Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulība varētu tikt šķirta?

Slovākijā laulību var šķirt tikai tiesa.

2 Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta?

Tiesa var šķirt laulību, reaģējot uz viena laulātā pieteikumu, ja attiecības starp laulātajiem ir tik nopietni un pastāvīgi pasliktinājušās, ka laulība vairs nevar kalpot savam nolūkam un nevar gaidīt, ka laulātie atsāks kopdzīvi.

Tiesa nosaka iemeslus laulāto attiecību iziršanai un ņem tos vērā, lemjot par laulības šķiršanu. Lemjot par laulības šķiršanu, tiesa vienmēr ņem vērā nepilngadīgo bērnu intereses.

3 Kādas ir laulības šķiršanas tiesiskās sekas attiecībā uz:

3.1 laulāto personiskajām attiecībām (piemēram, attiecībā uz uzvārdu)?

Laulātais, kurš, stājoties laulībā, pieņēmis otra laulātā uzvārdu, trīs mēnešu laikā pēc galīgā lēmuma par laulības šķiršanu var informēt dzimtsarakstu nodaļu par atgriešanos pirmslaulības uzvārdā.

Laulātais, kurš, stājoties laulībā, pieņēmis otra laulātā uzvārdu un paturējis pirmslaulības uzvārdu kā otru uzvārdu, trīs mēnešu laikā pēc galīgā lēmuma par laulības šķiršanu var informēt dzimtsarakstu nodaļu, ka viņš vairs neizmantos laulātā uzvārdu.

3.2 laulāto mantas sadales jautājumiem?

Līdz ar laulības šķiršanu tiek izbeigts kopīpašuma regulējums, un lietas tiek kārtotas atbilstīgi Civilkodeksa (Občiansky zákonník) 150. pantā noteiktajiem principiem. Kopīpašuma regulējumu var nokārtot ar: a) vienošanos; b) tiesas lēmumu; c) izbeidzoties laikposmam.

3.3 nepilngadīgajiem bērniem?

Lēmumā par tādu vecāku laulības šķiršanu, kuriem ir nepilngadīgs bērns, tiesa nosaka vecāku tiesības un pienākumus attiecībā uz nepilngadīgo bērnu laikposmā pēc laulības šķiršanas, jo īpaši nosakot, kuram vecākam būs aizgādība pār bērnu, kurš darbosies kā bērna likumīgais aizbildnis un administrēs bērna īpašumu. Lēmumu par vecāku tiesībām un pienākumiem var aizstāt ar vienošanos starp vecākiem.

Ja vecāki nevienojas par saskarsmes tiesībām ar nepilngadīgo bērnu, tiesa lēmumā par laulības šķiršanu nosaka vecāku saskarsmes tiesības. Ja nepieciešams, tiesa ierobežos kāda vecāka saskarsmes tiesības vai liegs saskarsmes tiesības, ja tas ir bērna interesēs.

Tiesa arī paredz, kā vecāks, kam nav piešķirta aizgādība pār bērnu, dos ieguldījumu bērna uzturlīdzekļos; alternatīvi, tiesa apstiprinās vecāku vienošanos par uzturlīdzekļu apmēru.

3.4 pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam?

Šķirtais laulātais, kas nespēj sevi nodrošināt, var pieprasīt no bijušā laulātā līdzekļus, lai nodrošinātu viņam atbilstošus uzturlīdzekļus atbilstīgi tam, ko bijušais laulātais var atļauties. Ja laulātie nevar vienoties, tiesa izlems uzturlīdzekļu maksājumu apmēru, apmierinot viena laulātā pieteikumu.

4 Kādā ir nozīme jēdzienam “laulāto atšķiršana”?

Slovākijas tiesību akti neparedz laulāto atšķiršanu.

5 Kādi ir priekšnoteikumi laulāto atšķiršanai?

6 Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas?

7 Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšanas par spēkā neesošu”?

Papildus laulības šķiršanai laulību ar tiesas lēmumu var arī atzīt par spēkā neesošu. Šāda laulība tiek uzskatīta par tādu, kas jau no paša sākuma nav bijusi noslēgta (matrimonium nullum). Tiesa var arī pasludināt, ka laulība nekad nav pastāvējusi (non matrimonium).

8 Kādos gadījumos laulība var tikt atzīta par spēkā neesošu?

a. Pamats laulības atzīšanai par neesošu ir:

 • citas laulības pastāvēšana;
 • asinsradniecība tiešā līnijā starp augšupējiem un lejupējiem un starp brāļiem un māsām, tostarp radniecība adopcijas ceļā;
 • nepietiekams vecums, ja tas attiecas uz nepilngadīgo, kas ir vecāks par 16 gadiem, bet jaunāks par 18 gadiem;
 • garīgi traucējumi, kuru rezultātā ierobežota rīcībspēja;
 • piekrišana laulībai nav izteikta pēc brīvas gribas, nopietni, stingri un skaidri.

Ja laulība ir noslēgta, lai gan tā ir spēkā neesoša kāda iepriekšminēta pamata dēļ, tā tiek uzskatīta par pastāvošu, līdz galīgu spēku iegūst tiesas lēmums par tās atzīšanu par neesošu.

b. Laulība ir spēkā neesoša, ja paziņojums par laulības noslēgšanu:

 • izteikts piespiedu kārtā;
 • izteikts no nepilngadīgā puses, kas ir jaunāks par 16 gadiem;
 • izteikts dzimtsarakstu nodaļai, kam nebija tiesību to pieņemt, izņemot 4. panta 2. un 3. punktā paredzētos gadījumus, vai ja paziņojums par laulības noslēgšanu izteikts tāda mēra vai pašvaldības padomes locekļa priekšā, kas nav kompetents;
 • izteikts tādas baznīcas iestādes vai reliģiskas kopienas priekšā, kas nav reģistrēta atbilstīgi konkrētiem tiesību aktiem, vai ja paziņojums par laulības noslēgšanu izteikts tādas personas priekšā, kas nav pilnvarota darboties kā reģistrētas baznīcas vai reliģiskas kopienas garīdznieks;
 • izteikts ārvalstīs tādai iestādei, kam nav attiecīgu pilnvaru;
 • izteikts no pilnvarnieka puses bez spēkā esošas pilnvaras vai ja pilnvara atsaukta atbilstīgi attiecīgajam aktam.

9 Kādas ir laulības neesamības tiesiskās sekas?

Laulība, ko tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu, tiek uzskatīta par tādu, kas nav tikusi noslēgta.

Pēc tiesas lēmuma par laulības atzīšanu par neesošu laulāto mantiskās attiecības un viņu tiesības un pienākumus attiecībā uz bērnu reglamentē normas par šķirtu laulāto mantiskajām attiecībām un tiesībām un pienākumiem attiecībā uz bērniem. Pēc lēmuma par laulības atzīšanu par neesošu arī laulāto paziņojums par savu kopīgo uzvārdu tiek atzīts par neesošu, un viņiem jāizmanto savi sākotnējie uzvārdi.

10 Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var tikt atrisināti laulības šķiršanas jautājumi?

Tikai tiesa var pasludināt laulību par izbeigtu. Saistītus jautājumus var atrisināt, piemērojot Mediācijas likumu Nr. 420/2004 (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 Kur lai es iesniedzu pieteikumu (sūdzību) par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādus dokumentus ir nepieciešams pievienot pieteikumam?

Pieteikumus par laulības šķiršanu, laulības atzīšanu par neesošu vai paziņojumus, ka laulība ir spēkā neesoša, iesniedz rajona tiesā (okresný súd).

Piekritības tiesa ir tiesa, kuras rajonā atradās visnesenākā laulāto kopīgā dzīvesvieta Slovākijā, ja vismaz viens no laulātajiem dzīvo tiesas rajonā. Ja šādas tiesas nav, lieta ir atbildētāja vispārējās tiesas (všeobecný súd) jurisdikcijā vai, ja nav arī šādas tiesas – pieteikuma iesniedzēja vispārējās tiesas jurisdikcijā.

Pieteikumā jānorāda Civilprocesa kodeksa (Občiansky súdny poriadok) 42. panta 3. daļā un 79. panta 1. daļā paredzētā informācija.

No pieteikuma ir jābūt skaidram, kurai tiesai tas ir adresēts; kas ir pietiekuma iesniedzējs; par ko ir pieteikums un ko vēlas panākt ar šo pieteikumu; un tam jābūt parakstītam un datētam. Turklāt pieteikumā jānorāda pušu vārdi, uzvārdi un dzīvesvietas (tas pats jānorāda par pušu pārstāvjiem, ja tām tādi ir), viņu valstspiederība, godprātīgs galveno faktu izklāsts un pierādījumu, uz ko balstās pieteikuma iesniedzējs, uzskaitījums; pieteikumā arī skaidri jānorāda, ko pieteikuma iesniedzējs vēlas panākt.

Pieteikuma iesniedzējam pieteikumam jāpievieno dokumentāri pierādījumi, uz ko viņš balstās, kas nav pierādījumi, ko nevar pievienot ne jau pieteikuma iesniedzēja vainas dēļ.

Jāiesniedz pietiekams pieteikuma un tā pielikumu eksemplāru skaits: viens tiesai un katrai pusei nepieciešamais eksemplārs. Ja puse neiesniedz pietiekamu skaitu pieteikuma un tā pielikumu eksemplāru, tiesa sagatavos kopijas uz puses rēķina.

12 Vai es varu saņemt juridisko palīdzību, lai segtu ar tiesvedības procesu saistītos izdevumus?

Juridiskās palīdzības sniegšanu reglamentē Likums Nr. 327/2005 par juridiskās palīdzības sniegšanu materiālās grūtībās esošām personām (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi).

Par laulības šķiršanas procesu tiek maksāta tiesas nodeva. Procesa puse var prasīt tiesas nodevu atcelšanu.

Uz pieteikuma pamata tiesa var pilnībā vai daļēji atbrīvot pusi no tiesas nodevām, ja to attaisno puses apstākļi un ja tas neattiecas uz patvaļīgi vai atklāti neveiksmīgu kādas tiesības īstenošanu vai aizstāvību. Ja vien tiesa nelemj citādi, izņēmums attiecas uz visu procesu un tam ir arī atpakaļejošs spēks, taču netiks atmaksātas nodevas, kas samaksātas pirms lēmuma par atbrīvošanu no nodevām.

13 Vai nolēmumu saistībā ar laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu ir iespējams pārsūdzēt?

Apelācija par kādu lēmumu jāiesniedz 30 dienu laikā no tā izsniegšanas.

14 Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības neesamību varētu atzīt šajā dalībvalstī?

Nepieciešams iesniegt pieteikumu par lēmuma atzīšanu. Jurisdikcija ir piekritīga Bratislavas Apgabaltiesai (Krajský súd).

Galīgi lēmumi laulības lietās, kas izdoti citās dalībvalstīs (izņemot Dāniju) pēc 2004. gada 1. maija, tiek atzīti saskaņā ar Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu. Lēmumi tiek atzīti bez īpaša procesa; proti, nav īpašas procedūras, lai grozītu ierakstu dzimtsarakstu nodaļas reģistros. Taču ieinteresētā puse var iesniegt pietiekumu par īpaša lēmuma izdošanu, lai atzītu citā dalībvalstī izdotu lēmumu laulības lietās. Citās dalībvalstīs pieņemtu lēmumu atzīšana ir piekritīga Bratislavas Apgabaltiesai.

Attiecībā uz Dānijā izdotiem lēmumiem vai citā dalībvalstī pirms 2004. gada 1. maija izdotiem lēmumiem ir jāiesniedz pieteikums par citā dalībvalstī izdota galīga lēmuma laulības lietās atzīšanu, ja vismaz viena puse ir Slovākijas valstspiederīgais. Šo procesu iesāk ar pieteikumu, ko var iesniegt persona, kas norādīta kā puse citā dalībvalstī pieņemtā lēmumā. Citās dalībvalstīs pieņemtu lēmumu atzīšana ir piekritīga Bratislavas Apgabaltiesai.

15 Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības spēkā neesamības atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumos?

Lēmumu par citā dalībvalstī pieņemta lēmuma atzīšanu vai neatzīšanu var pārsūdzēt. Apelācija tiek iesniegta Bratislavas Apgabaltiesai, un nolēmumu par apelāciju pieņem Augstākā tiesa (Najvyšší súd).

16 Kuru likumu tiesa piemēro laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo šajā dalībvalstī vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības?

Laulības izbeigšanu ar šķiršanu reglamentē tās valsts tiesības, kuras valstspiederīgie laulātie bijuši procesa uzsākšanas brīdī. Ja laulātie ir dažādu valstu valstspiederīgie, laulības izbeigšanai ar šķiršanu ir piemērojamas Slovākijas tiesības.

Lapa atjaunināta: 10/02/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu