Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου;

Οι αιτήσεις διαζυγίου εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια (käräjäoikeus). Αίτηση διαζυγίου μπορεί να υποβάλει είτε ο ένας σύζυγος είτε και οι δύο σύζυγοι από κοινού.

Το διαζύγιο χορηγείται μετά από περίοδο ψύχραιμης περίσκεψης, διάρκειας έξι μηνών. Δεν απαιτείται περίοδος ψύχραιμης περίσκεψης εάν οι σύζυγοι ζουν χωριστά για τουλάχιστον δύο έτη πριν από την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου.

2 Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου;

Οι λόγοι διαζυγίου δεν χρειάζεται να αναγράφονται στην αίτηση. Τα αρμόδια δικαστήρια δεν εξετάζουν τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων ή τους λόγους διαζυγίου. Βλ. ερώτηση 1.

3 Ποιές είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου όσον αφορά:

3.1 τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων (π.χ. επώνυμο);

Μετά το διαζύγιο, οι σύζυγοι διατηρούν τα επώνυμα που είχαν κατά τη διάρκεια του γάμου. Αν ένας από τους συζύγους έχει αλλάξει το επώνυμό του/της λόγω του γάμου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την εκ νέου αλλαγή του μετά το διαζύγιο.

3.2 την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων;

Η χορήγηση διαζυγίου και η διανομή της περιουσίας αποτελούν ξεχωριστά ζητήματα. Κατά τη λύση του γάμου, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν για τη διανομή της περιουσίας ή η διανομή μπορεί να γίνει από εκκαθαριστή που ορίζεται από το δικαστήριο. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων κατανέμεται κατά γενικό κανόνα ισομερώς μεταξύ των δύο. Σε περίπτωση προγαμιαίου συμφωνητικού, μπορεί να υπάρξει εξαίρεση από τον γενικό κανόνα. Επίσης, η διανομή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συνδιαλλαγής όταν υπάρχει περίπτωση η έκβαση να θεωρηθεί μη εύλογη, διαφορετικά. Τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων μπορούν να διανεμηθούν αμέσως μετά την έναρξη της προθεσμίας ψύχραιμης περίσκεψης,

3.3 τα ανήλικα τέκνα των συζύγων;

Το θέμα της επιμέλειας, της κατοικίας, της διατροφής και του δικαιώματος επικοινωνίας όσον αφορά τα ανήλικα τέκνα των συζύγων μπορεί να ρυθμιστεί όταν υποβάλλεται η αίτηση διαζυγίου. Βλ. «Γονική μέριμνα - Φινλανδία» και «Αξιώσεις διατροφής - Φινλανδία».

3.4 την υποχρέωση καταβολής διατροφής στον άλλο σύζυγο;

Κατά την απόφαση έκδοσης διαζυγίου, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος και εφόσον το θεωρεί εύλογο, να ζητήσει από τον έναν από τους συζύγους να καταβάλει διατροφή στον άλλον. (Βλ. «Αξιώσεις διατροφής - Φινλανδία») Ωστόσο, σπανίως συμβαίνει κάτι τέτοιο.

4 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «δικαστικός χωρισμός»;

Ο δικαστικός χωρισμός δεν αναγνωρίζεται από το νομικό σύστημα της Φινλανδίας. Στην πράξη, χωρισμός σημαίνει ότι οι σύζυγοι ζουν χωριστά, σε διαφορετική διεύθυνση ο καθένας.

5 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του δικαστικού χωρισμού;

Βλέπε ερώτηση 4.

6 Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού;

Βλέπε ερώτηση 4.

7 Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια «ακύρωση του γάμου»;

Στη φινλανδική νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις για την ακύρωση του γάμου. Ωστόσο, ο εισαγγελέας πρέπει να κινήσει αμέσως τη διαδικασία διαζυγίου, εφόσον προκύψει ότι οι σύζυγοι είναι στενοί συγγενείς ή ότι ένας από τους συζύγους βρισκόταν ήδη σε νόμιμο γάμο κατά την τέλεση του γάμου.

8 Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου;

Βλ. ερώτηση 7.

9 Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης ενός γάμου;

Βλ. ερώτηση 7.

10 Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των θεμάτων που αφορούν ένα διαζύγιο, χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Οι αγωγές διαζυγίου υποβάλλονται πάντα σε περιφερειακό δικαστήριο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο, τα μέρη θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να λύσουν τις οικογενειακές διαφορές με διαπραγμάτευση και αμοιβαία συμφωνία στο πλαίσιο αυτό, οι σύζυγοι μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των οικογενειακών διαμεσολαβητών της τοπικής επιτροπής κοινωνικής πρόνοιας (sosiaalilautakunta). Επίσης τα περιφερειακά δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν τους συζύγους για την υπηρεσία οικογενειακής διαμεσολάβησης. Οι διαμεσολαβητές προσπαθούν να βοηθήσουν τους συζύγους να συμφωνήσουν αμοιβαία για τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, προς το συμφέρον όλων των μελών της οικογένειας. Οι διαμεσολαβητές συμβάλλουν στην κατάρτιση συμφωνιών και την εφαρμογή άλλων διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Έχουν ειδικό καθήκον να εξετάσουν τα συμφέροντα των ανηλίκων τέκνων της οικογένειας. Η διαμεσολάβηση γίνεται πάντα σε εθελοντική βάση.

11 Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση αγωγής διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αγωγή;

Η αίτηση διαζυγίου μπορεί να υποβληθεί από κοινού από τους δύο συζύγους ή μονομερώς, από έναν εκ των δύο. Βάσει της διαδικασίας, πρέπει να κατατεθεί γραπτή αίτηση διαζυγίου σε περιφερειακό δικαστήριο στην περιοχή όπου ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι έχουν τον τόπο κατοικίας τους. Οι αιτήσεις διαζυγίου υποβάλλονται προσωπικά ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μπορούν επίσης να αποσταλούν στο αρμόδιο δικαστήριο ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

12 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας;

Η χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής είναι δυνατή σε περιπτώσεις διαζυγίου. (Βλ. «Νομική συνδρομή – Φινλανδία».)

13 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου;

Είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης διαζυγίου ενώπιον του Εφετείου (hovioikeus).

14 Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση στο παρόν κράτος μέλος απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου η οποία έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Κατά κανόνα, η αναγνώριση απόφασης διαζυγίου που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος γίνεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου. Βλ.«Διαζύγιο – Κοινοτικό δίκαιο».

Σύμφωνα με τον κανονισμό, απόφαση που εκδίδεται σε κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία. Ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει έκδοση απόφασης για την αναγνώριση ή μη της έκδοσης διαζυγίου.

Αρμόδια για τις αιτήσεις που αφορούν την αναγνώριση αποφάσεων είναι τα περιφερειακά δικαστήρια.

Ωστόσο, στην περίπτωση υποθέσεων διαζυγίου στις σκανδιναβικές χώρες, εφαρμόζεται η σκανδιναβική σύμβαση περί γάμου του 1931. Όσον αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Δανία. Απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη σκανδιναβική σύμβαση περί γάμου ισχύει σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες χωρίς ειδική επιβεβαίωση.

15 Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την προσβολή της αναγνώρισης απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου η οποία έχει εκδοθεί  από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Ίδια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται στην ερώτηση 14.

16 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται από το δικαστήριο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ συζύγων που δεν διαμένουν στο παρόν κράτος μέλος ή που έχουν διαφορετικές ιθαγένειες;

Το δίκαιο της Φινλανδίας εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις διαζυγίου που υποβάλλονται στη Φινλανδία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.