Ersättning till brottsoffer

Språk för översändande av ansökningar

I § 20.1 i lag nr 274/2017 om brottsoffer och om ändring av vissa rättsakter anges följande: ”handlingar och information som avses i §§ 18 och 19 ska översändas på det officiella språket, eller på ett av de officiella språken, i den medlemsstat vars myndighet är mottagare, eller på ett annat språk vars användning har godkänts av den medlemsstaten, med följande undantag:

a) Beslut som fattas av det beslutande organet, vilka ska utarbetas på det språk som fastställs i landets rättsordning,

b) Protokoll från förhör med brottsoffer eller övriga personer som avses i § 18.6 b och § 19.4 b, som ska avfattas på medlemsstatens språk, enligt vad som fastställs av det landets biståndsmyndighet.”

I § 20.2 i lag nr 274/2017 anges följande: ”om inte annat följer av de villkor som avses i punkt 1 ska handlingar och information riktad till de slovakiska myndigheterna översändas på slovakiska.”

Ansökningsblanketter för ersättning

Ytterligare information, bl.a. ansökningsformulär (Tlacivo_274_2017.docx), finns på det slovakiska justitieministeriets webbplats.

Senaste uppdatering: 01/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats