Ersättning till brottsoffer

Språk för översändande av ansökningar

Ansökan om ersättning och relevanta styrkande handlingar får översändas på alla EU:s officiella språk. Myndigheterna får också utbyta information (artiklarna 7–10) på alla EU:s officiella språk.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blankett för ansökan om skadeersättning för brottsoffer PDF (387 Kb) de

Information om blanketten för ansökan om skadeersättning för brottsoffer PDF (137 Kb) de

Senaste uppdatering: 22/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.