Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlused tuleb esitada sloveeni keeles.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlus tuleb esitada selleks ettenähtud vormil ja taotlusele tuleb lisada selgitus. Vormi leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt. Itaalia ja ungari rahvusvähemusse kuuluvad taotlejad saavad kasutada vormi mitteametlikku tõlget itaalia ja ungari keelde.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Vorm on olemas ka inglise keeles (vt allpool), ent üksnes teavitamise eesmärgil; hüvitise taotlus tuleb esitada sloveeni keeles.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Viimati uuendatud: 28/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.