Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku litovčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Rozvod a súdna rozluka

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Manželstvo možno zrušiť na základe vzájomného súhlasu manželov za predpokladu, že sa splnia tieto podmienky:

 1. od uzavretia manželstva uplynul viac ako jeden rok;
 2. manželia podpísali dohodu o rozvodovom vysporiadaní (rozdelenie majetku, výživné na deti atď.);
 3. obidvaja manželia majú plnú spôsobilosť na právne úkony.

V uvedených prípadoch sa rozvod vyhlási v zjednodušenom postupe.

Manželstvo možno rozviesť, ak jeden z manželov podá návrh na okresnom súde (apylinkės teismas) v mieste svojho bydliska za predpokladu, že sa splní aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. manželia boli odlúčení viac než jeden rok;
 2. po uzavretí manželstva bol jeden z manželov súdnym rozhodnutím pozbavený spôsobilosti na právne úkony;
 3. miesto pobytu jedného z manželov bolo na základe súdneho rozhodnutia uznané za neznáme;
 4. jeden z manželov je vo výkone trestu odňatia slobody v dĺžke viac ako jeden rok za neúmyselný trestný čin.

Rozvod z dôvodu zavinenia jedného z manželov alebo obidvoch manželov. Jeden z manželov môže požiadať o rozvod, ak došlo k rozvratu manželstva z dôvodu zavinenia druhého manžela. Jednému z manželov sa pripisuje vina za rozvrat manželstva, ak sa dopustil podstatného porušenia manželských povinností, ktoré sú uvedené v tretej knihe (rodinné právo) litovského občianskeho zákonníka (Civilinis kodeksas), v dôsledku čoho sa manželské spolužitie stane nemožným.

Manželstvo sa pokladá za rozvrátené v dôsledku zavinenia druhého manžela, ak bol tento manžel odsúdený za úmyselný trestný čin, dopustil sa nevery alebo protiprávneho správania voči druhému manželovi alebo inému členovi rodiny alebo opustil rodinu a vyše roka sa o ňu nestará.

Odporca môže počas konania o rozvod poprieť svoju vinu a predložiť dôkazy o tom, že navrhovateľ nesie zodpovednosť za rozvrat manželstva. Po zvážení okolností prípadu môže súd vyhlásiť, že obidvaja manželia sú vinní za rozvrat manželstva. Ak súd uzná, že za rozvrat manželstva sú vinní obidvaja manželia, dôsledky sú rovnaké ako v prípade zániku manželstva na základe vzájomného súhlasu.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

Manželstvo zaniká smrťou jedného z manželov alebo z dôvodov uvedených v právnych predpisoch. Manželstvo možno rozviesť na základe vzájomného súhlasu manželov, na návrh jedného z manželov alebo v dôsledku viny jedného z manželov alebo obidvoch.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

Manželstvo sa pokladá za rozvedené odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Do troch pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozvode musí súd poslať kópiu daného rozhodnutia na miestny matričný úrad, ktorý uskutoční záznam o rozvode.

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Po rozvode si môže manžel ponechať priezvisko z manželstva alebo sa vrátiť k predošlému priezvisku. Ak dôjde k zániku manželstva v dôsledku zavinenia jedného z manželov, súd môže na návrh druhého manžela zakázať manželovi, ktorý sa dopustil viny, aby si ponechal spoločné priezvisko, okrem prípadu, keď majú manželia spoločné deti.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Majetok manželov sa rozdelí na základe majetkového režimu manželov, ktorý sa môže stanoviť zákonom alebo zmluvou. Ak neexistuje zmluva o majetkovom režime manželov, majetok manželov podlieha zákonnému majetkovému režimu. Majetkové režimy manželov sú upravené v kapitole VI časti III tretej knihy občianskeho zákonníka (Civilinis kodeksas).

3.3 maloleté deti manželov

Ak je vlastníkom bytu manželov jeden z manželov, súd môže stanoviť užívacie právo a umožniť druhému manželovi, aby v ňom zostal za predpokladu, že po rozvode s týmto manželom zostanú bývať maloleté deti. Užívacie právo trvá, kým dieťa alebo deti dosiahnu plnoletosť. Ak je byt manželov v prenájme, súd môže priznať nájomné právo manželovi, s ktorým budú maloleté deti bývať, alebo manželovi, ktorý je práceneschopný, a mohol by druhého manžela vysťahovať, ak by na základe súdneho rozhodnutia mali žiť oddelene.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

V rozhodnutí vo veci rozvodu súd zároveň určí výživné na bývalého manžela, ktorý potrebuje podporu, pokiaľ sa už otázka výživného nevyriešila medzi manželmi v rámci rozvodového vysporiadania. Manželia nemajú právo na výživné, ak ich majetok alebo príjem stačí na zabezpečenie živobytia v plnej miere. Predpokladá sa, že manžel bude potrebovať výživné, ak vychováva maloleté dieťa pochádzajúce z manželstva alebo v dôsledku práceneschopnosti v starobe alebo v chorobe. Manžel, ktorý nemal možnosť získať kvalifikáciu (ukončiť svoje štúdium) v dôsledku manželstva a spoločných záujmov rodiny alebo potreby starostlivosti o deti, má právo požadovať, aby bývalý manžel finančne pokryl ukončenie príslušného štúdia alebo preškolenie.

Manžel, ktorý je vinný za rozvod nemá právo na výživné.

Pri rozhodovaní o výživnom a stanovení jeho výšky musí súd zohľadniť dĺžku trvania manželstva, potrebu výživného, majetok obidvoch bývalých manželov, ich zdravotný stav, vek a schopnosť pracovať, pravdepodobnosť, sa akou si nezamestnaný manžel nájde prácu a ďalšie dôležité okolnosti.

Výživné sa zníži, prizná sa len dočasne alebo jeho vyplácanie sa zamietne, ak existuje niektorá z týchto okolností:

 1. manželstvo trvalo menej ako jeden rok;
 2. manžel, ktorý má nárok na výživné, spáchal trestný čin voči druhému manželovi alebo rodinným príslušníkom;
 3. finančné ťažkosti manžela, ktorý má právo na výživné, vyplývajú z jeho protiprávneho správania;
 4. manžel, ktorý žiada výživné, neprispel k rastu spoločného majetku alebo úmyselne poškodil záujmy druhého manžela alebo rodiny v priebehu manželstva.

Súd môže požiadať bývalého manžela, ktorý je povinný poskytovať výživné druhému manželovi, aby poskytol primeranú záruku, že túto povinnosť splní. Výživné sa môže priznať formou jednorazovej platby, pravidelných mesačných platieb (splátok) alebo prevodom majetku.

Ak manžel podá návrh na rozvod z dôvodu pozbavenia spôsobilosti druhého manžela na právne úkony, manžel, ktorý začne konanie o rozvod, musí platiť za liečbu a starostlivosť o bývalého manžela, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, pokiaľ náklady nie sú kryté zo zdrojov štátneho sociálneho zabezpečenia.

Rozhodnutie o výživnom je dôvodom na povinné založenie (hypotéku) majetku odporcu. Ak bývalý manžel nesplní svoju povinnosť spočívajúcu v zaplatení výživného, na uskutočnenie platieb sa v súlade so zákonným postupom môže použiť jeho majetok.

V prípade úmrtia bývalého manžela, ktorý bol povinný platiť výživné, tento záväzok prechádza na jeho dedičov, pokiaľ to dedičstvo umožňuje, bez ohľadu na spôsob prijatia majetku.

Ak bývalý manžel, ktorému sa poskytovalo výživné, zomrie alebo opätovne uzavrie manželstvo, vyživovacia povinnosť zanikne. V prípade úmrtia sa nárok na nedoplatky alebo zatiaľ nezaplatené výživné prenáša na dedičov bývalého manžela. Ak dôjde k zániku nového manželstva, bývalý manžel môže požiadať o opätovné vyplácanie výživného za predpokladu, že vychováva dieťa alebo sa stará o postihnuté dieťa z predchádzajúceho manželstva. Vo všetkých ostatných prípadoch má povinnosť manžela z nasledujúcich manželstiev spočívajúca v platbe výživného prednosť pred povinnosťou bývalého manžela z predchádzajúceho manželstva.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Rozhodnutím súdu o rozluke sa končí spolužitie manželov, pričom ich ostatné práva a povinnosti nezanikajú. Rozluka môže byť prvým krokom k rozvodu. To však neznamená, že manželia nemôžu začať spolu znovu žiť. Na rozdiel od rozvodu, odlúčení manželia nemôžu uzatvoriť nové manželstvo, keďže nie sú oficiálne rozvedení.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Jeden z manželov môže požiadať súd o rozluku, ak určité okolnosti, ktoré nemusia závisieť od druhého manžela, poukazujú na to, že ich spoločný život sa stal neudržateľným/nemožným alebo by mohol podstatne poškodiť záujmy ich maloletých detí, alebo manželia už nemajú záujem o spoločný život. Manželia môžu spoločne požiadať súd o rozluku, ak podpísali dohodu o rozluke, v ktorej sa ustanovujú opatrenia ohľadne bývania, výživného a vzdelávania ich maloletých detí, rozdelenia ich majetku a vzájomného platenia výživného.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Rozluka neovplyvňuje práva a povinnosti manželov, pokiaľ ide o ich maloleté deti; manželia len žijú oddelene. Pri vydaní rozhodnutia o rozluke súd musí vždy vydať rozhodnutie o majetkovom usporiadaní, pokiaľ sa už tieto záležitosti nevyriešili v rámci manželskej dohody. Právne dôsledky rozluky v súvislosti s vlastníckymi právami manželov nadobúdajú účinnosť od začiatku konania. Manžel, ktorý sa nepovažuje za vinného za rozluku, však môže požiadať súd, aby boli právne dôsledky rozluky s ohľadom na vlastnícke práva spätne účinné k dátumu, kedy manželia skutočne prestali spoločne žiť. Ak jeden z odlúčených manželov zomrie po tom, čo bolo vydané rozhodnutie o rozluke, pozostalý si ponecháva všetky zákonné práva pozostalého manžela, pokiaľ pozostalý manžel nebol súdom vyhlásený za vinného za rozluku. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje vtedy, keď súd rozhodne o rozluke na základe spoločného návrhu manželov, pokiaľ nie je v dohode o rozluke medzi manželmi stanovené inak. Pozostalý manžel však nemôže zdediť majetok zosnulého manžela.

Pri vydávaní rozhodnutia o rozluke môže súd nariadiť manželovi, ktorý je vinný za rozluku, aby platil výživné druhému manželovi, ak potrebuje podporu, pokiaľ sa už otázka výživného medzi manželmi nevyriešila v rámci dohody o rozluke.

Rozluka zaniká vtedy, keď manželia obnovia spolužitie a ich spoločným životom sa potvrdzuje ich zámer žiť spolu natrvalo. Rozluka sa zaniká vtedy, keď súd vydá rozhodnutie, prostredníctvom ktorého vyhovie spoločnému návrhu manželov na ukončenie rozluky a ktorým zruší svoje predchádzajúce rozhodnutie o rozluke.

Po obnovení spolužitia zostane majetok manželov oddelený, až kým neuzavrú novú manželskú dohodu a nezvolia si nový majetkový režim. Zo zániku rozluky vyplývajú právne dôsledky pre tretie strany, len ak manželia uzavrú novú manželskú dohodu a zaregistrujú ju v súlade s postupom stanoveným v článku 3.103 občianskeho zákonníka (Civilinis kodeksas).

Ak boli manželia odlúčení dlhšie ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorýkoľvek z manželov môže podať návrh na rozvod.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Výlučne súd môže vyhlásiť manželstvo za neplatné. Manželstvo, ktoré bolo súdom vyhlásené za neplatné, je neplatné ab initio. Právne dôsledky vyplývajúce z vyhlásenia manželstva za neplatné (pozri bod 9) závisia od toho, či manželia, alebo aspoň jeden z nich, pri uzavretí manželstva konal v dobrej viere. V každom prípade však zákon chráni práva detí z manželstva, ktoré bolo vyhlásené za neplatné (považujú sa za deti narodené v manželstve). Účastníci konania môžu po vyhlásení ich manželstva za neplatné uzavrieť nové manželstvo alebo registrované partnerstvo.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Manželstvo sa môže vyhlásiť za neplatné, ak sa nesplnia tieto podmienky potrebné pre uzavretie do manželstva:

Manželstvo sa môže uzavrieť len s osobou opačného pohlavia.

Muž a žena musia vstúpiť do manželstva z vlastnej slobodnej vôle. Akákoľvek hrozba, nátlak, podvod alebo neexistencia slobodnej vôle je dôvodom na vyhlásenie manželstva za neplatné.

Manželstvo môžu uzavrieť osoby, ktoré majú v deň sobáša minimálne 18 rokov. Na návrh osoby, ktorá chce uzavrieť manželstvo pred dovŕšením veku 18 rokov, môže súd prostredníctvom zjednodušeného postupu znížiť vek na uzavretie manželstva, avšak maximálne o dva roky. Tehotenstvo je dôležitým dôvodom na zníženie minimálneho veku na uzavretie manželstva. Ak je dotyčná osoba tehotná, súd jej môže dať súhlas k uzavretiu manželstva pred dovŕšením veku 16 rokov.

Osoba, ktorá bola právoplatným súdnym rozhodnutím vyhlásená za nespôsobilú na právne úkony nemôže uzavrieť manželstvo. Ak sa preukáže, že súdu bola predložená vec, ktorej cieľom je vyhlásenie jednej zo strán zamýšľaného manželstva za nespôsobilú na právne úkony, registrácia manželstva sa musí odložiť, až kým rozhodnutie v danej veci nenadobudne právoplatnosť.

Osoba, ktorá uzavrela manželstvo a ktorá nedosiahla rozvod v súlade s postupom stanoveným v právnych predpisoch, nemôže uzavrieť ďalšie manželstvo.

Medzi rodičmi a deťmi, osvojiteľmi a osvojencami, starými rodičmi a vnúčatami, súrodencami alebo nepravými súrodencami, bratrancami, strýkami a neterami, tetami a synovcami je manželstvo zakázané.

Účelové manželstvá sa môžu tiež vyhlásiť za neplatné. Manželstvo uzatvorené len navonok a bez úmyslu vytvorenia právneho rodinného vzťahu možno vyhlásiť za neplatné na návrh jedného z manželov alebo prokurátora.

Manželstvo možno vyhlásiť za neplatné, ak nebolo uzavreté na základe slobodnej vôle. Jeden z manželov môže podať návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné, ak môže preukázať, že v čase uzatvorenia manželstva nebol schopný porozumieť významu svojho konania alebo nad ním nemal kontrolu. Návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné môže podať ten z manželov, ktorý bol prinútený k sobášu pod hrozbou, nátlakom alebo podvodom.

Manžel, ktorý dal súhlas k manželstvu z dôvodu podstatného omylu, môže podať návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné. Omyl sa považuje za podstatný, ak sa týka okolností súvisiacich s druhou osobou, ktoré, ak by o nich tento manžel vedel, by mu zabránil vstúpiť do manželstva. Omyl sa pokladá za podstatný, ak sa týka: i) zdravia druhej osoby alebo sexuálnej abnormality, v dôsledku ktorej je normálny rodinný život nemožný; alebo ii) vážneho trestného činu spáchaného druhou osobou.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Deti z manželstva, ktoré bolo následne vyhlásené za neplatné sa považujú za deti narodené v manželstve. Ak obidvaja manželia konali v dobrej viere, t. j. nevedeli a nemohli vedieť o prekážkach uzavretia manželstva, právne dôsledky ich manželstva, aj keď bolo vyhlásené za neplatné, sú rovnaké ako v prípade platného manželstva, s výnimkou dedičského práva. Dôkaz o tom, že manželia konali v dobrej viere je nutné zahrnúť do súdneho rozhodnutia.

Právne dôsledky vyhlásenia manželstva za neplatné, aj jeden z manželov alebo obidvaja konali so zlým úmyslom: ak len jeden z účastníkov konal v dobrej viere, práva, ktoré sa mu priznajú neplatným manželstvom sa zhodujú s právami osoby, ktorá uzavrela manželstvo. V prípadoch, keď obidve strany konali so zlým úmyslom, neplatným manželstvom sa žiadnej zo strán nepriznávajú žiadne práva alebo povinnosti zosobášených osôb. Každá z nich má právo získať späť vlastný majetok vrátane darov venovaných druhej strane. V prípade potreby výživného má manžel, ktorý konal v dobrej viere, právo požiadať o výživné manžela, ktorý konal so zlým úmyslom a to maximálne na tri roky. Výšku stanoví súd, pričom zohľadní finančnú situáciu obidvoch strán. Súd môže nariadiť, aby sa vyplatili mesačné splátky alebo jednorazová suma. Ak sa finančná situácia jednej zo strán zmení, zainteresovaná strana môže požiadať súd o zvýšenie, zníženie alebo zrušenie výživného. Povinnosť platiť výživné manželovi, ktorý konal v dobrej viere sa automaticky končí vtedy, keď dotyčný manžel uzavrie nové manželstvo alebo na konci trojročného obdobia, počas ktorého sa má vyplácať výživné.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

V litovských právnych predpisoch nie sú stanovené alternatívne mimosúdne prostriedky na riešenie otázok týkajúcich sa rozvodu, takže ich možno vyriešiť len prostredníctvom súdu.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Návrh na rozvod na základe vzájomného súhlasu manželov sa musí podať na okresnom súde (apylinkės teismas) v mieste bydliska jedného z manželov. V návrhu musia byť stanovené dôvody na rozvod a spôsob, akým si bude navrhovateľ plniť svoje povinnosti voči druhému manželovi a ich maloletým deťom a musia v ňom byť zahrnuté akékoľvek ďalšie údaje uvedené v článku 384 občianskeho súdneho poriadku.(Civilinio proceso kodeksas).

Návrh na rozvod na žiadosť jedného z manželov sa musí podať na okresnom súde v mieste bydliska navrhovateľa.

Návrh na rozvod z dôvodu zavinenia jedného z manželov sa musí podať na okresnom súde v mieste bydliska odporcu. Ak spolu s navrhovateľom žijú jeho maloleté deti, návrh na rozvod možno podať aj na okresnom súde v mieste bydliska navrhovateľa.

Návrh na vyhlásenie manželstva za neplatné sa musí podať na súde v mieste bydliska odporcov alebo jedného z odporcov.

Návrhy na rozluku posudzuje súd v mieste bydliska odporcu.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci osobám s nízkym príjmom sa riadi právnymi predpismi Litovskej republiky o právnej pomoci zaručenej štátom (Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas). Takáto právna pomoc pokrýva aj rodinné záležitosti.

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Áno. Proti rozhodnutiu o rozvode/vyhlásení manželstva za neplatné sa možno odvolať v súlade so všeobecnými ustanoveniami, ktorými sa riadia odvolacie konania.

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Rozhodnutie súdu o rozvode/rozluke/vyhlásení manželstva za neplatné vydané v inom členskom štáte sa v rámci Litovskej republiky uznáva podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003. Podľa tohto nariadenia sa rozhodnutia v jednom členskom štáte uznávajú v iných členských štátoch bez osobitného konania.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 môže zainteresovaný účastník namietať proti uznaniu v rámci Litovskej republiky rozhodnutia o rozvode, rozluke alebo vyhlásení manželstva za neplatné vydané v inom členskom štáte.

V súlade s článkom 21 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 môže akýkoľvek zainteresovaný účastník podať návrh na okresný súd (apylinkės teismas), aby sa rozhodnutie vydané v inom členskom štáte v Litve neuznalo.

Osoba, v súvislosti s ktorou sa podáva návrh na uznanie rozhodnutia, môže tiež namietať voči jeho uznaniu v Litve vzhľadom na konania o uznaní, ktoré už prebiehajú, a rozhodnutie okresného súdu o uznaní rozhodnutia. Odporca tak môže namietať voči uznaniu rozhodnutia v tejto veci v Litve a podať odvolanie voči rozhodnutiu okresného súdu o jeho uznaní. V súlade s článkom 33 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 sa možno voči rozhodnutiu okresného súdu o uznaní rozhodnutia vydaného v inom členskom štáte odvolať na krajskom súde (apygardos teismas).

Odporca môže namietať proti uznaniu rozhodnutia vydaného súdom v inom členskom štáte z dôvodu neuznania stanoveného v článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Rozluka a rozvod sa spravujú právnym poriadkom miesta obvyklého pobytu manželov. Ak manželia nemajú miesto obvyklého pobytu, uplatňuje sa právny poriadok tej krajiny, v ktorej mali posledné spoločné miesto obvyklého pobytu, a ak takého miesto neexistuje, právnym poriadkom krajiny, v ktorej sa nachádza súd. Ak právny poriadok krajiny, ktorej sú obidvaja manželia občanmi neumožňuje rozvod alebo sa ním ukladajú osobitné podmienky rozvodu, rozvod možno dosiahnuť v súlade s právnym poriadkom Litovskej republiky, ak je jeden z manželov litovským občanom alebo má obvyklý pobyt v Litovskej republike.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom