Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Skilsmässa och hemskillnad

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

I Slovakien är det bara domstolar som kan besluta om äktenskapsskillnad.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

En domstol kan besluta om äktenskapsskillnad om en av makarna lämnar in en ansökan om detta. Villkoret är ett det finns en så djup och långvarig söndring i äktenskapet att det inte fyller sin uppgift och makarna inte kan förväntas återuppta samlivet.

Domstolen ska fastställa vad som lett till den djupa söndringen och ta hänsyn till det i sitt beslut. Domstolen tar alltid hänsyn till eventuella underåriga barns intressen.

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Om en av makarna övertog den andra makens efternamn när äktenskapet ingicks har maken rätt att återta sitt tidigare efternamn. Detta sker genom anmälan till folkbokföringsmyndigheten inom tre månader efter det att beslutet om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.

Om en av makarna övertog den andra makens efternamn och behöll sitt tidigare efternamn som andranamn kan denne anmäla till folkbokföringsmyndigheten att han/hon inte längre har för avsikt att använda den andra makens efternamn. Detta ska göras inom tre månader efter det att beslutet om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Vid äktenskapsskillnad upphör makarnas giftorättsgemenskap. Bodelning sker i enlighet med 150 § i civillagen (Občiansky zákonník), efter a) överenskommelse, b) domstolsbeslut, c) tillämpning av en viss tidsfrist.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

Om ett beslut om äktenskapsskillnad rör föräldrar till ett underårigt barn ska domstolen reglera deras föräldraansvar efter skilsmässan. Framför allt ska den fastställa vem som ska få vårdnaden om barnet samt vem som ska företräda det och förvalta dess egendom. Ett sådant beslut kan dock ersättas av en överenskommelse mellan föräldrarna.

Om föräldrarna inte kan enas om umgängesrätten med ett underårigt barn ska domstolen reglera detta i samband med beslutet om äktenskapsskillnad. Domstolen kan begränsa eller förbjuda en förälders umgänge med ett underårigt barn, om detta är i barnets intresse.

Dessutom kan domstolen fastställa hur en förälder som inte fått vårdnaden om barnet ska bidra till dess uppehälle. Den kan också godkänna en överenskommelse mellan föräldrarna om underhåll.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

En skild make som inte kan försörja sig själv kan begära att den tidigare maken betalar ett rimligt underhåll, alltefter dennes förmåga och möjligheter. Om makarna inte kan komma överens fastställer domstolen ett underhåll på förslag av någon av dem.

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Det finns inte några regler om hemskillnad i slovakisk lag.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Utöver äktenskapsskillnad kan en domstol besluta att ett äktenskap är ogiltigt (matrimonium nullum). En domstol kan också besluta att ett äktenskap ska anses aldrig ha ingåtts (non matrimonium).

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

a. Ett äktenskap kan anses ogiltigt på någon av följande grunder:

 • Någon av parterna är redan gift.
 • Parterna är släkt i rakt nedstigande led eller syskon. Detsamma gäller för släktskap grundat på adoption.
 • Minderårighet, dvs. om en part är över 16 men under 18 år gammal.
 • Psykiska problem som medfört inskränkt rättslig handlingsförmåga.
 • En förklaring om att äktenskapets ingående inte varit frivilligt, allvarligt menat, klart och begripligt.

Om äktenskapet ingåtts trots att något av dessa skäl föreligger, anses det vara ett faktum tills en behörig domstol beslutat att det är ogiltigt.

b. Ett äktenskap anses aldrig ha ingåtts i följande fall:

 • Om det framtvingats med våld.
 • Om någon av parterna var yngre än 16 år.
 • Om det ingicks vid fel folkbokföringsmyndighet (undantaget 4.2–3 §) eller förklaringen om äktenskapets ingående lämnades inför fel borgmästare eller annan kommunal vigselförrättare.
 • Om det ingicks i en kyrka eller religiöst samfund som inte var registrerat enligt särskild föreskrift, om det ingicks utomlands inför ett obehörigt organ, eller om förrättaren saknade eller hade fråntagits giltig fullmakt.
 • Om det ingicks utomlands inför ett obehörigt organ.
 • Om förrättaren saknade eller hade fråntagits giltig fullmakt.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Om en domstol beslutar att ett äktenskap är ogiltigt, anses det aldrig ha kommit till stånd.

Efter domstolsbeslut om annullering av ett äktenskap gäller samma bestämmelser som vid äktenskapsskillnad för makars rättigheter och skyldigheter när det gäller gemensamma barn och ägandeförhållanden. Genom sådant beslut upphör också makarnas anmälan om gemensamt efternamn att gälla, vilket gör att båda är skyldiga att använda sitt tidigare efternamn.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Endast en domstol kan besluta om äktenskapsskillnad. För att lösa olika frågor i anslutning till denna kan lag nr 420/2004 om medling användas (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökan om äktenskapsskillnad, eller anmälan om att ett äktenskap är ogiltigt eller ska anses aldrig ha ingåtts, ska lämnas till en distriktsdomstol (okresný súd).

Lokalt behörig är den domstol i vars domkrets makarna senast haft sin gemensamma hemvist i Slovakien och som åtminstone en av dem fortfarande tillhör. Finns ingen sådan domstol är svarandens allmänna domstol (všeobecný súd) behörig. Finns ingen sådan är kärandens allmänna domstol behörig.

Ansökan ska motsvara kraven i civilprocesslagen (42.3 och 79.1 §§) (Občiansky súdny poriadok).

Av ansökan ska det framgå vilken domstol den är riktad till, vem som gjort den, vad den handlar om och syftar till. Den ska också innehålla namnteckning och datum. Dessutom ska ansökan innehålla parternas förnamn, efternamn och adress (och samma information för eventuella ombud), uppgift om parternas medborgarskap, en samvetsgrann beskrivning av väsentliga sakförhållanden samt den sökandes styrkande underlag. Den sökandes yrkande måste också framgå tydligt.

Vidare ska den sökande bifoga all skriftlig bevisning som han eller hon vill åberopa, med undantag för eventuell dokumentation som inte gått att få fram av skäl som ligger utanför sökandens kontroll.

Ansökan ska lämnas med så många kopior och bilagor att domstolen och vid behov alla parter får sitt exemplar. Lämnar en part inte in tillräckligt antal kopior framställer domstolen kopiorna på dennes bekostnad.

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Villkoren för att få rättshjälp regleras i lag nr 327/2005 om rättshjälp till personer utan tillräckliga ekonomiska medel (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi).

Vid äktenskapsskillnad ska en domstolsavgift betalas för förfarandet. En part kan ansöka om att få slippa betala domstolsavgifter.

På grundval av ansökan kan domstolen besluta att låta en part helt eller delvis slippa betala domstolsavgifter. Det förutsätter att partens förhållanden motiverar detta och att det inte handlar om att klart godtyckligt eller utsiktslöst hävda eller försvara en rättighet. Om domstolen inte beslutar annat gäller befrielsen hela förfarandet och har även retroaktiv verkan. Däremot ersätts inte avgifter som betalats före ett beslut om avgiftsbefrielse.

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ett beslut kan överklagas inom 30 dagar efter delgivning av domstolsbeslutet.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Man måste i sådana fall ansöka om att domen erkänns. Behörig domstol är då regiondomstolen i Bratislava (Krajský súd).

En giltig dom i äktenskapsmål som meddelats från och med den 1 maj 2004 i en annan medlemsstat (undantaget Danmark) ska erkännas enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. Beslutet är rutinmässigt, och det krävs ingen särskild åtgärd för att ändra uppgifterna i folkbokföringen. Berörd part kan dock kräva en särskild dom om erkännande av en dom i äktenskapsmål från en annan medlemsstat. Behörig domstol är i så fall regiondomstolen i Bratislava.

Gäller det en dansk dom eller en dom som meddelats före den 1 maj 2004 i en annan medlemsstat, måste en ansökan om erkännande av domen lämnas om minst en av parterna är slovakisk medborgare. Förfarandet inleds då med ansökan, som den part är behörig att lämna in som i den utländska domen betecknades som part. Behörig domstol är i så fall regiondomstolen i Bratislava.

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Man kan överklaga beslut att erkänna eller inte erkänna en dom som har meddelats i en annan medlemsstat. Överklagandet ska lämnas till regiondomstolen i Bratislava, och beslut fattas av högsta domstolen (Najvyšší súd).

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Äktenskapsskillnad regleras av lagstiftningen i den stat där makarna är medborgare när förfarandet inleds. Om makarna har olika medborgarskap ska äktenskapsskillnaden följa slovakisk lag.

Senaste uppdatering: 10/02/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.