Ersättning till brottsoffer

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Språk för översändande av ansökningar

I enlighet med artikel 11.1 godtar Luxemburg följande språk:

  • luxemburgiska
  • franska
  • tyska.

Ansökningsblanketter för ersättning

I Luxemburg behöver personer som söker ersättning inte fylla i något särskilt formulär.

Brottsoffer behöver bara skicka ett brev där de anger brottsdatum, brottsplats och detaljer kring brottet.

De bör bifoga kopior på alla handlingar som styrker deras ersättningsanspråk (kopia på polisrapporten, eventuella domstolsavgöranden som har meddelats, handlingar som styrker deras totala arbetsoförmåga, permanenta invaliditet, ökade utgifter eller minskade inkomster och handlingar som beskriver deras funktionsnedsättning, så att de får ändamålsenlig och tillräcklig ersättning från gärningsmannen).

Senaste uppdatering: 24/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.