Ersättning till brottsoffer

Språk för översändande av ansökningar

Portugisiska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Formulären godkändes genom förordning nr 403/2012 av den 7 december.

Formulären finns tillgängliga i elektroniskt format på hemsidan för kommissionen för skydd av brottsoffer (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats