Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Skilsmässa och hemskillnad

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Domstolen utfärdar en dom på äktenskapsskillnad i vilken det anges huruvida en av makarna bär skulden för att det föreligger söndring i äktenskapet, och i så fall vilken av dem. På gemensam begäran av makarna avstår domstolen från att pröva ansvarsfördelningen.

En föregående separation är inte ett villkor för att få en dom på äktenskapsskillnad.

2 På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

För att äktenskapsskillnad ska kunna komma i fråga måste det konstateras att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet. Båda förutsättningarna måste föreligga samtidigt (artikel 56.1 i familje- och vårdnadslagen).

3 Vilka rättsliga konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

3.1 makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn),

Under tre månader efter det att domen på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft får en frånskild make som i samband med att äktenskapet ingicks bytte sitt dåvarande efternamn återta det tidigare efternamnet genom att lämna in en ansökan till civilregistermyndigheten.

En frånskild make får ingå ett nytt äktenskap.

3.2 fördelningen av makarnas egendom,

Från och med den tidpunkt då makarna ingår äktenskap gäller lagen om giftorätt, som avser makarnas egendom (lagstadgad giftorätt). Den lagstadgade giftorättsgemenskapen upphör när äktenskapet upplöses, dvs. när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft.

På begäran av en av makarna kan domstolen i sin dom på äktenskapsskillnad fördela den gemensamma egendomen. Makarnas egendom utgörs av de tillgångar som de gemensamt eller var för sig förvärvat under den tid då den lagstadgade giftorätten gällde.

Båda makarna har lika stora andelar i den gemensamma egendomen.

Vid tungt vägande skäl får endera maken begära att domstolen fastställer deras andelar i den gemensamma egendomen i proportion till makarnas respektive insatser i förvärvandet av egendomen.

Om makarna har en gemensam bostad fastställer domstolen dessutom i sin dom på äktenskapsskillnad hur bostaden ska användas under den tid som de frånskilda makarna fortfarande bor tillsammans i den. På gemensam begäran av parterna kan domstolen besluta om delning av en gemensam bostad eller att tilldela en av makarna bostaden, om den andra maken samtycker till att lämna den utan att anvisas en ersättande bostad.

3.3 makarnas gemensamma, underåriga barn,

I domen på äktenskapsskillnad beslutar domstolen om föräldraansvaret för gemensamma minderåriga barn och hur kontakten mellan föräldrarna och barnen ska utformas. Den beslutar också i vilken utsträckning vardera maken är skyldig att stå för kostnaderna för barnens underhåll och uppfostran (artikel 56.1 i familje- och vårdnadslagen).

Domstolen kan tillerkänna en av föräldrarna föräldraansvaret och begränsa föräldraansvaret för den andra föräldern till vissa skyldigheter och rättigheter i förhållande till barnen.

3.4 underhållsskyldighet mot den andra maken?

En frånskild make som inte har konstaterats ensam skyldig till söndringen i äktenskapet och som befinner sig i en svår ekonomisk situation kan kräva den andra maken på underhåll motsvarande hans eller hennes rättmätiga behov och den andra makens förvärvsförmåga och ekonomiska situation (artikel 60.1 i familje- och vårdnadslagen).

Om äktenskapsskillnaden medför en väsentlig försämring av den ekonomiska situationen för en make som inte bär skulden till söndringen åligger det den make som konstaterats ensam skyldig till söndringen i äktenskapet att tillhandahålla medel för att tillgodose behoven hos den andra parten, även om denna inte befinner sig i en svår ekonomisk situation (artikel 60.2 i familje- och vårdnadslagen).

Underhållsskyldigheten gentemot den tidigare maken upphör om den underhållsberättigade ingår ett nytt äktenskap. Om den make som ålagts att betala underhåll inte konstaterats ensam skyldig till söndringen i äktenskapet upphör detta åliggande fem år efter äktenskapsskillnaden (artikel 60.3 i familje- och vårdnadslagen).

4 Vad är den praktiska innebörden av hemskillnad?

Det är en formell separation som genom domstolsbeslut fastställs på grundval av de principer som anges i artikel 61.1–61.6 i familje- och vårdnadslagen.

5 Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Villkoret för ett beslut om hemskillnad är att det har konstaterats att det föreligger djup söndring i äktenskapet.

6 Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Följderna av ett domstolsbeslut om hemskillnad är desamma som vid äktenskapsskillnad, med den givna skillnaden att det inte är möjligt att ingå ett nytt äktenskap under hemskillnaden.

7 Vad är den praktiska innebörden av annullering av äktenskap?

Annullering av ett äktenskap innebär ett upphävande, med retroaktiv verkan, av alla följder av ingåendet av äktenskap. Ett undantag är ställningen för de barn som fötts i ett annullerat äktenskap. De behåller sin ställning som barn födda inom äktenskapet.

8 Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

I familje- och vårdnadslagen anges följande orsaker till annullering av ett äktenskap:

  • En av makarna har inte uppnått lagstadgad ålder för att gifta sig (artikel 10 i familje‑ och vårdnadslagen).
  • En av makarna är omyndigförklarad (artikel 11 i familje- och vårdnadslagen).
  • En av makarna är psykiskt sjuk eller har ett intellektuellt funktionshinder (artikel 12 i familje- och vårdnadslagen).
  • En av makarna är redan gift med en annan person (artikel 13 i familje- och vårdnadslagen).
  • Släktskap mellan makarna i nedstigande led eller sidoled (syskon inbegripet styvsyskon och utomäktenskapliga syskon), släktskap genom giftermål i nedstigande led (artikel 14 i familje- och vårdnadslagen).
  • Adoptivförhållande mellan makarna (artikel 15 i familje- och vårdnadslagen).
  • Avgivande av en förklaring om att äktenskap har ingåtts av en person som av någon orsak inte var i stånd att uttrycka sin fria vilja, som vilseletts i fråga om den andra partens identitet eller som befann sig under hot (artikel 15.1 i familje- och vårdnadslagen).

För var och en av de ovan nämnda orsakerna gäller att de måste ha förelegat vid den tidpunkt då äktenskapet ingicks.

9 Vad blir den rättsliga följden av att äktenskapet annulleras?

Ett beslut om annullering av ett äktenskap är av konstitutiv karaktär och får följder för tredje man (erga omnes). Följderna är av följande två slag:

  • Ex tunc, dvs. de sträcker sig tillbaka till dagen för ingåendet av äktenskapet. T.ex. återgår makarna till sitt civilstånd före ingåendet av äktenskapet och sitt tidigare släktnamn, släktskapsförhållandet mellan ena maken och den andra makens familj upphävs och den lagliga arvsrätten upphör.
  • Ex nunc, dvs. de uppstår vid den tidpunkt då beslutet om annullering av äktenskapet träder i kraft, t.ex. när det gäller egendomsförhållanden.

Följderna av en annullering av ett äktenskap när det gäller makarnas förhållande till de gemensamma barnen och makarnas förmögenhetsförhållanden regleras av de relevanta bestämmelserna om äktenskapsskillnad. En make som ingått äktenskap i ond tro betraktas som den make som bär skulden för söndringen i äktenskapet.

10 Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

I Polen förekommer familjemedling. Familjemedlingens grundläggande syfte är att lösa konflikter mellan makarna på ett sådant sätt att en äktenskapsskillnad eller separation kan undvikas samt att komma fram till en uppgörelse i godo om villkoren för äktenskapsskillnaden gällande t.ex. egendom och barn. Det är främst icke‑statliga organisationer, stiftelser och kyrkan som ägnar sig åt medlingsverksamhet.

I fall av konflikt mellan makar har de också möjlighet att utnyttja olika slag av familjeterapi, psykolog- och psykiaterhjälp, stödgrupper osv.

11 I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka formaliteter måste följas och vilka handlingar bör bifogas ansökan?

Ansökningar om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap bör lämnas in till den regionala domstol (sąd okręgowy) som är behörig på den ort där makarna hade sin senaste gemensamma bostad, och om en sådan saknas, till den regionala domstol som är behörig där sökanden har sin hemvist.

För sådana ansökningar tas en domstolsavgift ut. Om en part till följd av sin ekonomiska situation inte kan betala avgiften kan denne ansöka om fullständig eller partiell befrielse från avgiften och dessutom be domstolen förordna en advokat att biträda honom på tjänstens vägnar.

Till ansökan ska bifogas kopior av relevanta dokument rörande civilstånd (äktenskapsintyg, barns födelseattester), intyg över inkomster, fullmakt för advokaten (om den sökande har valt att själv utse sin advokat) och intyg av olika slag som kan vara relevanta vid avgörandet av ärendet (läkarintyg, administrativa beslut osv.).

12 Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Se punkt 11.

Till ansökan om fullständig eller partiell befrielse från domstolskostnaderna eller ansökan om förordnande av en advokat som biträder honom på tjänstens vägnar bör den sökande bifoga ett intyg om sin ekonomiska situation (på en särskild blankett som tillhandahålls av domstolen).

13 Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ja. I alla dessa mål kan domen överklagas i andra instans. En dom meddelad av en regional domstol kan överklagas i en appellationsdomstol.

14 Hur ska man göra för att få en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelats i en annan medlemsstat erkänd i [medlemsstat]?

Enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (nedan kallad Bryssel IIa‑förordningen) erkänns sådana domar automatiskt i Polen utan att något särskilt förfarande behöver anlitas (artikel 21 i Bryssel IIa‑förordningen).

15 Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i [medlemsstat] erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

En berörd part kan ansöka om att få fastställt att domen ska erkännas eller inte erkännas (artikel 21.3 i Bryssel IIa‑förordningen). I Polen ska en sådan ansökan lämnas in till en regional domstol. Den lokala behörigheten ska bestämmas efter hemvisten för den person mot vilken verkställighet begärs. Om ingen av de hemvister som avses ovan finns i Polen ska den lokala domstolens behörighet bestämmas efter den plats där verkställighet ska ske (artikel 29.2 i Bryssel IIa‑förordningen).

16 Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i [medlemsstat] eller har olika medborgarskap?

Polen är bundet av ett flertal internationella avtal gällande denna fråga. Bestämmelserna i dessa avtal har företräde före bestämmelserna i polsk lagstiftning om internationell privaträtt. Därför kan olika bestämmelser vara aktuella om makarna har olika medborgarskap. Om det inte finns något internationellt avtal gäller lagen om internationell privaträtt av den 14 februari 2011. Enligt artikel 54 i denna lag beviljas äktenskapsskillnad enligt den gemensamma nationella lagstiftning som gäller för båda makar vid den tidpunkt då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in. Om makarna inte har någon gemensam nationell lagstiftning gäller lagen i det land där båda makarna är bosatta då ansökan lämnas in. Om makarna inte bor på samma plats då ansökan lämnas in gäller lagen i det land där båda makar senast hade en gemensam hemvist, på villkor att en av makarna fortfarande har sin hemvist där. I andra fall gäller polsk lagstiftning.

Senaste uppdatering: 13/07/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats