NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Divorț și separare legală

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Care sunt condiţiile pentru obţinerea divorţului?

În Slovacia, căsătoria poate fi desfăcută doar de o instanță judecătorească.

2 Care sunt motivele de divorţ?

O instanță judecătorească poate desface o căsătorie pe baza cererii depuse de unul dintre soți, cu condiția ca raporturile dintre soți să fie afectate atât de grav și iremediabil încât căsătoria să nu mai poată servi scopului său și să nu existe posibilitatea ca soții să își reia conviețuirea.

Instanța stabilește cauzele pentru deteriorarea raporturilor dintre soți și le ia în considerare atunci când se pronunță cu privire la divorț. La pronunțarea unei hotărâri de divorț, instanța ia întotdeauna în considerare interesele eventualilor copii minori.

3 Care sunt efectele juridice ale unui divorţ în ceea ce priveşte:

3.1 relaţiile personale dintre soţi (de exemplu numele de familie)

Soțul/soția care a adoptat numele de familie al celuilalt soț în urma căsătoriei poate notifica Oficiul de stare civilă (matričný úrad) cu privire la reluarea numelui purtat înainte de căsătorie, în termen de trei luni de la hotărârea de divorț definitivă.

Soțul/soția care a adoptat numele de familie al celuilalt soț în urma căsătoriei și și-a păstrat numele de familie anterior căsătoriei ca al doilea nume de familie poate informa Oficiul de stare civilă (matričný úrad) că nu va mai utiliza numele de familie al soției/soțului, în termen de trei luni de la hotărârea de divorț definitivă.

3.2 împărţirea bunurilor soţilor

Regimul comunității de bunuri este dizolvat prin divorț și aspectele referitoare la acesta se soluționează în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 150 din Codul civil (Občiansky zákonník). Regimul comunității de bunuri poate fi desfăcut prin: (a) acord; (b) hotărâre judecătorească; (c) scurgerea unei perioade de timp.

3.3 copiii minori ai soţilor

În hotărârea de divorț care se referă la părinții unor copii minori, instanța stabilește drepturile și obligațiile părinților cu privire la copilul minor pentru perioada de după divorț, în special pe cele ale părintelui căruia i se încredințează copilul, care acționează în calitate de tutore legal al copilului și care administrează bunurile copilului. Hotărârea privind drepturile și obligațiile părinților poate fi înlocuită cu un acord încheiat între părinți.

În cazul în care părinții nu pot ajunge la un acord cu privire la drepturile de vizită privind copii minori, instanța stabilește drepturile de vizită ale părinților în hotărârea de divorț. În cazul în care este necesar, instanța limitează sau interzice drepturile de vizită ale unui părinte, dacă acest lucru este în interesul copilului.

De asemenea, instanța precizează modul în care părintele căruia nu i s-a încredințat copilul va contribui la întreținerea copilului; ca alternativă, instanța poate, de asemenea, să aprobe un acord încheiat între părinți în ceea ce privește întreținerea.

3.4 obligaţia de a plăti pensie de întreţinere celuilalt soţ?

În cazul în care unul dintre cei doi soți nu este capabil să se întrețină, îi poate solicita celuilalt soț să contribuie la întreținerea sa la un nivel adecvat, în conformitate cu situația materială a soțului solicitat. În cazul în care soții nu ajung la un acord, instanța decide cu privire la valoarea indemnizației de întreținere, ca răspuns la o cerere adresată de unul dintre soți.

4 Ce înseamnă, în termeni practici, termenul legal de „separare legală”?

În dreptul slovac nu există conceptul de separare legală.

5 Care sunt condiţiile pentru separarea legală?

6 Care sunt efectele juridice ale separării legale?

7 Ce înseamnă, în practică, termenul „anularea căsătoriei”?

În afară de divorț, o căsătorie poate fi, de asemenea, declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească. Se consideră astfel că respectiva căsătorie nu a fost încheiată încă de la început (matrimonium nullum). Instanța poate să declare, de asemenea, că respectiva căsătorie nu a existat niciodată (non matrimonium).

8 Care sunt condiţiile pentru anularea căsătoriei?

a. Motivele pentru care o căsătorie poate fi anulată sunt următoarele:

 • existența unei alte căsătorii;
 • o legătură de rudenie între ascendenți și descendenți direcți sau între frați și surori, inclusiv înrudirea prin adopție;
 • vârsta necorespunzătoare, în cazul în care unul dintre soți este un minor cu vârsta mai mare de 16 ani, dar mai mică de 18 ani;
 • o tulburare psihică care determină limitarea capacității juridice;
 • căsătoria nu a fost contractată în mod liber, sincer, clar și sigur.

În cazul în care o căsătorie este încheiată, deși este nulă pentru unul dintre motivele menționate anterior, se consideră că aceasta există până când hotărârea judecătorească care o anulează rămâne definitivă.

b. O căsătorie este nulă în cazul în care declarația formulată la încheierea căsătoriei:

 • a fost încheiată prin constrângere;
 • a fost încheiată de un minor cu vârsta mai mică de 16 ani;
 • a fost încheiată la un oficiu de stare civilă care nu avea competența să o încheie, cu excepția cazurilor menționate la articolul 4 alineatele (2) și (3), sau în cazul în care declarația formulată la încheierea căsătoriei a fost efectuată în fața unui primar sau a unui membru al unui consiliu local care nu avea competența necesară;
 • a fost încheiată în fața unei biserici sau a unei comunități religioase care nu este înregistrată în conformitate cu legislația specifică aplicabilă sau în cazul în care declarația formulată la încheierea căsătoriei a fost încheiată în față unei persoane care nu era autorizată să acționeze în calitate de preot al unei biserici sau al unei comunități religioase;
 • a fost încheiată în străinătate în fața unei autorități care nu avea competență în acest sens;
 • a fost încheiată de un mandatar fără procură validă sau în cazul în care procura acestuia a fost revocată în conformitate cu legea.

9 Care sunt efectele juridice ale anulării căsătoriei?

O căsătorie declarată nulă de către o instanță judecătorească este considerată ca și cum nu ar fi fost încheiată.

În urma hotărârii judecătorești de anulare a căsătoriei, raporturile patrimoniale dintre foștii soți și drepturile și obligațiile acestora cu privire la copiii lor sunt reglementate de dispozițiile privind raporturile patrimoniale între soții divorțați și drepturile și obligațiile referitoare la copii ale soților divorțați. Ca urmare a hotărârii judecătorești de anulare a căsătoriei soților, declarația soților cu privire la numele lor de familie comun este, de asemenea, anulată și aceștia sunt obligați să își folosească numele de familie anterior.

10 Există mijloace alternative extrajudiciare pentru rezolvarea chestiunilor legate de divorţ, fără recurgerea la instanţă?

Numai o instanță poate declara o căsătorie desfăcută. Chestiunile conexe pot fi soluționate prin aplicarea Legii nr. 420/2004 privind medierea (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 Cui ar trebui să adresez cererea mea (petiţia mea) de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei? Ce formalităţi trebuie respectate şi ce acte ar trebui să ataşez la cererea mea?

Cererile de divorț, de anulare a căsătoriei sau declarațiile privind nulitatea unei căsătorii se depun la instanța districtuală (okresný súd).

Instanța competentă pentru desfășurarea procedurii este instanța în a cărei rază teritorială soții și-au avut ultima reședință comună în Slovacia, cu condiția ca cel puțin unul dintre soți să locuiască încă în raza teritorială a instanței. În cazul în care nu există o astfel de instanță, este competentă instanța generală (všeobecný súd) a pârâtului sau, în cazul în care nu există o astfel de instanță, instanța generală a reclamantului.

Cererea trebuie să includă informațiile prevăzute la articolul 42 alineatul (3) și articolul 79 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Občiansky súdny poriadok).

Trebuie să reiasă clar din cerere care este instanța sesizată, cine este reclamantul, care este obiectul cererii și ce urmărește aceasta, iar cererea trebuie să fie semnată și datată în mod corespunzător. În plus, în cerere trebuie să se menționeze prenumele, numele de familie și adresa părților (aceleași date trebuie precizate, de asemenea, pentru reprezentanți, dacă este cazul), cetățenia părților, relatarea fidelă a principalelor fapte și o listă a probelor pe care se bazează reclamantul; cererea trebuie să arate clar, de asemenea, ce urmărește să obțină reclamantul.

Reclamantul trebuie să anexeze la cerere documentele justificative pe care se bazează, cu excepția probelor care nu pot fi prezentate, însă nu din vina reclamantului.

Cererea trebuie să fie depusă împreună cu numărul cerut de copii și anexe, astfel încât instanța să poată reține un exemplar și fiecare parte să primească un exemplar, după caz. În cazul în care partea nu reușește să furnizeze un număr corespunzător de copii și anexe, instanța realizează copiile necesare pe cheltuiala părții.

12 Pot obţine asistenţă judiciară în vederea acoperirii cheltuielilor de judecată?

Acordarea de asistență juridică gratuită este reglementată de Legea nr. 327/2005 privind furnizarea de asistență juridică pentru persoanele cu dificultăți materiale (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi).

Pentru procedura de divorț se plătește o taxă judiciară. O parte la procedură poate solicita să fie scutită de la plata taxelor judiciare.

Pe baza unei cereri, instanța poate acorda o scutire de la plata taxelor judiciare, în parte sau în totalitate, unei părți care îndeplinește condițiile cerute, cu condiția ca acțiunea părții să nu constituie exercitarea sau apărarea arbitrară sau în mod evident fără șanse de succes a unui drept. Cu excepția cazului în care instanța decide altfel, scutirea se aplică întregii proceduri și se aplică, de asemenea, retroactiv; cu toate acestea, costurile suportate înainte de emiterea deciziei de scutire nu sunt rambursate.

13 Este posibil să atac o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei?

Se poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii, în termen de 30 de zile de la data notificării sau comunicării acesteia.

14 Ce ar trebui să fac pentru ca o hotărâre de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă în alt stat membru să fie recunoscută în acest stat membru?

Este necesar să se depună o cerere pentru recunoașterea hotărârii. Instanța regională (Krajský súd) din Bratislava are competență în acest sens.

Hotărârile definitive în materie matrimonială pronunțate în alte state membre (cu excepția Danemarcei) după data de 1 mai 2004 sunt recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. Hotărârile sunt recunoscute fără nicio procedură specială; mai precis, nu există nicio procedură specială pentru a modifica datele înscrise într-un registru de stare civilă. Cu toate acestea, o parte interesată poate solicita pronunțarea unei hotărâri speciale privind recunoașterea unei hotărâri în materie matrimonială pronunțate într-un alt stat membru. Instanța districtuală din Bratislava este competentă pentru recunoașterea hotărârilor pronunțate în alte state membre.

În ceea ce privește hotărârile pronunțate în Danemarca sau în alte state membre înainte de 1 mai 2004, trebuie să se depună o cerere pentru recunoașterea unei hotărâri definitive în materie matrimonială pronunțate într-un alt stat membru, cu condiția ca cel puțin una dintre părți să aibă cetățenia slovacă. Procedurile sunt inițiate printr-o cerere, care poate fi depusă de către o persoană desemnată ca parte într-o hotărâre pronunțată în alt stat membru. Instanța districtuală din Bratislava este competentă pentru recunoașterea hotărârilor pronunțate în alte state membre.

15 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez pentru a ataca recunoaşterea unei hotărâri de divorţ/separare legală/anulare a căsătoriei emisă de o instanţă într-un alt stat membru? Ce procedură se aplică în aceste cazuri?

Se poate formula o cale de atac împotriva unei hotărâri privind recunoașterea sau nerecunoașterea unei hotărâri judecătorești pronunțate în alt stat membru. Calea de atac se introduce la instanța districtuală din Bratislava, iar Curtea Supremă (Najvyšší súd) se pronunță cu privire la calea de atac respectivă.

16 Care este legislaţia în materie de divorţ pe care instanţa o aplică într-o acţiune de divorţ între soţi care nu locuiesc în acest stat membru sau care sunt de naţionalităţi diferite?

Desfacerea căsătoriei prin divorț este reglementată de legea statului ai cărui cetățeni sunt soții la momentul inițierii procedurilor. În cazul în care soții au cetățenii diferite, desfacerea căsătoriei prin divorț este reglementată de legislația slovacă.

Ultima actualizare: 10/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site