Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Razveza in ločitev

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Eden od zakoncev mora pri sodišču vložiti pisni zahtevek (imenovan tožba). Zahtevke za razvezo zakonske zveze obravnava družinsko sodišče in zakonca morata zahtevek za razvezo zakonske zveze vložiti pri tem sodišču. Vložnik mora dokazati, da je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna, in predložiti dokaze za eno od spodaj navedenih petih dejstev.

Zahtevek za razvezo zakonske zveze je mogoče vložiti šele eno leto po datumu sklenitve zakonske zveze, medtem ko se lahko zahtevek za razveljavitev zakonske zveze vloži kadar koli po sklenitvi zakonske zveze. Vendar se lahko dokazi iz prvega leta po datumu sklenitve zakonske zveze uporabijo za dokazovanje, da je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna.

Od marca 2014 lahko zakonsko zvezo v Angliji in Walesu sklenejo tudi istospolni pari. Za razvezo zakonske zveze veljajo isti pogoji, ne glede na to, ali sta zakonca nasprotnega ali istega spola.

Od leta 2005 lahko istospolni pari v Združenem kraljestvu pravno formalizirajo svoje razmerje, tako da sklenejo registrirano partnersko skupnost. Partnerji v taki partnerski skupnosti lahko predlagajo njeno razvezo ali vložijo zahtevek za odločbo o prenehanju skupnosti, ko njihovo razmerje postane nevzdržno. Postopek je enak kot pri razvezi zakonske zveze, prenehanju življenjske skupnosti in razveljavitvi zakonske zveze, kot je opisano v nadaljevanju. Več informacij je mogoče najti na spletišču vlade.

V istospolni zakonski zvezi sta par mož in mož, če gre za dva moška, ali žena in žena, če gre za dve ženski.

2 Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

Edini razlog za razvezo je, da je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna. Za dokazovanje, da je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna, je treba predložiti dokaze o enem ali več „dejstvih“ v zakonski zvezi:

 • drugi zakonec je prešuštvoval z osebo nasprotnega spola, tako da je življenje z njim za vložnika nevzdržno;
 • nerazumno vedenje, kar pomeni, da se drugi zakonec vede tako, da od vložnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo še naprej živel z njim;
 • zapustitev, kar pomeni, da je drugi zakonec zapustil vložnika dve leti pred vložitvijo zahtevka za razvezo zakonske zveze;
 • prenehanje življenjske skupnosti zakoncev dve leti pred vložitvijo zahtevka za razvezo zakonske zveze (s soglasjem drugega zakonca);
 • prenehanje življenjske skupnosti pet let pred vložitvijo zahtevka za razvezo zakonske zveze (brez soglasja drugega zakonca).

Sodišče mora, kolikor je le mogoče, proučiti dejstva, ki jih zatrjuje vložnik (tožnik), in dejstva, ki jih zatrjuje drugi zakonec (toženec). Če je sodišče na podlagi dokazov prepričano, da je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna, sodnik družinskega sodišča izda odločbo o razvezi zakonske zveze.

Če je sodišče prepričano, da je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna, bo najprej izdalo „decree nisi“ (začasno odločbo o razvezi zakonske zveze). Po šestih tednih lahko stranka, ki je pri sodišču vložila zahtevek za razvezo zakonske zveze, vloži zahtevek za pridobitev „decree absolute“ (pravnomočne odločbe o razvezi zakonske zveze). Roka za zahtevek za izdajo pravnomočne odločbe ni, razen v izjemnih okoliščinah.

Vendar če je zahtevek za pravnomočno odločbo vložen več kot 12 mesecev po izdaji začasne odločbe o razvezi zakonske zveze, mu mora vložnik priložiti pisno obrazložitev, v kateri:

 • navede razloge za zamudo;
 • navede, ali je po izdaji začasne odločbe o razvezi zakonske zveze živel z zakoncem, in če je, kdaj, ter
 • navede, ali je žena, ki pri istospolnih poročenih parih vključuje obe ženi, po izdaji začasne odločbe o razvezi zakonske zveze rodila otroka ali ga je verjetno rodila, in če ga je, ali se domneva ali ne, da je ta otrok iz družine ali bi lahko bil otrok iz družine.

Sodnik družinskega sodišča lahko vložnika pozove, naj predloži zapriseženo izjavo, s katero potrdi obrazložitev, ki jo je navedel, in lahko to, če se mu zdi primerno, zahteva tudi za celotni zahtevek.

3 Katere so pravne posledice razveze, kar zadeva:

3.1 osebne odnose med zakoncema (na primer priimek);

Zakonca lahko skleneta novo zakonsko zvezo (ali registrirano partnersko skupnost), če tako želita. Odločita se lahko, da bosta obdržala priimek, prevzet ob sklenitvi zakonske zveze, ali znova prevzela priimek, ki sta ga imela pred sklenitvijo zakonske zveze ali partnerske skupnosti.

3.2 razdelitev premoženja zakoncev;

Sodišče lahko ob izdaji odločbe o razvezi zakonske zveze, razveljavitvi zakonske zveze ali prenehanju življenjske skupnosti ali pozneje odredi prenos premoženja z enega zakonca na drugega, na otroka iz družine ali na drugo osebo v korist otroka iz družine.

Sodišča so pristojna tudi, da odredijo plačevanje periodičnih plačil ali prodajo premoženja, da izdajo odločbe v zvezi s pokojninami, da odredijo plačila enkratnih pavšalnih zneskov in naložijo druge ukrepe. Imajo namreč diskrecijsko pravico odločanja glede tega, kaj bodo odredila v posameznem primeru, da bodo izpolnjene zahteve primera glede na njegove posebne okoliščine.

Sodišča morajo pri izvajanju diskrecijske pravice upoštevati korist vseh otrok iz družine, ki so mlajši od 18 let, in naslednje zadeve:

 • dohodek, pridobitno zmožnost, premoženje in druge finančne vire, ki jih ima vsak od zakoncev ali jih bo verjetno imel v bližnji prihodnosti;
 • finančni in drug prispevek vsakega od zakoncev k skrbi za dom in otroke;
 • finančne potrebe, obveznosti in odgovornosti, ki jih ima vsak od zakoncev ali jih bo verjetno imel v bližnji prihodnosti;
 • življenjski standard, ki ga je družina uživala, preden je zakonska zveza postala nevzdržna;
 • starost posameznega zakonca in trajanje zakonske zveze;
 • kakršno koli telesno ali duševno prizadetost, za katero trpi kateri koli zakonec;
 • prispevke posameznega zakonca ali njegove morebitne prispevke v prihodnosti k blaginji družine;
 • vedenje zakoncev, če je takšno, da bi bilo nepošteno, če se ne bi upoštevalo pri razmisleku, kako je treba razdeliti premoženje;
 • vrednost, ki jo za posameznega zakonca predstavlja ugodnost, katere možnost pridobitve bo eden od zakoncev izgubil zaradi razveze ali razveljavitve zakonske zveze.

3.3 mladoletne otroke zakoncev;

Po razvezi zakonske zveze oba starša obdržita starševsko odgovornost za zakonske otroke. Vsak od staršev obdrži starševsko odgovornost za vsakega otroka iz drugih razmerij, za katerega ima starševsko odgovornost ob razvezi zakonske zveze. Oba starša morata še naprej preživljati mladoletne otroke, ki živijo kot otroci v družini.

3.4 obveznost plačevanja preživnine drugemu zakoncu?

Dolžnost preživljanja drugega zakonca v večini primerov preneha s pravnomočno razvezo zakonske zveze (ob izdaji pravnomočne odločbe o razvezi zakonske zveze), razen če je bila v postopku za razvezo zakonske zveze izdana odločba o preživnini za zakonca. Poleg tega velja kakršna koli dolžnost, ki je povezana z obstoječo sodno odločbo (npr. o preživljanju zakonca), obstoječa odločba pa se lahko pozneje spremeni, če se bistveno spremenijo razlogi, na katerih temelji prvotna sodna odločba.

4 Kaj pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ dejansko pomeni?

V Angliji in Walesu je „prenehanje življenjske skupnosti (legal separation)“ znano kot „judicial separation“. Kadar sodišče izda tako odločbo, se od zakonca, ki jo je zahteval, ne pričakuje več, da bo živel s svojim možem ali ženo, vendar ne bo mogel skleniti nove zakonske zveze. Prenehanje življenjske skupnosti dejansko pomeni možnost za zakonca, katerih zakonska zveza je postala nevzdržna, vendar ne želita skleniti nove zakonske zveze. Vložniku zahtevka za prenehanje življenjske skupnosti ni treba dokazati, da je zakonska zveza postala nepopravljivo nevzdržna. Po izdaji odločbe o prenehanju življenjske skupnosti je mogoče vložiti zahtevek za izdajo odločbe o razvezi zakonske zveze.

Registrirani partnerji lahko vložijo zahtevek za odločbo o prenehanju življenjske skupnosti, ki ima popolnoma enak učinek.

5 Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Vložnik zahtevka mora dokazati eno ali več dejstev, potrebnih za dokaz, da je zakonska zveza postala nevzdržna, in mu v nasprotju z zakonci, ki predlagajo razvezo zakonske zveze, ni treba čakati eno leto po datumu sklenitve zakonske zveze.

6 Katere so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Če zakonec, katerega življenjska skupnost z drugim zakoncem je prenehala, umre, ne da bi napravil oporoko, se njegovo premoženje razdeli v skladu s pravili o dedovanju brez oporoke, odločba o prenehanju življenjske skupnosti pa ima enak učinek kot razveza zakonske zveze. Noben zakonec torej nima nato nobene pravice do premoženja zakonca, ki je umrl brez oporoke. Če zakonec, katerega življenjska skupnost z drugim zakoncem je prenehala, umre in je napravil oporoko, prenehanje življenjske skupnosti nima učinka na pravico na podlagi navedene oporoke, če je na primer preživeli zakonec imenovan kot upravičenec na podlagi navedene oporoke.

Enake določbe o delitvi premoženja, kot so na voljo pri razvezi zakonske zveze, so sodišču na voljo tudi pri prenehanju življenjske skupnosti.

7 Kaj izraz „razveljavitev zakonske zveze“ dejansko pomeni?

Obstajata dve obliki razveljavitve zakonske zveze. Zakonska zveza se lahko razglasi za „nično“, kar pomeni, da zakonska zveza ni bila nikoli veljavna in ni nikoli obstajala. V drugačnih okoliščinah pa je lahko zakonska zveza „izpodbojna“, kar pomeni, da lahko eden od zakoncev vloži zahtevek za razglasitev zakonske zveze za neveljavno. Zakonska zveza se lahko nadaljuje, če oba zakonca soglašata s tem.

8 Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Zakonska zveza je nična in neveljavna, če:

 • ne izpolnjuje pogojev iz zakonov o zakonski zvezi iz let od 1949 do 1986, ker:
  • sta zakonca v pretesnem sorodstvu;
  • je eden od zakoncev mlajši od šestnajst let;
  • niso bile izpolnjene ustrezne formalnosti za zakonsko zvezo;
 • je bil eden od zakoncev ob sklenitvi zakonske zveze že v pravno veljavni zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti;
 • je imel eden od zakoncev v primeru poligamne zakonske zveze, sklenjene zunaj Anglije in Walesa, ob sklenitvi zakonske zveze stalno prebivališče v Angliji in Walesu.

Zakonska zveza je izpodbojna v naslednjih okoliščinah:

 • zakonska zveza se ne konzumira [če ni prišlo do spolnega odnosa med zakoncema po sklenitvi zakonske zveze] zaradi nesposobnosti enega od zakoncev. To velja samo za zakonske zveze med osebami nasprotnega spola;
 • zakonska zveza se ne konzumira, ker je toženec zavestno odklonil njeno konzumacijo. To velja samo za zakonske zveze med osebami nasprotnega spola;
 • eden od zakoncev ni veljavno privolil v zakonsko zvezo, ker je bil pod pritiskom in prisiljen privoliti, ker je bil v zmoti glede pravnih učinkov zakonske zveze ali ker duševno ni bil sposoben oceniti učinkov odločitve o sklenitvi zakonske zveze;
 • eden od zakoncev je ob sklenitvi zakonske zveze trpel za tako duševno boleznijo, da ni bil primeren za zakonsko zvezo, ali je imel nalezljivo spolno bolezen, tožnik pa s tem dejstvom ob sklenitvi zakonske zveze ni bil seznanjen;
 • tožena stranka je bila ob sklenitvi zakonske zveze noseča z osebo, ki ni tožnik, tožnik pa takrat ni vedel za to;
 • enemu od zakoncev je bilo po sklenitvi zakonske zveze izdano začasno potrdilo o priznanju spola;
 • toženec je oseba, katere spol je ob sklenitvi zakonske zveze postal pridobljeni spol na podlagi zakona o priznanju spola iz leta 2004, tožnik pa takrat ni vedel za to dejstvo.

9 Katere so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Če je zakonska zveza nična, je popolnoma neveljavna in se obravnava, kot da ni nikoli obstajala. To ne vpliva na položaj morebitnih otrok.

Če je zakonska zveza izpodbojna, se obravnava kot neveljavna od dneva, ko odločba o razveljavitvi zakonske zveze postane pravnomočna. Zakonska zveza se obravnava, kot da je do tega trenutka obstajala.

Pri ničnih in izpodbojnih zakonskih zvezah lahko sodišče uredi delitev premoženja enako kot pri razvezi zakonske zveze.

10 Ali obstajajo alternativni zunajsodni načini reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba začeti postopka pri sodišču?

Vlada spodbuja uporabo družinske mediacije za reševanje sporov v ustreznih primerih. Mediacija je lahko ustrezna za spore v zvezi z otroki, pa tudi za spore v zvezi s premoženjem in financami. Na nekaterih področjih uradniki svetovalne in podporne službe sodišča za otroke in družino (Children and Family Court Advisory and Support Service – CAFCASS (Anglija) ali CAFCASS Cymru (Wales)) zagotavljajo pomoč za rešitev sporov na sodišču v zvezi z otroki. Sodišče lahko odloži zadevo, da bi se lahko spor rešil na ta način.

11 Kje je treba vložiti zahtevek (tožbo) za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente moram priložiti zahtevku?

Tožbeni zahtevek se lahko vloži pri katerem koli družinskem sodišču, iz njega pa mora biti razvidno, ali se nanaša na razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze. Podatki o sodiščih in potrebni obrazci so na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje.

Ob vložitvi zahtevka je treba običajno plačati takso, vendar so plačila takse oproščene osebe, ki prejemajo državno podporo ali ki lahko dokažejo, da bi plačilo takse povzročilo čezmerno stisko. Več informacij o tem je mogoče najti na spletišču ministrstva za pravosodje.

Stranka mora uporabiti obrazec tožbe (D8) in poslati:

 • tri kopije obrazca tožbe;
 • dodatno kopijo za katero koli imenovano osebo, vpleteno v prešuštvo;
 • izjavo o dogovorih v zvezi z otroki, mlajšimi od 18 let;
 • poročno listino (ne fotokopije), skupaj z overjenim prevodom, če je ustrezno;
 • obrazec za oprostitev plačila takse.

12 Ali lahko dobim pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Pravna pomoč običajno ni na voljo za razvezo zakonske zveze ali spore v zvezi z otroki in spore v zvezi s premoženjem, razen če obstaja nasilje v družini. Opravita se tudi ocena premoženjskega stanja in preskus utemeljenosti. Več informacij je mogoče najti na spletišču vlade.

13 Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Če je bila izdana začasna odločba, lahko eden od zakoncev sodišču predloži dokaze, zakaj odločba ne sme postati pravnomočna. Sodišče lahko razveljavi odločbo, izda pravnomočno odločbo, odredi nadaljnje poizvedbe ali zadevo obravnava kako drugače, če meni, da je tako najbolje.

Potem ko je izdana pravnomočna odločba, se zoper njo ni mogoče pritožiti, razen v izjemnih okoliščinah.

Zoper odločbo o prenehanju življenjske skupnosti se ni mogoče pritožiti, vendar jo je mogoče razveljaviti, če se obe stranki strinjata s tem.

14 Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici, priznana v tej državi članici?

V Uredbi Sveta (ES) št. 2201/2003 je navedeno, da je mogoče sodno odločbo o razvezi zakonske zveze, prenehanju življenjske skupnosti ali razveljavitvi zakonske zveze, izdano v eni državi članici, priznati v drugih državah članicah. Potrebne dokumente je mogoče pridobiti pri sodišču, ki je izdalo odločbo, in jih je treba predložiti višjemu sodišču.

Uredba ne vpliva na vprašanja krivde, premoženjske posledice zakonske zveze, preživninske zadeve ali katere koli druge stranske zadeve. Med zadevno stranko in državo članico, ki izvaja pristojnost, mora obstajati dejanska povezava.

Priznanje se lahko zavrne, če je odločba v nasprotju z javnim redom, če je izdana zoper toženca, ki ni sodeloval v postopku, če tožencu niso bili pravočasno vročeni ustrezni dokumenti ali če je odločba nezdružljiva s sodno odločbo, izdano v postopku med istima strankama v Angliji in Walesu, ali če je nezdružljiva s predhodno sodno odločbo, izdano v drugi državi, če se lahko predhodna sodna odločba prizna v Angliji in Walesu.

Vsaka zainteresirana stranka lahko zahteva izdajo odločbe o priznanju oziroma nepriznanju sodne odločbe. Višje sodišče lahko prekine postopek, če je bila zoper sodno odločbo, katere priznanje se zahteva, vložena pritožba.

Če odločbe ni mogoče priznati v skladu s to uredbo, za priznanje razveze zakonske zveze, dosežene v tujini, veljajo določbe zakona o družinskem pravu iz leta 1986. Člen 46 zakona določa:

 • veljavnost razveze zakonske zveze, razveljavitve zakonske zveze ali prenehanja življenjske skupnosti, doseženih s postopkom v tujini, se prizna, če:
  • so razveza zakonske zveze, razveljavitev zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti veljavni po pravu države, v kateri so bili doseženi, in
  • je eden od zakoncev na zadevni datum (to je datum, ko se je začel postopek za razvezo zakonske zveze):
   • imel običajno prebivališče v državi, kjer so bili doseženi razveza zakonske zveze, razveljavitev zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti, ali
   • imel stalno prebivališče v navedeni državi ali
   • bil državljan navedene države;
 • veljavnost razveze zakonske zveze, razveljavitve zakonske zveze ali prenehanja življenjske skupnosti, doseženih v tujini, vendar ne s postopkom, se prizna, če:
  • so razveza zakonske zveze, razveljavitev zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti veljavni po pravu države, v kateri so bili doseženi;
  • je na zadevni datum (to je datum, ko je bila dosežena razveza zakonske zveze):
   • vsak zakonec imel stalno prebivališče v navedeni državi ali
   • eden od zakoncev imel stalno prebivališče v navedeni državi, drugi pa je imel stalno prebivališče v državi, po pravu katere so razveza zakonske zveze, razveljavitev zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti priznani kot veljavni, in
 • nobeden od zakoncev eno leto neposredno pred tem datumom ni imel običajnega prebivališča v Združenem kraljestvu.

Katera koli oseba lahko pri sodišču vloži zahtevek za razglasitev, da se morajo razveza zakonske zveze, razveljavitev zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti, doseženi zunaj Anglije in Walesa, priznati v Angliji in Walesu. Sodišče lahko obravnava zahtevek, če:

 • ima vložnik na dan začetka postopka stalno prebivališče v Angliji in Walesu ali
 • je imel vložnik eno leto običajno prebivališče v Angliji in Walesu neposredno pred navedenim dnem.

15 Pri katerem sodišču je treba vložiti zahtevek za izpodbijanje priznanja odločbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se uporablja v teh primerih?

Ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev lahko katera koli oseba pri družinskem sodišču vloži zahtevek za razglasitev, da se razveza zakonske zveze, razveljavitev zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti ne smejo priznati v Angliji in Walesu.

Zahtevke za priznanje na podlagi Uredbe ES je treba vložiti pri višjem sodišču. Vložnik mora nasprotno stranko obvestiti o zahtevku in mu poslati dokumente ter mu tako dati možnost, da ugovarja priznanju odločbe, razen če sodišče odloči, da se nasprotna stranka nedvoumno strinja s sodno odločbo.

V Uredbi je navedeno, da lahko katera koli zainteresirana stranka zahteva izdajo odločbe o priznanju ali nepriznanju sodne odločbe. Višje sodišče lahko prekine postopek, če je bila zoper sodno odločbo, katere priznanje se zahteva, v državi članici, kjer je bila izdana, vložena pritožba.

16 Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v tej državi članici ali imata različno državljanstvo?

Sodišča v Angliji in Walesu bodo za zadeve, ki jih obravnavajo, vedno uporabila pravo Anglije in Walesa. Pristojna so za obravnavo razveze zakonske zveze, tudi če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini, če:

 • ima eden od zakoncev na dan začetka postopka stalno prebivališče v Angliji in Walesu ali
 • je imel eden od zakoncev običajno prebivališče v Angliji in Walesu eno leto neposredno pred navedenim dnem.

Sorodne povezave

Razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti in nevzdržnost razmerja

Pravna pomoč

 

Spletna stran je del portala Tvoja Evropa.

Veseli smo vaših povratnih informacij o uporabnosti informacij.

Your-Europe

Zadnja posodobitev: 11/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču