Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Házasság felbontása és különválás

Szlovákia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Melyek a házasság felbontásának feltételei?

Szlovákiában a házasságot csak bíróság bonthatja fel.

2 Melyek a házasság felbontásának jogalapjai?

A bíróság a házasfelek valamelyikének kérelmére mondhatja ki a házasság felbontását, amennyiben a házasfelek közötti kapcsolat olyan súlyosan és tartósan megromlott, hogy a házasság már nem képes betölteni a rendeltetését, és a házasfelektől nem várható el a házassági életközösség helyreállítása.

A bíróság megállapítja a házasfelek közötti kapcsolat megromlásának okait, és ezeket figyelembe veszi a házasság felbontásáról hozott döntése során. A házasság felbontásáról hozott döntése során a bíróság mindig figyelembe veszi a kiskorú gyermekek érdekeit.

3 Melyek a házasság felbontásának jogkövetkezményei

3.1 a házasfelek közötti személyi jogi jogviszonyra (pl. a vezetéknévre) vonatkozóan?

Az a házastárs, aki a házasságkötéskor felvette a másik házastárs vezetéknevét, a házasság felbontásáról szóló jogerős határozat kibocsátását követő három hónapon belül értesítheti az anyakönyvi hivatalt a házasságot megelőző vezetéknevének visszavételéről.

Az a házastárs, aki a házasságkötéskor felvette a másik házastárs vezetéknevét, de második vezetéknévként megtartotta a házasság előtti vezetéknevét is, a házasság felbontásáról szóló jogerős határozat kibocsátását követő három hónapon belül értesítheti az anyakönyvi hivatalt arról, hogy a továbbiakban nem használja a házastárs vezetéknevét.

3.2 a házasfelek vagyonának megosztására vonatkozóan?

A házasság felbontásával a vagyonközösség megszűnik, és a vagyonmegosztásra a Polgári Törvénykönyv (Občiansky zákonník) 150. cikkében meghatározott elvek szerint kerül sor. A vagyonközösség rendezése történhet: a) megállapodás útján; b) bírói döntéssel; c) az idő múlásával.

3.3 a házasfelek kiskorú gyermekeire vonatkozóan?

Egy kiskorú gyermek szülei házasságának felbontásáról szóló döntésében a bíróság meghatározza a szülők jogait és kötelezettségeit a kiskorú tekintetében a válást követően, különös tekintettel arra, melyik szülő gyakorolja majd a felügyeleti jogot, ki lesz a gyermek gondviselője, és ki kezeli a gyermek vagyonát. A szülők jogaira és kötelezettségeire vonatkozó döntés felváltható a szülők közötti megállapodással.

Ha a szülők nem tudnak megegyezni a kiskorú gyermek láthatására vonatkozó jogok tekintetében, a bíróság a házasság felbontásáról szóló határozatában rendelkezik a szülők láthatási jogáról. Szükség esetén a bíróság korlátozza vagy megvonja a szülő láthatási jogát, ha ez szolgálja a gyermek érdekét.

A bíróság arról is rendelkezik, hogyan járul hozzá a felügyeleti jogot nem gyakorló szülő a gyermek tartásához; az is lehetséges azonban, hogy a bíróság jóváhagyja a szülőknek a tartás kapcsán kötött megállapodását.

3.4 a másik házasfél felé fennálló tartásdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan?

Az az elvált házastárs, aki nem képes biztosítani létfenntartását, hozzájárulást kérhet a volt házastársától a megfelelő tartásához olyan mértékben, amit a volt házastárs nyújtani képes. Ha a házastársak nem tudnak megegyezni, a házastársak egyikének kérelme alapján a bíróság dönt a fizetendő tartásdíj mértékéről.

4 Mit jelent a gyakorlatban a „különválás” jogi fogalma?

A szlovák jog nem ismeri a különválás jogintézményét.

5 Melyek a különválás feltételei?

6 Melyek a különválás jogkövetkezményei?

7 Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítésének” jogi fogalma?

A házasság felbontása mellett bírói határozat kimondhatja a házasság érvénytelenségét is. Az ilyen házasságot úgy kell tekinteni, mintha soha nem is kötötték volna meg (matrimonium nullum). A bíróság azt is kimondhatja, hogy a házasság sohasem állt fenn (non matrimonium).

8 Melyek a házasság érvénytelenítésének feltételei?

a) A házasság érvénytelensége a következő alapokon állapítható meg:

 • egy másik házasság fennállása;
 • vérségi kötelék fennállása egyenes ági felmenők és lemenők között, valamint testvérek között, beleértve az örökbefogadás révén keletkezett rokonságot is;
 • a korhatár be nem töltése, ha a szóban forgó kiskorú elmúlt 16 éves, de még nem töltötte be a 18. életévét;
 • a cselekvőképesség korlátozásával járó mentális zavar;
 • a házasságkötésre vonatkozó nyilatkozatát a fél nem szabad akaratából, nem komoly, határozott és egyértelmű szándékkal tette meg.

Ha a házasságot a fenti okokból fennálló érvénytelenség ellenére megkötötték, akkor mindaddig fennállónak kell tekinteni, amíg a semmisségét kimondó bírói határozat jogerőssé nem válik.

b) A házasság semmis, ha a házasságkötésre vonatkozó nyilatkozatot:

 • kikényszerítették;
 • 16. életévét be nem töltött kiskorú tette;
 • olyan anyakönyvi hivatal előtt tették, amelynek nem volt felhatalmazása annak elfogadására – kivéve a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben –, vagy ha a házasságkötésre vonatkozó nyilatkozatot illetékesség nem rendelkező polgármester vagy helyi önkormányzati képviselő-testületi tag előtt tették;
 • olyan egyházi hatóság vagy vallási közösség előtt tették, amelyet külön jogszabályban meghatározottak szerint nem vettek nyilvántartásba, vagy ha a házasságkötésre vonatkozó nyilatkozatot olyan személy előtt tették, aki nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy bejegyzett egyház vagy vallási közösség egyházi személyeként járjon el;
 • külföldön tették olyan hatóság előtt, amely nem rendelkezett erre felhatalmazással;
 • olyan meghatalmazott tette, aki nem rendelkezett érvényes meghatalmazással, vagy a meghatalmazást a vonatkozó törvénnyel összhangban visszavonták.

9 Melyek a házasság érvénytelenítésének jogkövetkezményei?

Ha a házasságról a bíróság megállapítja, hogy az érvénytelen, akkor úgy kell tekinteni, hogy soha nem is kötötték meg.

A házasság érvénytelenségét kimondó bírósági határozatot követően a házasfelek vagyoni viszonyaira és a gyermekükre vonatkozó jogaikra és kötelezettségeikre az elvált házastársak vagyoni viszonyairól és a gyermekeikre vonatkozó jogaikról és kötelezettségeikről szóló rendelkezéseket kell alkalmazni. A házasság érvénytelenségére vonatkozó határozat meghozatalát követően a házastársaknak a közös vezetéknévre vonatkozó nyilatkozata szintén semmissé válik, és kötelesek eredeti vezetéknevüket használni.

10 Létezik-e alternatív, bíróságon kívüli mód a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések rendezésére?

A házasság felbontásáról csak bíróság dönthet. A kapcsolódó kérdésekben a mediációról szóló 420/2004. sz. törvény alkalmazható (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 Hol nyújtsam be a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése iránti kérelmemet? Milyen formai követelményeket kell betartanom, és milyen iratokat kell csatolnom a kérelemhez?

A házasság felbontására, a házasság érvénytelenítésére vagy a házasság semmisségének kimondására irányuló kérelmet a járási bíróságnál (okresný súd) kell előterjeszteni.

Az eljárásra az a bíróság rendelkezik illetékességgel, amelynek a körzetében a házasfelek legutolsó szlovákiai közös lakóhelye volt, feltéve, hogy legalább a házasfelek egyike a bíróság illetékességi területén él. Ha ilyen bíróság nem található, akkor az alperes általános bírósága (všeobecný súd), ha pedig ilyen sincs, akkor a felperes általános bírósága az illetékes.

A kérelemnek tartalmaznia kell a polgári eljárásról szóló törvénykönyv (Občiansky súdny poriadok) 42. cikke (3) bekezdésében és 79. cikke (1) bekezdésében meghatározott elemeket.

A keresetből ki kell tűnnie annak, melyik a megkeresett bíróság, ki a kérelmező, mire vonatkozik a kereset, és mit kér a kérelmező, valamint aláírást és keltezést kell tartalmaznia. Ezenfelül a keresetben fel kell sorolni a felek (valamint adott esetben képviselőjük) utónevét és vezetéknevét, lakóhelyét, a felek állampolgárságát, a legfontosabb tények valósághű leírását és a kérelmező által hivatkozott bizonyítékok felsorolását; a keresetben egyértelműen meg kell jelölni, mire irányul a kereset.

A kérelmező köteles a keresethez csatolni az általa hivatkozott okirati bizonyítékokat, kivéve azokat, amelyeket önhibáján kívül nem csatolhatók.

A keresetet és mellékleteit a szükséges példányszámban kell benyújtani úgy, hogy a bíróságnál maradó egy példány mellett minden fél megkaphasson egy szükséges példányt. Ha valamely fél nem a szükséges számban nyújtja be a példányokat és a mellékleteket, a bíróság a fél költségére másolatokat készít.

12 Igénybe vehetek-e költségmentességet az eljárás költségeinek fedezésére?

A költségmentességet az anyagilag rászoruló személyek költségmentességéről szóló 327/2005. sz. törvény (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi) szabályozza.

A házasság felbontására irányuló eljárásért bírósági illetéket kell fizetni. Az eljárásban részt vevő fél kérheti, hogy a bíróság tekintsen el az illetékfizetéstől.

A bíróság kérelem alapján részben vagy egészben mentesítheti a felet a bírósági illetékek megfizetése alól, ha a fél körülményei ezt indokolják, és feltéve, hogy ez nem egy jog önkényes vagy nyilvánvalóan sikertelen gyakorlására vagy védelmére vonatkozik. Ha a bíróság másként nem rendelkezik, a mentesség az egész eljárásra vonatkozik és visszamenőleges hatályú; a mentességre vonatkozó határozatot megelőzően befizetett illetékeket azonban nem térítik vissza.

13 Van-e lehetőség fellebbezésre a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat ellen?

A határozat ellen a kézbesítését követő 30 napon belül fellebbezéssel lehet élni.

14 Mit kell tennem, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozatot szeretnék e tagállamban elismertetni?

A határozat elismertetése érdekében kérelmet kell benyújtani. Erre a pozsonyi megyei bíróság (Krajský súd) rendelkezik illetékességgel.

A házassági ügyekben másik tagállamban (kivéve Dániában) 2004. május 1. után hozott jogerős határozatok elismerése a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet szerint történik. A határozatok elismerése különleges eljárás nélkül történik; különösen nem szükséges különleges eljárás az anyakönyvi hivatali nyilvántartás tartalmának módosítása érdekében. Valamely érdekelt fél azonban kérelmezheti különleges határozat kibocsátását a másik tagállamban házassági ügyekben hozott jogerős határozat elismeréséről. A másik tagállamban hozott határozatok elismerésére a pozsonyi megyei bíróság rendelkezik illetékességgel.

A Dániában kiadott, illetve a más tagállamban 2004. május 1. előtt hozott határozatok tekintetében kérelmet kell benyújtani a másik tagállamban házassági ügyekben hozott jogerős határozat elismertetése érdekében, feltéve, hogy legalább az egyik fél szlovák állampolgár. Ez az eljárás kérelemre indul, amelyet a másik tagállamban hozott határozatban félként megjelölt személy nyújthat be. A másik tagállamban hozott határozatok elismerésére a pozsonyi megyei bíróság rendelkezik illetékességgel.

15 Melyik bírósághoz kell fordulnom, ha a házasság felbontása/különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában másik tagállam bírósága által kiadott határozat elismerését szeretném kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetben?

Az elismerés vagy el nem ismerés tárgyában a másik tagállamban hozott határozat ellen fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a pozsonyi megyei bírósághoz kell benyújtani, és a fellebbezésről Legfelsőbb Bíróság (Najvyšší súd) dönt.

16 Mely jogszabályokat alkalmazza a bíróság olyan házastársak közötti bontóperben, akik nem ebben a tagállamban élnek, vagy akiknek állampolgársága különböző?

A házasság felbontására annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek az eljárás indítása idején a házasfelek az állampolgárai voltak. Ha a házasfelek állampolgársága eltérő, a házasság felbontására a szlovák jogot kell alkalmazni.

Utolsó frissítés: 10/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.