Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Развод и законна раздяла

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какви са условията за получаване на развод?

В Словакия бракът се прекратява само от съда.

2 Какви са основанията за развод?

Съдът може да прекрати брака по молба на единия от съпрузите, при условие че отношенията между съпрузите са толкова сериозно и трайно разстроени, че бракът вече не изпълнява своето предназначение и от съпрузите не може да се очаква да възобновят своето брачно съжителство.

Съдът установява причините за разстройството на отношенията между съпрузите и ги взема предвид при допускането на развода. Когато взема решение за развод съдът винаги взема предвид интересите на всички ненавършили пълнолетие деца.

3 Какви са правните последици от развода за:

3.1 личните отношения между съпрузите (напр. фамилното име)

Съпругът, който при сключването на брака е приел фамилното име на другия съпруг, може в срок до три месеца след окончателното решение за развода да уведоми службата по вписванията за възстановяването на предбрачното си име.

Съпругът, който при сключването на брака е приел фамилното име на другия съпруг и е запазил своето предбрачно име като второ фамилно име, може в срок до три месеца след окончателното решение за развода да уведоми службата по вписванията, че повече няма да използва фамилното име на своя съпруг.

3.2 подялбата на имуществото на съпрузите

Режимът на имуществена общност се прекратява с развода, а съответните въпроси се уреждат според принципите, определени в член 150 от Гражданския кодекс (Občiansky zákonník). Режимът на имуществена общност може да бъде уреден чрез: а) споразумение; б) съдебно решение; в) след изтичане на определен срок.

3.3 малолетните и непълнолетните деца на съпрузите

В решението за развод между родителите на ненавършило пълнолетие дете съдът определя упражняването на родителските права и задължения по отношение на ненавършилото пълнолетие дете за периода след развода, по-специално кой родител ще упражнява родителските права върху детето, ще бъде законен настойник на детето и ще управлява имуществото на детето. Решението за родителските права и задължения може да бъде заменено със споразумение между родителите.

Когато родителите не могат да постигнат споразумение относно правата на лични отношения с ненавършилото пълнолетие дете, съдът определя правата на лични отношения на родителите в решението за развода. При нужда, съдът ограничава или забранява на даден родител правата на лични отношения, ако това е в интерес на детето.

Съдът определя също така как родителят, на когото не е предоставено упражняване на родителски права по отношение на детето, ще участва в издръжката на детето. Алтернативно съдът одобрява споразумение между родителите относно размера на издръжката.

3.4 задължението за изплащане на издръжка на другия съпруг?

Разведен съпруг, който не е в състояние да се издържа самостоятелно, може да поиска от бившия си съпруг да заплаща част от неговата или нейната съответна издръжка според възможностите на бившия съпруг. Ако съпрузите не постигнат споразумение, съдът взема решение относно размера на плащанията за издръжка в отговор на молба от единия от съпрузите.

4 Какво на практика означава правният термин „законна раздяла“?

В словашкото право не е предвидена законна раздяла.

5 Какви са условията за законна раздяла?

6 Какви са правните последици от законната раздяла?

7 Какво означава на практика терминът „унищожаване на бракa“?

Бракът, освен че се прекратява с развод, може да бъде обявен и за недействителен със съдебно решение. Такъв брак се счита, че изобщо не е бил сключван от самото начало (matrimonium nullum). Съдът може да определи също така, че бракът изобщо не е съществувал (non matrimonium).

8 Какви са условията за унищожаване на брака?

а) Основанията за унищожаване на брак са следните:

 • наличието на друг брак,
 • кръвна връзка между преки възходящи и низходящ и между братя и сестри, в това число родство чрез осиновяване,
 • недостатъчна възраст, ако става дума за ненавършило пълнолетие лице над 16 години, но под 18-годишна възраст,
 • психично разстройство, довело до ограничена гражданско-правна дееспособност,
 • декларирането на желание за сключване на брак не е направено свободно, сериозно, категорично и ясно.

Ако бракът е сключен въпреки своята нищожност на едно от горните основания, тогава той се счита за съществуващ, докато съдебното решение за унищожаването му стане окончателно.

б) Бракът е нищожен, ако декларирането на желание за сключване на брак:

 • е направено по принуда,
 • е направено от ненавършило пълнолетие лице, което е под 16-годишна възраст,
 • е направено в служба по вписванията, която няма правомощия да приема такова деклариране, освен в случаите, предвидени в член 4, параграфи 2 и 3, или ако декларирането за сключване на брака е направено пред кмет или член на общински съвет, който не е компетентен,
 • е направено пред църковен орган или религиозна общност, която не е регистрирана по съответното законодателство, или ако декларирането за сключването на брака е направено пред лице, което не е упълномощено да служи като свещеник на регистрирана църква или религиозна общност,
 • е направено в чужбина пред орган, който не е назначен за тази цел,
 • е направено чрез пълномощник без валидно пълномощно или ако пълномощното е било оттеглено съгласно съответния закон.

9 Какви са правните последици от унищожаването на брака?

Брак, който съдът е определил за недействителен, се счита, че изобщо не е бил сключван.

След като съдът постанови решение за унищожаване на брака, имуществените отношения между съпрузите и техните права и задължения по отношение на техните деца се уреждат според разпоредбите за имуществените отношения на разведени съпрузи и за правата и задълженията по отношение на техните деца. След решението за унищожаване на техния брак декларацията на съпрузите за използване на общо фамилно име също се унищожава и те са задължени да използват своите предбрачни фамилни имена.

10 Съществуват ли алтернативни извънсъдебни способи за решаване на въпросите, свързани с развода, без да се стига до съд?

Само съдът може да обяви брака за прекратен. Свързаните с това въпроси може да се решават чрез прилагането на Закона за медиацията № 420/2004 (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 Къде се подава заявление (иск/искане) за развод/законна раздяла/унищожаване на брака? Какви формалности трябва да бъдат спазени и какви документи трябва да бъдат приложени към заявлението?

Молбите за развод, унищожаване на брак или обявяване на брака за нищожен се подават до районен съд (okresný súd).

Компетентният съд за това производство е съдът, в чийто район се намира последното общо местожителство на съпрузите в Словакия, при условие че поне единият от съпрузите живее в района на този съд. Ако няма такъв съд, компетентен е общият съд (všeobecný súd) на ответника или, ако такъв съд също няма, общият съд на ищеца.

Молбата трябва да съдържа данните, предвидени в член 42, параграф 3 и член 79, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Občiansky súdny poriadok).

От молбата трябва да е видно до кой съд е отправена, кой е ищецът, за какво се отнася и какво се иска с молбата и трябва да бъде подписана и да бъде поставена датата. Освен това в молбата трябва да бъдат посочени собствените имена на страните, техните фамилни имена и местожителство (и, ако имат представители, същото трябва да се посочи и за тях), тяхното гражданство, точно описание на основните факти и списък на доказателствата, на които ищецът се позовава. В молбата трябва също така ясно да бъде посочено какво иска ищецът.

Към молбата ищецът трябва да приложи документните доказателства, на които той или тя се позовава, освен доказателствата, които не могат да бъдат приложени, без за това да е виновен ищецът.

Молбата трябва да бъде представена в изисквания брой екземпляри и приложения, за да може съдът да задържи едно копие и, при нужда, всяка страна да получи копие. Ако страната не предостави изисквания брой екземпляри и приложения, съдът ще направи копия за сметка на страната.

12 Може ли да бъде получена правна помощ за покриване на разходите по производството?

Предоставянето на правна помощ е уредено със Закон № 327/2005 за предоставянето на правна помощ на лица с финансови затруднения (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi).

За делото за развод се заплаща съдебна такса. Страна по делото може да поиска отмяна на тези съдебни такси.

Въз основа на подадена молба, съдът може да освободи дадена страна от съдебните такси, било то частично или напълно, ако това се обуславя от положението на страната и при условие че това не се отнася до произволно или очевидно неуспешно упражняване на право или защита на право. Освен ако съдът реши друго, освобождаването се отнася за цялото производство и се прилага така също със задна дата. Въпреки това таксите, които са платени преди решението за освобождаване, не се възстановяват.

13 Възможно ли е да се обжалва решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака?

Може да бъде подадена жалба срещу решението в срок до 30 дни от връчването му.

14 Какво следва да се направи, за да се признае в държавата членка решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака, което е издадено от съд в друга държава членка?

За признаване на решение е необходимо да се подаде молба. Компетентен е Регионалният съд (Krajský súd) в Братислава.

Окончателни решения по брачни дела, издадени в други държави членки (освен Дания) след 1 май 2004 г., се признават в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000. Решенията се признават без изискване за специални процесуални действия. По-точно няма специални процесуални действия за изменение на запис в регистрите на службата по вписванията. Заинтересована страна обаче може да поиска издаването на специално решение за признаване на решение по брачни дела, постановено в друга държава членка. За признаването на решения, постановени в други държави членки, компетентен е Регионалният съд в Братислава.

Що се отнася до решенията, които са издадени в Дания, или в други държави членки преди 1 май 2004 г., за признаване на окончателно решение по брачно дело, постановено в друга държава членка, при условие че поне една от страните е словашки гражданин, трябва да бъде подадена молба. Тези производства се образуват с молба, която може да бъде подадена от лице, определено като страна в решението, което е постановено в друга държава членка. За признаването на решения, постановени в други държави членки, компетентен е Регионалният съд в Братислава.

15 Към кой съд следва да се обърна, за да се противопоставя на признаването на решение за развод/законна раздяла/унищожаване на брака, издадено от съд в друга държава членка? Каква е процедурата в такива случаи?

Решението за признаване или непризнаване на решение, което е постановено в друга държава членка, може да бъде обжалвано. Жалбата се подава до Регионалния съд в Братислава, а Върховният съд (Najvyšší súd) се произнася по жалбата.

16 Кой е приложимият закон при бракоразводни дела, когато съпрузите не живеят в държавата членка на съда, който разглежда делото, или са граждани на различни държави?

Прекратяването на брака с развод се урежда от правото на държавата, на която са граждани съпрузите към момента на образуване на производството. Ако съпрузите са граждани на различни държави, прекратяването на брака чрез развод се извършва по словашкото право.

Последна актуализация: 10/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.