какви мерки са приети от тази държава членка, за да бъде осигурено изпълнението на дейностите, описани в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка?

Не са предприемани никакви мерки за изпълнението на член 51 от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 11/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт