Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Divorzju u separazzjoni legali

Rumanija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ksib ta' divorzju?

Divorzju jista' jinkiseb b'kunsens reċiproku (permezz ta' proċedura ġudizzjarja, amministrattiva jew notarili). Fin-nuqqas ta' kunsens reċiproku, divorzju jista' jingħata minn qorti.

2 X'inhuma r-raġunijiet għal divorzju?

Skont l-Artikolu 373 tal-Kodiċi Ċivili, divorzju jista' jinkiseb fil-każi li ġejjin:

 • permezz ta' kunsens reċiproku tal-konjuġi;
 • meta r-relazzjoni bejn il-konjuġi tkun iddeterjorat serjament u ma jkunx aktar possibbli li r-relazzjoni tkompli;
 • fuq talba ta' wieħed mill-konjuġi, wara separazzjoni de facto li tkun ilha mill-inqas sentejn;
 • fuq talba tal-konjuġi li minħabba l-kundizzjoni ta' saħħtu ma jkunx aktar possibbli li r-relazzjoni tkompli.

3 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' divorzju f'dak li jirrigwarda:

3.1 ir-relazzjonijiet personali bejn il-konjuġi (pereżempju l-kunjom)?

 • l-istatus ta' konjuġi ma jibqax jeżisti u kull wieħed mill-konjuġi ddivorzjati jista' jerġa' jiżżewweġ;
 • malli jinħall iż-żwieġ permezz ta' divorzju, il-konjuġi jistgħu jaqblu li jżommu l-ismijiet li kellhom fiż-żwieġ. Jekk ma jkunx hemm qbil, il-qorti tista', f'każijiet debitament ġustifikati, tippermetti li l-konjuġi jżommu l-ismijiet li kellhom fiż-żwieġ. Jekk ma jkun hemm la qbil u lanqas deċiżjoni tal-qorti, kull eks-konjuġi jmur lura għall-isem li kellu jew kellha qabel iż-żwieġ.

3.2 il-qsim tal-proprjetà tal-konjuġi

Bħala riżultat tad-divorzju, ir-reġim tal-proprjetà matrimonjali bejn il-konjuġi ma jibqax japplika mid-data tal-applikazzjoni għad-divorzju. Madankollu, kull wieħed mill-konjuġi – jew it-tnejn flimkien, fil-każ ta' divorzju kunsenswali – jista' jitlob lit-tribunal tad-divorzju biex jiddikjara li r-reġim tal-proprjetà matrimonjali ma jibqax japplika mid-data tas-separazzjoni de facto.

Jekk ir-reġim tal-proprjetà matrimonjali ma jibqax japplika permezz tax-xoljiment taż-żwieġ, l-eks konjuġi jibqgħu koproprjetarji tal-proprjetà konġunta sakemm jiġu ddeterminati l-ishma rispettivi tagħhom.

Matul it-terminazzjoni tal-komunjoni tal-akkwist, kull konjuġi jieħu kontroll tal-proprjetà tiegħu jew tagħha, u wara dan il-proprjetà konġunta tinqasam u jsir is-saldu tad-dejn. Għal dan il-għan, is-sehem mill-proprjetà li jikkorrispondi għal kull konjuġi jiġi l-ewwel determinat abbażi tal-kontribuzzjoni tiegħu jew tagħha sabiex tkun inkisbet il-proprjetà konġunta u biex ikunu ssodisfati l-obbligi konġunti. Sakemm ma jiġix ippruvat mod ieħor, wieħed jassumi li l-konjuġi jkunu kkontribwew indaqs.

Irrispettivament minn kull obbligu ta' manteniment bejn l-eks konjuġi, u mill-provvediment ta' kumpens, il-konjuġi li ma jaħtix li jsofri telf materjali bħala riżultat tax-xoljiment taż-żwieġ jista' jitlob li l-konjuġi li jaħti jikkumpensa lilu jew lilha. Il-qorti tal-familja tiddeċiedi dwar din it-talba permezz tad-deċiżjoni dwar id-divorzju.

Barra minn hekk. wara d-divorzju, id-drittijiet reċiproċi ta' suċċessjoni jintilfu.

3.3 it-tfal minorenni tal-konjuġi

Ladarba d-digriet tad-divorzju jinħareġ, il-qorti tal-familja tiddeċiedi fuq ir-relazzjoni bejn il-ġenituri ddivorzjati u t-tfal minorenni. Bħala regola, wara divorzju, il-konjuġi jkollhom awtorità konġunta tal-ġenituri fuq it-tfal. Il-qorti tal-familja tistabbilixxi l-post ta' domiċilju ta' tfal minorenni fid-dar tal-ġenitur ma' min normalment jgħixu, filwaqt li l-ġenitur separat mit-tfal ikollu d-dritt għall-kuntatt personali magħhom. Il-qorti tistabbilixxi l-kontribuzzjoni li kull ġenitur jagħmel għall-ispejjeż relatati mat-trobbija, l-edukazzjoni, l-iskola u t-taħriġ vokazzjonali tat-tfal.

Jekk iċ-ċirkostanzi jinbidlu, il-qorti tal-familja tista' timmodifika l-miżuri li jikkonċernaw id-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri ddivorzjati fir-rigward tat-tfal minorenni tagħhom jekk tkun mitluba tagħmel dan minn wieħed mill-ġenituri jew minn membru ieħor tal-familja, mit-tifel jew tifla, mill-awtorità tutelari, mill-istituzzjoni pubblika għall-protezzjoni tat-tfal jew mill-prosekutur pubbliku.

3.4 l-obbligu ta’ ħlas tal-manteniment lill-konjuġi l-ieħor?

Bħala riżultat tax-xoljiment taż-żwieġ l-obbligu tal-manteniment bejn il-konjuġi ma jibqax japplika. Il-konjuġi ddivorzjat ikun intitolat għal manteniment jew huwa jew hija tkun f'diffikultà finanzjarja minħabba inkapaċità li taħdem li tirriżulta qabel jew waqt iż-żwieġ jew fi żmien sena mix-xoljiment taż-żwieġ (iżda biss jekk l-inkapaċità tiġi kkawżata minn ċirkostanza relatata maż-żwieġ).

Il-konjuġi li japplika għal allowance għall-manteniment ma jistax jitlob ukoll għal kumpens. Meta d-divorzju jkun ingħata minħabba l-ħtija esklussiva tal-konjuġi konvenut, il-konjuġi rikorrent jista' jirċievi kumpens. Il-kumpens jista' jingħata biss jekk iż-żwieġ ikun dam għal mill-inqas 20 sena.

4 F'termini prattiċi, xi jfisser it-terminu legali "separazzjoni ġudizzjarja"?

Fil-liġi Rumena ma hemm l-ebda kunċett ta' "separazzjoni legali" iżda biss ta' "separazzjoni de facto" u l-qsim ġudizzjarju tal-proprjetà. Din hija sitwazzjoni li trid tiġi ppruvata quddiem il-qorti. Fil-każ ta' separazzjoni de facto li tkun damet għal mill-inqas sentejn, din tkun raġuni biżżejjed għall-ħruġ ġudizzjarju ta' divorzju.

5 X'inhuma l-kundizzjonijiet għal separazzjoni ġudizzjarja?

6 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' separazzjoni ġudizzjarja?

7 Fil-prattika, xi jfisser it-terminu "annullament taż-żwieġ"?

Żwieġ jiġi annullat minħabba l-ksur ta' wieħed mir-rekwiżiti ġuridiċi li jikkonċernaw il-kuntratt taż-żwieġ. Żwieġ jista' jiġi annullat biss permezz ta' deċiżjoni tal-qorti. Annullament għandu effett fir-rigward tal-passat kif ukoll tal-futur; iż-żwieġ huwa kkunsidrat li ma seħħx.

8 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jingħata annullament taż-żwieġ?

Ksur fid-dispożizzjonijiet ġuridiċi relatati mal-kuntratt taż-żwieġ, bħal dawn li ġejjin, jikkostitwixxi raġunijiet assoluti għal annullament:

 • iż-żwieġ ġie kkuntrattat mingħajr kunsens;
 • iż-żwieġ ġie kkuntrattat bejn żewġ persuni tal-istess sess;
 • iż-żwieġ ġie kkuntrattat minn persuna li kienet diġà miżżewġa;
 • iż-żwieġ ġie kkuntrattat bejn persuni li jiġu minn xulxin f'linja diretta jew f'linja kollaterali sa u inkluż ir-raba' grad;
 • iż-żwieġ ġie kkuntrattat minn persuna miġnuna jew mentalment marida;
 • iż-żwieġ ġie kkuntrattat mingħajr il-kunsens tal-konjuġi futuri, jew tali kunsens ma ngħatax skont il-proċedura legali meħtieġa;
 • iż-żwieġ ġie kkuntrattat  minn persuna minorenni taħt is-16-il sena;
 • iż-żwieġ ġie kkuntrattat għal raġunijiet li mhumiex dawk li tinbeda familja.

Raġunijiet relattivi għal annullament ta' żwieġ huma:

 • meta jiġi kkuntrattat minn persuna minorenni ta' 16-il sena abbażi ta' opinjoni medika, mingħajr il-kunsens tal-ġenituri/il-ġenitur li jkollu t-tutela legali jew mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-persuna li jkollha d-drittijiet ta' ġenitur;
 • meta jkun hemm difett fil-kunsens: żball (rigward l-identità fiżika tal-konjuġi l-oħra), frodi jew vjolenza;
 • meta jiġi kkuntrattat minn persuna li temporanjament tkun nieqsa mill-fakultà li tagħmel ġudizzju;
 • meta żwieġ jiġi kkuntrattat bejn ġenitur adottiv u minorenni taħt it-tutela tiegħu jew tagħha.

9 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' annullament taż-żwieġ?

Sakemm tinħareġ deċiżjoni finali tal-qorti, il-konjuġi li jkun daħal fi żwieġ invalidu jew annullat b'intenzjoni tajba iżomm l-istatus tiegħu jew tagħha bħala konjuġi fi żwieġ validu, u r-relazzjonijiet bejn l-eks konjuġi rigward il-proprjetà jkunu suġġetti, mutatis mutandis, għad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw divorzju.

L-invalidità taż-żwieġ ma għandhiex effett fuq it-tfal, li jżommu l-istatus tagħhom ta' tfal fiż-żwieġ. Għal dak li jirrigwarda d-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri u tat-tfal lejn xulxin, japplikaw id-dispożizzjonijiet rigward id-divorzju mutatis mutandis.

Deċiżjoni tal-qorti li tiddikjara żwieġ invalidu jew li tannullah hija ġuridikament eżegwibbli kontra terzi persuni; id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-formalitajiet tar-reġim tal-proprjetà matrimonjali, il-karattru pubbliku tal-kuntratt taż-żwieġ u l-ineżegwibbiltà tal-kuntratt taż-żwieġ huma applikabbli b'mod korrispondenti.

L-invalidità taż-żwieġ ma tistax tkun eżegwibbli kontra parti terza fir-rigward ta' att li jiġi konkluż qabilha ma' wieħed mill-konjuġi, sakemm ma jkunux ġew konklużi d-divulgazzjonijiet formali stipulati mil-liġi rigward l-azzjoni għad-dikjarazzjoni tal-invalidità jew l-azzjoni għan-nullità, jew il-parti terza tkun mod ieħor konxja mir-raġunijiet għall-invalidità taż-żwieġ qabel il-konklużjoni tal-att.

10 Hemm mezzi alternattivi mhux ġudizzjarji biex jissolvew il-kwistjonijiet relatati mad-divorzju mingħajr il-bżonn ta' rikors il-qorti?

Il-medjazzjoni hija opzjoni qabel jinbdew il-proċedimenti fil-qorti. Matul il-proċedimenti, l-awtoritajiet ġudizzjarji huma obbligati jinfurmaw lill-partijiet dwar il-possibbiltà u l-vantaġġ li jużaw il-medjazzjoni.

Permezz tal-medjazzjoni, in-nuqqas ta' ftehim bejn il-konjuġi rigward il-kontinwazzjoni taż-żwieġ, it-tħaddim tad-drittijiet tal-ġenituri, l-istabbiliment tad-domiċilju tat-tfal, jew kwalunkwe nuqqas ta' ftehim ieħor li jirriżulta mir-relazzjoni tal-konjuġi rigward id-drittijiet disponibbli għalihom bil-liġi, jistgħu jissolvew. Il-medjatur jiżgura li r-riżultat tal-medjazzjonijiet ma jkunx kuntrarju għall-aħjar interessi tat-tfal u jinkoraġġixxi lill-ġenituri biex jiffukaw l-ewwel nett fuq il-ħtiġijiet tat-tfal filwaqt li jassumu r-responsabbiltà ta' ġenituri biex ikun żgurat li s-separazzjoni de facto jew id-divorzju ma jostakolawx it-trobbija jew l-iżvilupp tat-tfal.

Il-ftehim ta' medjazzjoni li jkun jinkludi l-ftehim bejn il-partijiet rigward it-tħaddim tad-drittijiet tal-ġenituri, il-kontribuzzjoni tal-ġenituri għall-manteniment tat-tfal, u l-istabbiliment tad-domiċilju tat-tfal għandu jkun suġġett għall-permess tal-qorti, li għandha l-obbligu tivverifika jekk il-ftehim sarx fl-interess tat-tfal.

Jekk il-konjuġi jaqblu li jiddivorzjaw u ma għandhomx tfal minorenni li twieldu barra miż-żwieġ jew adottati, ir-reġistratur pubbliku jew in-nutar pubbliku fil-post fejn ikun sar iż-żwieġ jew fejn ikun ġie rreġistrat l-aħħar domiċilju konġunt tal-konjuġi jista' jiddikjara li ż-żwieġ inħall permezz ta' ftehim bejn il-konjuġi u jinħarġilhom ċertifikat tad-divorzju.

Divorzju permezz ta' ftehim bejn il-konjuġi jista' jiġi ddikjarat minn nutar pubbliku anke fil-każ li jkun hemm tfal minorenni li twieldu fiż-żwieġ jew barra minnu jew adottati, jekk il-konjuġi jaqblu fuq l-aspetti kollha li rigward l-ismijiet, it-tħaddim tal-awtorità tal-ġenituri, l-istabbiliment tad-domiċilju tat-tfal, metodi biex jinżammu r-relazzjonijiet personali, u l-istabbiliment tal-kontribuzzjoni tal-ġenituri għall-ispejjeż relatati mat-trobbija, l-edukazzjoni, l-iskola u t-taħriġ vokazzjonali tat-tfal.

11 Fejn għandi nippreżenta r-rikors (petizzjoni) tiegħi għal divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ? Liema formalitajiet għandhom jitħarsu u liema dokumenti għandi nehmeż mar-rikors tiegħi?

L-applikazzjoni għad-divorzju taqa' fil-kompetenzi tal-qorti.

Minn perspettiva territorjali, il-ġuriżdizzjoni hija tal-qorti fil-post fejn tkun tinsab l-aħħar dar li l-konjuġi jkunu qasmu flimkien. Jekk il-konjuġi ma kellhomx dar komuni jew jekk l-ebda wieħed mill-konjuġi ma għadu jgħix fil-post fejn tinsab l-aħħar dar li qasmu flimkien, l-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata quddiem il-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni fil-post fejn tinsab id-dar tal-konvenut. Madankollu, jekk il-konvenut ma għandux post ta' domiċilju fir-Rumanija, u l-qrati Rumeni għandhom ġuriżdizzjoni internazzjonali, l-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata fil-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni għall-post fejn jinsab domiċiljat l-applikant. Jekk la l-applikant u lanqas il-konvenut ma għandu d-domiċilju fir-Rumanija, il-partijiet jistgħu jaqblu li jippreżentaw l-applikazzjoni għal divorzju fi kwalunkwe qorti fir-Rumanija. Fin-nuqqas ta' tali ftehim, l-applikazzjoni għad-divorzju għandha tiġi ppreżentata fil-Qorti tas-Settur 5 f'Bukarest.

L-applikazzjoni għad-divorzju għandha tinkludi, apparti r-rimarki miċ-ċitazzjoni, l-ismijiet tat-tfal minorenni. It-talba għandha tkun akkumpanjata miċ-ċertifikat taż-żwieġ, kopji tat-twelid tat-tfal minorenni u, fejn xieraq, il-ftehim bejn il-konjuġi wara l-medjazzjoni.

F'sitwazzjoni fejn l-applikazzjoni għal divorzju hija bbażata fuq il-ftehim tal-partijiet, din tiġi ffirmata miż-żewġ partijiet jew minn rappreżentat konġunt awtorizzat mogħti s-setgħa permezz ta' prokura speċjali awtentikata. Jekk ir-rappreżentant awtorizzat ikun avukat, huwa jew hija jiċċertifikaw il-firem tal-konjuġi, b'konformità mal-liġi.

Quddiem il-qrati tal-ewwel istanza, il-partijiet iridu jidhru personalment, sakemm wieħed minnhom ma jkunx qed iservi priġunerija, ikun ostakolat minn mard serju, ikun taħt inibizzjoni tal-qorti, ikun jgħix barra mill-pajjiż jew ikun f'qagħda li ma tipprevjeni lilu jew lilha milli tidher personalment; f'tali sitwazzjonijiet, il-persuna kkonċernata tista' tkun rappreżentata minn avukat, rappreżentant awtorizzat jew, fejn xieraq, kustodju jew rappreżentant irreġistrat (kuratur). Jekk sad-data tas-smigħ fil-qorti tal-ewwel istanza, l-applikant huwa assenti mingħajr raġuni ġustifikata, u jidher biss il-konvenut, l-applikazzjoni tiġi miċħuda bħala mhux sostanzjata.

Il-qorti tad-divorzju tieħu deċiżjoni, anke jekk ma tkunx intalbet li tagħmel dan fl-applikazzjoni għad-divorzju, rigward it-tħaddim tal-awtorità tal-ġenituri, il-kontribuzzjoni tal-ġenituri għall-ispejjeż relatati mat-trobbija u l-edukazzjoni tat-tfal, id-domiċilju tat-tfal u d-dritt tal-ġenituri li jkollhom relazzjoni personali mat-tfal.

Applikazzjoni biex żwieġ jiġi dikjarat invalidu għal raġunijiet assoluti tista' tiġi ppreżentata minn kwalunkwe parti interessata. L-applikazzjoni għal annullament taż-żwieġ hija personali fil-karattru tagħha, u ebda effett ma jgħaddi lill-werrieta. Madankollu, jekk l-applikazzjoni tkun ġiet ippreżentata minn wieħed mill-konjuġi, tista' titkompla minn kwalunkwe wieħed mill-eredi tiegħu jew tagħha.

12 Nista’ ningħata għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

L-għajnuna legali tista' tinkiseb skont il-kundizzjonijiet stipulati mill-Ordni ta' Emerġenza tal-Gvern Nru 51/2008 dwar l-għajnuna legali f'materji ċivili, kif approvata bl-emendi u ż-żidiet permezz tal-Att Nr 193/2008, kif emendat sussegwentement.

L-għajnuna legali tista' tingħata, separatament jew kumulattivament, fil-forma ta' assistenza ta' avukat; ħlas ta' tariffa ta' espert, traduttur jew interpretu; ħlas ta' tariffa ta' marixxall tal-qorti; u f'termini ta' eżenzjonijiet minn, skontar fuq, jew ħlas parzjali jew differimenti fuq ħlas tat-tariffi legali.

Sabiex ikunu eliġibbli għal għajnuna legali sħiħa, persuni għandu jkollhom dħul medju nett mensili għal kull membru tal-familja inqas minn RON 300 fl-aħħar xahrejn qabel tiġi ppreżentata l-applikazzjoni. Jekk id-dħul ikun inqas minn RON 600, il-proporzjon tal-għajnuna legali mogħtija jkun ta' 50%. Tista' tingħata wkoll għajnuna legali fi proporzjon mal-ħtiġijiet tal-applikant f'sitwazzjonijiet oħrajn meta ċerti kostijiet jew kostijiet stmati tal-proċedimenti x'aktarx ikunu se jirrestrinġu l-aċċess għall-ġustizzja, minħabba pereżempju d-differenza bejn l-għoli tal-ħajja fl-Istat Membru fejn jgħix l-applikant u dak tar-Rumanija.

13 Huwa possibbli li deċiżjoni relatata ma’ divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ tiġi appellata?

Fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili l-ġdid, il-perjodu ta' żmien għall-appell kontra deċiżjoni huwa ta' 30 jum minn notifika tad-deċiżjoni.

14 X'għandi nagħmel biex deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti fi Stat Membru ieħor tiġi rikonoxxuta f’dan l-Istat Membru?

Il-leġiżlazzjoni applikabbli li tirrigwarda r-rikonoxximent ta' digriet tad-divorzju hija r-Regolament (KE) Nru 2201/2003. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata fil-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni fil-post tad-domiċilju jew ir-residenza fir-Rumanija tal-intimat. Jekk l-intimat ma għandux residenza magħrufa, l-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata fil-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni fil-post tad-domiċilju jew ir-residenza tal-applikant.

15 F'liema qorti għandi nirrikorri biex nopponi għar-rikonoxximent ta' deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti ta' Stat Membru ieħor? Liema proċedura tapplika f'dawn il-każijiet?

Deċiżjoni ta' rikonoxximent tista' tiġi kkontestata billi tiġi ppreżentata applikazzjoni fil-qorti tal-appell li għandha l-ġurisdizzjoni territorjali jew jiġi ppreżentat appell lill-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja.

16 Liema liġi tad-divorzju tiġi applikata mill-qorti fil-proċeduri ta’ divorzju bejn konjuġi li ma jgħixux f’dan l-Istat Membru jew li huma ta’ nazzjonalitajiet differenti?

Sabiex tiġi ddeterminata l-liġi applikabbli għal relazzjonijiet internazzjonali rigward id-dritt privat il-qorti Rumena tapplika jew ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1259/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali jew l-Artikolu 2957 u l-Artikoli sussegwenti tal-Kodiċi Ċivili.

Il-konjuġi jistgħu jagħżlu l-liġi tal-Istat fejn għandhom il-post ta' domiċilju komuni abitwali tagħhom jew fejn kellhom l-aħħar residenza komuni abitwali (jekk tal-inqas wieħed minnhom kien jgħix hemmhekk fid-data meta sar il-ftehim li tintuża l-liġi applikabbli), il-liġi tal-Istat li tiegħu wieħed mill-konjuġi huwa ċittadin, il-liġi tal-Istat fejn il-konjuġi kienu jgħixu għal mill-inqas tliet snin, jew il-liġi Rumena.

Jekk il-konjuġi ma jkunux għamlu għażla, il-liġi applikabbli tkun dik tal-Istat fejn kellhom id-domiċilju komuni abitwali tagħhom, jew fin-nuqqas ta' dan, il-liġi tal-Istat fejn il-konjuġi kellhom l-aħħar domiċilju komuni abitwali tagħhom (jekk mill-inqas wieħed mill-konjuġi ikun għad għandu d-domiċilju abitwali tiegħu jew tagħha f'dak l-Istat fid-data meta tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għad-divorzju); meta wieħed mill-konjuġi ma jkollux domiċilju abitwali, tapplika l-liġi tal-Istat li tiegħu kienu t-tnejn ċittadini fid-data meta tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għad-divorzju; jew, meta l-konjuġi jkollhom ċittadinanzi differenti, il-liġi tal-pajjiż fejn kellhom l-aħħar ċittadinanza komuni (jekk mill-inqas wieħed minnhom ikun għad għandu din iċ-ċittadinanza fid-data meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għad-divorzju). F'kull sitwazzjoni oħra, il-liġi applikabbli hija dik tar-Rumanija.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 18/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.