Ersättning till brottsoffer

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Spanien

Ersättning till brottsoffer


*obligatoriskt

Språk för översändande av ansökningar

Spanska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blankett PDF (75 Kb) es för ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall.

Blankett PDF (53 Kb) es för översändande av beslut om en ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall.

Senaste uppdatering: 22/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats