Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Divorzju u separazzjoni legali

Awstrija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ksib ta' divorzju?

Il-liġi Awstrijaka tirrikonoxxi tliet tipi ta' divorzju: divorzju abbażi ta’ nuqqas/ħtija, divorzju li jsegwi separazzjoni ta' mill-anqas tliet snin u divorzju b’kunsens.

Il-konjuġi jista' jressaq petizzjoni għal divorzju jekk iż-żwieġ tkisser b’mod irrimedjabbli bħala riżultat ta’ nuqqas matrimonjali serju jew ta’ kondotta immorali jew ta' diżunur min-naħa tal-konjuġi l-ieħor/l-oħra li r-restawr ta’ relazzjoni li hija essenzjalment ekwivalenti għal żwieġ ma jistax ikun mistenni.

Jekk il-koppja tkun ilha tgħix separata għal tliet snin, wieħed mill-konjuġi jista’ jressaq petizzjoni għad-divorzju minħabba li ż-żwieġ ikun tkisser b’mod irrimedjabbli.

Jekk is-sħubija matrimonjali ma kinitx teżisti għal mill-inqas sitt xhur, it-tnejn jammettu li ż-żwieġ ikun tkisser b’mod irreparabbli u jaqblu li jiddivorzjaw, dawn jistgħu iressqu petizzjoni konġunta għal divorzju.

2 X'inhuma r-raġunijiet għal divorzju?

Ir-raġuni prinċipali għad-divorzju hija ta’ tkissir irrimedjabbli taż-żwieġ. It-tkissir seta' ġie kkawżat minn nuqqas matrimonjali serju min-naħa ta’ sieħeb wieħed, speċjalment meta wieħed mill-konjuġi ma jibqax fidil jew jkun fiżikament vjolenti jew jikkawża tbatija emozzjonali serja fuq il-persuna l-oħra. Il-konjuġi l-ieħor jista’ jressaq petizzjoni għal divorzju anki jekk l-imġiba ma tistax titqies bħala nuqqas matrimonjali, minħabba li tkun dovuta għal disturbi mentali serji, imma ż-żwieġ ikun madankollu tkisser sal-punt li r-restawr ta’ relazzjoni li hija essenzjalment ekwivalenti għal żwieġ ma jistax ikun mistenni, jew jekk xi wieħed mill-konjuġi jkun persuna mentalment marida jew tbati minn marda infettiva jew li tittieħed ħafna jew marda li tikkawża stmerrija. F’dawn il-każijiet kollha, il-konjuġi li qed iressaq il-petizzjoni għad-divorzju jrid jagħti prova tar-raġunijiet allegati. Madankollu, jekk il-konjuġi jkunu ilhom jgħixu separati għal tliet snin, in-nuqqas matrimonjali m'għandux għalfejn jiġi affermat jew stabbilit.

3 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' divorzju f'dak li jirrigwarda:

3.1 ir-relazzjonijiet personali bejn il-konjuġi (pereżempju l-kunjom)?

Bħala regola, iż-żewġ konjuġi jżommu l-kunjom li kienu jużaw waqt li kienu miżżewġin. Jekk wieħed mill-konjuġi adotta l-kunjom tal-konjuġi 1-ieħor maż-żwieġ, dan jista' jmur lura biex juża l-isem preċedenti tiegħu.

3.2 il-qsim tal-proprjetà tal-konjuġi

Fil-prinċipju, il-konjuġi jistgħu jaqblu li jaqsmu l-beni tagħhom kif jixtiequ. Dan jista’ jsir permezz ta’ rinunzja reċiproka (li jfisser li s-separazzjoni legali tal-beni matul iż-żwieġ tinżamm wara li ż-żwieġ jiġi xolt), billi jinqasmu l-beni kollha miksuba b’kuntratt u li jkunu miżmuma b’mod konġunt jew permezz ta' trasferiment ta' proprjetà minn konjugi wieħed għall-ieħor.

Jekk il-konjuġi ma jkunux laħqu ftehim dwar il-beni tagħhom, kull wieħed minnhom jista’ jitlob lill-Qorti biex taqsam ċerti beni li jappartjenu liż-żewġ konjuġi. Il-beni magħrufa bħala “l-assi matrimonjali” u l-“investimenti matrimonjali” jinqasmu bejniethom. “L-assi matrimonjali” huma d-dar matrimonjali u l-oġġetti tad-dar u l-affarijiet l-oħra kollha attwalment użati miż-żewġ konjuġi fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum waqt li kienu miżżewġin. L-“investimenti matrimonjali”, huma l-investimenti kollha akkumulati mill-koppja waqt li kienu qed jgħixu flimkien bħala raġel u mara.

Kull ħaġa li l-miżżewġin ġabu magħhom fiż-żwieġ jew li wirtu jew li rċevew bħala rigal minn parti terza hija eskluża mill-qsim ta' beni, bħalma huwa dak kollu li konjuġi waħdu uża għal skopijiet personali jew professjonali tiegħu, inklużi kumpaniji u ishma f’kumpaniji, sakemm dawn ma kinux biss investimenti.

Il-Qorti għandha tqassam l-assi b’mod ekwu, b’kunsiderazzjoni xierqa taċ-ċirkostanzi relevanti kollha, b’attenzjoni partikolari lejn l-importanza u d-daqs ta’ kull kontribuzzjoni tal-konjuġi lejn l-akkwist ta’ assi matrimonjali u l-akkumulazzjoni ta’ investimenti matrimonjali, u lejn il-ġid tat-tfal. Il-ħlas ta’ manteniment, l-għajnuna għall-għajxien ta' kuljum, iż-żamma u l-kura tad-dar konġunta u t-trobbija tat-tfal taż-żewġ konjuġi u kwalunkwe assistenza matrimonjali oħra jitqiesu bħala kontribuzzjoni.

3.3 it-tfal minorenni tal-konjuġi

Peress li l-Att tal-2001 li jemenda l-Att dwar it-Tfal daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2001, il-ġenituri separati kellhom ambitu estensiv biex jagħmlu l-arranġamenti proprji tagħhom ta’ kustodja. F’każ ta’ divorzju, iż-żewġ konjuġi normalment iżommu r-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri ta’ tfal taħt l-età. Madankollu, jekk il-ġenituri jixtiequ jżommu r-responsabbiltà ta' ġenituri konġunta sħiħa, kif kienu fiż-żwieġ, iridu jippreżentaw ftehim dwar il-post primarju ta’ residenza tat-tifel/tifla fil-qorti f’limitu ta’ żmien raġonevoli. Il-ġenituri jistgħu wkoll jidħlu fi ftehim fil-qorti li taħtu ġenitur wieħed biss ikollu responsabbiltà tal-ġenituri esklużiva jew ir-responsabbiltà ta' ġenitur wieħed tkun limitata għal kwistjonijiet speċifiċi.

Mill-Att tal-2013 li Jemenda l-Att dwar it-Tfal u dwar l-Ismijiet (Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz) il-Qorti tista' tagħti l-ġenituri r-responsabbiltà ta' ġenituri konġunta kontra x-xewqat ta’ ġenitur wieħed jew iż-żewġ ġenituri jekk tqis li r-responsabbiltà ta' ġenituri konġunta hija fl-aħjar interess tat-tifel/tifla. Il-ġenituri jridu mbagħad jaqblu ma' liema ġenitur it-tifel/tifla se jgħix/tgħix. Jekk ir-responsabbiltà ta' ġenituri konġunta mhijiex fl-aħjar interess tat-tifel/tifla, il-qorti għandha tiddeċiedi liema ġenitur ikun irid jingħata r-responsabbiltà ta' ġenituri esklużiva.

3.4 l-obbligu ta’ ħlas tal-manteniment lill-konjuġi l-ieħor?

Il-konjuġi li jaħti kemm b’mod esklużiv kif ukoll b'mod predominanti jrid iħallas manteniment suffiċjenti lill-konjuġi l-ieħor biex dan tal-aħħar iżomm l-istil ta’ ħajja tiegħu jekk ma għandux introjtu biżżejjed minn assi jew mix-xogħol li dan jista' jkun mistenni li jwettaq raġonevolment fiċ-ċirkostanzi. Jekk iż-żewġ konjuġi jaħtu għad-divorzju, iżda wieħed ma jaħtix aktar mill-ieħor, il-konjuġi li ma jistax imantni lilu nnifsu jista’ jingħata kontribuzzjoni għal manutenzjoni tiegħu nnifsu jekk dan huwa ekwu, bbażata fuq il-ħtiġijiet, l-assi u d-dħul tal-konjuġi l-ieħor. Kwalunkwe obbligu obbligatorju bħal dan jista’ jkun soġġett għal limitu ta’ żmien. Fil-każ ta’ divorzju bil-kunsens, il-konjuġi jistgħu jaqblu b’mod ħieles dwar jekk wieħed għandux iħallas il-manteniment tal-ieħor jew jekk iż-żewġ konjuġi humiex se jirrinunzjaw kull talba ta’ manteniment.

4 F'termini prattiċi, xi jfisser it-terminu legali "separazzjoni ġudizzjarja"?

Ma hemm l-ebda arranġament bħal dan skont il-liġi Awstrijaka.

5 X'inhuma l-kundizzjonijiet għal separazzjoni ġudizzjarja?

Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija Nru 4.

6 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' separazzjoni ġudizzjarja?

Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija Nru 4.

7 Fil-prattika, xi jfisser it-terminu "annullament taż-żwieġ"?

Il-liġi taż-żwieġ Awstrijaka tipprovdi għal “annullament taż-żwieġ” (“Ehenichtigkeit”). Żwieġ ikun null u bla effett jekk dan ma kienx b’kuntratt fil-forma preskritta, jekk wieħed mill-konjuġi kien legalment inkapaċitat, inkonxju jew temporanjament disturbat mentalment meta ż-żwieġ ġie kkuntrattat jew jekk iż-żwieġ sar biss jew primarjament għall-finijiet li wieħed mill-konjuġi jieħdu kunjom il-persuna l-oħra jew jakkwista ċ-ċittadinanza tal-konjuġi 1-ieħor, mingħajr ebda intenzjoni li tinħoloq relazzjoni matrimonjali. Żwieġ huwa wkoll null u bla effett jekk wieħed mill-konjuġi kien jgħix ma’ parti terza fi żwieġ legali meta ż-żwieġ ġie kkuntrattat jew jekk iż-żwieġ kien illegalment ikkuntrattat bejn il-qraba familjari.

Żwieġ jista’ jiġi annullat b’sentenza tal-qorti jekk, meta ż-żwieġ ikun ġie konkluż, il-kapaċità ġuridika ta’ wieħed mill-konjuġi tkun limitata u r-rappreżentant statutorju tagħhom ma jkunx ta l-kunsens għaż-żwieġ, jekk wieħed mill-konjuġi ma kienx jaf li kien se jidħol fi żwieġ jew kien jaf li kien se jidħol fir-rabta taż-żwieġ iżda ma xtaqx jiddikjara r-rieda tiegħu għal dan, jekk wieħed mill-konjuġi kellu żball rigward l-identità tal-persuna l-oħra, jekk wieħed mill-konjuġi kien żbaljat rigward kull ċirkostanza li tappartjeni lill-konjuġi l-ieħor u li kienet tipprekludih milli jidħol fir-rabta taż-żwieġ li kieku kien jaf bis-sitwazzjoni u apprezza kif xieraq l-implikazzjonijiet taż-żwieġ, jekk il-konjuġi ġew imġiegħla jidħlu għaż-żwieġ b’ingann malizzjuż dwar fatti essenzjali, jew jekk il-konjuġi kienu illegalment imġiegħla (mhedda) jidħlu għaż-żwieġ.

8 X'inhuma l-kundizzjonijiet biex jingħata annullament taż-żwieġ?

Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija Nru 7.

9 X'inhuma l-konsegwenzi legali ta' annullament taż-żwieġ?

Jekk żwieġ jiġi annullat, iż-żwieġ ikun ittrattat bħalli kieku qatt ma seħħ. Jekk wieħed biss mill-konjuġi kien jaf li ż-żwieġ kien null u bla effett meta kien ikkuntrattat, is-sitwazzjoni bejn il-konjuġi dwar il-proprjetà tagħhom tiġi solvuta f’konformità mad-dispożizzjonijiet li japplikaw fil-każ ta’ divorzju. Kull tifel jew tifla mwieled/mwielda miż-żwieġ jiġi kkunsidrat/tiġi kkunsidrata bħala leġittimu/a anki wara li ż-żwieġ ikun ġie annullat.

10 Hemm mezzi alternattivi mhux ġudizzjarji biex jissolvew il-kwistjonijiet relatati mad-divorzju mingħajr il-bżonn ta' rikors il-qorti?

Id-divorzju jew l-annullament jistgħu jingħataw biss mill-qrati, iżda problemi b’rabta mad-divorzju jistgħu jiġu solvuti barra mill-qrati (eż. permezz ta’ medjazzjoni).

11 Fejn għandi nippreżenta r-rikors (petizzjoni) tiegħi għal divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ? Liema formalitajiet għandhom jitħarsu u liema dokumenti għandi nehmeż mar-rikors tiegħi?

Tilwim relatat ma’ divorzju jew annullament jew l-eżistenza jew l-ineżistenza ta’ żwieġ jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Qrati Distrettwali (Bezirksgerichte). Tali tilwim jaqa’ fil-ġurisdizzjoni esklussiva tal-Qorti Distrettwali minn fejn il-konjuġi jkunu jew kienu residenti abitwalment l-aħħar flimkien. Jekk, meta l-petizzjoni ġiet ippreżentata, l-ebda wieħed mill-konjuġi ma kien abitwalment residenti f’dak id-distrett jew jekk huma ma kellhomx residenza abitwali komuni fl-Awstrija, il-qorti fid-distrett fejn l-intimat huwa abitwalment residenti jew, jekk l-intimat ma għandu l-ebda residenza abitwali fl-Awstrija, il-qorti fid-distrett fejn il-petizzjonant huwa abitwalment residenti jew, fin-nuqqas ta’ dan, il-Qorti Distrettwali taċ-Ċentru ta' Vjenna (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) għandu jkollha l-ġurisdizzjoni esklussiva. Kwistjonijiet bħal dawn jaqgħu taħt il-kompetenza interna tal-qrati Awstrijaċi jekk wieħed mill-konjuġi huwa ċittadin Awstrijak, jekk l-intimat jew, fil-każ ta’ petizzjoni għal annullament miż-żewġ konjuġi, mill-inqas wieħed minnhom huwa abitwalment residenti fl-Awstrija jew jekk il-petizzjonant huwa abitwalment residenti fl-Awstrija u jew iż-żewġ konjuġi kellhom l-aħħar residenza komuni abitwali fl-Awstrija jew il-petizzjonant huwa persuna apolida jew kien ċittadin Awstrijak meta sar iż-żwieġ. Għalkemm dan huwa l-post esklussiv ta' ġurisdizzjoni, jista' jiġi miftiehem forum differenti.

Il-petizzjonijiet għad-divorzju għandhom iħarsu l-formalitajiet ġenerali għal petizzjoni. Petizzjonijiet għal divorzju b’kunsens, li fihom hemm deċiżjoni mogħtija taħt proċedura mhux kontenzjuża, għandhom jiġu ffirmati miż-żewġ konjuġi. Fil-każijiet kollha, għandu jinthemeż ċertifikat taż-żwieġ. Huwa rrakkomandat ukoll li jinthemżu d-dokumenti l-oħrajn kollha li jappoġġjaw il-petizzjoni.

12 Nista’ ningħata għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Huwa possibbli li wieħed japplika għall-għajnuna legali f’każijiet ta’ divorzju skont ir-regoli ġenerali dwar l-għajnuna legali (ara “Għajnuna Legali - l-Awstrija”). Fi proċedimenti ta’ divorzju hemm rekwiżit legali relattiv għal avukat; jekk parti ma tixtieqx tidher fil-qorti personalment, tista' biss tiġi rrappreżentata minn avukat.

13 Huwa possibbli li deċiżjoni relatata ma’ divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ tiġi appellata?

Jistgħu jiġu ppreżentati appelli kontra sentenzi mill-Qorti tal-Prim’ Istanza dwar divorzju jew annullament jew dwar jekk żwieġ kienx jeżisti jew le quddiem il-Qorti Superjuri rilevanti, jiġifieri l-Qorti Reġjonali (Landesgericht) li jaġixxi bħala l-Qorti tat-Tieni Istanza għall-Qorti Distrettwali kompetenti.

Deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Appell jistgħu jiġu appellati biss fuq punt ta’ liġi jekk id-deċiżjoni tiddependi mit-tweġiba għal mistoqsija ta’ liġi sostantiva jew minn liġi proċedurali li hija importanti f’termini ta’ żamma ta’ konsistenza legali jew ta’ ċertezza legali jew ta’ żvilupp tal-liġi, pereżempju għax il-Qorti tal-Appell tiddevja mill-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema jew għax ma hemm l-ebda tali ġurisprudenza jew għax din tal-aħħar tkun inkonsistenti.

14 X'għandi nagħmel biex deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti fi Stat Membru ieħor tiġi rikonoxxuta f’dan l-Istat Membru?

Mill-1 ta’ Marzu 2001, ir-rikonoxximent ta’ digrieti ta’ divorzju bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ħlief id-Danimarka) kien ibbażat fuq ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1347/2000 tad- 29 ta’ Mejju 2000 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi f’materji matrimonjali u f’materji ta’ responsabbiltà tal-ġenituri għall-ulied taż-żewġ konjuġi (ĠU L 2000/160, p. 19). Skont dan ir-Regolament, magħruf bħala r-Regolament II ta' Brussell, deċiżjoni espliċita li tirrikonoxxi digriet ta’ divorzju mogħti fi Stat Membru ieħor mhijiex aktar meħtieġa. Minflok, il-qrati individwali jew l-awtoritajiet amministrattivi għandhom jiddeċiedu dwar ir-rikonoxximent bħala kwistjoni preliminari għall-proċedimenti legali. Dan japplika partikolarment għall-kontrolli li għandhom jitwettqu mill-uffiċċju tar-reġistrazzjoni biex jiddetermina jekk divorzju mogħti fi Stat Membru jippermettix iż-żwieġ mill-ġdid.

Kull parti b’interess leġittimu tista’ tapplika għal dikjarazzjoni li digriet ta’ divorzju mogħti barra mill-pajjiż għandu jew ma għandux jiġi rikonoxxut. Ġeneralment, il-proċedimenti għal rikonoxximent jew nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ sentenzi barranin dwar l-eżistenza ta' żwieġ jitwettqu quddiem il-Qrati Distrettwali. Applikazzjonijiet biex jiġu jew biex ma jiġux rikonoxxuti d-digrieti tad-divorzju għandhom jiġu ppreżentati lill-Qorti Distrettwali tad-distrett fejn l-applikant huwa abitwalment residenti jew, jekk il-konuġi ma jkollhomx residenza abitwali fl-Awstrija, lill-qorti fid-distrett fejn l-intimat huwa abitwalment residenti jew, fin-nuqqas ta’ dan, lill-Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

15 F'liema qorti għandi nirrikorri biex nopponi għar-rikonoxximent ta' deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni ġudizzjarja/annullament taż-żwieġ mogħtija minn qorti ta' Stat Membru ieħor? Liema proċedura tapplika f'dawn il-każijiet?

Ara t-tweġiba għall-Mistoqsija Nru 14. Id-dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati huma elenkati fl-Artikolu 32 tar-Regolament ta' Brussell II .

16 Liema liġi tad-divorzju tiġi applikata mill-qorti fil-proċeduri ta’ divorzju bejn konjuġi li ma jgħixux f’dan l-Istat Membru jew li huma ta’ nazzjonalitajiet differenti?

Il-liġi li tirregola l-kundizzjonijiet għad-divorzju hija determinata skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1259/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali (ĠU L 343/10 tad-29.12.2010). magħruf bħala r-Regolament ta' Ruma III. Il-koppja tista’ tagħżel il-liġi li jixtiequ japplikaw. Din tista’ tkun il-liġi tal-Istat li fih ikunu abitwalment residenti meta ssir l-għażla jew il-liġi tal-Istat li fih kienu residenti abitwali l-aħħar, sakemm wieħed minnhom għadu abitwalment residenti hemm meta tkun saret l-għażla, jew il-liġi tal-Istat li tiegħu wieħed mill-konjuġi hu ċittadin meta ssir l-għażla jew il-liġi tal-Istat li fih il-petizzjoni tiġi preżentata. Jekk il-koppja ma tagħżilx forum, tapplika l-liġi tal-Istat li fih il-koppja tkun abitwalment residenti meta l-petizzjoni tiġi ppreżentata jew, jekk ma jkollhomx residenza abitwali, tapplika l-liġi tal-Istat li fih il-koppja kienet residenti abitwali l-aħħar, sakemm huma ma jibqgħux jirrisjedu abitwalment hemmhekk sa sena qabel tiġi ppreżentata l-petizzjoni u wieħed mill-konjuġi jkun għadu abitwalment residenti hemm meta l-petizzjoni tiġi ppreżentata jew, fin-nuqqas ta’ dan, tapplika l-liġi tal-Istat li lilu jappartjenu ż-żewġ konjuġi meta l-petizzjoni tiġi ppreżentata jew il-liġi tal-Istat fejn il-petizzjoni tiġi preżentata.

L-aħħar aġġornament: 16/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.