Ersättning till brottsoffer

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Språk för översändande av ansökningar

Nämnden för ersättning till brottsoffer (Erstatningsnævnet) godtar danska eller engelska för ansökningar till Danmark.

Danmark har ingått en språkkonvention med de andra nordiska länderna, dvs. Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt denna får medborgare i dessa länder använda sitt eget språk i ett annat nordiskt land. De språk som omfattas av konventionen är danska, finska, isländska, norska och svenska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Olika formulär, inbegripet ett ansökningsformulär, på både danska och engelska är tillgängliga på nämndens webbplats, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, under fliken för självbetjäning (selvbetjening).

Senaste uppdatering: 17/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats