Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Rozvod a súdna rozluka

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Návrhy na rozvod prejednávajú okresné súdy (käräjäoikeus). Návrh na rozvod môže podať jeden z manželov alebo obaja manželia spoločne.

Manželstvo možno rozviesť po uplynutí šesťmesačnej lehoty na rozmyslenie. Lehota na rozmyslenie sa nevyžaduje, ak manželia žili oddelene aspoň dva roky pred podaním návrhu na rozvod.

2 Aké sú dôvody na rozvod?

V návrhu nie je nutné uviesť dôvody na rozvod. Okresné súdy neskúmajú osobné vzťahy manželov ani dôvody na podanie návrhu na rozvod. Pozri otázku 1.

3 Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide o:

3.1 osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Manželia si po rozvode nechajú svoje manželské priezvisko. Ak si jeden z manželov v dôsledku manželstva zmenil priezvisko, môže podať návrh na jeho zmenu po rozvode.

3.2 rozdelenie majetku manželov

Rozvedenie manželstva a rozdelenie majetku sú dve samostatné veci. Po zániku manželstva sa manželia môžu dohodnúť na rozdelení majetku medzi sebou alebo môžu požiadať súd o určenie exekútora. Platí všeobecné pravidlo, že všetok majetok manželov sa rozdelí rovným dielom. Od všeobecného pravidla sa možno odchýliť na základe predmanželskej zmluvy. Spôsob rozdelenia sa môže zmeniť aj v prípade, že výsledok rozdelenia by sa inak považoval za neprimeraný. Manželský majetok možno rozdeliť ihneď po začatí plynutia lehoty na rozmyslenie.

3.3 maloleté deti manželov

Pokiaľ ide o prípadné spoločné maloleté deti manželov, veci ako starostlivosť, usporiadanie budúceho života, výživné a práva na návštevy sa môžu vyriešiť spoločne s návrhom na rozvod. Pozri časti „Starostlivosť o deti – Fínsko“ a „Nárok na výživné – Fínsko“.

3.4 vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Súd môže pri rozvádzaní manželstva na základe návrhu nariadiť jednému z manželov platiť výživné na druhého manžela, ak sa to považuje za vhodné. (Pozri časť „Nárok na výživné – Fínsko“.) K tomu však dochádza len zriedka.

4 Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Fínsky právny systém nepozná rozluku. V praxi rozluka znamená, že manželia žijú oddelene na rôznych adresách.

5 Aké sú podmienky rozluky?

Pozri otázku 4.

6 Aké sú právne dôsledky rozluky?

Pozri otázku 4.

7 Čo znamená v praxi pojem „vyhlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Fínske právne predpisy neobsahujú žiadne ustanovenia o anulovaní manželstva. Prokurátor však musí ihneď začať konanie o rozvode manželstva manželov, ak sa ukáže, že manželia sú blízki príbuzní alebo že jeden z manželov už bol v čase uzavretia manželstva v zákonnom manželstve.

8 Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Pozri otázku 7.

9 Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Pozri otázku 7.

10 Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd?

Návrhy na rozvod sa vždy musia podať na okresný súd. V zákone sa však stanovuje, že manželia sa vždy najprv musia pokúsiť vyriešiť rodinné spory prostredníctvom vzájomnej dohody. Na tieto účely môžu požiadať o pomoc rodinných mediátorov alebo miestnu radu pre sociálne služby (sosiaalilautakunta). Okresné súdy majú takisto povinnosť informovať manželov, že je k dispozícii služba rodinnej mediácie. Mediátori sa snažia pomôcť manželom dosiahnuť vzájomné porozumenie o tom, ako možno vyriešiť rodinné spory čo najuspokojivejším spôsobom pre všetkých členov rodiny. Mediátori môžu pomôcť manželom aj s prípravou dohôd a začatím ďalších postupov na vyriešenie sporu. Mediátori majú osobitnú povinnosť zohľadniť záujmy prípadných maloletých detí v rodine. Mediácia je vždy dobrovoľná.

11 Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod / rozluku / anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Obaja manželia môžu podať návrh na rozvod spoločne alebo jeden z manželov môže podať návrh samostatne. Návrh na rozvod sa musí podať v písomnej forme okresnému súdu v mieste bydliska jedného z manželov. Návrh na rozvod možno podať osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Návrhy sa môžu poslať okresnému súdu aj poštou, faxom alebo e-mailom.

12 Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Vo veciach rozvodu je k dispozícii bezplatná právna pomoc. (Pozri časť „Právna pomoc – Fínsko“.)

13 Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva / rozluke / anulovaní manželstva?

Proti rozsudkom o rozvode sa možno odvolať na odvolacom súde (hovioikeus).

14 Čo musím urobiť pre to, aby bolo rozhodnutie o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu, uznané v tomto členskom štáte?

Uznanie rozsudku o rozvode vydaného v inom členskom štáte je spravidla založené na nariadení Rady (ES) č. 2201/2003. Pozri časť „Rozvod – právo Spoločenstva“.

Podľa tohto nariadenia sa rozsudok vydaný v členskom štáte uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania. Ktorýkoľvek z účastníkov konania však môže podať návrh na vydanie rozhodnutia o tom, že rozsudok sa má alebo nemá uznať.

Návrhy týkajúce sa uznávania rozsudkov prejednávajú okresné súdy.

V prípade návrhov na rozvod podaných v severských štátoch sa však uplatňuje Dohovor severských štátov o záležitostiach manželstva z roku 1931. Spomedzi členských štátov Európskej únie patria medzi strany tohto dohovoru Fínsko, Švédsko a Dánsko. Rozsudok o rozvode vydaný v súlade s Dohovorom severských štátov o záležitostiach manželstva je platný vo všetkých severských štátoch bez osobitného potvrdenia.

15 Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať proti uznaniu rozhodnutia o rozvode / rozluke / anulovaní manželstva, ktorý vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Postup je rovnaký ako postup opísaný v otázke 14.

16 Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v tomto členskom štáte, alebo ktorí majú inú štátnu príslušnosť?

Vo všetkých veciach rozvodu podaných vo Fínsku sa uplatňuje fínske právo.

Posledná aktualizácia: 02/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.