På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Ersättning till brottsoffer

Språk för översändande av ansökningar

Engelska

Ansökningsblanketter för ersättning

Länkar:

Criminal Damage Compensation Form Notice of Intent (Formulär för att ange avsikt att göra en ansökan om brottsskadeersättning)

Criminal Injury Compensation 2009 Scheme (2009 års system för brottsskadeersättning)

http://www.justice-ni.gov.uk

Senaste uppdatering: 05/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats