Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου;

Στη Σλοβακία η λύση του γάμου επέρχεται μόνο με δικαστική απόφαση.

2 Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου;

Το δικαστήριο μπορεί να λύσει τον γάμο κατόπιν σχετικής αίτησης του ενός συζύγου, εφόσον οι σχέσεις των συζύγων έχουν υποστεί σοβαρό και μόνιμο κλονισμό κατά τρόπο ώστε ο γάμος να μην εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό του και να μην θεωρείται πιθανή η αποκατάσταση της συζυγικής συμβίωσης.

Το δικαστήριο εξακριβώνει τους λόγους κλονισμού των σχέσεων των συζύγων και λαμβάνει αυτούς υπόψη κατά την απόφασή του επί του διαζυγίου. Κατά τη λήψη απόφασης επί διαζυγίου το δικαστήριο λαμβάνει πάντοτε υπόψη το συμφέρον τυχόν ανήλικων τέκνων.

3 Ποιές είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου όσον αφορά:

3.1 τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων (π.χ. επώνυμο);

Σύζυγος ο οποίος έλαβε το επώνυμο του άλλου συζύγου με την τέλεση του γάμου, μπορεί να δηλώσει στο ληξιαρχείο ότι ανακτά το πατρικό του επώνυμο, εντός τριών μηνών από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης διαζυγίου.

Σύζυγος ο οποίος έλαβε το επώνυμο του άλλου συζύγου με την τέλεση του γάμου, διατήρησε δε το πατρικό του ως δεύτερο επώνυμο, μπορεί να δηλώσει στο ληξιαρχείο ότι δεν θα χρησιμοποιεί στο εξής το επώνυμο του συζύγου, εντός τριών μηνών από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης διαζυγίου.

3.2 την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων;

Το καθεστώς της κοινής συζυγικής περιουσίας λύεται με την έκδοση διαζυγίου και όλα τα σχετικά θέματα διέπονται από τις αρχές που παρατίθενται στο άρθρο 150 του Αστικού Κώδικα (Občiansky zákonník). Το καθεστώς κοινής συζυγικής περιουσίας μπορεί να λυθεί δια: (α) σύμβασης (β) δικαστικής απόφασης (γ) της παρέλευσης συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

3.3 τα ανήλικα τέκνα των συζύγων;

Στην απόφαση δια της οποίας λύεται ο γάμος των γονέων ανήλικου τέκνου, το δικαστήριο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων σχετικά με το ανήλικο τέκνο για το χρονικό διάστημα μετά την έκδοση του διαζυγίου, ιδίως δε ορίζει τον γονέα ο οποίος θα ασκεί την επιμέλεια και νόμιμη κηδεμονία του τέκνου και θα διαχειρίζεται την περιουσία του. Η απόφαση η οποία ορίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των γονέων μπορεί να αντικατασταθεί από συμφωνία των γονέων.

Σε περίπτωση που οι γονείς διαφωνούν σχετικά με τα δικαιώματα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο, το δικαστήριο καθορίζει τα δικαιώματα αυτά στην απόφαση διαζυγίου. Όπου απαιτείται, το δικαστήριο περιορίζει ή απαγορεύει την επικοινωνία ενός γονέα με το τέκνο, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου.

Το δικαστήριο επίσης ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεισφέρει στη διατροφή του τέκνου ο γονέας στον οποίο δεν ανατίθεται η επιμέλεια. Εναλλακτικά, το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία των γονέων σχετικά με το ποσό της διατροφής.

3.4 την υποχρέωση καταβολής διατροφής στον άλλο σύζυγο;

Έπειτα από τη λύση του γάμου ο σύζυγος ο οποίος δεν είναι σε θέση να συντηρεί τον εαυτό του μπορεί να αξιώσει από τον άλλο σύζυγο να συνεισφέρει στη διατροφή του, αναλόγως με την οικονομική του δυνατότητα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των συζύγων, το δικαστήριο ορίζει το ποσό της διατροφής βάσει αιτήσεως του ενός συζύγου.

4 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «δικαστικός χωρισμός»;

Στη σλοβακική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο θεσμός του δικαστικού χωρισμού.

5 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του δικαστικού χωρισμού;

6 Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού;

7 Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια «ακύρωση του γάμου»;

Πέραν της έκδοσης διαζυγίου, ο γάμος μπορεί επίσης να κηρυχθεί άκυρος με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή ο γάμος αυτός θεωρείται ως μη τελεσθείς εξ αρχής (matrimonium nullum). Το δικαστήριο μπορεί επίσης να κηρύξει τον γάμο ανυπόστατο (non matrimonium).

8 Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου;

α. Λόγοι ακύρωσης του γάμου είναι:

 • η ύπαρξη άλλου γάμου
 • η ύπαρξη συγγένειας μεταξύ ανιόντος και κατιόντος ή μεταξύ αδελφών, συμπεριλαμβανομένης της συγγένειας από υιοθεσία
 • μη συμπλήρωση του νομίμου ορίου ηλικίας, σε περίπτωση ανηλίκου άνω των 16 αλλά κάτω των 18 ετών
 • νοητική διαταραχή η οποία συνεπάγεται περιορισμό της δικαιοπρακτικής ικανότητας
 • δήλωση τέλεσης γάμου που δεν καταρτίστηκε εκουσίως, στερείται ειλικρίνειας ή σοβαρότητας, δεν είναι οριστική και σαφής.

Γάμος ο οποίος τελείται παρά την ύπαρξη λόγου ακυρότητας κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι υφίσταται έως την τελεσιδικία της απόφασης ακύρωσής του.

β. Ο γάμος θεωρείται άκυρος όταν η δήλωση σύναψης του γάμου:

 • ήταν αποτέλεσμα εξαναγκασμού
 • έγινε από ανήλικο ο οποίος δεν είχε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του
 • έγινε σε ληξιαρχείο το οποίο δεν είχε αρμοδιότητα να τη δεχθεί – με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 [του νόμου περί οικογενείας]– ή έγινε ενώπιον δημάρχου ή μέλους του δημοτικού συμβουλίου χωρίς αρμοδιότητα
 • έγινε ενώπιον εκπροσώπου εκκλησιαστικής αρχής ή θρησκευτικής κοινότητας μη αναγνωρισμένης σύμφωνα με ειδική διάταξη, ή ενώπιον προσώπου μη εξουσιοδοτημένου να ασκεί καθήκοντα κληρικού αναγνωρισμένης εκκλησίας ή θρησκευτικής κοινότητας
 • έγινε στο εξωτερικό ενώπιον αναρμόδιας αρχής
 • έγινε από τρίτο πρόσωπο μη νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό ή δυνάμει πληρεξουσιότητας η οποία ανακλήθηκε σύμφωνα με τον οικείο νόμο.

9 Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης ενός γάμου;

Γάμος ο οποίος έχει κριθεί άκυρος δικαστικά θεωρείται ως μη τελεσθείς.

Μετά από την έκδοση της δικαστικής απόφασης ακύρωσης του γάμου, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα τέκνα διέπονται από τις διατάξεις περί περιουσιακών σχέσεων των διαζευγμένων συζύγων και από τις διατάξεις περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως προς τα τέκνα. Με την έκδοση της δικαστικής απόφασης ακύρωσης του γάμου, ακυρώνεται η δήλωση των συζύγων περί χρήσης κοινού επωνύμου, οι δε σύζυγοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν έκαστος το πατρικό του επώνυμο.

10 Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των θεμάτων που αφορούν ένα διαζύγιο, χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Ο γάμος λύεται μόνο με δικαστική απόφαση. Οι σχετικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 420/2004 περί διαμεσολάβησης (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση αγωγής διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αγωγή;

Η αίτηση διαζυγίου, η αίτηση ακύρωσης του γάμου και η δήλωση ακυρότητας γάμου υποβάλλονται ενώπιον του ειρηνοδικείου (okresný súd).

Κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων στη Σλοβακία, εφόσον τουλάχιστον ο ένας σύζυγος εξακολουθεί να διαμένει στην περιοχή αρμοδιότητας του δικαστηρίου. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο δικαστήριο, αρμόδιο θεωρείται το τακτικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου, ενώ εάν δεν υπάρχει ούτε αυτό, το τακτικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ενάγοντος.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3 και στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Občiansky súdny poriadok).

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ρητά σε ποιο δικαστήριο αυτή απευθύνεται, ποιος είναι ο αιτών, ποιο είναι το θέμα της αίτησης και ποιο το αίτημα, ενώ είναι υποχρεωτικό να φέρει την υπογραφή του αιτούντος και ημερομηνία. Επιπλέον, στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται το όνομα, το επώνυμο και ο τόπος διαμονής όλων των διαδίκων (και των εκπροσώπων τους, όπου συντρέχει περίπτωση), καθώς και η ιθαγένειά τους, και να περιέχεται σαφής περιγραφή των βασικών γεγονότων της υπόθεσης και κατάλογος των αποδεικτικών μέσων τα οποία επικαλείται ο αιτών. Στην αίτηση πρέπει επίσης να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αίτημα του αιτούντος.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα τα οποία επικαλείται ο αιτών, εξαιρουμένων όσων δεν είναι δυνατό να επισυναφθούν χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε επαρκή αριθμό αντιγράφων και παραρτημάτων, προκειμένου το δικαστήριο και οι διάδικοι να προμηθευθούν από ένα αντίγραφο. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν παρέχει τον σωστό αριθμό αντιγράφων και παραρτημάτων, το δικαστήριο εκδίδει αντίγραφα με έξοδα του αιτούντος.

12 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας;

Η παροχή νομικής συνδρομής διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αριθ. 327/2005 περί παροχής νομικής συνδρομής σε άτομα που τελούν σε οικονομική δυσπραγία (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi).

Η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου βαρύνεται με την καταβολή δικαστικού τέλους οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί να ζητήσει την μη επιβολή του.

Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον διάδικο εν όλω ή εν μέρει από την καταβολή δικαστικών τελών, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την οικονομική κατάσταση του διαδίκου, υπό τον όρο ότι δεν πρόκειται για αυθαίρετη ή προδήλως άστοχη άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος. Εφόσον το δικαστήριο δεν αποφασίσει διαφορετικά, η απαλλαγή ισχύει για ολόκληρη τη διαδικασία, και μάλιστα αναδρομικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλη τα οποία έχουν καταβληθεί πριν από την έκδοση της απόφασης απαλλαγής, δεν επιστρέφονται.

13 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου;

Έφεση κατά της δικαστικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την επίδοσή της.

14 Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση στο παρόν κράτος μέλος απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου η οποία έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης για την αναγνώριση της απόφασης. Αρμόδιο είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο (Krajský súd) της Μπρατισλάβας.

Οι τελεσίδικες αποφάσεις επί γαμικών διαφορών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (με εξαίρεση τη Δανία) μετά την 1η Μαΐου 2004 αναγνωρίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000. Οι αποφάσεις αναγνωρίζονται χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία. Ειδικότερα, δεν απαιτείται η τήρηση ειδικής διαδικασίας για την τροποποίηση εγγραφής στα ληξιαρχικά μητρώα. Πάντως, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την έκδοση ειδικής απόφασης για την αναγνώριση δικαστικής απόφασης επί γαμικής διαφοράς η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος. Αρμόδιο για την αναγνώριση αποφάσεων δικαστηρίων άλλων κρατών μελών είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μπρατισλάβας.

Όσον αφορά αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος πριν από την 1η Μαΐου 2004, απαιτείται η υποβολή αίτησης αναγνώρισης τελεσίδικης απόφασης επί γαμικής διαφοράς η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον τουλάχιστον ένας διάδικος είναι υπήκοος της Σλοβακίας. Η σχετική διαδικασία κινείται με την υποβολή αίτησης, την οποία μπορεί να καταθέσει πρόσωπο κατονομαζόμενο ως διάδικος στην απόφαση που έχει εκδοθεί στο άλλο κράτος μέλος. Αρμόδιο για την αναγνώριση αποφάσεων δικαστηρίων άλλων κρατών μελών είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μπρατισλάβας.

15 Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την προσβολή της αναγνώρισης απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου η οποία έχει εκδοθεί  από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Είναι δυνατή η προσβολή της απόφασης αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης απόφασης η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος. Η σχετική έφεση ασκείται ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Μπρατισλάβας και κρίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο (Najvyšší súd).

16 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται από το δικαστήριο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ συζύγων που δεν διαμένουν στο παρόν κράτος μέλος ή που έχουν διαφορετικές ιθαγένειες;

Η λύση του γάμου με την έκδοση διαζυγίου διέπεται από το δίκαιο του κράτους του οποίου οι σύζυγοι ήταν υπήκοοι κατά την έναρξη της διαδικασίας. Εάν οι σύζυγοι είναι διαφορετικής ιθαγένειας, η λύση του γάμου μέσω διαζυγίου διέπεται από το δίκαιο της Σλοβακίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.