Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Taotluste edastamise keeled

Hispaania keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Vorm PDF (53 KB) es hüvitise taotlemiseks piiriülestel juhtudel

Vorm PDF (53 KB) es piiriülestel juhtudel taotletud hüvitise kohta tehtud otsuste edastamiseks

Viimati uuendatud: 30/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.