Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

Prašymų perdavimo kalbos

Įstatymo Nr. 274/2017 dėl nusikaltimo aukų, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri kiti teisės aktai, 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „18 ir 19 straipsniuose nurodyti dokumentai ir informacija perduodami valstybės narės, kurios institucijai jie yra skirti, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų, arba kita tos valstybės narės patvirtinta kalba, išskyrus:

a) sprendimus priimančio organo priimtus sprendimus, parengtus jo teisės sistemoje nustatyta kalba;

b) smurtinio nusikaltimo aukų arba kitų asmenų, nurodytų 18 straipsnio 6 dalies b punkte ir 19 straipsnio 4 dalies b punkte, pareiškimus, surašomus valstybės narės kalba, kurią nustato padedančioji institucija.“

Įstatymo Nr. 274/2017 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Laikantis 1 dalyje nurodytų sąlygų, Slovakijos valdžios institucijoms skirti dokumentai ir informacija perduodami slovakų kalba.“

Prašymų kompensacijoms gauti blankai

Daugiau informacijos ir prašymų blankus (Tlacivo_274_2017.docx) galima rasti Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 05/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma