Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Divorzju u separazzjoni legali

Slovakkja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ksib ta' divorzju?

Fis-Slovakkja, iż-żwieġ jista' jiġi xolt minn qorti.

2 X'inhuma r-raġunijiet għal divorzju?

Il-qorti tista' xxolji ż-żwieġ fuq l-inizjattiva ta' wieħed mill-konjuġi jekk ir-relazzjonijiet bejn il-konjuġi huma danneġġati b'mod serju u permanenti b'tali mod li ż-żwieġ ma jistax iservi l-għan tiegħu u li l-konjuġi ma jistgħux jiġu mistennija li jkomplu l-ħajja konjugali.

Il-qorti tidentifika l-motivi li wasslu għat-tkissir tar-relazzjonijiet bejn il-konjuġi u teħodhom inkunsiderazzjoni meta tiddeċiedi dwar id-divorzju. Meta tiddeċiedi dwar divorzju, il-qorti dejjem tieħu inkunsiderazzjoni l-interessi ta' kull minuri.

3 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' divorzju f'dak li jirrigwarda:

3.1 ir-relazzjonijiet personali bejn il-konjuġi (pereżempju l-kunjom)?

Il-konjuġi li tkun adottat il-kunjom tal-konjuġi l-ieħor wara ż-żwieġ tista' tinnotifika lill-uffiċċju tal-insinwa (matričný úrad) li trid terġa' tadotta kunjomha xebba fi żmien tliet xhur mid-deċiżjoni finali tad-divorzju.

Il-konjuġi li tkun adottat l-kunjom tal-konjuġi l-ieħor wara ż-żwieġ u żammet kunjomha xebba bħala t-tieni kunjom tagħha tista' tinnotifika lill-uffiċċju tal-insinwa li mhijiex ser tuża aktar il-kunjom ta' żewġha fi żmien tliet xhur mid-deċiżjoni finali tad-divorzju.

3.2 il-qsim tal-proprjetà tal-konjuġi

Id-divorzju jwassal għax-xoljiment tal-komunità tal-akkwisti tal-konjuġi. F'dan il-każ, il-beni jiġu likwidati f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 150 tal-Kodiċi Ċivili (Občiansky zákonník). Il-likwidazzjoni tal-komunità tal-akkwisti tista' ssir: (a) bi ftehim; (b) b'deċiżjoni tal-ġustizzja; (c) fuq l-iskadenza tat-terminu stabbilit.

3.3 it-tfal minorenni tal-konjuġi

Fid-deċiżjoni dwar id-divorzju tal-ġenituri ta' minorenni, il-qorti tispeċifika wkoll l-eżerċizzju tad-drittijiet u tal-obbligi tal-ġenituri lejn it-tifel tagħhom wara d-divorzju, b'mod partikolari billi tistabbilixxi liema ġenitur jingħata l-kustodja tal-minuri u min jirrapreżenta u jamministra l-beni tiegħu. Id-deċiżjoni dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri tista' tiġi sostitwita bi ftehim bejn il-ġenituri.

Meta l-ġenituri ma jirnexxilhomx jiftehmu dwar id-drittijiet ta' aċċess tagħhom għall-minuri, il-qorti tispeċifika wkoll id-drittijiet ta' aċċess tal-ġenituri fid-deċiżjoni tad-divorzju. Fejn meħtieġ il-qorti tirrestrinġi id-drittijiet ta' aċċess tal-ġenitur jew tipprojbixxi l-aċċess, jekk dan ikun fl-interess tal-minuri.

Il-qorti tistabbilixxi wkoll il-modalitajiet ta' kontribuzzjoni tal-ġenitur, li ma ngħatax il-kustodja tal-minuri, lejn il-manteniment tal-minuri; b'mod alternattiv il-qorti tapprova ftehim bejn il-ġenituri dwar il-livell ta' manteniment.

3.4 l-obbligu ta’ ħlas tal-manteniment lill-konjuġi l-ieħor?

Konjuġi divorzjat li mhuwiex kapaċi jipprovdi għalih innifsu jista' jitlob manteniment xieraq mingħand l-ekskonjuġi l-ieħor, f'konformità ma' dak li jista' jaffordja l-ekskonjuġi. Jekk il-konjuġi ma jirnexxilhomx jaqblu bejniethom, il-qorti tiddeċiedi dwar l-ammont ta' dawn il-pagamenti ta' manteniment f'risposta għat-talba minn wieħed mill-konjuġi.

4 F'termini prattiċi, xi jfisser it-terminu legali "separazzjoni ġudizzjarja"?

Il-liġi Slovakka ma tipprovdix għal separazzjoni legali.

5 X'inhuma l-kundizzjonijiet għal separazzjoni ġudizzjarja?

6 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' separazzjoni ġudizzjarja?

7 Fil-prattika, xi jfisser it-terminu "annullament taż-żwieġ"?

Barra mid-divorzju, żwieġ jista' ukoll jiġi ddikjarat invalidu f'deċiżjoni ġudizzjarja. Żwieġ tali jitqies li ma ġiex konkluż mill-bidunett (matrimonium nullum). Il-qorti tista' tiddikjara wkoll li ż-żwieġ qatt ma eżista (non matrimonium).

8 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jingħata annullament taż-żwieġ?

a. Żwieġ jista' jiġi annullat għall-motivi li ġejjin:

 • l-eżistenza ta' żwieġ ieħor;
 • rabta ta' parantela bejn axxendenti diretti u dixxendent u bejn l-aħwa, inkluża rabta ta' parantela permezz tal-adozzjoni;
 • età insuffiċjenti, jekk dan jinvolvi lil minuri li għandu aktar minn 16-il sena iżda anqas minn 18-il sena;
 • diżabbiltà mentali li tirriżulta fir-restrizzjoni tal-kapaċità legali;
 • dikjarazzjoni dwar il-konklużjoni ta' żwieġ li ma sarx liberament, b'mod serju, definittiv u ċar.

Jekk żwieġ jiġi kkuntrattat minkejja l-eżistenza ta' ċerti ċirkustanzi msemmija hawn fuq, dan jitqies bħala li jkun eżista sal-annullament tiegħu f'konformità ma' deċiżjoni definittiva tal-qorti.

b. Iż-żwieġ huwa null jekk id-dikjarazzjoni dwar il-konklużjoni ta' żwieġ:

 • kienet sfurzata;
 • saret minn minuri taħt is-16 il-sena;
 • saret quddiem uffiċċju tal-insinwa li ma kienx kompetenti, ħlief għall-eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 4(2) u (3), jew jekk id-dikjarazzjoni dwar il-konklużjoni ta' żwieġ saret quddiem sindku jew membru ta' kunsill muniċipali li mhuwiex kompetenti;
 • saret quddiem awtorità ekklesjastika jew komunità reliġjuża li mhijiex irreġistrata skont il-leġiżlazzjoni speċifika, jew jekk id-dikjarazzjoni dwar il-konklużjoni ta' żwieġ saret quddiem persuna li mhijiex awtorizzata biex taġixxi bħala persuna responsabbli mill-kult ta' knisja reġistrata jew komunità reliġjuża;
 • saret barra mill-pajjiż quddiem awtorità li mhijiex maħtura għal dan il-għan;
 • saret minn rappreżantant mingħajr prokura valida, jew jekk il-prokura ġiet revokata skont l-Att rilevanti.

9 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' annullament taż-żwieġ?

Żwieġ li ġie ddikjarat bħala invalidu jitqies bħala qatt ma sar.

Wara d-deċiżjoni ta' annullament ta' żwieġ mogħtija mill-qorti, l-ekskonjuġi huma suġġetti għall-istess provvedimenti bħall-konjuġi divorzjati fir-rigward tad-drittijiet u l-obbligi tagħhom fil-konfront tat-tfal komuni u l-patrimonju tagħhom. Id-deċiżjoni ta' annullament taż-żwieġ twassal għan-nullità tad-dikjarazzjoni tal-konjuġi dwar il-kunjom komuni tagħhom u kull wieħed mill-konjuġi huwa obbligat jerġa' juża' l-kunjom oriġinali preċedenti tiegħu.

10 Hemm mezzi alternattivi mhux ġudizzjarji biex jissolvew il-kwistjonijiet relatati mad-divorzju mingħajr il-bżonn ta' rikors il-qorti?

Id-divorzju jista' jiġi ddikjarat biss minn qorti. Ir-riżolviment ta' kwistjonijiet relatati jista' jiġi effettwat permezz tal-applikazzjoni tal-Att dwar il-Medjazzjoni Nru 420/2004 (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 Fejn għandi nippreżenta r-rikors (petizzjoni) tiegħi għal divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ? Liema formalitajiet għandhom jitħarsu u liema dokumenti għandi nehmeż mar-rikors tiegħi?

It-talbiet għal divorzju, annullament taż-żwieġ jew għal dikjarazzjoni li ż-żwieġ huwa null iridu jitressqu quddiem qorti distrettwali (okresný súd).

Il-qorti territorjalment kompetenti hija l-qorti li fid-distrett tagħha l-konjuġi kellhom l-aħħar residenza komuni tagħhom fis-Slovakkja, sakemm tal-inqas wieħed mill-konjuġi jgħix hemmhekk. Fin-nuqqas ta' tali qorti, il-qorti ġenerali (všeobecný súd) tal-intimat għandha ġurisdizzjoni, jew fin-nuqqas ta' dan, il-qorti ġenerali tal-parti attriċi.

It-talba trid tkun tinkludi l-elementi previsti fl-Artikoli 42(3) u 79(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili (Občiansky súdny poriadok).

Irid jirriżulta b'mod ċar mit-talba l-qorti li quddiemha qedha titressaq din it-talba, l-identità tal-intimat, is-suġġett u t-talbiet tat-talba. Din trid tkun iffirmata u ddatata. Barra minn hekk, din trid tinkludi l-ismijiet, il-kunjomijiet u l-postijiet ta' residenza tal-partijiet (u l-istess għar-rappreżentanti tagħhom, jekk ikollhom), iċ-ċittadinanza tagħhom, deskrizzjoni sinċiera tal-fatti salienti u lista tal-evidenza li tirreferi għaliha l-parti attriċi; it-talba trid issemmi b'mod ċar l-għan tagħha.

Il-parti attriċi trid tehmeż il-provi dokumentati li hija qedha tibbaża fuqhom, bl-eċċezzjoni ta' dawk li hija tista' tipproduċi biss billi twettaq żball.

It-talba trid tinkludi n-numru neċessarju ta' kopji u ta' annessi, b'mod li kopja waħda tingħata lill-qorti u li kull parti tikseb waħda, jekk ikun il-każ. Jekk l-intimat ma jressaqx in-numru neċessarju ta' kopji u ta' annessi, il-qorti tagħmel il-kopji tagħha bl-ispejjeż tiegħu. Jekk il-parti ma tressaqx in-numru meħtieġ ta' duplikati u ta' annessi, il-qorti tagħmel il-kopji bl-ispejjeż tal-parti.

12 Nista’ ningħata għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

L-għajnuna legali hija rregolata permezz tal-liġi nru 327/2005 dwar il-provvista tal-għajnuna legali lill-persuni fil-bżonn.

Titħallas miżata tal-qorti għall-proċeduri tad-divorzju. Il-partijiet jistgħu jitolbu sabiex jiġu eżenti minn dawn l-ispejjeż.

Fuq talba, il-qorti tista' tagħti lill-parti eżenzjoni totali jew parzjali tal-ispejjeż legali jekk is-sitwazzjoni tagħha jiġġustifikawha u jekk din il-miżura ma tikkostitwixxix l-eżerċizzju jew id-difiża ta' dritt arbitrarju jew manifestament bla suċċess. Sakemm il-qorti ma tiddeċidix mod ieħor, l-eżenzjoni tirrigwarda l-integralità tal-proċeduri u għandha effett retroattiv;  madankollu l-ispejjeż imħallsa qabel id-deċiżjoni ta' eżenzjoni ma jiġux rimborżati.

13 Huwa possibbli li deċiżjoni relatata ma’ divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ tiġi appellata?

Huwa possibbli li jsir appell minn deċiżjoni fi 30 jum min-notifika tagħha.

14 X'għandi nagħmel biex deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti fi Stat Membru ieħor tiġi rikonoxxuta f’dan l-Istat Membru?

Huwa meħtieġ li titressaq talba ta' rikonoxximent ta' tali deċiżjoni. Il-Qorti Reġjonali ta' Bratislava (Krajský súd v Bratislave) għandha ġurisdizzjoni.

Id-deċiżjonijiet definittivi dwar kwistjonijiet matrimonjali mogħtija wara l-1 ta' Mejju 2004 fl-Istati Membri l-oħra (bl-eċċezzjoni tad-Danimarka) huma rikonoxxuti skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta'Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000. Id-deċiżjonijiet huma rikonoxxuti mingħajr ebda proċedura partikolari; b'mod partikolari mhija meħtieġa ebda proċedura partikolari għall-modifika tal-iskrizzjoni fir-rekords tal-uffiċċju tal-insinwa. Madankollu, il-parti interessata tista' titlob li tingħata deċiżjoni speċjali għar-rikonoxximent ta' deċiżjoni dwar kwistjonijiet matrimonjali li ttieħdet fi Stat Membru ieħor. Il-proċedura ta' rikonoxximent ta' deċiżjoni barranija taqa' fi ħdan il-kompetenza tal-Qorti Reġjonali ta' Bratislava.

Fil-każ ta' deċiżjonijiet mogħtija fid-Danimarka jew ta' deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru ieħor qabel l-1 ta' Mejju 2004, jeħtieġ issir talba għar-rikonoxximent ta' deċiżjoni barranija dwar kwistjonijiet matrimonjali jekk tal-inqas wieħed mill-partijiet għandu ċ-ċittadinanza Slovakka. Tali proċeduri huma miftuħa fuq talba mressqa minn persuna li kienet parti fid-deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru ieħor. Il-proċedura ta' rikonoxximent ta' deċiżjoni barranija taqa' fi ħdan il-kompetenza tal-Qorti Reġjonali ta' Bratislava.

15 F'liema qorti għandi nirrikorri biex nopponi għar-rikonoxximent ta' deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti ta' Stat Membru ieħor? Liema proċedura tapplika f'dawn il-każijiet?

Jista' isir appell minn deċiżjoni ta' rikonoxximent jew ta' nonrikonoxximent ta' deċiżjoni barranija. Appell tali għandu jitressaq quddiem il-Qorti Reġjonali ta' Bratislava u d-deċiżjoni tingħata mill-Qorti Suprema (Najvyšší súd).

16 Liema liġi tad-divorzju tiġi applikata mill-qorti fil-proċeduri ta’ divorzju bejn konjuġi li ma jgħixux f’dan l-Istat Membru jew li huma ta’ nazzjonalitajiet differenti?

Ix-xoljiment taż-żwieġ permezz tad-divorzju huwa rregolat bil-liġi tal-Istat li l-konjuġi għandhom ċ-ċittadinanza tiegħu fil-mument tal-ftuħ tal-proċedura. Jekk il-konjuġi għandhom ċittadinanza differenti, id-divorzju huwa rregolat permezz tal-liġi Slovakka.

L-aħħar aġġornament: 10/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.