Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Издръжка на членове на семейството

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво означават на практика понятията „издръжка” и “задължение за издръжка”? Кои лица са задължени да изплащат издръжка на друго лице?

Правилото „издръжка не се дължи за минали периоди“ означава, че целта на издръжката е да се задоволят настоящи и бъдещи нужди, а не да се възстановят разходи за минали периоди. Това правило има юридическото значение на оборима презумпция, което означава, че то може да бъде пренебрегнато, ако взискателят представи доказателство или че е трябвало да задлъжнее, за да се издържа, или че не е бездействал или е бил неспособен да предприеме действия.

Издръжката не може да се приспада, освен ако вземането, което подлежи на приспадане, също е вземане за издръжка.

2 До каква възраст детето има вземане за издръжка? Съществуват ли различни правила относно вземанията за издръжка на ненавършили пълнолетие лица и на възрастни?

3 Следва ли да сезирам до компетентен орган или съд, за да получа издръжка? Кои са основните елементи на тази процедура?

По принцип лицето, търсещо издръжка, трябва да предяви иск за издръжка пред мировия съд (Justice de Paix). Ако искът за издръжка е съединен с производство за развод или законна раздяла, районният съд (Tribunal d'arrondissement), който разглежда иска за развод или законна раздяла, се произнася и по иска за издръжка.

4 Може ли да бъде подадена молба от името на роднина (ако да, в каква степен на родство) или дете?

В случаи на tutelle (настойничество) или curatelle (попечителство), настойникът (tuteur) или попечителят (curateur) може да подаде молба от името на родителя или на ненавършилото пълнолетие дете.

Родителят/ите, който/които упражнява/т родителските права по отношение на ненавършило пълнолетие дете, могат да подадат молба от името на детето.

Ненавършилите пълнолетие деца не са дееспособни и нямат право да подават молби самостоятелно.

5 Ако възнамерявам да заведа дело по случая, как мога да разбера кой е компетентният съд?

Що се отнася до искове за плащане или преразглеждане на издръжката, ищецът може по свой избор да се обърне или към съда по своето постоянно местожителство, или към съда по постоянното местожителство на ответника.

6 В качеството ми на ищец трябва ли да ползвам услугите на посредник, за да заведа дело (напр. адвокат, централен или местен орган и др.)? Ако това не е необходимо, кои са приложимите процедури?

Ако искът не се разглежда в рамките на производство за развод или законна раздяла, ищецът може да се обърне към мировия съд чрез призовка, която се връчва на насрещната страна от съдебен изпълнител. Страните в спора са освободени от необходимостта да използват адвокат.

Ако издръжката е поискана в рамките на производство за развод или законна раздяла, призовката се подава до окръжния съд и трябва да бъде връчена на насрещната страна от съдебен изпълнител. Страните по спора са длъжни да използват адвокат.

Във всеки случай ищецът трябва да представи на съдията всички документи, които съдържат доказателства за неговите/нейните нужди, като фишове за заплата, удостоверения за необлагане с данъци, удостоверение за безработица или за продължително заболяване, доказателство за наем, зависими деца, разходи за издръжка и образование, заеми и др.

7 Трябва ли да заплатя такси, за да заведа дело? Ако това е така, какъв е техният вероятен размер? Ако моите финансови средства са недостатъчни, мога ли да получа правна помощ за покриване на разходите по процедурата?

Сред разходите, които следва да бъдат взети предвид в случай на съдебно производство, трябва да се посочат съдебните и процесуалните разноски, които страната, изгубила делото, може да бъде осъдена да плати (изцяло или частично). Може да се наложи също така да се плащат адвокатски хонорари.

Лицата, чиито доходи се считат за недостатъчни по люксембургското право, могат да получат правна помощ. За тази цел те трябва да попълнят въпросник, който може да бъде получен от централната служба за социални дейности, и да го изпратят до председателя на адвокатската колегия с териториална компетентност, който взема решение по въпроса.

Правната помощ покрива всички разходи по провеждането на съдебното производство и всички процедури или действия, за които е предоставена. Така например тя обхваща гербови налози и регистрационни разходи, секретарски такси, адвокатски хонорари, такси и плащания на съдебни изпълнители, нотариални разходи и такси, разходи и хонорари за технически специалисти, разходи за свидетели, хонорари на писмени и устни преводачи, такси за certificats de coutume (удостоверения за чуждестранно право), пътни разходи, такси и плащания, свързани с формалности по регистрация, ипотекиране и учредяване на други тежести и, при нужда, разходи за публикуване в пресата.

8 Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Как се изчислява размерът на издръжката? Може ли съдебното решение да бъде преразгледно при промяна в издръжката на живота и семейните обстоятелства? Ако това е така, по какъв начин се извършва преразглеждането (напр. посредством система за автоматично индексиране)?

  • Вид на издръжката

В хода на производството и след допускането на развод или законна раздяла присъдената помощ най-често е под формата на ежемесечна издръжка. Тя може обаче да бъде също така под формата на капитал, изплатен като парична сума или предоставен като вещи в натура.

Що се отнася до участието в издръжката и образованието на детето, издръжката може да бъде под формата на месечно плащане или на пълно или частично пряко покриване на разходите, направени за детето. Накрая, тя може да бъде под формата на право на ползване или обитаване.

Ако длъжникът на издръжката докаже, че не може да си позволи да плаща издръжка, съдът може да му/ѝ разпореди да приеме в дома си лицето, на което се дължи издръжка, и да го/я храни и издържа.

  • Определяне на размера на издръжката

Няма референтна скала. Размерът на издръжката се изчислява в съответствие с финансовите възможности на длъжника и нуждите на взискателя.

  • Индексиране

С цел издръжката да бъде съобразена с промени в разходите за живот, съдията може дори служебно да реши да обвърже издръжката с определен индекс по законоустановена клауза за промени.

  • Преразглеждане на размера

В случай на някаква промяна в обстоятелствата издръжката може да бъде преразгледана с оглед да бъде увеличена или намалена, или дори отменена. Ако страните не постигнат споразумение, отмяната или намаляването се решава от съда.

Принципът на промяна на издръжката според нуждите на взискателя и финансовите възможности на длъжника е принцип от обществен интерес. Този принцип означава, че съдията има право да променя размера на издръжката, определен по споразумение между страните. Това право важи не само в случай на промяна в положението на взискателя или на длъжника, но също и когато липсва каквато и да било промяна, ако съдията прецени, че размерът е недостатъчен или твърде голям.

9 Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

По време на производството и след допускането на развод или законна раздяла издръжката се плаща на съпруга бенефициер.

Делът в издръжката и образованието на детето се плаща от единия от родителите на другия родител или на лицето, на което е поверено детето. Ако детето е навършило пълнолетие, съдията може да реши или родителите да се съгласят този дял да се плаща на детето, било то изцяло или частично.

10 Ако съответното лице (длъжникът) не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да плаща?

Взискателят разполага с различни средства, за да накара длъжника, неизпълняващ своето задължение, да плаща издръжката.

Гражданскоправни способи:

Взискателят има различни възможности:

  • да поиска от съда разрешение да получава — вместо бившия съпруг и без да се засягат правата на трети страни — доходите на бившия съпруг, както и производните доходи, включително пенсия за възраст и ренти, както и всякакви други суми, дължими от трети лица, при определените от съдията размери и условия. Това решение подлежи на преразглеждане в случай на промяна в обстоятелствата;
  • да подаде молба за обичайните мерки за принудително изпълнение, т.е. запор спрямо трето задължено лице (например запор на банкова сметка), запор на движимо имущество (автомобил, бижута и т.н.) и възбрана върху недвижимо имущество (къща, земя и т.н.).

Наказателноправни способи:

Взискателят може да подаде оплакване по наказателен ред при следните закононарушения:

  • изоставяне на семейството се наказва с лишаване от свобода от един месец до една година и глоба от 251 EUR до 2 500 EUR или само една от тези санкции (член 391 bis от Наказателния кодекс (Code pénal). Това предполага, че длъжникът не изпълнява по отношение на взискателя всички или някои от законоустановените задължения за издръжка — било като отказва да изпълни тези задължения, макар да е в състояние да направи това, или като не е в състояние да ги изпълни, но по своя собствена вина.

Такъв е случаят със задълженията на родителите за издръжка на техните деца, задълженията за издръжка между съпрузи и тези на осиновители по отношение на осиновените деца. За престъпление се счита също така неизпълнението на решение за плащане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди вследствие на прекратяването на брака.

Наказателното преследване на правонарушението се предшества от официално уведомление, което се връчва на длъжника и се удостоверява с протокол от полицейски служител на Великото херцогство Люксембург. Ако местожителството на длъжника не е известно, връчване на обвинението не e нужно.

  • умишлената неплатежоспособност се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до три години и глоба от 500 EUR до 12 500 EUR или само с една от тези санкции (член 391 ter от Наказателния кодекс). При нея се предполага, че дори преди постановяване на съдебното решение длъжникът е организирал или утежнил своята неплатежоспособност, било то чрез увеличаване на своите пасиви,       намаляване на своите активи или укриване на част от имуществото си, за да избегне принудителното изпълнение на осъдително решение на граждански съд по дело за издръжка.

За целите на прилагането на член 391 ter от Наказателния кодекс съдебни решения и одобрени от съда споразумения относно задължения за плащания, парични помощи или участие за покриване на семейните разходи, както и определянето на издръжка в споразумения преди развод по взаимно съгласие, се считат за равностойни на такова осъдително решение на граждански съд по дело за издръжка.

Третият параграф не се прилага по отношение на правонарушенията по член 391 ter от Наказателния кодекс.

11 Моля, опишете накратко всички ограничения, на които подлежи принудителното изпълнение, по-специално правилата за защита на длъжника и давностните и преклузивните срокове, във Вашата система за принудително изпълнение.

Исковете за събиране на просрочени вземания за постоянни и пожизнени ренти и издръжки се погасяват по давност след пет години.

12 Съществува ли организация или орган, която или който би ми помогнал(а) да събера издръжката?

По молба на взискателя, Националният фонд за солидарност (Fonds national de solidarité) може да събира всякакви издръжки, дължими на съпруг, възходящ или низходящ. По отношение на сумите, които трябва да събере, Фондът встъпва в правата и гаранциите на взискателя за събирането на неговата/нейната издръжка. След като длъжникът бъде уведомен за сумите, които следва да бъдат събрани, той/тя трябва да предостави тези суми на председателя на Националния фонд за солидарност.

13 Могат ли организации (държавни или частни) да изплатят авансово цялата издръжка или част от нея вместо длъжника?

При определени условия Националният фонд за солидарност може да изплати издръжката вместо длъжника. Молбата за плащане трябва да бъде подадена от взискателя на издръжката или от неговия/нейния законен представител до председателя на Националния фонд за солидарност.

Тази молба се приема от председателя или негов представител, ако взискателят докаже, че:

а)   е с постоянно местожителство в страната и той/тя или неговият/нейният законен представител е живял/а там в продължение на пет години;

б)   неговата/нейната издръжка е определена със съдебно решение, подлежащо на изпълнение във Великото херцогство Люксембург;

в)   издръжката не е могла да бъде събрана, било то изцяло или частично, посредством действително приложена частноправна мярка за принудително изпълнение;

г)   той/тя се намира в затруднено икономическо положение.

Ако не е изпълнено условието по буква в), молбата се приема, ако използването на мерки за принудително изпълнение изглежда обречено на неуспех или ако длъжникът е с местожителство в чужбина. Всички спорове попадат в компетентността на мировия съдия (juge de paix) по местожителството на взискателя, до когото може да бъде подадена молба в срок до четиридесет дни, считано от уведомяване за решението на председателя.

Взискателите могат да получат правна помощ ipso jure. Считано от момента на подаване на молбата до преустановяване на плащанията от Фонда, взискателят не може да предявява никакви искове срещу длъжника за събиране на своята издръжка.

14 Ако се намирам в тази държава членка и местопребиваването на длъжника е в друга държава:

14.1 Мога ли да получа съдействие от страна на орган или частна организация в тази държава членка?

Съгласно Конвенцията от Ню Йорк от 20 юни 1956 г. и Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, ищец с местожителство в Люксембург може да подаде молба за издръжка до Главния прокурор (Procureur Général d'Etat), ако длъжникът е с местожителство в чужбина.

Главният прокурор, в качеството си на централен орган, препраща молбата и приложените документи до централния орган на държавата по местожителството на длъжника, за да може въпросният централен орган да помогне на ищеца да получи плащането на дължимата издръжка.

14.2 Ако това е така, по какъв начин мога да се свържа с този орган или с тази организация?

Взискателят на издръжката подава молба до предаващия орган, т.е. Главния прокурор, като използва различните формуляри, предвидени в Регламент (ЕО) № 4/2009.

Procureur Général dEtat

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxembourg

15 Ако се намирам в друга държава и длъжникът се намира в тази държава членка:

15.1 Мога ли да отправя молба пряко до такъв орган или такава частна организация в тази държава членка?

Ищецът с местожителство в държава, различна от Люксембург, трябва да се обърне към централния орган на държавата по своето местожителство. Той/тя не може да се свърже директно с люксембургските органи или служби.

15.2 Ако това е така, как мога да се свържа с този орган или с тази организация и какво съдействие мога да получа?

Не е приложимо.

16 Тази държава членка обвързана ли е от Хагския протокол от 2007 г.?

Да.

17 Ако тази държава членка не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., кой ще бъде приложимият закон относно вземането за издръжка съгласно разпоредбите на нейното международно частно право? Кои са съответните разпоредби от международното частно право?

18 Кои са разпоредбите относно достъп до правосъдие при трансгранични случаи съгласно структурата на глава V от Регламента за задълженията за издръжка?

В случай на молби по Регламента за задълженията за издръжка, правната помощ е напълно безплатна за лицата, имащи право на издръжка, на възраст под 21 години, независимо от разпоредбите на националното право.

19 Какви мерки са приети от тази държава членка, за да бъде осигурено изпълнението на дейностите, описани в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка?

За да може централният орган да предостави съдействието, предвидено в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка, на 3 август 2011 г. в Люксембург беше приет закон за прилагане на посочения регламент, както и наредба на Великото херцогство за изпълнение на членове 2 и 3 от посочения закон от 3 август 2011 г. (Mémorial A № 175 от 12 август 2011 г.).

Тези законови разпоредби предоставиха на Главния прокурор пряк достъп до някои бази данни.

Връзки по темата

Legilux

Последна актуализация: 09/05/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт